Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 401/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Částka 81/1992
Platnost od 24.07.1992
Účinnost od 03.08.1991
Zrušeno k 23.09.1993 (271/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

401

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 3. srpna 1991 byla ve Vilniusu podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 dnem podpisu. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Litevské republiky, dále jen smluvní strany,

uznávající veliký význam tradičních obchodně-ekonomických vztahů a vědeckotechnické spolupráce,

vycházejíce z ustanovení Memoranda o základních zásadách ekonomických a obchodních vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Litevskou republikou v období po roce 1990 ze 14. září 1990,

snažíce se rozvíjet vztahy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Litevskou republikou a berouce na vědomí změny, probíhající v ekonomické oblasti obou republik a rovněž řídíce se principy rovnoprávnosti, vzájemné výhodnosti a mezinárodního práva, se dohodly takto:

Článek 1

Každá smluvní strana poskytne zacházení podle doložky nejvyšších výhod výrobkům, pocházejícím z území státu druhé smluvní strany. Zacházení podle doložky nejvyšších výhod se nebude vztahovat na

a) výhody, poskytnuté některou smluvní stranou sousedním státům k usnadnění pohraničního styku,

b) výhody, které požívá některá ze smluvních stran v důsledku jejího členství v celní unii, nebo v oblasti volného obchodu.

Článek 2

Účastníci vnějších ekonomických vztahů smluvních stran, dále jen subjekty, přecházejí od 1. ledna 1991 na zúčtování a platby ve volné směnitelných měnách, na běžné světové ceny a zásady, používané v mezinárodním obchodě a finanční praxi v celém komplexu obchodně-ekonomických vztahů mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Litevskou republikou.

Článek 3

S cílem uskutečnění obchodních a ekonomických vztahů, nezbytných pro obě smluvní strany, budou objemy a sortiment zboží a poskytovaných služeb v základním rozsahu stanoveny indikativní seznamy odsouhlasených dodávek.

Sortiment a objem zboží a poskytovaných služeb na každý nesledující rok se budou odsouhlasovat a upřesňovat v indikativních seznamech odsouhlasených dodávek nejpozději do 30. září běžného roku.

Smluvní strany budou přijímat opatření k vytvoření nezbytných podmínek pro uzavíraní a realizaci smluv na dodávky zboží a poskytovaných služeb podle odsouhlasených indikativních seznamů.

Nákup zboží a poskytnutí služeb podle indikativních seznamů bude prováděn subjekty jedné smluvní strany s úhradou této hodnoty z příjmů za dovoz zboží a poskytování služeb subjektům druhé smluvní strany s použitím technického volnoměnového clearingu při dodržení běžných světových cen.

Článek 4

Obchodné-ekonomické vztahy v oblasti dodávek zboží a poskytování služeb nad sortiment a objemy uvedené v indikativních seznamech mohou být rovněž uskutečňovány subjekty na základě příslušných ujednání v souladu s právním řádem smluvních stran.

Článek 5

Československá obchodní banka a. s. a Banka Litvy každý rok, nejpozději do jednoho měsíce od podpisu mezivládního Protokolu o dodávkách zboží, poskytování služeb a platbách na běžný rok, uzavřou mezibankovní dohodu.

Po dohodě kompetentních orgánů smluvních stran bude posouzena možnost provádět platby mezi subjekty v některých případech v jejich národních měnách, pokud takové operace nejsou v rozporu s právním řádem smluvních stran.

Článek 6

Zúčtování a platby za dodávky zboží a poskytování služeb na základě indikativních seznamů, uvedených v článku 3 této Dohody, se budou uskutečňovat na zvláštních bankovních účtech, otevřených v Československé obchodní bance a. s. a Bance Litvy.

Článek 7

Saldo plateb vyčíslené ve volně směnitelné měně, které vznikne na účtech uvedených v článku 6 této Dohody, podle stavu ke konci každého zúčtovacího ročního období, bude vyrovnáno po dohodě smluvních stran dodávkami zboží nebo úhradou ve volně směnitelné měně.

Článek 8

Platby za všechny druhy neobchodních operací se budou provádět ve volné směnitelné měně. Po dohodě subjektů smluvních stran budou posuzovány možnosti využití národních měn při zúčtovaní jednotlivých druhů neobchodního charakteru.

Článek 9

Subjekty smluvních stran budou po vzájemné dohodě uzavírat smlouvy včetně dlouhodobých, zejména na dodávky zboží s dlouhým výrobním cyklem s tím, ze ceny a další komerční podmínky budou sjednávány v souladu s ustanoveními této Dohody.

Článek 10

Smluvní strany budou napomáhat prohloubení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce. Tato spolupráce bude kromě vzájemného obchodu zahrnovat rozšíření kooperace výroby, vytváření společných podniků, mezinárodních společností a organizací a rovněž rozvíjení a zavádění jiných progresivních forem spolupráce, běžných ve světové ekonomice.

Článek 11

Zboží, které bude dodáváno v souladu s touto Dohodou, může být reexportováno do třetích zemí pouze s předběžným písemným souhlasem vývozce.

Článek 12

Výsledky vědeckotechnických prací, získané společné subjekty smluvních stran, nemohou být předávány třetím osobám a zveřejňovány bez souhlasu těchto subjektů a v nezbytných případech kompetentních orgánů smluvních stran.

Článek 13

Pro účely posouzení průběhu plnění této Dohody se budou zplnomocnění zástupci smluvních stran pravidelně setkávat a v případě nutnosti přijímat odpovídající rozhodnutí a doporučení.

Článek 14

Tato Dohoda může být měněna nebo doplňována se souhlasem smluvních stran.

Článek 15

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou, přičemž každá ze smluvních stran ji může nótou vypovědět. V takovém případě Dohoda pozbývá platnosti po uplynutí 6 měsíců ode dne oznámení výpovědi.

V případě vypovězení platnosti této Dohody se budou její ustanovení používat u všech smluv, které byly uzavřeny v době platnosti Dohody, do úplného splnění závazku z nich.

Článek 16

Tato Dohoda vstupuje v platnost dnem jejího podpisu.

Dáno ve Vilniusu, dne 3. srpna 1991 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, litevském a ruském, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Ing. Rudolf Slánský v. r.

Za vládu Litevské republiky:
Vitautas Pakalniškis v. r.

Přesunout nahoru