Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 40/1992 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky

Částka 8/1992
Platnost od 27.01.1992
Účinnost od 27.01.1992
Zrušeno k 01.07.2005 (246/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

40

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví České republiky

ze dne 27. prosince 1991,

kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky

Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví podle § 70 odst. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:


Čl. I

Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně (reg. v částce 25/1985 Sb.), ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky (registrovaném v částce 50/1988 Sb.), se mění takto:

1. V § 2 odst. 2 se vypouští věta druhá.

2. § 5 včetně nadpisu zní:

"§ 5

Způsobilost k dárcovství krve

(1) Dárcem krve, jejích složek a dárcem kostní dřeně může být, nebrání-li tomu kontraindikace, osoba od 18 do 60 let, ve výjimečných případech, zejména při odběru krve pro autotransfúzi nebo při příbuzenském dárcovství, osoba mladší nebo starší; u osoby mladší 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.

(2) Způsobilost k odběru posuzuje lékař, k jehož povinnostem patří odběr krve (dále jen "lékař"). Tento lékař určí i rozsah vyšetření dárce. Z laboratorních výsledků je nutné provést zejména vyšetření hladiny hemoglobinu nebo hematokritu.

(3) Laboratorní vyšetření dárců krve se provádí před odběrem, u stálých dárců může být vyšetření provedeno ze vzorku krve odebrané při odběru. Jde-li o plánované podání čerstvého transfúzního přípravku nebo kostní dřeně, nebo je-li třeba provést podrobnější vyšetření dárce, může se provést vyšetření předem.

(4) Odebraná krev se dodatečně vyšetřuje sérologicky na lues, hepatitidu B a HIV 1. Výsledky vyšetření musí být známy před podáním přípravku; výjimka je možná pouze při bezprostředním ohrožení života příjemce (vitální indikace).".

3. § 13 včetně nadpisu zní:

"§ 13

Příspěvek dárcům krve

Dárcovství krve je dobrovolné. Transfúzní zařízení může dárci krve nebo jejích složek a dárci kostní dřeně vyplatit na jeho žádost finanční příspěvek. Jednotnou výši příspěvku stanoví transfúzní zařízení.".

4. § 14 včetně nadpisu zní:

"§ 14

Občerstvení dárce

Dárce krve nebo krevních složek má po odběru nárok na občerstvení.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

MUDr. Bojar CSc. v. r.

Přesunout nahoru