Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 398/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.

Částka 81/1992
Platnost od 24.07.1992
Účinnost od 01.08.1992
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

398

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky

ze dne 30. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.

Federální ministerstvo financí podle § 28 odst. 2 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, § 36 odst. 2 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku, a § 21 odst. 3 zákona č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy, ve znění zákona č. 82/1990 Sb., ministerstvo financí České republiky podle § 35 odst. 2 písm. b) zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb., a ministerstvo financí Slovenské republiky podle § 31 odst. 1 zákona Slovenské národní rady č. 592/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech Slovenské republiky, stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 1 se vypouští písmeno c); čárka na konci písmene b) se nahrazuje tečkou.

2. § 1 odst. 2 zní:

"(2) Vyhláška se vztahuje na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou podle zápisu ve stavebním deníku od 1. srpna 1992 a na individuální bytovou výstavbu zahajovanou na základě stavebního povolení vydaného od 1. srpna 1992.".

3. V § 2 odst. 1 písm. b) se slova "socialistických organizací" nahrazují slovy "právnických osob".

4. § 2 odst. 2 písm. a) zní:

"a) stavba rodinného domu, u něhož aspoň dvě třetiny podlahové plochy všech místností připadají na byty a ve kterém je nejvýše pět obytných místností, nepočítajíc v to kuchyně; větší počet obytných místností může mít, jestliže úhrn jejich podlahové plochy nepřesahuje 120 m2; z obytných kuchyní se do tohoto úhrnu započítávají pouze plochy, o které výměra kuchyně přesahuje 12 m2 (dále jen "rodinný domek");".

5. V § 2 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

"b) stavba obytného domu s byty ve vlastnictví;5)".

Dosavadní písmena b), c) a d) se označují jako písmena c), d) a e).

6. V § 2 se vypouští odstavec 3.

7. V § 3 odst. 1 v druhé větě se slova "po dohodě s ministerstvem financí České republiky, resp. ministerstvem financí Slovenské republiky" nahrazují slovy "po předchozím souhlasu ministerstva financí České republiky, resp. ministerstva financí Slovenské republiky".

8. V § 5 se vypouštějí odstavce 2, 5, 8 a 9, dosavadní odstavce 3, 4, 6 a 7 se označují jako odstavce 2, 3, 4 a 5.

9. V § 5 novém odstavci 2 se slova "podle odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "podle odstavce 1".

10. V § 5 nový odstavec 4 zní:

"(4) Zvláštní příspěvek se dále poskytne na úhradu zvýšených nákladů výstavby družstevních bytů vyvolaných zvláštní úpravou bytů pro invalidy a nebo jiným zařízením vyvolaným obecnou potřebou, pokud vybudování takového zařízení bylo družstvu uloženo na základě zvláštního právního předpisu.7a)".

11. V § 6 odst. 1 se slova "z účelové státní subvence" nahrazují slovy "z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky".

12. V § 6 odst. 5 se slova "§ 5 odst. 6, 7 a 8" nahrazují slovy "§ 5 odst. 4 a 5".

13. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Pomoc místních orgánů

Náklady na vybudování objektů základní technické vybavenosti bytové výstavby,12) včetně připojení bytového domu družstva na veřejnou síť této vybavenosti, může obec uhradit ze svých příjmů, popřípadě z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky.".

14. § 11, 12 a 13 se vypouštějí.

15. V § 16 v úvodní části věty a v písmenu d) se slova "státní, popřípadě i stabilizační příspěvek" nahrazují slovy "státní příspěvek".

16. V § 16 písm. e) se tečka na konci věty nahrazuje středníkem a připojují se slova "součástí potvrzení je souhlas družstva se vznikem zástavního práva podle § 17 odst. 6 písm. a).".

17. § 17 odst. 4 písm. a) zní:

"a) při uzavírání smlouvy o poskytnutí státního příspěvku (§ 18) uzavře s příslušným úřadem smlouvu o vzniku zástavního práva,32f) kterou se pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek vrácení tohoto příspěvku zajišťuje; předmětem zástavního práva je alespoň nemovitost, na kterou je státní příspěvek poskytován; je-li státní příspěvek podle odstavce 1, popřípadě zvýšení státního příspěvku podle odstavce 2, poskytován za trvání manželství stavebníkům - manželům, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku, že smlouvu o vzniku zástavního práva uzavřou oba manželé,".

18. V § 17 odst. 4 písm. b) se slova "omezení převodu nemovitosti" nahrazují slovy "vzniku zástavního práva".

19. § 17 odst. 6 písm. a) zní:

"a) při uzavírání smlouvy o poskytnutí státního příspěvku (§ 18) uzavře s příslušným úřadem smlouvu o vzniku zástavního práva,32f) kterou se pro případ vzniku povinnosti vrátit státní příspěvek vrácení tohoto příspěvku zajišťuje; předmětem zástavního práva je alespoň rodinný domek, jehož výstavbu družstvo pro člena zabezpečuje; je-li státní příspěvek podle odstavce 1, popřípadě zvýšení státního příspěvku podle odstavce 2, poskytován za trvání manželství členům družstva - manželům, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku, že uvedenou smlouvu o vzniku zástavního práva uzavřou oba manželé,".

20. V § 18 odst. 3 se vypouští druhá věta.

21. V § 18 odst. 4 se na konci věty vypouští slova "a na stavbu již bylo vydáno kolaudační rozhodnutí".

22. § 18 odst. 5 zní:

"(5) V případě, že po zániku manželství nebo dohodou manželů32g) se vlastníkem rodinného domku nebo bytu ve vlastnictví, stane manžel stavebníka se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí státního příspěvku, nevyžaduje se vrácení státního příspěvku, jestliže se vlastník rodinného domku nebo bytu ve vlastnictví písemnou smlouvou zaváže do uplynutí původní doby, stanovené ve smlouvě o poskytnutí státního příspěvku, plnit podmínky uvedené v § 17 odst. 3 a jestliže uzavře s příslušným úřadem smlouvu o vzniku zástavního práva obdobně podle § 17 odst. 4. Při požadování vrácení státního příspěvku poskytnutého členu družstva se postupuje obdobně.".

23. § 19 a 20 se vypouštějí.

24. V nadpisu § 21 se vypouštějí slova "a stabilizačních".

25. V § 21 odst. 1 se slova "omezení převodu nemovitosti" nahrazují slovy "vzniku zástavního práva".

26. V § 21 se vypouštějí odstavce 3 a 4, dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.

27. V § 21 novém odstavci 3 se ve třetí větě vypouštějí slova "popřípadě stabilizačního" a slova "z družstevního do osobního vlastnictví" se nahrazují slovy "z vlastnictví družstva do vlastnictví občana".

28. V § 21 novém odstavci 4 v první větě se číslice "5" nahrazuje číslicí "3"; za slovy "státního příspěvku" se vypouštějí čárka a slova "popřípadě stabilizačního příspěvku". Ve druhé větě se čárka za slovy "státního příspěvku" nahrazuje tečkou a zbývající část věty se vypouští. V poslední větě se vypouštějí slova "a stabilizačního".

29. V § 22 odst. 2 se vypouští třetí až pátá věta.

30. V § 22 odst. 3 a 6 se slova "z družstevního do osobního vlastnictví" nahrazují slovy "z vlastnictví družstva do vlastnictví občana".

31. V § 22 odst. 5 se vypouští první a druhá věta. Ve třetí větě se vypouští slovo "výjimečně" a slova "nesplňující uvedené technické požadavky".

32. V § 23 se vypouštějí odstavce 1 až 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců. Slova "z účelové dotace" se nahrazují slovy "z prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu příslušné republiky,".

33. V § 24 v druhé větě se vypouštějí slova "a § 19"; v poslední větě se slova "5 a 6" nahrazují slovy "3 a 4".

34. Část čtvrtá se včetně nadpisu vypouští (§ 26 až 29).

35. V § 32 v první větě se slova "podle § 12 odst. 8, § 18 odst. 1, § 20 odst. 1 a § 27 odst. 1" nahrazují slovy "podle § 18 odst. 1".

36. § 33 odst. 1 zní:

"(1) V odůvodněných případech mohou být na návrh příslušného úřadu,32ea) v hlavním městě Praze Magistrátního úřadu, stanoveny odchylky, popřípadě pro jednotlivé případy povoleny výjimky z ustanovení § 17 odst. 1. V jednotlivých společensky odůvodněných případech může být na návrh příslušného úřadu, v hlavním městě Praze Magistrátního úřadu, povolena výjimka z ustanovení § 18 odst. 3, nejde-li o případy uvedené v § 18 odst. 4 a 5. Odchylky z ustanovení § 17 odst. 1 a výjimky z ustanovení § 17 odst. 1 a § 18 odst. 3 povoluje příslušné ministerstvo financí. V případě, že podmínka uvedená v § 16 písm. a) nebyla splněna v důsledku nesprávného úředního postupu na straně stavebního úřadu a stavba byla dodatečně povolena,34b) může příslušné ministerstvo financí na návrh příslušného úřadu povolit výjimku z § 16 písm. a).".

37. § 33a se vypouští.

38. § 34 odst. 1 zní:

"(1) Pro družstevní bytovou výstavbu zahájenou před 1. srpnem 1992 a pro individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. srpnem 1992 se použije dosavadních předpisů; u družstevní bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 2, 3, 4, 6, 10, 11 a v § 34a a u individuální bytové výstavby s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 5, 7, 8, 9, 10, 11 a v § 34a. Pro modernizaci rodinných domků povolenou před 1. srpnem 1992 se použije předpisů platných v době vydání stavebního povolení s přihlédnutím ke zvláštní úpravě uvedené v odstavcích 10, 11 a v § 34a.".

39. § 34 odst. 10 zní:

"(10) Právnické osoby, které uzavřely se svými pracovníky smlouvy o poskytnutí

a) stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt,

b) stabilizačního příspěvku, popřípadě bezúročné půjčky na individuální bytovou výstavbu, nebo

c) příspěvku na modernizaci podle dříve platných předpisů,39) nevyžadují vrácení stabilizačního příspěvku v případě, že pracovník v důsledku pracovního úrazu, za který právnická osoba odpovídá, nebo v důsledku nemoci z povolání zemře nebo se stane invalidním, nebo v případě, že pracovník se stane vzhledem ke svému zdravotnímu stavu trvale nezpůsobilým k dosavadní práci v důsledku výkonu této práce, a to pro onemocnění nemocí z povolání nebo ohrožení touto nemocí, nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice,40) nebo pracovní úraz, za který právnická osoba odpovídá, nebo jiné onemocnění, vznikající nebo podstatně se zhoršující vlivem pracovního prostředí. Pokud k nesplnění stabilizačního závazku došlo v důsledku organizačních změn, mohou právnické osoby postupovat obdobně. V ostatních případech nesplnění stabilizačního závazku lze od vymáhání splnění povinnosti vrátit stabilizační příspěvek, nebo stabilizační půjčku, popřípadě bezúročnou půjčku na složení členského podílu na družstevní byt, nebo stabilizační příspěvek, popřípadě bezúročnou půjčku na individuální bytovou výstavbu anebo příspěvek na modernizaci, zcela nebo zčásti upustit po projednání s příslušným odborovým orgánem. Podmínka, že občan rodinný domek (obytnou část zemědělské usedlosti, byt ve vlastnictví) nepřevede na jiného a bude jej užívat k trvalému bydlení, však musí být plněna a její plnění sledováno do uplynutí původně smluvené doby stabilizačního závazku, s výjimkou případů úmrtí stavebníka. Pro smlouvy o poskytnutí stabilizačního příspěvku, nebo stabilizační půjčky, popřípadě bezúročné půjčky na složení členského podílu na družstevní byt platí plnění podmínky členství v družstvu a užívání družstevního bytu obdobně.".

40. V § 34 odst. 11 se vypouštějí čárka za číslicí 10 a slova "§ 12 a 13"; slovo "vztahují" se nahrazuje slovem "vztahuje".

41. Za § 34 se vkládá nový § 34a, který zní:

"§ 34a

(1) Rodinným domkem, na který lze poskytnout finanční, úvěrovou a jinou pomoc na individuální bytovou výstavbu, na modernizaci, popřípadě na nákladnější opravy a stavební úpravy, podle dosavadních předpisů, včetně půjček spořitelen, se rozumí stavba41) nabývaná výstavbou do vlastnictví občanů, popřípadě stavba ve vlastnictví občanů, odpovídající vymezení uvedenému v § 2 odst. 2 písm. a).

(2) Pokud na individuální bytovou výstavbu povolenou před 1. srpnem 1992 nebyla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle dosavadních předpisů, postupuje se při poskytování této pomoci podle dosavadních předpisů s tím, že podmínkou poskytnutí státního příspěvku je místo uzavření smlouvy o omezení převodu nemovitosti podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., uzavření smlouvy o vzniku zástavního práva ve smyslu § 17 odst. 4 písm. a) této vyhlášky. U členů družstev se postupuje obdobně podle § 17 odst. 6 písm. a). Ustanovení § 21 odst. 1 platí obdobně.

(3) Pokud byly podle dosavadních předpisů uzavřeny smlouvy o poskytnutí státních příspěvků a smlouvy o omezení převodu nemovitosti podle zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 131/1982 Sb., které nebyly registrovány, je podmínkou poskytnutí státního příspěvku podle uzavřené smlouvy o poskytnutí státního příspěvku uzavření smlouvy o vzniku zástavního práva ve smyslu § 17 odst. 4 písm. a), popřípadě § 17 odst. 6 písm. a) této vyhlášky. Ustanovení § 21 odst. 1 platí obdobně.

(4) Na individuální bytovou výstavbu zahájenou na základě stavebního povolení vydaného do 31. července 1992, na kterou ještě nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, nelze poskytnout stabilizační příspěvek podle dosavadních předpisů občanovi, který se stal stavebníkem od 1. srpna 1992. Pro členy družstev platí ustanovení předcházející věty obdobně.

(5) Při porušení smlouvy o poskytnutí státního příspěvku, popřípadě bezúročné půjčky na individuální bytovou výstavbu, uzavřené podle dosavadního, popřípadě dříve platného předpisu,42) stavebníkem -manželem

a) v důsledku úmrtí stavebníka - manžela, se kterým byla uzavřena smlouva o poskytnutí státního příspěvku, může se při vymáhání vrácení státního příspěvku postupovat obdobně podle § 18 odst. 4 a 5,

b) z jiných důvodů, může se po vrácení částky státního příspěvku odpovídající rozdílu mezi výší původně poskytnutého příspěvku a výší příspěvku, který bylo možno poskytnout jednotlivému stavebníkovi, při vymáhání vrácení státního příspěvku postupovat obdobně podle § 18 odst. 4 a 5 v případě, že původní závazky bude plnit manžel stavebníka.

(6) U členů družstev, kterým byl poskytnut státní příspěvek na individuální bytovou výstavbu, se postupuje podle odstavce 5 obdobně.

(7) Jsou-li splněny podmínky pro poskytnutí příspěvku na modernizaci rodinného domku, stanovené předpisy platnými v době vydání stavebního povolení a podmínky stanovené v § 2 odst. 2 písm. a), lze tento příspěvek poskytnout pouze za předpokladu, že smlouva o poskytnutí příspěvku na modernizaci rodinného domku bude uzavřena nejpozději do 31. prosince 1992.

(8) Ustanovení § 6 odst. 6 této vyhlášky o povinnosti družstva vrátit státní příspěvek v případě změny vlastnictví objektu se nepoužije v případě, že družstvo převede byt podle zvláštního předpisu43) do vlastnictví fyzické osoby - člena družstva, který je nájemcem převáděného bytu a jehož nájemní vztah k bytu vznikl po splacení členského podílu tímto členem nebo jeho právním předchůdcem.

(9) Ustanovení dosavadních předpisů o poskytování stabilizačních příspěvků na složení členských podílů do družstva na družstevní byt se od 1. srpna 1992 nepoužijí.".

42. V textu vyhlášky se výraz "byt v osobním vlastnictví" nahrazuje výrazem "byt ve vlastnictví44)" a výraz "byt do osobního vlastnictví" se nahrazuje výrazem "byt do vlastnictví".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 1992.


Ministr financí ČSFR:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
Ministr financí ČR:
Ing. Špaček v. r.
Ministr financí SR:
v z. Ing. Bosák CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

5) Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb., zákona č. 509/1991 Sb. a zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

7a) Např. zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č. 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.

12) § 1 odst. 1 písm. a) výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky ze dne 27. prosince 1991 č. 577/1991 Sb., uveřejněného ve Finančním zpravodaji č. 1/1992 pod. č. 1.

32f) § 151a a násl. občanského zákoníku.

32g) § 143a občanského zákoníku.

34b) § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb.

39) § 12, 14 a 15 vyhlášky Státní plánovací komise a ministerstva financí č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 18 a 19 vyhlášky č. 191/1964 Sb.
§ 11 vyhlášky ministerstva financí č. 137/1968 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky č. 26/1969 Sb.
Předpisy ministerstev zemědělství a výživy a lesního a vodního hospodářství, vydané na základě § 17 vyhlášky č. 137/1968 Sb.
§ 12, 17 a 18 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 160/1976 Sb., o finanční a úvěrové pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.
§ 12, 17, 18 a 24 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 1/1982 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě, ve znění vyhlášky č. 159/1983 Sb.
§ 12, 19, 20, 26 a 27 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.

40) § 4 odst. 1 zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.

41) § 119 odst. 2 občanského zákoníku.

42) § 12 vyhlášky č. 137/1968 Sb., ve znění vyhlášky č. 14/1969 Sb. a vyhlášky č. 26/1969 Sb.
§ 19 vyhlášky č. 160/1976 Sb., ve znění vyhlášky č. 172/1980 Sb.
§ 19 vyhlášky č. 1/1982 Sb., ve znění vyhlášky č. 159/1983 Sb.
§ 18 vyhlášky č. 136/1985 Sb., ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.

43) Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.

44) § 872 odst. 7 občanského zákoníku.

Přesunout nahoru