Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 395/1992 Sb.Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Částka 80/1992
Platnost od 13.08.1992
Účinnost od 13.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

395

VYHLÁŠKA

ministerstva životního prostředí České republiky

ze dne 11. června 1992,

kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Ministerstvo životního prostředí České republiky stanoví podle § 4 odst. 1 a 2, § 8 odst. 3 a 5, § 24 odst. 2, § 38 odst. 3, § 40 odst. 1, § 42 odst. 2 a 5, § 47 odst. 3, § 48 odst. 3, § 49 odst. 5, § 50 odst. 5, § 60 odst. 4, § 67 odst. 1, § 69 odst. 3, § 81 odst. 5, § 82 odst. 2, § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb. (dále jen "zákon"):


Vymezení a hodnocení územního systému ekologické stability krajiny

(k § 4 odst. 1 zákona)

§ 1

Pro účely této vyhlášky se vymezují následující pojmy územního systému ekologické stability krajiny (dále jen "systém ekologické stability")

a) biocentrum je biotop [§ 3 písm. i) zákona] nebo soubor biotopů v krajině [§ 3 písm. k) zákona], který svým stavem a velikostí umožňuje trvalou existenci přirozeného či pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému [§ 3 písm. j) zákona],

b) biokoridor je území, které neumožňuje rozhodující části organismů trvalou dlouhodobou existenci, avšak umožňuje jejich migraci mezi biocentry a tím vytváří z oddělených biocenter síť.

§ 2

(1) Vymezení místního, regionálního i nadregionálního systému ekologické stability stanoví orgány ochrany přírody v plánu systému ekologické stability.

(2) Plán systému ekologické stability obsahuje

a) mapový zákres existujících a navržených biocenter a biokoridorů s vyznačením zvláště chráněných částí přírody, a to v měřítku 1:50 000 a větším pro nadregionální a regionální systém ekologické stability a v měřítku 1:10 000 a větším pro místní systém ekologické stability,

b) tabulkovou a popisnou část charakterizující funkční a prostorové ukazatele, zejména rozmanitost ekosystémů, charakteristiky zvláště chráněných částí přírody, prostorové vazby, nezbytné prostorové údaje (minimální plochy biocenter, maximální délky biokoridorů a jejich minimální nutné šířky) a jejich současný stav,

c) bližší odůvodnění včetně návrhů rámcových opatření k jeho zachování a zlepšení.

(3) Plán systému ekologické stability je podkladem pro projekty systému ekologické stability podle § 4, provádění pozemkových úprav,1) pro zpracování územně plánovací dokumentace, pro lesní hospodářské plány2) a pro vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny. Zpracování plánu systému ekologické stability provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 3

(1) Orgán ochrany přírody průběžně provádí hodnocení systému ekologické stability (dále jen "hodnocení") z hlediska jeho stabilizační funkce.

(2) Hodnocení obsahuje zejména upřesnění hranic, úroveň biologické diverzity, hodnocení druhové skladby porostů a schopnosti ekosystému odolávat znečištění, erozi či jiné fyzikální nebo chemické zátěži prostředí. Jeho výsledkem je určení, zda systém ekologické stability je vyhovující, tj. přesně vymezený a schopný bez dalších opatření plnit stabilizující funkce v krajině, nebo nevyhovující, tj. vyžadující vymezení či doplnění biocenter a biokoridorů.

§ 4

(1) Projekty k vytváření systému ekologické stability (dále jen "projekty") jsou souborem přírodovědné, technické, ekonomické, organizační a majetkoprávní dokumentace; jsou nezbytným podkladem zejména k provádění pozemkových úprav.

(2) Podkladem pro zpracování projektu je schválená územně plánovací dokumentace4) nebo plán systému ekologické stability.

(3) Projekty podle odstavce 1 zajišťují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona. Jejich zpracování provádějí odborně způsobilé osoby.3)

§ 5

(1) Plán systému ekologické stability a projekt systému ekologické stability schvalují příslušné orgány územního plánování v územně plánovací dokumentaci nebo v územním rozhodnutí.

(2) Před schválením předkládá příslušný orgán ochrany přírody návrh plánu systému ekologické stability nebo zpracovaný projekt systému ekologické stability k posouzení a projednání dotčeným orgánům státní správy a účastníkům řízení.

(3) Pro objektivní posouzení návrhu plánu systému ekologické stability nebo zpracovaného projektu systému ekologické stability si před jeho schválením mohou orgány ochrany přírody zajistit posouzení u odborně způsobilých právnických či fyzických osob.3)

§ 6

(1) Opatřením k vytváření systému ekologické stability se rozumí návrh a realizace dílčích či jednoduchých doplnění systému ekologické stability, zejména místního, které vzhledem k nenáročným technickým, ekonomickým, organizačním a majetkoprávním podmínkám nevyžaduje předchozí zpracování plánu či projektu podle § 4 a 5 (např. doplňková výsadba stávajícího biocentra či biokoridoru, založení nevelkého remízu, výsadba či dosadba liniové zeleně).

(2) Opatření podle odstavce 1 zabezpečují právnické a fyzické osoby uvedené v § 4 odst. 1 zákona.

§ 7

Ochrana významných krajinných prvků

(k § 4 odst. 2 zákona)

(1) Registrace (§ 6 zákona) se provádí zápisem do seznamu významných krajinných prvků. Zápis obsahuje soupis katastrálních území a výčet dotčených parcel s uvedením jejich vlastníků i nájemců, stručnou charakteristiku, doklad o oznámení (§ 6 odst. 1 a 2 zákona), případně o výsledku projednání (§ 6 odst. 3 zákona) či o zrušení registrace (§ 6 odst. 4 zákona) a zákres v mapách přiměřeného měřítka (1:5 000 a většího).

(2) Zrušení registrace významného krajinného prvku sdělí orgán ochrany přírody vlastníkovi, případně i nájemci dotčeného pozemku, územně příslušnému stavebnímu úřadu a obci.

§ 8zrušeno

§ 9

Maximální výše a způsob vyměření poplatku za jízdu motorovými vozidly v národních parcích

(k § 24 odst. 2 zákona)

(1) Za jízdu motorovými vozidly na území národního parku může orgán ochrany přírody stanovit poplatek v maximální výši 20 Kčs za jeden den, a jde-li o autobus, v maximální výši 50 Kčs za jeden den. Den, v němž byl zaplacen poplatek za vjezd na území národního parku (§ 24 odst. 1 zákona), již nepodléhá poplatku za jízdu na území národního parku.

(2) Poplatek za jízdu motorovými vozidly na území národního parku lze též vybírat ročním paušálem ve výši maximálně 1000 Kčs za jedno motorové vozidlo, a jde-li o autobus, v maximální výši 3000 Kčs.

(3) Forma poplatku podle odstavců 1 a 2 je na vůli plátce.

(4) Je-li v motorovém vozidle přepravován držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P6) a je-li toto vozidlo řádně označeno příslušným symbolem,7) poplatky stanovené v odstavcích 1 a 2 se nevyžadují. Od poplatků jsou osvobozeny též autobusové zájezdy organizované pro zdravotně postižené občany za podmínky, že je v autobuse přepravována alespoň polovina takovýchto občanů.

§ 10 – § 13zrušeno

§ 14

Seznam a stupeň ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů

(k § 48 odst. 3 zákona)

(1) Seznam druhů rostlin, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. II této vyhlášky.

(2) Seznam druhů živočichů, které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III této vyhlášky.

§ 15

Ochrana zvláště chráněných druhů rostlin

(k § 49 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany zvláště chráněných rostlin je komplexní ochrana jejich stanovišť a bezprostředního okolí. Bezprostředním okolím rostliny se rozumí takový prostor, který vytváří základní podmínky pro její existenci a do něhož nelze zasahovat aniž by rostlina na tento zásah nereagovala.

(2) Za zásahy, při nichž může dojít ke změně hydrologických půdních poměrů, se považuje zejména odvodňování, zavlažování, zásahy do vodotečí, manipulace s výškou hladiny vodních ploch.

(3) Za zásahy do půdního povrchu se považuje veškeré narušování drnu i hrabání steliva v lese.

(4) Za zásahy měnící chemismus prostředí se považuje hnojení organickými i průmyslovými hnojivy a používání jakýchkoli chemických přípravků, pokud nejde o zásah, který zajistí podmínky existence zvláště chráněných druhů rostlin.

(5) Zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze č. II této vyhlášky, které jsou označovány jako škůdci,9) se nesmějí hubit.

(6) V případě neodvratného zásahu do prostředí či bezprostředního okolí zvláště chráněných druhů rostlin je možno provést přenesení (§ 52 zákona) celých rostlin či jejich částí v kterémkoliv jejich vývojovém stádiu na náhradní stanoviště. K přenesení je nezbytná výjimka z ochrany zvláště chráněného druhu podle § 56 zákona. Toto přenesení musí být písemně dokumentováno.

§ 16

Ochrana zvláště chráněných druhů živočichů

(k § 50 odst. 5 zákona)

(1) Základem ochrany živočichů je komplexní ochrana jejich stanovišť.

(2) Záchranným chovem se rozumí držení většího počtu jedinců zvláště chráněných živočichů za účelem jejich rozmnožování. Záchranný chov lze povolit jen v souladu se záchranným programem (§ 52 zákona) vypracovaným pro příslušný druh. U druhů, které jsou současně zvěří,10) projedná povolení záchranného chovu orgán ochrany přírody s orgánem státní správy myslivosti. Součástí povolení k záchrannému chovu je stanovení bližších podmínek záchranného chovu, zejména vedení přiměřené evidence a jiných údajů o průběhu chovu.

(3) Chov živočichů v zoologických zahradách je chovem zvláštního určení. Hlavním posláním zoologických zahrad je zajišťování chovů ohrožených druhů živočichů chráněných mezinárodními úmluvami, záchranných chovů zvláště chráněných druhů živočichů, zejména kriticky ohrožených, a dále plnění významných vědecko-výzkumných, výchovných a estetických funkcí. Pro zajišťování záchranných chovů se zoologickým zahradám vydává povolení podle odstavce 2.

(4) Pro zvláště chráněné živočichy neschopné v důsledku zranění nebo jiných okolností samostatné existence v přírodě, lze zřizovat stanice, ve kterých se jim poskytne potřebná péče.

(5) Preparovat zvláště chráněné druhy živočichů (§ 50 odst. 5 zákona) lze pouze na základě výjimky udělené orgánem ochrany přírody podle § 56 zákona. Orgán, který výjimku uděluje, v ní stanoví podmínky a dále rozsah nezbytných údajů včetně údajů o způsobu nabytí a dalšího využití zhotoveného preparátu chráněného živočicha apod. Tyto údaje se vedou formou knihy záznamů evidované a kontrolované orgánem ochrany přírody, který výjimku vydal.

(6) Fotografovat zvláště chráněné druhy živočichů, ruší-li se tím v přirozeném vývoji (§ 50 odst. 2 zákona), lze jen na základě výjimky (§ 56 zákona).

§ 17

Postup při převodu práva hospodaření

(k § 60 odst. 4 zákona)

(1) Žádost příslušného orgánu ochrany přírody o převod práva hospodaření k nemovitosti ve státním vlastnictví podle § 60 odst. 3 zákona musí obsahovat její přesnou identifikaci, termín převodu a jeho zdůvodnění; je-li převod úplatný, musí obsahovat též návrh ceny. Žádost vždy obsahuje zdůvodnění, proč nelze účelu sledovaného ochrannými podmínkami dosáhnout jiným způsobem.

(2) Pokud právnická osoba vyzvaná k převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s tímto převodem nesouhlasí, sdělí své stanovisko s podrobným zdůvodněním navrhovateli převodu nejpozději do 30 dnů od obdržení návrhu. V opačném případě uzavře smlouvu o převodu práva hospodaření ke dni uvedenému navrhovatelem.

(3) Nedojde-li k dohodě o některé z náležitostí převodu práva hospodaření podle odstavce 1 s výjimkou ceny, rozhodne na žádost navrhovatele o převodu ministerstvo životního prostředí České republiky po dohodě s příslušným ústředním orgánem státní správy.

(4) Prokázané náklady spojené s vyklizením nemovitostí hradí navrhovatel převodu.

(5) Právo hospodaření, které přejde na orgán ochrany přírody podle odstavců 1 až 4, lze dále převádět jen se souhlasem ministerstva životního prostředí České republiky.

§ 18zrušeno

§ 19

Podmínky poskytování příspěvku a náležitosti dohody

(k § 69 odst. 3 zákona)

(1) Finanční příspěvek podle § 69 odst. 1 zákona lze poskytnout na úhradu

a) účetně či jinak prokázané újmy na pozemcích zemědělsky či lesnicky obhospodařovaných,

b) věcných, materiálových a osobních výdajů spojených s výkonem prací v zájmu ochrany přírody.

(2) Při poskytování příspěvku podle odstavce 1 písm. a) se vychází zpravidla z údajů účetní evidence o snížení výnosů z těchto pozemků nebo pozemků srovnatelných. Příspěvek lze vyplatit až do celkové výše prokázané újmy vzniklé snížením výnosů.

(3) Materiálové a věcné náklady podle odstavce 1 písm. b), které jsou součástí příspěvku, se prokazují v pořizovací ceně na základě kupních či účetních dokladů (smluv, faktur, pokladních stvrzenek apod.). Osobní výdaje zahrnující odměnu za práci se hradí v dohodnuté částce, která nesmí být vyšší, než je za tyto práce obvyklé. Jiné osobní náklady se hradí jen v prokázané výši a pokud byly předem dohodnuty.

(4) Písemná dohoda o poskytnutí příspěvku vymezuje konkrétní věcné a časové podmínky zajišťující zájmy ochrany přírody, které je povinen příjemce příspěvku dodržet. Výplata příspěvku se provádí po splnění dohodnutých podmínek. Při jejich nesplnění se příspěvek nevyplatí, při částečném splnění podmínek se příspěvek přiměřeně zkrátí. Příspěvek lze poskytnout jednorázově nebo jako opakované plnění po určitou dobu, zpravidla ne delší pěti let. Na příspěvek lze poskytnout zálohu.

§ 20

Organizace, úkoly a předpoklady pro výkon stráže přírody

(k § 81 odst. 5 zákona)

(1) Stráž přírody zajišťuje strážní, kontrolní, informační, výchovné, případně odborné činnosti v rámci území v působnosti orgánu ochrany přírody, který ji jmenoval (případně části tohoto území). Orgán ochrany přírody jmenuje pro území ve své působnosti, z vlastního podnětu, či na návrh organizační jednotky občanského sdružení, splňující podmínky dle § 70 odst. 2 zákona, strážce a zpravodaje (dále jen "členové stráže přírody").

(2) Orgán ochrany přírody vybaví strážce identifikovatelným úředním razítkem, které je strážce povinen vrátit při zániku své funkce. Podrobnosti provedení služebního odznaku, průkazu a úředního razítka jsou uvedeny v příloze č. IV.

(3) K ověření znalosti práv a povinností strážců přírody podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona pořádá příslušný orgán ochrany přírody kvalifikační zkoušky. V rámci zkoušek musí uchazeč osvědčit znalost právních předpisů zejména na ochranu přírody a životního prostředí, podrobnější znalost přírody, místopisu a geografie území, v němž má strážní službu vykonávat. Znalost práv a povinností zpravodaje podle § 81 odst. 3 písm. f) zákona ověřuje příslušný orgán ochrany přírody13) ústním pohovorem s uchazečem.

(4) Strážní služba je vykonávána podle určení a požadavků příslušného orgánu ochrany přírody. Funkce dobrovolných členů stráže přírody je čestná. Dobrovolným členům stráže přírody se poskytují náhrady výdajů, které jim v souvislosti s výkonem služby vznikly, za podmínek a ve výši stanovené zvláštními předpisy pro pracovníky.14) Orgán ochrany přírody vybaví členy stráže přírody pomůckami pro výkon strážní služby (mapové podklady, právní předpisy dotčených chráněných území atd.); může je podle svých možností přiměřeně vybavit terénním oblečením a dalšími pomůckami.

(5) Orgán ochrany přírody dbá na průběžné vzdělávání a doškolování členů stráže. Přezkoušení strážců nařídí po pěti letech od složení příslušné kvalifikační zkoušky a dále každých pět let; může tak učinit v odůvodněných případech i v jiných lhůtách.

(6) Člen stráže přírody může ve výjimečném případě vykonávat strážní službu na území v působnosti dvou či více sousedících orgánů ochrany přírody či jejich částí. Pro tento výkon postačí splnění podmínek uvedených v § 81 odst. 3 zákona, případně složení kvalifikační zkoušky strážce, jen u jednoho z nich; ostatní příslušné orgány ochrany přírody tuto skutečnost členovi stráže přírody vyznačí do průkazu.

§ 21

Zavedení a užívání stejnokroje a označení pracovníků ochrany přírody

(k § 82 odst. 2 zákona)

(1) Stejnokroj je šedozelené barvy, jednotného střihu, s tmavohnědými výložkami na klopách límce saka, rovněž vázanka je hnědé barvy.

(2) Stejnokroj může přidělit pracovníkům orgán, k němuž jsou v pracovním poměru.

(3) Odpadnou-li podmínky pro přidělení stejnokroje, je pracovník povinen vrátit přidělený stejnokroj, jeho součásti a označení.

(4) Označení sestává ze služebního odznaku a služebního označení:

a) služební odznak je oválného tvaru, zelené barvy, s velkým státním znakem České republiky a nápisem "Ochrana přírody a krajiny České republiky"; nosí se na levé náprsní kapse saka nebo bundokošile;

b) pracovníci správ národních parků a chráněných krajinných oblastí nosí na levém rukávu saka nebo bundokošile služební označení - tkaný odznak národního parku či chráněné krajinné oblasti.

§ 22

Kategorizace zvláště chráněných území

(k § 90 odst. 5, 6 a 7 zákona)

(1) Převedení státních přírodních rezervací, chráněných nalezišť, chráněných parků a zahrad, chráněných studijních ploch15), chráněných přírodních výtvorů i chráněných přírodních památek16) do kategorií národní přírodní rezervace, národní přírodní památka a přírodní rezervace tvoří přílohu č. V této vyhlášky.

(2) Státní přírodní rezervace, chráněná naleziště, chráněné parky a zahrady, chráněné studijní plochy, chráněné přírodní výtvory a chráněné přírodní památky, které nejsou zařazeny do některé z kategorií uvedených v příloze č. V, jsou nadále chráněny v kategorii přírodní památka.


§ 23

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 54/1958 Ú. l., kterou se určují chráněné druhy rostlin a podmínky jejich ochrany.

2. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 80/1965 Sb., o ochraně volně žijících živočichů.

§ 24

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Dejmal v. r.


Příloha č. II vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

Seznam zvláště chráněných druhů rostlin

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
bahenka psárkovitá- Heleochloa alopecuroides
bahenka šášinovitá- Heleochloa schoenoides
bařička přímořská- Triglochin maritimum
bažanka vejčitá- Mercurialis ovata
bělolist žlutavý- Filago lutescens
bika klasnatá- Luzula spicata
blatnice bahenní- Scheuchzeria palustris
bledule letní- Leucojum eastivum
bradáček srdčitý- Listera cordata
bublinatka bledožlutá- Utricularia ochroleuca
bublinatka obecná- Utricularia vulgaris
bublinatka vícekvětá- Utricularia bremii
bytel rozprostřený- Kochia prostrata
cídivka (přeslička) peřestá- Hippochaete variegata
čilimník bílý- Chamaecytisus albus
devaterníček skalní- Rhodax rupifragus
devaterník velkokvětý pravý- Helianthemum grandiflorum subsp. grandiflorum
divizna ozdobná- Verbascum speciosum
drobnokvět pobřežní- Corrigiola litoralis
hadí mord maloúborný- Scorzonera parviflora
hadinec nachový- Echium russicum
hladýš andělikový- Laserpitium archangelica
hlízovec Loeselův- Liparis loeselii
hnědenec zvrhlý- Limodorum abortivum
hořec tečkovaný- Gentiana punctata
hořeček český- Gentianella bohemica
hořeček drsný- Gentianella aspera
hořeček ladní- Gentianella campestris
hořepníček jarní- Galathiana verna
hrachor bahenní- Lathyrus palustris
hrachor hrachovitý- Lathyrus pisiformis
hrachor panonský- Lathyrus pannonicus
hrotnosemenka bílá- Rhynchospora alba
hrotnosemenka hnědá- Rhonchospora fusca
hruštička prostřední- Pyrola media
huseník luční- Arabis nemorensis
huseník sudetský- Arabis sudetica
hvězdnice alpská- Aster alpinus
hvězdnička panonská- Tripolium pannonicum
hvozdík kartouzek sudetský- Dianthus carthusianorum subsp. sudeticus
hvozdík moravský- Dianthus moravicus
hvozdík písečný- Dianthus arenarius
chlupáček velkoúborný- Pilosella macrantha
chrastavec rolní krkonošský- Knautia arvensis subsp. pseudolongifolia
chrpa měkká- Cyanus mollis
jazyk jelení- Phyllitis scolopendrium
jazýček jadranský- Himantoglossum adriaticum
jeřáb krkonošský- Sorbus sudetica
jestřábník huňatý- Hieracium villosum
jitrocel černavý- Plantago atrata
jitrocel přímořský- Plantago maritima
kakost lesklý- Geranium lucidum
kandík psí zub- Erythronium dens-canis
kapraď hřebenitá- Dryopteris cristata
kapradina hrálovitá- Polystichum lonchitis
katrán tatarský- Crambe tataria
kavyl písečný- Stipa borysthenica
kavyl olysalý- Stipa glabrata
kohátka kalíškatá- Tofieldia calyculata
kolenec pětimužný- Spergula pentandra
koniklec jarní- Pulsatilla vernalis
koniklec otevřený- Pulsatilla patens
kontryhel rozeklaný- Alchemilla fissa
kopyšník tmavý- Hedysarum hedysaroides
kosatec skalní- Iris humilis
kostřava ametystová- Festuca amethystina
kostřava horská- Festuca drymeia
kotvice plovoucí- Trapa natans
kozinec písečný- Astragalus arenarius
krtičník jarní- Scrophularia vernalis
kruhatka Matthiolova- Cortusa matthioli
kruštík ostrokvětý- Epipactis leptochila
kuřička Gerardova- Minuartia gerardii
kuřička jarní- Minuartia verna
kuřinka obroubená- Spergularia maritima
kuřinka solná- Spergularia salina
kýchavice černá- Veratrum nigrum
kyvor lékařský- Ceterach officinarum
lakušník plihý- Batrachium rionii
lakušník trojdílný- Batrachium baudotii
len chlupatý- Linum hirsutum
lipnice alpská- Poa alpina
lipnice jesenická- Poa riphaea
lněnka bezlistenná- Thesium ebracteatum
lněnka rolní- Thesium dollineri
lněnka zobánkatá- Thesium rostratum
lýkovec vonný- Daphne cneorum
maceška nejmenší- Viola kitaibeliana
máčka plocholistá- Eryngium planum
mandloň nízká- Amygdalus nana
mařice pilovitá- Cladium mariscus
masnice vodní- Tillaea aquatica
mateřídouška karpatská- Thymus carpaticus
matizna bahenní- Oristecum palustre
mečík bahenní- Gladiolus palustris
měkčilka jednolistá- Malaxis monophyllos
měkkyně bahenní- Hammarbya paludosa
mochna Crantzova- Potentilla crantzii
mochna drobnokvětá- Potentilla micrantha
mochna jahodníkokvětá- Potentilla sterilis
mochna rozkladitá- Potentilla patula
muk (jeřáb) český- Sorbus bohemica
nehtovec přeslenitý- Illecebrum verticillatum
nepukalka plovoucí- Salvinia natans
odemka vodní- Catabrosa aquatica
ostřice bílá- Carex alba
ostřice Buxbaumova- Carex buxbaumii
ostřice ječmenovitá- Carex hordeistichos
ostřice pochvatá- Carex vaginata
ostřice pozdní krkonošská- Carex serotina subsp. pseudoscandinavica
ostřice skalní- Carex rupestris
ostřice tmavá- Carex atrata
ostřice vláskovitá- Carex capillaris
ovsíř stepní- Helictotrichon desertorum
pampeliška besarabská- Taraxacum bessarabicum
pampeliška pozdní- Taraxacum serotinum
pěchava slatinná- Sesleria uliginosa
pelyněk Pančičův- Artemisia pancicii
pětiprstka obecná hustokvětá- Gymnadenia conopsea subsp. densiflora
pcháč žlutoostenný- Cirsium brachycephalum
pískavice provensálská- Trigonella monspeliaca
plamének celolistý- Clematis integrifolia
plavín štítnatý- Nymphoides peltata
plavuník trojklasý- Diphasiastrum tristachyum
plevnatec lesostepní- Danthonia alpina
ploštičník evropský- Camicifuga europaea
pobřežnice jednokvětá- Litorella uniflora
podmrvka hadcová- Notholaena marantae
pochybek severní- Androsace septentrionalis
polej obecná- Pulegium vulgare
pomněnka úzkolistá- Myosotis stenophylla
popelivka sibiřská- Ligularia sibirica
potočnice malolistá- Nasturtium microphyllum
prasetník lysý- Hypochoeris glabra
prorostlík prutnatý- Bupleurum affine
prorostlík nejtenčí- Bupleurum tenuissimum
prstnatec plamatý- Dactylorhiza maculata
prstnatec Traunsteinerův- Dactylorhiza traunsteineri
prustka obecná- Hippuris vulgaris
pryšec lesklý- Tithymalus lucidus
pryšec vrbolistý- Tithymalus salicifolius
psineček alpský- Agrostis alpina
puchýřník sudetský- Cystopteris sudetica
pupavík pampeliškový- Colobium taraxacoides
puštička rozprostřená- Lindernia procumbens
razilka smrdutá- Aposeris foetida
rdest dlouholistý- Potamogeton praelongus
rdest hrotitý- Potamogeton friesii
rdestice hustolistá- Groenlandia densa
rohohlavec rovnorohý- Ceratocephala testiculata
rosnatka anglická- Drosera anglica
rosnatka prostřední- Drosera intermedia
rozchodnice růžová- Rhodiola rosea
rozchodník pýřitý- Sedum villosum
rozrazil chudobkovitý- Veronica bellidioides
rozrazil slanistý- Veronica scardica
rožec hadcový- Cerastium alsinifolium
rožec Tenoreův- Cerastium tenoreanum
ruměnice písečná- Onosma arenarium
rýt velkokališní- Reseda phyteuma
řečanečka menší- Caulinia minor
řeřišnice malokvětá- Cardamine parviflora
řeřišnice Opizova- Cardamine opizii
řeřišnice rýtolistá- Cardamine resedifolia
řeřišničník skalní- Cardaminopsis petraea
sinokvět chrpovitý- Jurinea cyanoides
sítina hlavatá- Juncus capitatus
sítina rybniční- Juncus tenageia
sítina kulatoplodá- Juncus sphaerocarpus
sítina slatinná- Juncus subnodulosus
sítina tmavá- Jancus atratus
sivěnka přímořská- Glaux maritima
skalnatka (písečnice) velkokvětá- Czernohorskya grandiflora
sklenobýl bezlistý- Epipogium aphyllum
skrytěnka bodlinatá- Crypsis aculeata
sleziník černý- Asplenium adianthum-nigrum
sleziník klamný- Asplenium adulterinum
smldník kmínolistý- Peucedanum carvifolia
smrkovník plazivý- Goodyera repens
snědovka kulatoplodá- Loncomelos sphaerocarpus
solenka Valerandova- Samolus valerandii
solnička panonská- Suaeda pannonica
srpovník karbincolistý- Klasea lycopifolia
starček bažinný- Senecio paludosus
starček skalník- Senecio rupestris
starček zlatý- Senecio doria
stařinec (starček) dlouholistý- Tephroseris longifolia
stařinec (starček) oranžový- Tephroseris aurantiaca
stulík malý- Nuphar pumila
suchopýr štíhlý- Eriophorum gracile
světlík slovenský- Euphrasia slovaca
svízel sudetský- Galium sudeticum
svízelka piemontská- Cruciata pedemontana
šabřina tatarská- Conioselinum tataricum
šalvěj vlnatá- Salvia aethiopis
šášina načernalá- Schoenus nigricans
šášina rezavá- Schoenus ferrugineus
šídlatka jezerní- Isoetes lacustris
šídlatka ostnovýtrusá- Isoetes tenella
škarda panonská- Crepis pannonica
škarda sibiřská- Crepis sibirica
švihlík krutiklas- Spiranthes spiralis
timoj trojlaločný- Laser trilobum
tomkovice plazivá- Hierochloe repens
tořič čmelákovitý- Ophrys holosericea
tořič muchonosný- Ophrys insectifera
tořič včelonosný- Ophrys apifera
toříček jednohlízný- Herminium monorchis
trojřadka Micheliova- Dichostylis micheliana
třtina nachová- Calamogrostis purpurea
třtina tuhá- Calamagrostis stricta
tučnice česká- Pinguicula bohemica
tuřice (ostřice) dvoudomá- Vignea dioica
tuřice (ostřice) šlahounovitá- Vignea chordorrhiza
tuřice (ostřice) úzkolistá- Vignea stenophylla
úložník (rozrazil) pochybný- Pseudolysimachion spurium
úpor přeslenitý- Elatine alsinastrum
včelník rakouský- Dracocephalum austriacum
vikev horomilná- Vicia oreophila
violka vílá- Viola alba
violka vyšší- Viola elatior
vítod douškolistý- Polygala serpyllifolia
volovec vrbolistý- Buphthalmum salicifolium
vranečkovec švýcarský- Lycopodioides helveticum
vratička heřmánkolistá- Botrychium matricarrifolium
vratičkovec mnohoklaný- Sceptridium multifidum
vrba borůvkovitá- Salix myrtilloides
vrba bylinná- Salix herbacea
vrba černající- Salix myrsinifolia
vrba dvoubarvá- Salix bicolor
vrba laponská- Salix lapponum
vstavač řídkokvětý- Orchis laxiflora
vstavač trojzubý- Orchis tridentata
všivec krkonošský- Pedicularis sudetica
všivec statný- Pedicularis exaltata
všivec žezlovitý- Pedicularis sceptrum-carolinum
zapalička veliká- Tordylium maximum
zdrojovka prameništní- Montia fontana
zeměžluč přímořská- Centaurium litorale
zevar úzkolistý- Sparganium angustifolium
zimozelen okolíkatý- Chimaphila umbellata
zvonek český jesenický- Campanula bohemica subsp. gelida
zvonek sudetský- Campanula sudetica
zvonovec liliolistý- Adenophora liliifolia
židoviník německý- Myricaria germanica
žluťucha jednoduchá- Thalictrum simplex
Houby:
bolinka černohnědá- Camarops tubulina
čirůvka hnědočerrvenatá- Tricholoma inodermeum
čirůvka Josserandova- Dermoloma josserandii
hlívička jedlová- Hohenbuehelia abietinum
hlívovec ostnovýtrusný- Rhodotus palmatus
hřib Fechtnerův- Boletus fechtneri
hřib královský- Boletus regius
hřib moravský- Boletus (Xerocomus) moravicus
holubinka blaťácká- Rusula helodes
hvězdovka Pouzarova- Geastrum pouzarii
káčovka ploská- Biscogniauxia simplicitor
kuřinec subarktický- Ramariopsis subarctica
květka písečná- Montagnea arenaria
lanýž letní- Tuber aestivum
lošáček statný- Phellodon confluens
muchomůrka císařka- Amanita caesarea
muchomůrka Vittadiniho- Amanita vittadinii
náramkovitka žlutozelená- Floccolaria straminea
plstnatec různotvarý- Spongipellis fractipes
polnička stepní- Agrocybe stepposa
rudoušek tmavý- Rhodocybe obscura
slizečka chlupatá- Xerula melanotricha
šamonie modrající- Chamonixia caespitosa
špička stepní- Marasmiellus carneopallidus
ucháčovec šumavský- Pseudorhizina sphaeospora
václavka bažinná- Armillaria ectypa
vláknice zašpičatělá- Inocybe acutella
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aldrovanda měchyřkatá- Aldrovanda vesiculosa
bahnička chudokvětá- Eleocharis quinqueflora
bazanovec kytkokvětý- Naumburgia thyrsiflora
běloprstka horská- Leucorchis albida
bříza zakrslá- Betula nana
bublinatka prostřední- Utricularia intermedia
cídivka (přeslička) přezimující- Hippochaete hyemalis
česnek hranatý- Allium angulosum
česnek tuhý- Allium strictum
čičorka pochvatá- Coronilla vaginalis
devaterka rozprostřená- Fumana procumbens
dvouřadec pozdní- Cleistogenes serotina
hladýš pruský- Laserpitium pruthenicum
hlavinka horská- Traunsteinera globosa
hořec šumavský- Gentiana pannonica
hořeček nahořklý- Gentianella amarella
hořeček žlutavý- Gentianella lutescens
hořepník luční- Pneumonanthe vulgaris
hrachor různolistý- Lathyrus heterophyllus
hvězdoš podzimní- Callitriche hermaphroditica
hvozdík Lumnitzerův- Dianthus lumnitzeri
hvozdík kartouzek úzkolistý- Dianthus carthusianorum subsp. capilifrons
hvozdík pyšný- Dianthus superbus
hvozdík sivý- Dianthus gratianopolitanus
chrpa horská- Cyanus montanus
chudina zední- Draba muralis
jalovec obecný nízký- Juniperus communis subsp. alpina
jednokvítek velekvětý- Moneses uniflora
jestřábník alpský- Hieracium alpinum
jinořadec kadeřavý- Cryptogramma crispa
kapradina plevinatá- Polystichum braunii
kapradinka skalní- Woodsia ilvensis
kavyl chlupatý- Stipa dasyphylla
kavyl sličný- Stipa pulcherrima
kavyl Smirnovův- Stipa smirnovii
kavyl tenkolistý- Stipa tirsa
koniklec luční- Pulsatilla pratensis
koniklec velkokvětý- Pulsatilla grandis
konitrud lékařský- Gratiola officinalis
korálice trojklanná- Corallorhiza trifida
kosatec bezlistý- Iris aphylla
kosatec nízký- Iris pumila
kosatec pestrý- Iris variegata
kosatec sibiřský- Iris sibirica
kosatec trávovitý- Iris graminea
kostřava peřestá- Festuca versicolor
kozinec bezlodyžný- Astragalus excapus
kozinec rakouský- Astragalus austriacus
kropenáč vytrvalý- Swertia perennis
kruštík bahenní- Epipactis palustris
kruštík drobnolistý- Epipactic microphylla
kruštík polabský- Epipactis albensis
kruštík růžkatý- Epipactis muelleri
křivatec český- Gagea bohemica
kuřička hadcová- Minuartia smejkalii
ladoňka dvoulistá- Scilla bifolia
leknín bělostný- Nymphaea candida
leknín bílý- Nymphaea alba
lilie cibulkonosná- Lilium bulbiferum
lipnice plihá- Poa laxa
lomikámen latnatý- Saxifraga paniculata
lomikámen růžicovitý- Saxifraga decipiens
lomikámen trojprstý- Saxifraga tridactylites
lomikámen vstřícnolistý- Saxifraga oppositifolia
mečík obecný- Gladiolus imbricatus
medvědice lékařská- Arctostaphylos uva-ursi
okrotice červená- Cephalanthera rubra
oman německý- Inula germanica
oměj jedhoj- Aconitum anthora
oměj tuhý- Aconitum firmum
ostružiník moruška- Rubus chamaemorus
ostřice černoklasá- Carex melanostachya
ostřice chudá- Carex paupercula
ostřice lemovaná- Carex hostiana
ostřice mokřadní- Carex limosa
ostřice plstnatoplodá- Carex lasiocarpa
ostřice ptačí nožka- Carex ornithopoda
ostřice šupinoplodá- Carex lepidocarpa
ostřice žitná- Carex secalina
ožanka čpavá- Teucrium scordium
ožanka horská- Teucrium montanum
plavuník alpský- Diphasiastrum alpinum
plavuník Isslerův- Diphasiastrum issleri
plavuňka zaplavovaná- Lycopodiella inundata
potočnice lékařská- Nasturtium officinale
prstnatec bezový- Dactylorhiza sambucina
prstnatec pleťový- Dactylorhiza incarnata
prvosenka nejmenší- Primula minima
pryšec bahenní- Tithymalus palustris
pryšec hranatý- Tithymalus angulatus
pryskyřník ilyrský- Ranunculus illyricus
pryskyřník veliký- Ranunculus lingua
puchýřka útlá- Coelanthus subtilis
rdest alpský- Potamogeton alpinus
rosnatka okrouhlolistá- Drosera rotundifolia
rudohlávek jehlancovitý- Anacamptis pyramidalis
růžkatec potopený- Ceratophyllum submersum
řezan pilolistý- Stratiotes aloides
sesel pestrý- Seseli varium
sinokvět měkký- Jurinea mollis
sítina slanisková- Juncus gerardii
sleziník hadcový- Asplenium cuneifolium
smil písečný- Helichrysum arenarium
starček poříční- Seneciu fluviatilis
starček roketolistý- Senecio erucifolius
stařinec (starček) celolistý- Tephroseris integrifolia
stračka vyvýšená- Delphinium elatum
střevíčník pantoflíček- Cypripedium calceolus
suchopýrek alpský- Baeothryon (Trichophorum) alpinum
šafrán bělokvětý- Crocus albiflorus
šafrán karpatský- Crocus heuffelianus
šater latnatý- Gypsophila paniculata
šater svazčitý- Gypsophila fastigiata
šicha černá- Empetrum nigrum
šišák hrálolistý- Scutellaria hastifolia
tis červený- Taxus baccata
topolovka bledá- Alcea biennis
třezalka sličná- Hypericum elegans
třtina pestrá- Calamagrostis varia
třtina pobřežní- Calamagrostis pseudophragmites
tučnice obecná- Pinguicula vulgaris
úrazník uzlovitý- Sagina nodosa
vemeníček zelený- Coeloglossum viride
větrnice (sasanka) narcisokvětá- Anemonastrum narcissiflorum
violka nízká- Viola pumila
violka obojaká- Viola ambigua
violka slatinná- Viola stagnina
violka žlutá- Viola lutea
vláskatec tajemný- Trichomanes speciosum
vraneček brvitý- Selaginella selaginoides
vrba velkolistá- Salix appendiaculata
vstavač bledý- Orchis pallens
vstavač mužský- Orchis mascula
vstavač nachový- Orchis purpurea
vstavač obecný- Orchis morio
vstavač osmahlý- Orchis ustulata
vstavač vojenský- Orchis militaris
všivec bahenní- Pedicularis palustris
všivec mokřadní- Pedicularis sylvatica
záraza síťnatá- Orobanche reticulata
zběhovec jehlancovitý- Ajuga pyramidalis
zdrojovka pobřežní- Montia hallii
zevar nejmenší- Sparganium minimum
zvonečník hlavatý- Phyteuma orbiculare
zvonek hadincovitý- Campanula servicaria
zvonek vousatý- Campanula barbata
žabníček vzplývavý- Luronium natans
žluťucha slatinná- Thalictrum flavum
Houby:
kalichovka luční- Omphalina discorosea
klouzek žlutavý- Suillus flavidus
kukmák dřevní- Volvariella caesiontincta
mozkovka rosolovitá- Ascotremella faginea
modralka laponská- Amylocystis lapponica
ouško citronové- Otidea concinna
pavučinec nancyský- Cortinarius nanceinensis
pazoubek zelený- Microglossum viride
plžatka smrková- Hygrophorus piceae
strmělka suchomilná- Clitocybe barbulatum
ušíčko jedlové- Pseudoplectania vogesiaca
voskovka cihlová- Hygrocybe sciophana
zvonkovka Babingtonova- Entoloma babingtonii
3. Za druhy ohrožené se prohlašují
Rostliny cévnaté:
aron plamatý- Arum maculatum
bělozářka liliovitá- Anthericum liliago
bledule jarní- Leucojum vernum
brambořík nachový- Cyclamen purpurascens
cídivka (přeslička) větevnatá- Hippochaete ramosissima
černýš český- Melampyrum bohemicum
česnek hadí- Allium victorialis
divizna brunátná- Verbascum phoeniceum
dřín obecný- Cornus mas
dřípatka horská- Soldanella montana
dub pýřitý (šípák)- Quercus pubescens
dvojštítek měnlivý- Biscutella varia
Ďáblík bahenní- Calla pulustris
hadí mord nachový- Scorzonera purpurea
hadilka obecná- Ophioglossum vulgatum
hlaváček jarní- Adonanthe vernalis
hořepník tolitovitý- Pneumonanthe asclepiadea
hvězdice chlumní- Aster amellus
hvozdík křovištní- Dianthus seguieri
chrpa chlumní- Cyanus triumfettii
kamzičník rakouský- Doronicum austriacum
kapradiník bažinný- Thelypteris palustris
kavyl Ivanův- Stipa joannis
klikva bahenní- Oxycoccus palustris
koniklec bílý- Pulsatilla scherfelii
koprníček bezobalný- Mutellina purpurea
koprník štětinolistý- Meum athamanticum
kostival český- Symphytum bohemicum
koulenka vyšší- Globularia punctata
kozinec dánský- Astragalus danicus
kozinec vičencovitý- Astragalus onobrychis
kručinečka křídlatá- Genistella sagittalis
kruštík modrofialový- Epipactis purpurata
kruštík tmavočervený- Epipactis atrorubens
kyhanka sivolistá- Andromeda polifolia
kýchavice bílá- Veratrum album
len tenkolistý- Linum tenuifolium
len žlutý- Linum flavum
lilie zlatohlávek- Lilium martagon
lomikámen cibulkatý- Saxifraga bulbifera
medovník velkokvětý- Melittis melissophyllum
měsíčnice vytrvalá- Lunaria rediviva
modravec tenkokvětý- Leopoldia tenuiflora
mochna chlumní středočeská- Potentilla collina subsp. lindackeri
mochna skalní- Potentilla rupestris
mochna zlatokvětá duryňská- Potentilla parviflora subsp. thuringiaca
okrotice bílá- Cephalanthera damasonium
okrotice dlouholistá- Cephalanthera longifolia
oman oko Kristovo- Inula oculus-christi
oměj pestrý- Aconitum variegatum
oměj šalamounek- Aconitum callibotryon
oměj vlčí- Aconitum vulparia
ostřice tlapkatá- Carex pediformis
pampeliška bahenní- Taraxacum palustre
pérovník pštrosí- Matteuccia struthiopteris
pětiprstka želužník- Gymnadenia conopsea
plamének přímý- Clematis recta
plavuň pučivá- Lycopodium annotinum
plavuník Zeilerův- Diphasiastrum zeileri
plavuník zploštělý- Diphasiastrum complanatum
pleška stopkatá- Calycocorsus stipitatus
prha chlumní- Arnica montana
prostřelenec (hořec) křížatý- Tretorhiza cruciata
prstnatec májový- Dactylorhiza majalis
prstnatec listenatý- Dactylorhiza longebracteata
pryšec huňatý- Tithymalus villosus
pupečník obecný- Hydrocotyle vulgaris
rojovník bahenní- Ledum palustre
sasankovka (sasanka) lesní- Anemone sylvestris
sněženka předjarní- Galanthus nivalis
šicha obojaká- Empetrum hermaphroditum
tařice skalní- Aurinia saxatilis
tolije bahenní- Parnassia palustris
trávnička obecná hadcová- Armeria vulgaris subsp. serpentini
třemdava bílá- Dictamnus albus
tuřice (ostřice) blešní- Vignea pulicaris
tuřice (ostřice) Davallova- Vignea davalliana
upolín evropský- Trollius altissimus
vachta trojlistá- Menyanthes trifoliata
vemeník dvoulistý- Platanthera bifolia
vemeník zelenavý- Platanthera chlorantha
vranec jedlový- Huperzia selago
vratička měsíční- Botrychium lunaria
vrba plazivá- Salix repens
vřesovec pleťový- Erica herbacea
zimostrázek nízký- Polygaloides chamaebuxus
zlatovlásek obecný- Crinitina linosyris
zvonek boloňský- Campanula bononiensis
zvonek český- Campanula bohemica
zvonek sibiřský- Campanula sibirica
žebratka bahenní- Hottonia palustris
žluťucha smrdutá- Thalictrum foetidum
Houby:
holubinka olšinná- Russula alnetorum
hvězdovka uherská- Geastrum hungaricum
kržatka vrásčitá- Tubaria confragosa
loupavka vápencová- Hysterangium calcareum
prášivka bažinná- Bovista paludosa
šupinovka Henningsova- Pholiota henningsii

Příloha č. III vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

1. Za druhy kriticky ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
bělásek východní- Leptidea morsei
cikáda viničná- Tibicen haematodes
hnědásek osikový- Hypodryas maturna
chrobák- Bolbelasmus unicornis
chrobák pečlivý- Copris lunaris
jasoň červenooký- Parnassius apollo
jasoň dymnivkový- Parnassius mnemosyne
listonoh jarní- Lepidurus apus
listonoh letní- Triops cancriformis
kobylka sága- Saga pedo
krasec- Capnodis tenebrionis
krasec- Eurythyrea quercus
krasec- Sphaenoptera antiqua
krasec uherský- Anthaxia hungarica
kudlanka nábožná- Mantis religiosa
modrásek černoskvrnný- Maculinea arion
modrásek hořcový- Maculinea alcon
okáč jílkový- Lopinga achine
pakudlanka jižní- Mantispa styriaca
perlorodka říční- Margaritana margaritifera
pestrokřídlec podražcový- Zerynthia polyxena
ploskoroh- Libelloides spp.
potápník- Graphoderus bilineatus
rak kamenáč- Astacus torrentium
rak říční- Astacus fluviatilis
roháček- Ceruchus chrysomelinus
střevlík- Carabus auratus
střevlík- Carabus clathratus
střevlík- Carabus hungaricus
střevlík- Carabus menetriesi
střevlík- Carabus nitens
svinutec tenký- Anisus vorticulus
štír kýlnatý- Euscorpius carpathicus
tesařík alpský- Rosalia alpina
tesařík broskvoňový- Purpuricenus kaehleri
tesařík- Megopis scabricornis
velevrub malířský- Unio pictorum
žábronožky- Anostraca spp.
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
drsek menší- Zingel streber
drsek větší- Zingel zingel
hrouzek Kesslerův- Gobio kessleri
mihule potoční- Lampetra planeri
mihule ukrajinská- Eudontomyzon mariae
sekavčík horský- Sabanejewia aurata
Obojživelníci (Amphibia)
čolek dravý- Triturus carnifex
čolek hranatý- Triturus helveticus
čolek karpatský- Triturus montandoni
ropucha krátkonohá- Bufo calamita
skokan ostronosý- Rana arvalis
skokan skřehotavý- Rana ridibunda
Plazi (Reptilia)
ještěrka zední- Podarcis muralis
ještěrka zelená- Lacerta viridis
užovka podplamatá- Natrix tessellata
užovka stromová- Elaphe longissima
zmije obecná- Vipera berus
želva bahenní- Emys orbicularis
Ptáci (Aves)
břehouš černoocasý- Limosa limosa
bukač velký- Botaurus stellaris
bukáček malý- Ixobrychus minutus
drop velký- Otix tarda
dytík úhorní- Burhinus oedicnemus
chřástal malý- Porzana parva
jeřáb popelavý- Grus grus
koliha velká- Numenius arquata
kolpík bílý- Platalea leucorodia
kulík hnědý- Endromias morinellus
luňák červený- Milvus milvus
luňák hnědý- Milvus migrans
mandelík hajní- Coracias garrulus
morčák velký- Mergus merganser
orel křiklavý- Aquila pomarina
orel mořský- Haliaeetus albicilla
orel skalní- Aquila chrysaetos
orlovec říční- Pandion haliaeetus
ostralka štíhlá- Anas acuta
polák malý- Aythya nyroca
poštolka rudonohá- Falco vespertinus
puštík bělavý- Strix uralensis
raroh velký- Falco cherrug
rybák černý- Chlidonias niger
skalník zpěvný- Monticola saxatilis
slavík modráček tundrový- Luscinia svecica svecica
sokol stěhovavý- Falco peregrinus
strnad luční- Miliaria calandra
strnad zahradní- Emberiza hortulana
tenkozubec opačný- Recurvirostra avosetta
tetřev hlušec- Tetrao urogallus
vodouš rudonohý- Tringa totanus
volavka červená- Ardea purpurea
výreček malý- Otus scops
zedníček skalní- Tichodroma muraria
Savci (Mammalia)
kočka divoká- Felis silvestris
medvěd hnědý- Ursus arctos
netopýr brvitý- Myotis emarginatus
netopýr černý- Barbastella barbastellus
netopýr pobřežní- Myotis dasycneme
netopýr velký- Myotis myotis
plch zahradní- Eliomys quercinus
sysel obecný- Citellus citellus
tchoř stepní- Mustela eversmanii
vlk- Canis lupus
vrápenec malý- Rhinolophus hipposideros
vrápenec velký- Rhinolophus ferrumequinum
2. Za druhy silně ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
babočka bílé l- Nymphalis vau-album
bourovec trnkový- Eriogaster catax
chroust opýřený- Anoxia pilosa
klínatka rohatá- Ophiogomphus cecilia
klínatka žlutonohá- Stylurus flavipes
kovařík- Ludius ferrugineus
krajník- Calosoma auropunctatum
lesák rumělkový- Cucujus cinnaberinus
lišaj pupalkový- Proserpinus proserpina
martináč hrušňový- Saturnia pyri
modrásek bahenní- Maculinea nausithous
modrásek očkovaný- Maculinea teleius
modrásek stepní- Polymmatus eroides
ohniváček černočárný- Lycaena dispar
ohniváček rdesnový- Lycaena helle
okáč hnědý - Coenonympha hero
okáč skalní- Hipparchia briseis
okáč sudetský- Erebia sudetica
pačmelák cizopasný- Psythirus rufipes
páchník hnědý- Osmoderma eremita
potápník široký- Dytiscus latissimus
přástevník mařinkový- Eucharia casta
přástevník svízelový- Claetis maculosa
saranče- Stenobothrus eurasius
střevlík- Carabus scabriusculus
střevlík- Carabus variolosus
stužkonoska vrbová- Catocala electa
šídlatka kroužkovaná- Sympecma braueri
škeble rybničná- Anodonta cygnea
tesařík obrovský- Cerambyx cerdo
tesařík zavalitý- Ergates faber
tesařík- Tragosoma depsarium
vážka běloústá- Leucorrhinia albifrons
vážka jasnoskvrnná- Leucorrhinia pectoralis
vážka široká- Leucorrhinia caudalis
velevrub tupý- Unio crassus
zdobenec- Gnorimum spp.
zlatohlávek chlupatý- Tropinota hirta
zubokřídlec dubový- Marumba quercus
žluťásek barvoměnný- Colias myrnidone
žluťásek borůvkový- Colias palaeno
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
ježdík dunajský- Gymnocephalus baloni
ostrucha křivočará- Pelecus cultratus
ouklejka pruhovaná- Alburnoides bipunctatus
sekavec písečný- Cobitis taenia
Obojživelníci (Amphibia)
blatnice skvrnitá- Pelobates fuscus
čolek horský- Triturus alpestris
čolek obecný- Triturus vulgaris
čolek velký- Triturus cristatus
kuňka ohnivá- Bombina bombina
kuňka žlutobřichá- Bombina variegata
mlok skvrnitý- Salamandra salamandra
ropucha zelená- Bufo viridis
rosnička zelená- Hyla arborea
skokan menší- Rana lessonae
skokan štíhlý- Rana dalmatina
skokan zelený- Rana esculenta
Plazi (Reptilia)
ještěrka obecná- Lacerta agilis
ještěrka živorodá- Lacerta vivipara
slepýš křehký- Anguis fragilis
užovka hladká- Coronella austriaca
Ptáci (Aves)
bekasina otavní- Gallinago gallinago
bělořit šedý- Oenanthe oenanthe
čáp černý- Ciconia nigra
čírka modrá- Anas querquedula
datlík tříprstý- Picoides tridactylus
drozd cvrčala- Turdus iliacus
dřemlík tundrový- Falco columbarius
dudek chocholatý- Upupa epops
hohol severní- Bucephala clangula
hohol doupňák- Columba oenas
chřástal kropenatý- Porzana porzana
chřástal polní- Crex crex
chřástal vodní- Rallus aquaticus
jeřábek lesní- Tetrastes bonasia
kalous pustovka- Asio flammeus
kavka obecná- Corvus monedula
konipas luční- Motacilla flava
kos horský- Tordus torquatus
krahujec obecný- Accipiter nisus
krutihlav obecný- Jynx torquilla
křepelka polní- Coturnix coturnix
kulíšek nejmenší- Glaucidium passerinum
kvakoš noční- Nycticorax nycticorax
ledňáček říční- Alcedo atthis
lejsek malý- Ficedula parva
lelek lesní- Caprimulgus europaeus
linduška horská- Anthus spinoletta
linduška úhorní- Anthus campestris
lžičák pestrý- Anas clypeata
moták lužní- Circus pygargus
moták pilich- Circus cyaneus
ostříž lesní- Falco subbuteo
pěnice vlašská- Sylvia nisoria
pěvuška podhorní- Prunella collaris
pisík obecný- Actitis hypoleucos
potápka rudokrká- Podiceps grisegena
racek ččernohlavý- Larus melanocephalus
rákosník velký-Acrocephalus arundinaceus
rybák obecný- Sterna hirundo
skřivan lesní- Lullula arborea
slavík modráček středoevropský- Luscinia svecica cyanecula
slavík tmavý- Luscinia luscinia
sova pálená- Tyto alba
strakapoud bělohřbetý- Dendrocopos leucotos
strakapoud jižní- Dendrocopos syriacus
sýc rousný- Aegolius funereus
sýček obecný- Athene noctua
sýkořice vousatá- Panurus biarmicus
tetřívek obecný- Tetrao tetrix
ťuhýk menší- Lanius minor
ťuhýk rudohlavý- Lanius senator
včelojed lesní- Pernis apivorus
vlha pestrá- Merops apiaster
vodouš kropenatý- Tringa ochropus
volavka bílá- Egretta alba
volavka stříbřitá- Egretta garzetta
zrzohlávka rudozobá- Netta rufina
žluva hajní- Oriolus oriolus
Savci (Mammalia)
bobr evropský- Castor fiber
křeček polní- Cricetus cricetus
los evropský- Alces alces
myšivka horská- Sicista betulina
netopýři (ostatní druhy)- Microchiroptera
plch lesní- Dryomys nitedula
plšík lískový- Muscardinus avellanarius
rejsek horský- Sorex alpinus
rys ostrovid- Lynx lynx
vydra říční- Lutra lutra
3. Za druhy ohrožené se prohlašují:
Bezobratlí (Avertebrata)
batolec- Apatura spp.
bělopásek- Limenitis spp.
bělopásek- Neptis spp.
číhalka pospolitá- Atherix ibis
čmelák- Bombus spp.
drabčík- Emus hirtus
chrobák ozbrojený- Odontaeus armiger
chrobák vrubounovitý- Sisyphus schaefferi
chroust mlynařík- Polyphylla fullo
kovařík- Lacon spp.
kozlíček jilmový- Saperda punctata
krajník hnědý- Calosoma inquisitor
krajník pižmový- Calosoma sycophanta
krasec měďák- Chalcophora mariana
lišaj pryšcový- Celerio euphorbiae
majka- Meloe spp.
mravenec- Formica spp.
můra- Phragmatiphila nexa
nosorožík kapucínek- Oryctes nasicornis
otakárek fenyklový- Papilio machaon
otakárek ovocný- Iphiclides podalirius
perleťovec mokřadní- Proclossiana eunomia
prskavec- Brachinus spp.
rak bahenní- Astacus leptodactylus
roháč obecný- Lucanus cervus
střevlík- Carabus arcensis
střevlík- Carabus irregularis
střevlík- Carabus obsoletus
střevlík- Carabus problematicus
střevlík- Carabus scheidleri
střevlík- Carabus ullrichi
svižník- Cicindela spp. (s výjimkou C. hybrida)
šídlo rašelinné- Aeschna subarctica
zdobenec- Trichius spp.
zlatohlávek skvostný- Potosia aeruginosa
zlatohlávek- Oxythyrea funesta
Obratlovci (Vertebrata)
Ryby (Pisces) a Kruhoústí (Cyclostomata)
cejn perleťový- Abramis sapa
jelec jesen- Leuciscus idus
ježdík žlutý- Gymnocephalus schraetser
kapr obecný (sazan)- Cyprinus carpio
mník jednovousý- Lota lota
piskoř pruhovaný- Misgurnus fossilis
plotice lesklá- Rutilus pigus
střevle potoční- Phoxinus phoxinus
vranka obecná- Cottus gobio
vranka pruhoploutvá- Cottus poecilopus
Obojživelníci (Amphibia)
ropucha obecná- Bufo bufo
Plazi (Reptilia)
užovka obojková- Natrix natrix
Ptáci (Aves)
bekasina větší- Gallinago media
bramborníček černohlavý- Saxicola torquata
bramborníček hnědý- Saxicola rubetra
brkoslav severní- Bombycilla garrulus
břehule říční- Riparia riparia
cvrčilka slavíková- Locustella luscinioides
čáp bílý- Ciconia ciconia
čírka obecná- Anas crecca
hýl rudý- Carpodacus erythrinus
chocholouš obecný- Galerida cristata
jestřáb lesní- Accipiter gentilis
kopřivka obecná- Anas strepera
koroptev polní- Perdix perdix
krkavec velký- Corvus corax
lejsek šedý- Muscicapa striata
moták pochop- Circus aeruginosus
moudivláček lužní- Remiz pendulinus
ořešník kropenatý- Nucifraga caryocatactes
potápka černokrká- Podiceps nigricollis
potápka malá- Podiceps ruficollis
potápka roháč- Podiceps cristatus
rorýs obecný- Apus apus
slavík obecný- Luscinia megarhynchos
sluka lesní- Scolopax rusticola
strakapoud prostřední- Dendrocopos medius
ťuhýk obecný- Lanius collurio
ťuhýk šedý- Lanius excubitor
vlaštovka obecná- Hirundo rustica
výr velký- Bubo bubo
Savci (Mammalia)
bělozubka bělobřichá- Crocidura leucodon
plch velký- Glis glis
veverka obecná- Sciurus vulgaris

Příloha č. IV vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

Vzor provedení služebního odznaku, razítka a průkazů

Popis služebního odznaku:

Služební odznak je oválného tvaru postaveného na výšku o rozměrech 6,5 × 5 cm, zelené barvy, se zlatým okrajem. Uprostřed oválu je velký státní znak České republiky. Po obvodu znaku je zlatý nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". Odznak je kovový, smaltovaný.

Popis úředního razítka strážce podle § 20 odst. 2 vyhlášky:

Razítko má tvar obdélníku na šířku o rozměrech 7 × 2 cm s textem obsahujícím název orgánu, který stráž do funkce ustanovil, a dále s textem "stráž ochrany přírody a krajiny". Obsahem razítka je též jeho identifikační číslo.

Typ I. Služební průkaz

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel služebního průkazu má právo při výkonu své pracovní činnosti ve smyslu ustanovení § 62 a 85 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

- vstupovat v nezbytných případech na cizí pozemky, přitom provádět potřebná měření, sledování, dokumentaci a požadovat informace nezbytné ke zjištění stavu přírodního prostředí.

Při výkonu této činnosti je držitel služebního průkazu povinen co nejvíce šetřit vstupem dotčené pozemky, jakož i všechna práva vlastníka.

Vstup do prostorů a objektů užívaných ozbrojenými silami a ozbrojenými sbory se řídí zvláštními předpisy.

Typ II. Služební průkaz strážce

Přední strana služebního průkazu obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rámeček na fotografii nositele. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STRÁŽCE", pod kterým je údaj o čísle průkazu, jménu a příjmení jeho držitele a údaj o území, pro které je průkaz vydán. Na přední straně je rovněž místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal, a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana služebního průkazu obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu strážce je oprávněn ve smyslu ustanovení § 62 a 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:

- kontrolovat dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny,

- zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody,

- ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích,

- zadržet ke zjištění totožnosti osobu, kterou přistihne při porušování právních předpisů o ochraně přírody a krajiny, a odevzdat ji orgánu Policie České republiky; přistižené osoby jsou povinny uposlechnout,

- požadovat pomoc nebo součinnost orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, pokud nemohou splnění svých povinností zajistit vlastními silami a prostředky.

V případě bezprostředního ohrožení zájmů chráněných podle části druhé, třetí a čtvrté zákona ČNR č. 114/1992 Sb. je strážce oprávněn k pozastavení rušivé činnosti. O svém opatření bezodkladně vyrozumí územně příslušný orgán ochrany přírody, který je potvrdí, změní nebo zruší nejpozději do 15ti dnů od jeho vydání.

Typ III. Průkaz zpravodaje

Přední strana průkazu zpravodaje obsahuje následující údaje:

Pod horním okrajem průkazu je nápis "OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY ČESKÉ REPUBLIKY". V levé části průkazu je rostlinný motiv tvořený lipovými listy. V pravé polovině průkazu je výrazný nápis "PRŮKAZ ZPRAVODAJE", pod kterým je uvedeno číslo průkazu, jméno a příjmení jeho držitele a číslo držitelova občanského průkazu. Dále je tam údaj o území, pro které je průkaz vydán a místo pro datum, označení orgánu, který průkaz vydal a podpis odpovědného pracovníka.

Zadní strana průkazu zpravodaje obsahuje v levé polovině velký státní znak České republiky a v pravé tento text:

Držitel průkazu zpravodaje je členem stráže přírody ve smyslu ustanovení § 81 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Posláním stráže přírody je kontrola dodržování předpisů o ochraně přírody a krajiny.

Zpravodaj v územním obvodu vymezeném na přední straně tohoto průkazu provádí podle pokynů orgánu ochrany přírody a krajiny, který ho ustanovil, sledování stavu přírody. Při své práci používá jednoduché přístroje, fotografické aparáty, mapy a jinou dokumentaci.

Všechny příslušné orgány, organizace a osoby se žádají, aby držiteli tohoto průkazu plnění funkce stráže přírody umožnily.

Příloha č. V vyhlášky ministerstva životního prostředí ČR č. 395/1992 Sb.

DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

NázevOkresKatastrální územíZřízeno
BořeňTP, MOChouč, Bílina, LiběšiceVýnos MK ČSR č. 8.826/76 (10. 2. 1977)
Božídarské rašeliništěKVBoží Dar, Jáchymov, Ryžovna×Výnos MŠK č. 38.070/65 (24. 9. 1965)
Brouskův mlýnCBJílovice, Třebeč, Dvorec, Hluboká u BorovanVyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Břehyně - PecopalaCLDoksy, Hradčany×Výnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)
BukačkaRKSedloňov+Výnos MK č. 26.376/54 (5. 5. 1954)
Cahnov - SoutokBVLanžhot+Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
ČantoriaFMNýdekVyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)
ČertoryjeHOKněždub, Tvarožná Lhota, Hrubá VrbkaVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Červené blatoCBByňov, Těšínov, HrdlořezyVýnos MK ČSR č. 18.584/73 (29. 12. 1973)
ČtvrtěNBMcelyVyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
Děvín - Kotel - SoutěskaBVHor. Věstonice, Klentnice, Pavlov, PernáOSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
Hůrka u HranicPRHranice+Výnos MŠVU č. 39.336/52 (23. 7. 1952)
ChejlavaPJMečholupy+Výnos MK č. 17.510/55 (4. 7. 1956)
Chlumská stráňROChlumVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
JazevčíHOJavorník, Nová Lhota u VeselíVyhláška MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
JezerkaCV, MOJezeří, Kundratice, PodhůříVýnos MK ČSR č. 13.359/68 (20. 1. 1969)
Jezevčí vrchCLMařenice, Heřmanice×Výnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
KalužaOPLesní Albrechtice, ŽimroviceVýnos MK ČSR č. 10.750/69 (29. 10. 1969)
Karlovské bučinyLBMachnínVýnos MK ČSR č. 18.078/72 (29. 12. 1972)
KarlštejnBEBubovice, Budňany, Hostim, Mořina, Srbsko, Sv. Jan p. Skalou, Hlásná Třebáň+Výnos MK č. 24.029/55 (26. 4. 1955)
Kladské rašelinyCH, SOLázně Kynžvart, Mariánské Lázně, Prameny, VranovVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kněhyně - Čertův mlýnFM, VSČeladná, Prostřední BečvaVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
KodaBEKorno, Srbsko, Tetín, Tobolka+Výnos MŠVU č. 32/946/52 (13. 3. 1952)
KohoutovROOstrovec×Výnos MŠK č. 19.882/66 (7. 5. 1966)
Králický SněžníkUO, SUHor. Morava, Velká Morava, Sklenné u M. Moravy, StříbrniceVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Křivé jezeroBVNové Mlýny, Milovice u MikulovaVýnos MK ČSR č. 12.221/73 (9. 8. 1973)
Lednické rybníkyBVHlohovec, Charvátská Nová Ves, Lednice, Sedlec u Mikulova+Výnos MŠVU č. 49.004/52 (9. 1. 1953)
Libický luhKO, NBVelký Osek, Libice n. C., OsečekVyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985) a vyhláška ONV Nymburk (15. 12. 1985)
Lichnice - Kaňkovy HoryCRTřemošnice, Závratec, Rudov, Javorka, Dolní Počátky, Podhradí, Lhůty, Starý Dvůr, Kubíkovy Duby, Počátky Horní+Výnos MK č. 65.968/54 (26. 7. 1955) a vyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
LovošLTLhotka n. L., Oparno+Vyhláška MŠVU č. 216.714/48 (16. 11. 1948)
Malý a Velký Štít LNVinařice u LounVyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
MilešovkaLTMilešov+Výnos MŠVU č. 102.391/51 (25. 9. 1951)
MionšíFMDol. Lomná, Hor. Lomná+Výnos MK č. 12.849/54 (10. 3. 1954)
Mohelenská hadcová stepTRMohelno+Výnos MŠVU č. 48.267/52 (11. 12. 1952)
Novodomské rašeliništěCVNačetín, Pohraniční×Výnos MKI č. 13.901/67 (18. 11. 1967)
OblíkLNMnichov, Raná×Výnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Pluhův BorSOLoukaVýnos MK ČSR č. 13.365/69 (28. 12. 1969)
Pochvalovská stráňRAKozojedyVyhláška ONV Rakovník (24. 2. 1989)
Polabská černavaMEMělnická Vrutice+Vyhláška MŠO č. 45.761/46 (26. 8. 1946)
Polanská nivaOVPolanka nad OdrouVyhláška MěNV Ostrava (12. 6. 1985)
PorážkyUH, HOSlavkov, Nová Lhota u VeselíVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Pouzdřanská step - KolbyBVPouzdřany, Uherčice+Výnos MK č. 3.075/56 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
PradědBR, SUKarlov, Malá Morávka, Železná pod Pradědem, Rejhotice, Kouty n. Des., DomašovVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Pulčín - HradiskoVSPulčínVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Radostínské rašeliništěZRRadostín u Vojnová Městce, Vojnův Městec Výnos MK ČSR č. 9.432/87 (17. 6. 1987)
RadhošťNJTrojanoviceVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Ramena řeky MoravyOCHorka n. Mor., Střeň, Lhota n. Mor., Náklo, Hynkov, Unčovice, Rozvadovice, PňoviceVyhláška ONV Olomouc (28. 2. 1990)
RanáLNRaná+Výnos MŠVU č. 93.653/51 (23. 5. 1951)
RanšpurkBVLanžhot+Vyhláška MŠVU č. 172.995/49 (19. 12. 1949)
Rašeliniště JizerkyJNJizerka×Výnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Rašeliniště JizeryJN,LBJizerka, Lázně Libverda, Bílý Potok×Výnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
Rašeliniště SkřítekSU,BRRudoltice, Žďárský PotokVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
RazulaVSVelké Karlovice+Vyhláška MŠVU č. 111.318/49 (8. 12. 1949)
RejvízBR, SURejvíz, SečVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
RůžákDCRůžová, Srbská KameniceVýnos MK ČSR č. 16.170/73 (29. 12. 1973)
Řežabinec a Řežabinecké tůněPILhota u Kestřan, Ražice, Putim+Vyhláška MŠVU č. 171.559/49 (19. 11. 1949) a vyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
SalajkaFMBílá+Výnos MŠK č. 18.276/55 (4. 6. 1956)
SedloLTHor. Chobolice, SrdovVýnos MKI č. 12.609/68 (10. 9. 1968)
Slanisko u Nesytu BVSedlec u MikulovaVyhláška ONV Břeclav (4. 10. 1961)
SoosCHDvorek, Nová Ves, Vonšov×Výnos MŠK č. 45.160/64 (7. 11. 1964)
Stará řekaJHHoličky+Výnos MK č. 1.604/56 (5. 3. 1956)
Strabišov - OulehlaKMKunkovice, Lísky+Výnos MK č. 70.847/54 (14. 1. 1956) a +výnos MŠO 155-1-1/5-53 (8. 5. 1953)
Šerák - KeprníkSUAdolfovice, Hor. Lipová, Nové Losiny, OstružnáVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
ŠpraněkOCBřezina+Výnos MŠVU č. 48.988/49 (5. 4. 1949)
Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen BVBavory, Klentnice, PernáVýnos MŠVU č. 97.095/51-IV/5 (25. 6. 1951) a + výnos MŠO č. 101.109/53 (20. 5. 1953)
TrčkovRKTrčkovVyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)
TýřovBE, RASkryje, Broumy, Karlova VesVýnos MK ČSR č. 6.051/84 (28. 3. 1984)
ÚhošťCVPokutice, Úhošťany, Zásada, ÚhošťVýnos MK ČSR č. 7.123/74 (17. 7. 1974)
Velká PlešRABranovVýnos MK ČSR č. 6.049/84 (28. 3. 1984)
Velké jeřábí jezeroSOPřebuz, StříbrnáVyhláška MZ č. 1.268 - VIII/B - 1938 (4. 2. 1938)
Velký a Malý TisýJHLomnice n. L., Lužnice, Přeseka+Výnos MŠK č. 52.056/57 (17. 6. 1957)
Velký močálSORolavaVýnos MK ČSR č. 6.006/68 (10. 2. 1969)
Velký ŠpičákJITřešť×Výnos MŠK č. 45.171/64 (7. 11. 1964)
VětrníkyVYLetonice+Výnos MŠVU č. 99.260/51 (27. 6. 1951) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Větrušická roklePYVětrušiceVýnos MK ČSR č. 13.363/68 (20. 1. 1969)
Voděradské bučinyKO, PYČerné Voděrady, Jevany, Vyžlovka, Louňovice+Výnos MK č. 13.600/55 (4. 3. 1955)
VrapačOCMladečVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
VůzniceRA, BE, KLSýkořice, Nižbor, BělečVýnos MK ČSR č. 6.052/84 (28. 3. 1984)
Vyšenské kopceCKVyšný, Kladné, Kladné - Dobrkovice+Vyhláška MŠVU č. 86.969/51 (6. 3. 1951) a vyhláška OÚ Český Krumlov (21. 4. 1992)
Zahrady pod HájemHOVelká nad VeličkouVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
ZástudánčíPRTovačov, Lobodice+Výnos MŠVU č. 46.340/52 (24. 2. 1953)
ZhejralJIKlatovecVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Žákova horaZRCikhájVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
ŽofinkaJHDvory n. L.Výnos MK ČSR č. 15.732/74 (16. 1. 1975)

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

× - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

DO KATEGORIE "NÁRODNÍ PŘÍRODNÍ PAMÁTKA" SE PŘEVÁDĚJÍ:

NázevOkresKatastrální územíZřízeno
Americká zahradaKTChudeniceVýnos MK ČSR č. 13.369/69 (28. 12. 1969)
Babiččino údolíNARatibořice, Česká Skalice, Slatina n. Úpou, Zlič, Žernov, Malá Skalice, Červená Hora+Výnos MŠVU č. 35.789/52 (9. 6. 1952)
Barrandovské skályPha 5Hlubočepy, Malá ChuchleVyhláška NVP (27. 5. 1982)
Bílé stráněLTPokratice+Výnos MK č. 19.161/54 (30. 3. 1954)
Bilichovské údolíKLBílichovVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
BlanicePT, CKHorní Sněžná, Křišťanov, Spálenec, Zbytiny, Koryto, Volary, Arnoštov, Jablonec, Ondřej ov, UhlíkovVyhláška ONV v Prachaticích (24. 5. 1989), Vyhláška OÚ v Prachaticích č. 1/92 (3. 3. 1992) a Vyhláška ONV v Českém Krumlově (15. 11. 1990)
Borečský vrchLTBoreč+Výnos MŠVU č. 96.515/51 (23. 6. 1951)
BorovýSUŽulováVyhláška ONV Šumperk (16. 6. 1987)
Březinské tisyDCBřeziny, ChlumVýnos MK ČSR č. 14.619/68 ( 10. 2. 1969)
BúrováHOSuchovVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
CiboušovCVVernéřovVyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)
Cikánka I.Pha 5RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Cikánský dolíkKLBílichovVyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
Černá roklePZ, Pha5 Kosoř, RadotínVyhláška Stč. KNV (22. 9. 1970)
Čertova zeďLBKotel, SmržovVyhláška ONV Liberec (2. 3. 1964)
Červený kopecBMBohuniceVyhláška NV Brno (24. 11. 1970)
Dalejský profilPha 5Řeporyje, Holyně, StodůlkyVyhláška NVP (27. 5. 1982)
DoupňákCVKlášterec n. O., MiřeticeVyhláška ONV Chomutov (9. 9. 1983)
Dubí horaLTKonojedyVyhláška ONV Litoměřice (14. 10. 1966)
Dunajovické kopceBVBřezí, Brod nad Dyjí, Dobré Pole Dol. DunajoviceVyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Hojkovské rašeliništěJIHojkovVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Holý vrchMEStřemy+Výnos MŠK č. 61.226/57 (14. 8. 1957)
Hrdibořické rybníkyPVHrdibořiceVyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Chropyňský rybníkKMChropyně+Výnos MK č. 35.431/54 (14. 5. 1954)
Jankovský potokPEVyskytná, Mysletín, Zachotín, Jankov, Mladé Bříště, Staré BříštěVyhláška OÚ Pelhřimov (27. 2.1992)
Jánský vrchMOKorozluky+Výnos MŠVU č. 102.256/51 (25. 9. 1951)
Jeskyně PekárnaBOMokráVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Kamenná slunceLOHnojniceVyhláška ONV Louny (10. 9. 1965)
KaprounJHKaprounVyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)
KlenečLTKlenečVýnos MK ČSR č. 9.860/76 (1. 10. 1976)
KlonkBESuchomastyVyhláška Stč. KNV (8. 2. 1977)
Komorní hůrkaCHSkalka, Slatina+Výnos MŠVU č. 100.585/51 (14. 8. 1951)
KotýzBETmáň, KoněprusyVyhláška ONV Beroun (17. 4. 1986)
KozákovSMLoktuše, Lestkov, VesecVyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
KřébyKMPrasklice+Výnos MK č. 55.841/54 (4. 7. 1956)
KřížkyCHPramenyVyhláška ONV Cheb (22. 12. 1962)
LandekOVPetřkovice, KoblovVyhláška ONV Opava (12. 8. 1966) a vyhláška NV města Ostravy (13. 12. 1989)
Lochkovský profilPha 5Lochkov, RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
LučníTATurovecVyhláška ONV Tábor (21. 1. 1988)
Lužní potokCHTrojmezí, PastvinyVyhláška ONV Cheb (14. 12. 1989)
MalhotkyVYNevojiceVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
MedníkPZHradišťkoVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Na AdamcíchHOŽeleticeVýnos MK ČSR č. 18.245/72 (29. 12. 1972)
Na požárechTCJedlinaVyhláška OÚ Tachov (26. 2.1992)
Na skáleOCŽerůvky, HněvotínVýnos MK ČSR č. 9.857/76 (10. 2. 1977)
Na ŠpičákuSUSupíkoviceVýnos MK ČSR č. 9.647/70 (10. 11. 1970)
Odkryv v KravaříchOPKravařeVyhláška Sm KNV (24. 4. 1979)
Odlezelské jezeroPSOdlezly, PotvorovVyhláška ONV Plzeň sever (7. 3. 1975)
Panská skálaCLKamenický ŠenovVýnos MK II-3-155.1-19/4-53 (18. 9. 1953), vyhláška ONV Česká Lípa (6. 9. 1963) a vyhláška ONV Česká Lípa (12. 1. 1989)
Park v Bílé LhotěOCBílá LhotaVýnos MK ČSR č. 13.828/69 (28. 12. 1969)
Pastvisko u LedniceBVLedniceVyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Pastviště u FínůKTAlbrechticeVyhláška ONV Klatovy (30. 4. 1985)
PožáryPha 5ŘeporyjeVyhláška NVP (27. 5. 1982)
Pravčická bránaDCHřenskoVyhláška ONV Děčín (6. 12. 1963)
Ptačí horaBRNové HeřmínovyVýnos MK ČSR č. 14.474/69 (2. 2. 1970)
RadoučMBDebřVýnos MK č. 6.089/77 (5. 12. 1977)
RendezvousBVValticeVyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990)
Rešovské vodopádyBRRešov, RudaVyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
RovnáSTRovnáVýnos MK ČSR č. 18.768/72 (29. 12. 1972)
Rudické propadáníBKRudice, JedovniceVyhláška ONV Blansko (19. 4.1990)
Růžičkův lomPVČelechovice na HanéVyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)
Rybníček u HořanKHHořanyVyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Skalky skřítkůKVHradiště u Karlových VarVyhláška ONV Karlovy Vary (20. 11. 1979)
Slatinná louka u VelenkyNBHradištkoVýnos MK ČSR č. 17.977/72 (29. 12. 1972)
Státní lomPVČelechovice na HanéVyhláška ONV Prostějov (18. 7. 1974)
Stránská skálaBMSlatinaVyhláška NV Brno (23. 3. 1978)
StrážníkSMPeřimov×Výnos MŠK č. 35.702/63 (24. 8. 1963)
StročovTALibeniceVyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Suché skályJNBesediceVýnos MŠK č. 65.972/54 (4. 7. 1956) a vyhláška ONV Jablonec nad N. (1. 10. 1965)
ŠipkaNJŠtramberk+Vyhláška MŠK č. 35.013/59 (9. 1. 1960)
ŠvařecZRKoroužné, ŠvařecVyhláška ONV Žďár (25. 7. 1985)
Terčino údolí CBÚdolí u N. Hradů, Svébohy+Vyhláška MŠVU č. 27.432/49 (19. 2. 1949)
TřesínOCMladeč, MěníkVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
U hajnicePTLibotyněVyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
U Nového mlýnaPha 5Holyně, HlubočepyVyhláška NVP (27. 5. 1982)
Upolínová louka pod KřížkyCHPramenyVyhláška ONV Cheb (30. 8. 1990)
V jezírkáchKOVelimVyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
Váté pískyHOBzenec, VracovVyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
Velký RoudnýBRRoudnoVyhláška ONV Bruntál (26. 4. 1966)
Velký vrchLNVršoviceVyhláška ONV Louny (14. 9. 1989)
Venušiny miskySUVelká KrašVyhláška ONV Šumperk (9. 12. 1971)
VizírJHHamrVyhláška ONV Jindřichův Hradec (10. 12. 1987)
VosekROOsek, VolduchyVyhláška ONV Rokycany (5. 9. 1989)
VrkočULVaňovVyhláška ONV Ústí n. L. (10. 6. 1966)
Zlatý KůňBEKoněprusyVýnos MK ČSR č. 17.864/72 (29. 12. 1972)
Zlatý vrchDCLískaVyhláška ONV Děčín (18. 2. 1964)
Železná hůrkaCHMýtina IVyhláška ONV Cheb (28. 4. 1961)

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

× - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

DO KATEGORIE "PŘÍRODNÍ REZERVACE" SE PŘEVÁDĚJÍ:

NázevOkresKatastrální územíZřízeno
Andělova zmolaPVČechy p. KosířemVyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Baba - V bukáchZRBohdalov, ChroustovVyhláška ONV Žďár n. S. (25. 10. 1990)
Babí lomBOLelekoviceVyhláška ONV Brno-venkov (11. 12. 1980)
BayerovaBKKřtinyVýnos MK ČSR č. 16.984/74 (17. 4. 1975)
Bažantnice u PracejovicSTNové StrakoniceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Bažantnice v UherskuPUUhersko+Výnos MŠVU č. 31.046/52 (15. 3. 1952)
BělečKTMalechov+Výnos MK č. 68.737/54 (12. 4. 1955)
BělyšovKTSlatina+Výnos MK č. 59.578/54 (17. 3. 1955)
Bílé potokyZLVal. KloboukyVyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Biskoupský kopecBOBiskoupkyVyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
BlátkaPVUrčice, Vincencov, VranoviceVyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Borek u VelharticKTVelharticeVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
BořinkaCKHolubov, ChlumVyhláška ONV Čes. Krumlov (15. 11. 1990)
Bosonožský hájekBMBosonohyVyhláška ONV Brno-město (21. 12. 1985)
BrdatkaRAKřivoklátVýnos MK ČSR č. 6.044/84 (28. 3. 1984)
BřenčákBMKníničkyVyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
BřezinaLT, TPMilešov, KostomlatyVýnos MK ČSR č. 13.364/68 (20. 1. 1969)
BřezinkaBKBřezinaVýnos MK ČSR č. 18.583/73 (29. 12. 1973)
Bučina u Suché loukyPVBukováVyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Bukové kopceJHChlum u TřeboněVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
BukovecFMBukovecVyhláška ONV Frýdek-Místek (20. 1. 1988)
BukovečekPRParšovice×Výnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)
Buky u Vysokého ChvojnaPUBělečko, Vysoké Chvojno+Výnos MK č. 54.131/54 (14. 3. 1955)
BystřiceDOPecVýnos MK ČSR č. 9.296/69 (20. 11. 1969)
CoufaváBOVranovVýnos MK ČSR č. 7.033/76 (1. 6. 1976)
ČabelDCBynovecVýnos MK ČSR č. 16.634/73 (29. 12. 1973)
Černá horaJN,LBBedřichov, Hejnice×Výnos MŠK č. 41.347/65 (19. 10. 1965)
Černá jezírkaJN, LBJizerka, Bílý Potok×Výnos MŠK č. 41.348/65 (19. 10. 1965)
ČerňavaKMRajnochoviceVýnos MK ČSR č. 7.827/75 (28. 9. 1975)
ČernínovskoMELibiš+Vyhláška MŠVU č. 146.992/50 (16. 3. 1950)
Černovický hájekBMBrněnské IvanoviceVyhláška MěNV Brno (28. 7. 1977)
Černý důlRKHor. Rokytnice, Vrchní Orlice+Výnos MK č. 45.962/54 (21. 7. 1954)
Černý les u Šilhéřovic I-IIOPŠilhéřoviceVýnos MK ČSR č. 14.475 a 14.476/69 (2.2. 1970)
Čertova hora u VrážePIZliviceVyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
Čertova skálaRAHracholusky+Vyhláška MŠVU č. 14.737/49 (27. 1. 1949)
Čertova stráňPTVčelná pod BoubínemVyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Červený křížRARoztoky u KřivoklátuVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Český JílovecCKHor. JíloviceVýnos MŠANO č. 8.865/35 (8. 2. 1935)
ČičovLNHořenec+Výnos MŠVU č. 92.896/51 (23. 5. 1951)
ČihadloBOBabice n. SvitavouVýnos MK ČSR č. 7.037/76 (1. 10. 1976)
ČížovBNTýnec n. S.Vyhláška ONV Benešov (15. 11. 1990)
ČlupyVYMarefyVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Čtyři paliceZR, SYMilovy, BřezinyVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
DařenecOPVřesinaVýnos MK ČSR č. 3.025/69 ( 10. 2. 1969)
Dědovické stráněPIDědoviceVýnos MK ČSR č. 3.603/74 (22. 2. 1974)
Dětanský chlumLNNepomyšl×Výnos MKI č. 13.904/67 (18. 11. 1967)
Dívčí kámenCKKřemže+Výnos MŠVU č. 35.933/52 (11. 7. 1952)
Divoká ŠárkaPha 6LibocVyhláška NVP (10. 11. 1964)
Dobročkovské hadcePTDobročkovVyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
Dolejší rybníkSTTchořoviceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Dolnoněmčanské loukyUHSlavkovVyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Dománovický lesKODománovice, Radovesnice IIVyhláška ONV Kolín (15. 12. 1988)
DoubekPRZámrskyVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Drahotínský lesDOPoběžovice, Drahotín, HvožďanyVyhláška ONV Domažlice (22. 10. 1987)
DrahyUHHorní NěmčíVyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
DřínováBOBabice nad SvitavouVýnos MK ČSR č. 18.923/73 (29. 12. 1973)
DubcováVSKateřinice+Výnos MK č. 22.111/55 (14. 1. 1956)
DubenskoPSChříč×Výnos MŠK č. 34.697/65 (13. 8. 1965)
DubnoNAČes. Skalice, Kleny, Zlič+Výnos MK č. 55.761/55 (17. 2. 1956)
Dukovanský mlýnTRDukovanyVyhláška ONV Třebíč (20. 10. 1983)
Duny u SváravyPULabské ChrčiceVyhláška ONV Pardubice (9. 7. 1980)
DvorčákPRParšovice×Výnos MŠK č. 32.047/62 (31. 7. 1962)
DvořištěCBDolní SlověniceVyhláška ONV České Budějovice (24. 9. 1990)
FabiánJHDolní LhotaVýnos MK ČSR č. 3.604/74 (22. 2. 1974)
Fajmanovy skály - KlenkyPJChynínVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
FrantiškovSUNové Losiny+Výnos MK č. 27.497/54 (11. 6. 1954)
GetsemankaPBHutě p. Třemšínem, Věšín×Výnos MŠK č. 54.391/65 (13. 1. 1966)
Grünwaldské vřesovištěTPNová VesVyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
GryblaBNKrhaniceVyhláška ONV Benešov (6. 12. 1985)
Habrová sečTRNové SyroviceVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Hadí vrchJHRajchéřovVyhláška ONV Jindř. Hradec (10. 12. 1987)
HaškyVYNevojiceVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
HájPSDruztováVýnos MK ČSR č. 13.366/69 (28. 12. 1969)
HerštýnDONěmčice+Výnos MK č. 68.733/54 (12. 4. 1955)
Hněvošický hájOPHněvošiceVýnos MK ČSR č. 3.909/69 (20. 11. 1969)
Holubovské hadceČKHolubov, Křemže, TřísovVýnos MK ČSR č. 18.767/72 (29. 12. 1972)
Holý vrch u HlinnéLTHlinná+Vyhláška MŠVU č. 76.905/49 (8. 7. 1949)
HomolkaPha 5Velká ChuchleVyhláška NVP (28. 1. 1982)
HorkyHOMiloticeVyhláška ONV Hodonín (1. 7. 1989)
Horní loukyUHSuchá LozVyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
Horusická blataTA, CBHorusice, BošilecVyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990) a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
HořinaOPTábor+Vyhláška MŠVU č. 197.108/48 (5. 11. 1948)
Hoříněveská bažantniceHKHoříněvesVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Hovoranské loukyHOHovoranyVyhláška OÚ Hodonín (28. 2. 1992)
Hradčanské rybníkyCLHradčany, Strážov×Výnos MKI č. 11.034/67 (26. 9. 1967)
HradecPBDobříšVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Hradišťanská loukaTPMukov+Výnos MŠVU č. 108.067/51 (3.1. 1952)
Hraniční loukaRKTrčkovVyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)
HrádekBVMorkůvkyVyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Hrbáčkovy tůněPY, NBSedlčánky, Káraný, Lysá n. L., Přerov n. L.Vyhláška ONV Praha- východ (24. 6. 1988) a vyhl. ONV Nymburk (23. 6. 1989)
HrbyPIZliviceVýnos MK ČSR č. 8.806/73 (9. 8. 1973)
HutěUHŽitkováVyhláška ONV Uherské Hradiště (22. 7. 1982)
HvozdniceOPUhlířov, Štáblovice, SlavkovVyhláška ONV Opava (27. 9. 1988)
ChlumKVChlum+Výnos MŠO č. 16.637/47 (24. 2. 1947)
ChoustníkTAChoustník+Výnos MŠVU č. 170.405/49 (19. 11. 1949)
Chropotínský hájRKLedce+Výnos MK č. 49.505/54 (14. 3. 1955)
Chuchelský hájPha 5Malá Chuchle, Velká ChuchleVyhláška NVP (27. 5. 1982)
Chynínské bukyPJChynínVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Jalovcová stráňZLNedašovVyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jaronínská bučinaCKJaronínVýnos MK ČSR č. 12.894/73 (24. 10. 1973)
JavorůvkyZLValašské KloboukyVyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Jelení bučinaBRLudvíkovVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Jelení lázeňRKDeštné v Orl. horáchVyhláška ONV Rychnov n. Kn. (1. 7. 1982)
Jelení skokBOVranovVýnos MK ČSR č. 7.034/76 (1. 6. 1976)
Jelení vrchKTHabartice×Výnos MŠK č. 33.147/66 (16. 8. 1966)
Jelení žlíbekBMBystrcVyhláška MěNV Brno (21. 4. 1979)
JouglovkaBEBroumyVýnos MK ČSR č. 6.041/84 (28. 3. 1984)
KabečniceRASýkořiceVýnos MK ČSR č. 6.045/84 (28. 3. 1984)
Kamenný vrch nad myslivnouBMNový LískovecVyhláška MěNV Brno (23. 3. 1978)
Kamenný vrch u KurdějovaBVKurdějov+Vyhláška MŠK č. 815/56 (4. 7. 1956)
Karlické údolíBE,PZMořinka,Dobřichovice,VonoklasyVýnos MK ČSR č. 18.009/72 (29. 12. 1972)
KarlovZNŠanov nad Jeviš.Výnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Karlovice severBRKarlovice×Výnos MK ČSR č. 4.753/70 (3. 8. 1970)
Kladrubská horaTAKladrubyVyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
KlapicePha 5RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Klánovický les - CyrilovPha 9 PYÚjezd n. Lesy, Klánovice, Horní Počernice, Jirny, Šestajovice, ÚvalyVyhláška NVP (28. 1. 1982 a 4. 7. 1988) a vyhláška ONV Praha-vých. (16. 2.1990)
Klečové loukyLBHejnice×Výnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
KleťCKChlum, Křenov+Výnos MK č. 7. 485/56 (10. 5. 1956)
KlíčCLSvor×Výnos MKI č. 13.902/67 (18. 11. 1967)
KlínyFMČeladnáVýnos MK ČSR č. 9.858/76 (10. 2. 1977)
KlocJILoučkyVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Klokočské skálySMKlokočí, Sekerkovy Loučky,Vyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Bělá u Turnova
Kněží horaPVKrumsínVyhláška ONV Prostějov (29. 6. 1989)
Kněží hora u KatovicSTKatoviceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Kobylí drahaPZHradišťkoVyhláška ONV Praha-západ (13. 12. 1989)
Kocelovické pastvinySTKoceloviceVyhláška ONV Strakonice (19. 3. 1990)
Kokořínský důlME, CLBosyně, Dobřeň, Janova Ves, Jestřebice, Kanina, Kokořín, Nebužely, Olešno, Sedlec, Střemy, Tubož, Vysoká, Mšeno,+Výnos MK č. 4628/53 (7. 11. 1953)
KokšínPJHořehledyVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Komáří vrchRKČerná Voda, ŘíčkyVýnos MK ČSR č. 8.904/73 (9. 8. 1973)
KotviceNJNová HorkaVýnos MK ČSR č. 3.025/70 (10. 3. 1970)
Kralovické loukyPTKraloviceVyhláška OÚ Prachatice (3. 3. 1992)
KrašovPSBohy+Výnos MŠVU č. 108.068/51 (28. 1. 1952)
KrkankaCRČes. Lhotice, Licibořice, NasavrkyVyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
KrkavčinaPIDědoviceVýnos MK ČSR č. 3.606/74 (22. 2. 1974)
KrnovecBMBystrcVyhláška MěNV Brno (10. 12. 1987)
KuchyňkaPBPičínVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Kulivá horaPZTřebotovVýnos MK ČSR č. 17.978/72 (29. 12. 1972)
KuřidloSTDražejovVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
KutanýVSHalenkovVýnos MK ČSR č. 3.023/69 (10. 2. 1969)
KútkyHORadějovVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
LazyZLBylniceVyhláška ONV Gottwaldov (12.7. 1984)
Lhotecká stráňKHNová LhotaVyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
LibínPTPrachaticeVyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)
LípaROOstrovecVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Lipovské upolínové loukyPVLipová, BrodekVyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Lipská horaLTMrsklesyVýnos MK ČSR č. 9.854/76 (10. 2. 1976)
LopataPJMilínovVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
LoučkyJILoučkyVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Louky pod KumstátemBVKrumvíř+Výnos MK č. 66.827/54 (17. 3. 1954)
Louky v oboře LibeňRAMšecké ŽehroviceVyhláška ONV Rakovník (16. 6.1989)
LoužekLTDoksanyVýnos MK ČSR č. 9.856/76 (10. 8. 1977)
Luh u TelčeJITelčVyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
MachováHOJavorníkVýnos MK ČSR č. 9.430/87 (17. 6. 1987)
Malé jeřábí jezeroKVJeleníVýnos MK ČSR č. 13.368/69 (28. 12. 1969)
MalužínBOBílovice nad SvitavouVýnos MK ČSR č. 7.036/76 (1. 6. 1976)
MíchovSTMladějoviceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
MiláMOMiláVýnos MŠK č. 8.914/58 (25. 2. 1958)
MilčiceKTMilčiceVyhláška OÚ Klatovy (4. 2. 1992)
Milešický pralesPTMilešiceVýnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
MiletínkyPTKřížoviceVyhláška ONV Prachatice (24. 5.1989)
Mokřiny u VomáčkůCBZlivVyhláška OÚ České Budějovice (30. 12. 1991)
Moravské loukyHOMoravanyVyhláška ONV Hodonín (25. 10. 1990)
MrhatinaJIŘásná×Výnos MŠK č. 45.159/64 (7. 11. 1964)
MušeniceVYRašoviceVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Mydlovarský luhNBKostomlaty, OstráVyhláška ONV Nymburk (23. 6. 1989)
MyslivnaLTPoplzeVýnos MKI č. 12.607/68 (10. 9. 1968)
MýtoPha 10NedvězíVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Na BaběRAKřivoklátVýnos MK ČSR č. 6.046/84 (28. 3. 1984)
Na ČernčíLTRochovVyhláška ONV Litoměřice (1. 11. 1990)
Na čihadleLBHejnice×Výnos MŠK č. 41.351/65 (19. 10. 1965)
Na hadciSURaškovVyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Na hradechPUŽáravice+Výnos MK č. 75.102/54 (4. 7. 1956)
Na hranicíchSMBukovina+Výnos MK č. 15.472/53 (15. 12. 1953)
Na KocourkáchZNDobelice, Vémyslice+Vyhláška MŠVU č. 170.891/49 (3. 11. 1949)
Na loučkáchCLVýsluníVýnos MK ČSR č. 6.085/77 (1. 7. 1977)
Na PodlesíchTRHrutovVyhláška ONV Třebíč (28. 10. 1982)
Na skaláchPBVěšín×Výnos MŠK č. 49.945/65 (13. 1. 1966)
Na VoleškuKTSoběšice, NáhořankyVyhláška ONV Klatovy (1. 12. 1988)
Nad řekamiBOHrubšiceVyhláška ONV Brno-venkov (27. 12. 1979)
Nad ZavírkouPTJavorník, ÚbyslavVyhláška ONV Prachatice (18. 2. 1988)
NetřebDOKanice+Výnos MK č. 68.734/54 (12. 4. 1955)
Nezabudické skályRAVelká BukováVyhláška ONV Rakovník (1. 2. 1989)
NosperkBVNěmčičkyVyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Nová loukaJNBedřichov×Výnos MŠK č. 41.347/65 (9. 10. 1965)
Nové TečhanoviceOPNové TečhanoviceVýnos MK ČSR č. 9. 294/69 (20. 11. 1969)
Obůrky-TřeštěnecBOMor. KníniceVyhláška ONV Brno-venkov (3. 4. 1980)
OceánKVOldřichov, Pernink, Pstruží, Vysoká ŠtolaVýnos MK ČSR č. 15.141/68 (10. 2. 1969)
Olšina u SklenéhoZRSklenéVyhláška ONV Žďár n. S. (27. 5. 1985)
Opatovské zákopyTROpatovVyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
OpolenecPTBořanovice, Smrčná, VýškoviceVyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
OskovecHOStrážnice+Výnos MK č. 76.486/54 (17. 2. 1956)
Oskovec IIHOPetrovVyhláška OÚ Hodonín (1. 12. 1991)
Panské loukyBRDětřichov n. B., Mor. BerounVýnos MK ČSR č. 3.026/70 (10. 3. 1970)
Pašijová drahaKLLibušínVyhláška ONV Kladno (29. 9. 1987)
PelinyUOChoceň+Vyhláška MŠO č. 34.007/48 (4. 3. 1948)
PetrovkaPN, PSBolevec, ChotíkovVyhláška Zč KNV (3. 3. 1988)
Písečný přesyp u VlkovaTAVlkov+Výnos MK č. 36.314/54 (21. 5. 1954)
Písečný rybníkHOMilotice+Výnos MK č. 18.334/55 (5. 3. 1956)
Plačkův les a říčka ŠatavaBVIváňVyhláška ONV Břeclav (27. 9. 1990) .
Planý vrchCHMnichov×Výnos MŠK č. 19.881/66 (7. 5. 1966)
PloščinyZLPotečVyhláška ONV Gottwaldov (16. 9. 1982)
Pod Jelení studánkouBRŽďárský potok, KarlovVyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Pod Popelní horouPTStachyVyhláška ONV Prachatice (20. 9. 1985)
Pod Slunečnou stráníSUNové LosinyVyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
Pod ŠvancarkouPVHorní ŠtěpánovVyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Pod VrchmezímRKOlešnice+Výnos MŠK č. 26.707/60 (8. 7. 1960)
Pod Žitkovským vrchemUHŽitkováVyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
PodhoříPha 7Bohnice, TrojaVyhláška NVP (27. 5. 1982)
Pha 8
Podhrázský rybníkBNTomice II+Vyhláška MŠVU č. 146.757/50 (16. 3. 1950)
Polánský lesOVPoruba - jihVýnos MK ČSR č. 3.027/70 (10. 3. 1970)
PoledňanaFMBíláVýnos MK č. 18.127/55 (bez data)
Postřekovské rybníkyDOPostřekov, Klenčí pod Čerchovem, ŽdanovVyhláška ONV Domažlice (25. 9. 1990)
Prales JizeraLBHejnice×Výnos MŠK č. 41.355/65 (19. 10. 1965)
Prokopské údolíPha 5Hlubočepy, JinoniceVýnos MK ČSR č. 25.533/78 (28. 12. 1978)
PrůchodnicePVLudmírovVyhláška ONV Prostějov (31. 10. 1985)
Přesypy u RokytnaPURokytnoVyhláška ONV Pardubice (12. 5. 1982)
Pstruží potokBRStará VesVyhláška ONV Bruntál (25. 10. 1989)
Ptačí kupyLBHejnice×Výnos MŠK č. 41.353/65 (19. 10. 1965)
PučankaKTHejná+Vyhláška MŠO č. 204.457/48 (23. 10. 1948)
RabštejnSUBedřichovVyhláška ONV Šumperk (8. 11. 1990)
RačULLochočice+Vyhláška MŠO č. D-II-3-155-1-1/17-53 (9. 7. 1953)
RadimBRKrasovVýnos MK ČSR č. 10.751 /69 (29. 10. 1969)
Radomilická mokřinaCBZáblatíVyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Radotínské údolíPha 5, PZZad. Kopanina, KosořVýnos MK ČSR č. 8.200/75 (17. 9. 1975)
RakovecBKJedovniceVýnos MK ČSR č. 18.463/73 (29. 12. 1973)
RalskoCLHvězdov, Noviny pod Ralskem×Výnos MKI č. 11.033/67 (26. 9. 1967)
Ranská jezírkaHBHavlíčkova BorováVyhláška ONV Havl. Brod (17. 9. 1990)
Rašeliniště BažantkaJIDoupě, ŘídelovVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště KačerovRKKačerovVyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Rašeliniště KalištěJIJihlávkaVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště LoučkyJILoučkyVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
Rašeliniště VidlákSMHrubá SkálaVyhláška ONV Semily (13. 6. 1985)
Rašovický zlomVYRašoviceVyhláška ONV Vyškov (28. 6. 1990)
RodTAValVyhláška ONV Tábor (18. 11. 1990)
Roštýnská oboraJIDoupěVýnos MK ČSR č. 6.093/77 (5. 12. 1977)
RovinyBVDivákyVyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Roztocký háj-Tiché údolíPha 6, PZRoztoky, SedlecVýnos MŠVU č. 100.988/51 (9. 9. 1951) +Výnos MŠVU č. IX-357-2-51 (10. 8. 1951)
Ruda u KojákovicCBKojákoviceVyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
RudkaPVPonikev, LudmírovVyhláška ONV Prostějov (27. 9. 1990)
Rybník BřezinaJIDudínVyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
RybníkyFMKozloviceVyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)
Rybí loučkyJNJizerka×Vyhláška MŠK č. 41.349/65 (19. 10. 1965)
ŘekaHBStaré RanskoVyhláška ONV Havlíčkův Brod (17. 9. 1990)
Sedlická oboraSTHolušiceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Sedloňovský vrchRKSedloňov v Orlic. horách+Výnos MK č. 26.375/54 (6. 7. 1954)
Selský lesUOHerbortice+Výnos MK č. 34.172/54 (8. 5. 1954)
SidonieZLSidonieVyhláška ONV Gottwaldov (12. 7. 1984)
Skalecký hájRKPodbřezíVyhláška ONV Rychnov nad Kn. (5. 7. 1984)
Skalské rašeliništěBRSkályVýnos MK ČSR č. 11.079/70 (3. 9. 1970)
SkařinyHOMikulčice+Výnos MK č. 18.280/55 (4. 7. 1956)
SkályPVProtivanovVyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Skelná HuťPVProtivanovVyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
Skočický hradSTSkočiceVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
SkučákKIRychvaldVýnos MK ČSR č. 10.752/69 (29. 10. 1969)
Slatinná louka u LiblicMELibliceVyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Slavičí údolíPha 5Lochkov, RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Sluneční stráňULBrnáVýnos MKI č. 12.610/68 (10. 9. 1968)
SkučákKIRychvaldVýnos MK ČSR č. 10.752/69 (29. 10. 1969)
Slatinná louka u LiblicMELibliceVyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Slavičí údolíPha 5Lochkov, RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Sluneční stráňULBrnáVýnos MKI č. 12.610/68 (10. 9. 1968)
Slunečný dvůrCLJestřebí+Výnos MK č. 54.130/54 (14. 3. 1955)
SlunnáBOLažánkyVyhláška ONV Brno-venkov (28. 6. 1985)
Sokolí skálaZRDoubravník, Borač+Vyhláška MŠVU č. 251.976/48 (5. 1. 1949)
StaňkovkaPha 5RadotínVyhláška NVP (4. 7. 1988)
Stepní stráň u KomořanVYKomořany+Vyhláška MŠVU č. 17.595/48 (3. 3. 1948)
Stráň u ChroustovaKORadim+Výnos MŠVU č. 156.109/51 (1. 2. 1951)
Stráně u splavuKOVrbčany+Výnos MŠVU č. 85.704/51 (1. 2. 1951)
StřelaPSHluboká, Kalec, Kotaneč, Černá Hať, Vysočany, RabštejnVýnos MK ČSR č. 6.710/76 (28. 4. 1976)
Stříbrný luhRAÚjezd nad ZbečnemVýnos MK ČSR č. 6.047/84 (28. 3. 1984)
Suchá DoraNJDobešovVýnos MK ČSR č. 3.024/69 (10. 2. 1969)
Suchý vrchBRŽeleznáVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
SuticeUOVerměřovice+Vyhláška MŠVU č. 173.523/49 (24. 2. 1950)
Svatá AlžbětaRAMěstečko+Vyhláška MŠVU č. 28.709/49 (1. 3. 1949)
ŠancePha 5Cholupice, ZbraslavVyhláška NVP (28. 1. 1982)
ŠévyVYMouřínov+Vyhláška MŠVU č. 153.516/50 (24. 10. 1950) a vyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
ŠibeničníkBVMikulovVyhláška OSK Mikulov č. 8.963/1 (10. 5. 1946)
ŠkrabalkaPRLipník n. B.+Výnos MK 11.694/55 (4. 7. 1956)
ŠpiceBOÚjezd u Brna+Výnos MK č. 20. 112/55 (17. 2. 1956)
Štamberk a kamenné mořeJILhotka, ŘásnáVyhláška ONV Jihlava (15. 11. 1990)
Štíří důlHB, ZRHluboká, Křížová, Vojnův MěstecVyhláška ONV Havl. Brod (12. 12. 1988) a vyhláška ONV Žďár n. S. (14. 4. 1988)
Tetínské skályBETetínVýnos MK ČSR č. 3.400/74 (22. 2. 1974)
Tonice-BezednáKOVelký OsekVyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
TrotinaHKLocheniceVyhláška ONV Hradec Králové (23. 8. 1983)
Třímanské skályROHřešihlavy, TřímanyVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
Týnecké mokřadyKOTýnec nad LabemVyhláška ONV Kolín (17. 12. 1987)
U BrněnkyBOKaniceVýnos MK ČSR č. 18.462/73 (29. 12. 1973)
U EremitaRABranovVýnos MK ČSR č. 6.048/84 (28. 3. 1984)
U hájenkyTRČáslaviceVyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
U Leskoveckého chodníkaOPSkřípovVýnos MK ČSR č. 9.293/69 (20. 11. 1969)
U Nového hraduBKOlomučanyVýnos MK ČSR č. 7.830/75 (29. 4. 1975)
U parkuPUVysoké Chvojno+Výnos MK č. 54.132/54 (14. 3. 1955)
U výpustkuBKBřezinaVýnos MK ČSR č. 6.084/77 (11. 7. 1977)
Údolí DoubravyHBBílek, Chotěboř, Malochyně, Horní SokolovecVyhláška ONV Havl. Brod (28. 4. 1986)
Údolí Chlébského potokaZRChlébské+Výnos MK č. 1.314/53 (30. 9. 1953)
Údolí Jizery u Semil a Bítouchova SMBítouchov, Chuchelná+Výnos MŠVU č. 94.458/51 (2. 6. 1951)
Údolí Oslavy a ChvojniceTR, BONáměšť n. O., Vícenice, Znátky, Kralice, Březník, Sudice, Kuroslepy, Mohelno, Senorady, Sedlec, Kladeruby, Čučice, KetkoviceVyhláška ONV Třebíč (11. 4. 1974) a vyhláška ONV Brno-venkov (22. 5. 1975)
Údolí TepléCH, SO, KVMnichov, Louka, Tisová, Poutnov, BohuslavVyhláška OÚ Cheb (24. 2. 1992), vyhláška OÚ Sokolov (27. 2. 1992), vyhláška OÚ Karlovy Vary (27. 2. 1992)
Údolí Únětického potokaPha 6SuchdolVyhláška NVP (4. 7. 1988)
UhliskaPVHorní ŠtěpánovVyhláška ONV Prostějov (7. 7. 1988)
UporMEKly, Vrbno+Výnos MŠK č. 61.225/57 (14. 8. 1957)
V doleUOCotkytle, Herbortice+Výnos MK č. 56.914/54 (14. 3. 1955)
V horáchROTerešov×Výnos MŠK č. 33.146/66 (16. 8. 1966)
V JedlíchTRPříštpoVyhláška ONV Třebíč (29. 9. 1988)
V MorávkáchKTLoužnáVyhláška ONV Klatovy (21. 4. 1988)
V pískovněPha 9Dolní Počernice, HostaviceVyhláška NVP (4. 7. 1988)
V PodolánkáchFMČeladnáVýnos MK č. 18.127/55 (bez data)
V rašelináchSOStudenecVyhláška MŽP ČR č. 6/1991 Sb. (14. 12. 1990)
ValachOPLesní Albrechtice, JeleniceVýnos MK ČSR č. 9.292/69 (20. 11. 1969)
Ve slatinské strániRKSlatina n. Zdobnicí+Výnos MŠK č. 75.100/54 (4. 7. 1956)
Ve VlčíUHVyškovecVyhláška ONV Uher. Hradiště (22. 7. 1982)
Ve ŽlebcáchVYPavloviceVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Velká a Malá OlšinaHB, KHDobrnice, Chlum, TunochodyVyhláška ONV Havl. Brod (25. 3. 1982) a vyhláška ONV Kutná Hora (10. 10. 1985)
Velká Kobylanka-MaláPRHraniceVýnos MŠVU č. 42.678/52 a 42.934/52
Kobylanka(24. 9. 1952)
Velká KušSTLnářský MálkovVyhláška ONV Strakonice (14. 11. 1985)
Velké dolyKI, FMČeský Puncov, KonskáVyhláška ONV Karviná (3. 9. 1990) a vyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)
Velký a Malý kamýkCBVšetečVyhláška ONV Čes. Budějovice (24. 9. 1990) a vyhláška OÚ Čes. Budějovice (30. 12. 1991)
Velký KuntínovBVBoleradiceVyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Velký Pařezitý rybníkJIŘásnáVyhláška ONV Jihlava (3. 5. 1984)
Veltrubský luhKOVeltruby, Nová Ves IVyhláška ONV Kolín (1. 5. 1985)
Vinořský parkPha 9VinořVyhláška NVP (27. 5. 1982)
VisengruntyVYBošoviceVyhláška ONV Vyškov (8. 11. 1990)
Vitčický lesPVVitčiceVyhláška ONV Prostějov (21. 6. 1990)
Vílanecké rašeliništěJIVílanecVyhláška ONV Jihlava (8. 7. 1982)
VladařKVZáhořiceVýnos MK ČSR č. 5.376/69 (23. 4. 1969)
VlčekCHPrameny, Sítiny×Výnos MŠK č. 19.880/66 (7. 5. 1966)
Vlčí důlTPHrad OsekVyhláška ONV Teplice (12. 10. 1989)
VoškovBEBěleč, PoučníkVýnos MK ČSR č. 18.357/72 (29. 12. 1972)
Vrbenské rybníkyCBČeské Vrbné, Haklovy DvoryVyhláška ONV České Budějovice (15. 3. 1990)
Vrch Baba u KosmonosMBHor. Stakory, Chudoplesy, Kosmonosy+Vyhláška MŠVU č. 149.728/50 (11. 10. 1950)
VrťNBOstrá, SemiceVýnos MK ČSR č. 18.716/72 (29. 12. 1972)
Vřesová stráňFMMosty u JablunkovaVyhláška ONV Frýdek-Místek (27. 2. 1990)
Vřešťovská bažantniceTUVelký Vřešťov+Vyhláška MŠVU č. 111.322/49 (19. 9. 1949)
Všetatská černavaMEVšetaty, Chrást u TišicVyhláška ONV Mělník (19. 12. 1986)
Vymyšlenská pěšinaPBProstřední LhotaVýnos MK ČSR č. 3.500/89 (19. 1. 1989)
Výří skály u OslovaPITukletyVyhláška ONV Písek (4. 12. 1985)
Vysoká BětaCBLipanoviceVyhláška ONV České Budějovice (23. 3. 1989)
Vysoký TokRABranovVýnos MK ČSR č. 6.050/84 (28. 3. 1984)
Zadní HádyBOKaniceVýnos MK ČSR č. 18.922/73 (29. 12. 1973)
Zaječí skokJIHorní KosovVýnos MŠANO č. 143.547/33 (31. 12. 1933)
Zámělský BorekRKZáměl+Výnos MŠO č. 36.383/46 (28. 6. 1946)
ZáplavyKLKamenné Žehrovice, Srby, TuchloviceVyhláška ONV Kladno (15. 1. 1985)
Zátoňská HoraPTLenoraVýnos MK ČSR č. 14.505/89 (21. 12. 1989)
ZázmoníkyBVBořeticeVyhláška ONV Břeclav (9. 10. 1986)
Zemská bránaUO, RKBartošovice, Klášterec n. OrlicíVyhláška ONV Ústí n. O. (18. 6. 1987)
Zvolská homolePZZvoleVyhláška ONV Pha-západ (13. 12. 1989)
ZvoníčkovnaROKornatice+Výnos MK č. 17.506/55 (4. 7. 1956)
ZubříCRTrhová KameniceVyhláška ONV Chrudim (21. 11. 1990)
ŽlíbkyPIBorečniceVýnos MK ČSR č. 15.084/73 (14. 12. 1973)

Vysvětlivky: + - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 14.200/88 z 29. 11. 1988

× - přehlášeno výnosem MK ČSR č. j. 17.094/87 z 21. 12. 1987

Poznámky pod čarou

1) Zákon ČNR č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech.

2) Zákon ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství.

3) Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 186/1990 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

4) § 8 a násl. zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

5) Např. § 10 a § 36 odst. 4 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon).

6) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

7) Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 24/1990 Sb.

8) § 26 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).

9) Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby, příloha č. 1 - Seznam škůdců vnitřní karantény a příloha č. 2 - Seznam škůdců nekaranténních.

10) Zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška ministerstva zemědělství a výživy ČSR č. 20/1988 Sb., kterou se provádí zákon o myslivosti.

11) § 1 vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 155/1980 Sb.

12) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.

13) § 77 a 78 zákona č. 114/1992 Sb.

14) Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.

15) § 4 a 5 zákona č. 40/1956 Sb.

16) § 6 zákona č. 40/1956 Sb.

Přesunout nahoru