Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 394/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.

Částka 80/1992
Platnost od 13.08.1992
Účinnost od 13.08.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

394

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 24. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 5 odst. 5 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti:


Čl. 1

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 na konci se připojují tato slova: "pokud zaměstnavatel navrhuje vytvořit více než čtyři nová pracovní místa.".

2. V § 2 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem a rozpočtovou organizací nebo příspěvkovou organizací, s výjimkou zařízení sociální péče.10)".

3. § 2 odst. 3 zní:

"(3) Podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 je předložení vlastního podnikatelského záměru zaměstnavatele s předpokládanými náklady na vytvoření nových pracovních míst. V případě vytvoření více než čtyř pracovních míst je podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 odborný posudek (expertíza) o skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1.".

4. § 3 zní:

"§ 3

(1) Úřady práce mohou zaměstnavatelům v souvislosti se zřizováním nových pracovních míst

a) uhradit úrok z úvěru poskytovaného peněžním ústavem,

b) poskytnout návratnou finanční výpomoc,

c) poskytnout dotaci.

(2) Výše finančních prostředků podle odstavce 1 může činit na jedno nové pracovní místo nejvýše 50 tisíc Kčs v závislosti na situaci na trhu práce.".

5. V § 5 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem, rozpočtovou organizací nebo příspěvkovou organizací, s výjimkou zařízení sociální péče.10)". Vypouští se odkaz č. 9.

6. V § 5 se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Krátkodobým pracovním umístěním uchazeče o zaměstnání podle § 5 odst. 3 zákona se rozumí doba nepřesahující 12 po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na místo veřejně prospěšné práce.".

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

10) § 45 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 144/1991 Sb.

Přesunout nahoru