Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 393/1992 Sb.Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů

Částka 80/1992
Platnost od 13.08.1992
Účinnost od 13.08.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

393

VYHLÁŠKA

Československé akademie věd

ze dne 25. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů

Československá akademie věd v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí stanoví podle § 52 odst. 1 zákona č. 39/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků:


Čl. I

Vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění vyhlášek č. 40/1979 Sb. a č. 125/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 2 odst. 1 písm. a) a b) zní:

"a) § 27 až 47, § 49 až 60, § 65 až 71, § 74 a 75, § 96 až 99a, § 111 až 119, § 122 a 123, § 129, 137, § 142 až 144, § 147, 155, § 163 až 168, § 227 a 227a, § 267 až 269 zákoníku práce; ustanovení § 61 až 64 zákoníku práce se použije přiměřeně,

b) § 1, 3, 6, 15, 35, 39, § 40 odst. 2 a 3 a § 47 odst. 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.".

2. § 3 odst. 1, 2, 3 a 4 zní:

"(1) Internímu aspirantu náleží po dobu interní aspirantury stipendium, které se posuzuje jako mzda. Stipendium nesmí být nižší než minimální mzda pracovníků v pracovním poměru odměňovaných měsíční mzdou.15)

(2) Internímu aspirantu při jeho přijetí přizná vedoucí školicího pracoviště stipendium do výše 4 500 Kčs měsíčně. Přitom přihlédne zejména k dosaženým studijním výsledkům, umístění v soutěžích studentské vědecké a odborné činnosti, využitelnosti předchozí odborné praxe (včetně studijního pobytu) a výsledku přijímací zkoušky.

(3) Výši stipendia v průběhu interní aspirantury do výše uvedené v odstavci 2 přizná vedoucí školicího pracoviště na návrh školitele podle výsledků dosažených interním aspirantem, přitom přihlédne zejména k plnění studijního plánu, výsledkům zapojení do vědecko-výzkumné práce, publikační činnosti a jejímu ohlasu a k jiné odborné činnosti.

(4) Internímu aspirantu může vedoucí školicího pracoviště na návrh školitele přiznat odměnu obdobně jako pracovníkům v pracovním poměru v rozsahu a za podmínek daných obecně závazným mzdovým předpisem.16)".

3. § 8 odst. 2 zní:

(2) Vedoucí školicího pracoviště přizná účastníkům studijních pobytů v rámci přípravy k vědecké výchově (§ 32 odst. 1 zákona č. 39/1977 Sb, o výchově nových vědeckých pracovníků a dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků) po dobu studijního pobytu stipendium do výše 4200 Kčs měsíčně.“.

4. V § 8 odst. 3 a 5 se slova "k odborné a společenské angažovanosti" nahrazují slovy "k odborné praxi".

5. V § 8 odst. 4 se částka "2 700 Kčs" nahrazuje částkou "4 200 Kčs".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení a stipendium podle této vyhlášky lze poskytnout již za měsíc červenec 1992.


Předseda:
Akademik Wichterle v. r.

Poznámky pod čarou

15) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

16) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, a předpisy vydané k jeho provedení.

Přesunout nahoru