Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 39/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla

Částka 8/1992
Platnost od 27.01.1992
Účinnost od 27.01.1992
Zrušeno k 01.10.1993 (243/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

39

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 18. prosince 1991

o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí stanoví podle § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb.:


§ 1

Od cla se osvobozuje zboží dovážené pro výrobní spotřebu odběratele, tj. k dalšímu přepracování, kompletaci nebo montáži ve vlastní výrobě odběratele, uvedené v příloze k této vyhlášce, za podmínek dále uvedených (dále jen "zboží").

§ 2

(1) Zboží se osvobozuje od cla za podmínky, že:

a) dodavatelem je zahraniční právnická nebo fyzická osoba, jejíž podíl na základním jmění československé právnické osoby činí více než 30 % a tento podíl není menší než 50 mil. Kčs (dále jen "zahraniční osoba") a

b) odběratelem je československá právnická osoba, na jejímž základním jmění se zahraniční osoba podílí podle písmena a) tohoto odstavce (dále jen "československá osoba").

(2) Od cla se osvobozuje zboží uvedené v § 1, jehož celní hodnota se rovná výši celní hodnoty zboží československého původu uvedeného v téže příloze, které z České a Slovenské Federativní Republiky v průběhu zúčtovacího období bylo pro zahraniční osobu vyvezeno.

§ 3

Československá osoba uplatní nárok na osvobození podle této vyhlášky způsobem stanoveným zvláštními předpisy.1)

§ 4

Celnice propustí zboží uvedené v § 1 do podmíněného volného oběhu.

§ 5

(1) Výši celní hodnoty dovezeného a vyvezeného zboží prokáže celnici na konci zúčtovacího období československá osoba.

(2) Délku zúčtovacího období stanoví celnice tak, aby dovezené a vyvezené zboží bylo zúčtováno do konce kalendářního roku, ve kterém bylo dovezeno a vyvezeno, přičemž zúčtovací období počíná dnem propuštění první zásilky.2)

§ 6

Celnicí příslušnou rozhodnout o osvobození od cla podle této vyhlášky je celnice, v jejímž územním obvodu má československá osoba sídlo.

§ 7

Jestliže celní hodnota dovezeného zboží je vyšší než celní hodnota vyvezeného zboží, poskytne celnice osvobození od cla nejdříve:

a) na zboží, které bylo propuštěno do podmíněného volného oběhu dříve,

b) na zboží, které podléhá vyšší celní sazbě, bylo-li propuštěno do podmíněného volného oběhu ve stejný den.


§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

v z. Ing. Brabec v. r.

I. náměstek

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice.

2) § 69 a 69a celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb.


Příloha k vyhlášce č. 39/1992 Sb.

SEZNAM dováženého zboží, které se osvobozuje od cla za podmínek uvedených ve vyhlášce, a zároveň vyváženého zboží, jehož celní hodnota se započítává proti celní hodnotě dováženého zboží

Poř. čísloPoložka cel. sazebníkuNázev zbožíRozsah - omezení
0015910Hnací nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z text. hmot, zesílené kovemv rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0027008Izolační jednotky z několika skleněných tabulídtto
0037009Skleněná zrcadla, včetně zpětnýchdtto
0047014Signální sklo a optické prvky ze skladtto
0058206Nástroje ze dvou nebo několika čísel 8202 až 8205, sestavené v soubory k maloobchodnímu prodejipouze soubor v rozsahu sady pro povinnou výbavu motorových vozidel
0068301Zámky a visací zámky (na klíč, kombinaci nebo elektrické, z obecných kovů, klíče atd.)pouze 8301 204 8301 409
0078307Hadice z obecných kovů, též s příslušenstvímv rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0088407Vratné nebo rotační zážehové spalovací pístové motory s vnitřním spalovánímkromě 8407 100 (letecké motory)
0098408Pístové motory s vnitřním spalováním (dieselové nebo s žárovou hlavou)kromě 8408 106 (lodní motory)
0108409Části a součásti určené převážně nebo výhradně pro motory čísel 8407 nebo 8408kromě součástí a částí pro 8407 100 8408 106
0118412Hydraulické motory a pohony (popř. pneu) s lineárním pohybempouze 8412 103 8412 219 8412 294
0128413Čerpadla pohon. hmot, mazadel a chladicích tekutin, používaná pro pístové spalov. motorykromě součástí a částí pro 8407 100 8408 106
0138415Klimatizační stroje a přístroje, skládající se z ventilátoru s vestavěným motorem a ze strojů a přístrojův rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0148421Stroje a přístroje k filtrování nebo čištění tekutin a plynůpouze 8421 234 8421 315
0158424Hasicí přístrojev rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0168425Kladkostroje, zdvihací zařízení a výtahy, zvedáky, zdvihací zařízení ke zvedání vozidelpouze 8425 116 8425 191 8425 426 8425 493
0178481Kohouty, ventily a podobná zařízení pro potrubí, kotle, nádrže, vany apod. včetně redukčních ventilů ovládaných termostatemv rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0188482Kuličková, válečková nebo jehlová ložiska motorových vozidel nebo výroby příslušenství mot. vozideldtto
0198483Převodové hřídele (včetně vačkových a klikových), kliky, ložisková pouzdra a pánve, ozub. kola a převody, kuličk. šrouby, převodovky, skříně převodovek a ostatní měniče rychlosti včetně měničů kroutícího momentu, setrvačníky, řemenice, kladnice pro kladkostroje, spojky a hřídelové spojky vč. kardan. kloubůdtto
0208484Kovoplast. těsnění, soubory a sestavy těsnění různého složení, uložené v sáčcích, obálkách, vacích, pouzdrech a podobných obalechdtto
0218501Elektromotory a generátory (vyjma generátor. soukolí)dtto
0228507Elektrické akumulátory včetně separátorů, též pravoúhlého průřezudtto
0238511Přístroje a elektrické nebo spouštěcí zařízení pro zážehové a vznětové motory s vnitřním spalovánímdtto
0248512Elektrické přístroje osvětlovací a signalizační vyjma čísla 8539, stěrače, rozmrazovače, odmlžovače pro jízdní kola i motor. vozidladtto
025Rozhlasové přijímače fungující jen s připojením k vnějšímu zdroji energie typů užívaných v motorových vozidlech vč. přístrojů pro příjem radiotelefonie nebo radiotelegrafiedtto
0268529Části a součásti vhodné výlučně nebo hlavně k přístrojům čísel 8525 až 8528s omezením pouze na 8527 211 a 8527 296
0278532Elektrické kondenzátory, pevné, otočné nebo dolaďovacív rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0288536Elektrická zařízení k vypínání, k spínání nebo ochraně elektrických obvodůdtto
0298539Elektrické žárovky nebo výbojky včetně žárovek pro světlomety a ultrafialové nebo infračervené žárovkydtto
0308547Izolační části a součásti pro elektrické stroje a přístrojedtto
0318548Elektrické části a součásti strojů a přístrojů, neuvedených a nezahrnutých jinde v kapitole 85 celního sazebníkudtto
0328707Karoserie motorových vozidel čísel 8701-8705 včetně kabin pro řidičev celém rozsahu 8707
0338708Části, součásti a příslušenství motorových vozidel čísel 8701-8705v celém rozsahu 8708
0349025Hydrometry a podobné plovoucí přístroje, teploměry, žároměry, tlakoměry, vlhkoměry, psychrometry, též registrační i navzájem kombinovanév rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0359028 20001Měřiče kapalindtto
9028 90106Části, součásti a příslušenství pro elektroměrydtto
0369029Otáčkoměry, počítače výrobků, taxametry, měřiče proběhnuté dráhy, krokoměry apod.; rychloměry a tachometry, vyjma patřících do čísel 9014 nebo 9015; stroboskopyv celém rozsahu 9029
0379031Měřicí nebo kontrolní přístroje, nástroje a strojev rozsahu použití ke stavbě motorových vozidel
0389032Automatické, regulační nebo kontrolní přístoje a nástrojedtto
0399104Hodiny do přístrojových (palubních) desek a podobné hodiny pro vozidla, letadla, kosmické lodě nebo plavidladtto
0409401 20004Sedadla používaná v motorových vozidlechdtto
Přesunout nahoru