Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 38/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vyrovnávacích dávkách při dovozu

Částka 8/1992
Platnost od 27.01.1992
Účinnost od 27.01.1992
Zrušeno k 26.10.1995 (242/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

38

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 19. prosince 1991

o vyrovnávacích dávkách při dovozu

Federální ministerstvo financí podle § 58 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ve znění zákona č. 297/1990 Sb., v dohodě s federálním ministerstvem zahraničního obchodu, federálním ministerstvem hospodářství a Státní bankou československou stanoví:


§ 1

Vymezení pojmu

Vyrovnávací dávky při dovozu (dále jen "vyrovnávací dávky") jsou netarifním opatřením používaným výlučně u dovozu vybraných zemědělských a potravinářských výrobků v případech, kdy dovozní cena je pod úrovní nákladů tuzemské výroby. Slouží k vyrovnání rozdílů mezi cenou z dovozu a cenou na tuzemském trhu.

§ 2

Rozsah uplatňování vyrovnávacích dávek

(1) Vyrovnávací dávky se uplatňují na dovezené zemědělské a potravinářské výrobky (dále jen "zboží"), které byly propuštěny do volného oběhu v tuzemsku.1)

(2) Zboží, pro které mohou být stanoveny vyrovnávací dávky, je uvedeno v kódech Kombinované nomenklatury2) v seznamu, který je přílohou této vyhlášky (dále jen "seznam").

(3) Vyrovnávací dávky se nevztahují, i když je zboží v seznamu uvedeno, na

a) zboží dovážené fyzickými osobami, sloužící k uspokojování osobních potřeb, které nemá obchodní charakter,

b) dovážené zboží, na které se vztahují ustanovení § 35 až 38, 40 až 44, 46, 48, 50, 51 a 55 vyhlášky č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon,

c) zboží, které bylo propuštěno do volného nebo vázaného oběhu v cizině, dovezené zpět v nezměněném stavu,

d) zboží dovezené náhradou za vadné, reklamované zboží.

§ 3

Výše vyrovnávacích dávek

(1) Vyrovnávací dávky se určují jako procento z hodnoty zboží, sloužící pro výpočet cla (celní hodnota), nebo jako absolutní částka v Kčs na jednotku množství.

(2) Sazby vyrovnávacích dávek pro konkrétní druhy zboží stanoví a mění, na návrh Rady Federálního fondu tržní regulace v zemědělství, federální ministerstvo financí.

§ 4

Postup při vyměřování a vybírání vyrovnávacích dávek

(1) Vyměření vyrovnávacích dávek provádí příslušná celnice. Vyrovnávací dávky platí účastník celního řízení zároveň se clem, na návrhu na celní řízení pro označení druhu poplatku uvede kód "VDD".

(2) Odvod vyrovnávacích dávek do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství3) provádí Ústřední celní správa. Účastník celního řízení uhrazuje vyrovnávací dávky ve lhůtě shodné pro odvod cla.4)

(3) Při vyměřování a zaokrouhlování vyrovnávacích dávek a jejich nedoplatků se postupuje podle zvláštního předpisu.5)

(4) Vyrovnávací dávky se vyměřují a vybírají počínaje prvním dnem po vyhlášení jejich výše nebo změny, není-li účinnost vyhlašovaného rozhodnutí pozdější.

§ 5

Sankce

V případě, že vyrovnávací dávky nebyly uhrazeny ve stanovené lhůtě nebo ve vyměřené výši, uplatní se sankce podle zvláštního předpisu.6)


§ 6

Závěrečné ustanovení

Podrobný metodický postup, který blíže upraví propočet výše sazeb vyrovnávacích dávek, vydá federální ministerstvo financí.

§ 7

Účinnost vyhlášky

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 75 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) Nařízení vlády ČSFR č. 525/1991 Sb., kterým se vydává celní sazebník.

3) § 7 písm. c) zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 340/1991 Sb., o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství.

4) § 48 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5) § 32 vyhlášky federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon.

6) § 16 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace.


Příloha k vyhlášce FMF č. 38/1992 Sb.

SEZNAM skupin zemědělských a potravinářských výrobků, u kterých mohou být uplatněny vyrovnávací dávky při dovozu

Položka celního sazebníkuNázev zboží
12
102Živý hovězí dobytek
0102 90- Ostatní:
0102 90 104- - - O hmotnosti nepřesahující 220 kg
- - - O hmotnosti přesahující 220 kg:
0102 90 317- - - - Jalovice (hovězí samice, které se nikdy neotelily)
0102 90 333- - - - Krávy
0102 90 350- - - - Býci
0102 90 376- - - - Voli
0102 90 902- - Ostatní
103Živý vepřový dobytek
- Ostatní:
0103 91- - S hmotností menší než 50 kg:
0103 91 105- - - Domácí druhy
0103 91 903- - - Ostatní
0103 92- - S hmotností 50 kg nebo vyšší:
- - - Domácí druhy:
0103 92 110- - - - Prasnice, které vrhly selata alespoň jednou, a o hmotnosti nejméně 160 kg
0103 92 195- - - - Ostatní
0103 92 900- - - Ostatní
0104 10- Ovce:
0104 10 908- - Ostatní
0105 91 007- - Kohouti a slepice
201Hovězí maso, čerstvé nebo chlazené
0201 10- V celku nebo půlené:
0201 10 104- - O hmotnosti nepřesahující 136 kg, je-li v celku, nebo 68 kg, je-li půlené
0201 10 902- - O hmotnosti přesahující 136 kg, je-li v celku, a přesahující 68 kg, je-li půlené
0201 20- Ostatní nevykostěné maso:
- - Čtvrti zvané „kompenzované“:
0201 20 215- - - O hmotnosti nepřesahující 68 kg
0201 20 291- - - O hmotnosti přesahující 68 kg
- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti:
0201 20 312- - - O hmotnosti nepřesahující 60 kg u neoddělených předních čtvrtí nebo 30 kg u oddělených předních čtvrtí
0201 20 398- - - O hmotnosti přesahující 60 kg u neoddělených předních čtvrtí nebo 30 kg u oddělených předních čtvrtí
- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti:
0201 20 517- - - O hmotnosti nepřesahující 75 kg u neoddělených zadních čtvrtí nebo 40 kg u oddělených zadních čtvrtí
0201 20 592- - - O hmotnosti přesahující 75 kg u neoddělených zadních čtvrtí nebo 40 kg u oddělených zadních čtvrtí
0201 20 908- - Ostatní
0201 30 008- Vykostěné
202Hovězí maso zmrazené
0202 10 001- V celku nebo půlené
0202 20- Ostatní nevykostěné maso:
0202 20 104- - Čtvrti zvané „kompenzované“
0202 20 309- - Neoddělené nebo oddělené přední čtvrti
0202 20 503- - Neoddělené nebo oddělené zadní čtvrti
0202 20 902- - Ostatní
0202 30- Vykostěné:
0202 30 100- - Přední čtvrti celé nebo dělené maximálně na pět kusů, každý z nich v samostatném bloku; „kompenzované“ čtvrti ve dvou blocích, z nichž jeden obsahuje přední čtvrť celou nebo dělenou nejvýše do pěti kusů a druhý obsahuje zadní čtvrť, vyjma svíčkové, v jednom kusu
0202 30 509- - Předek s pupkem nebo bez něj
0202 30 908- - Ostatní
203Vepřové maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
- Čerstvé nebo chlazené:
0203 11- - V celku nebo půlené:
0203 11 100- - - Z domácích vepřů
0203 11 908- - - Ostatní
0203 12- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
0203 12 114- - - - Kýty a kusy z nich
0203 12 190- - - - Plece a kusy z nich
0203 12 904- - - Ostatní
0203 19- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
0203 19 119- - - - Přední části a kusy z nich
0203 19 135- - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
0203 19 151- - - - Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nich
- - - - Ostatní:
0203 19 551- - - - - Vykostěné
0203 19 593- - - - - Ostatní
0203 19 909- - - Ostatní
- Zmrazené:
0203 21- - V celku nebo půlené:
0203 21 105- - - Z domácích vepřů
0203 21 903- - - Ostatní
0203 22- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
0203 22 110- - - - Kýty a kusy z nich
0203 22 195- - - - Plece a kusy z nich
0203 22 900- - - Ostatní
0203 29- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
0203 29 114- - - - Přední části a kusy z nich
0203 29 131- - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
0203 29 157- - - - Boky bez kostí (prorostlé) a kusy z nich
- - - - Ostatní:
0203 29 556- - - - - Vykostěné
0203 29 599- - - - - Ostatní
0203 29 904- - - Ostatní
204Skopové nebo kozí maso, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0204 10 001- Jehně v celku nebo půlené, čerstvé nebo chlazené
- Ostatní skopové maso, čerstvé nebo chlazené:
0204 21 002- - V celku nebo půlené
0204 22- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 22 106- - - Krátké přední čtvrti
0204 22 301- - - Hřbety nebo pečeně
0204 22 505- - - Nožičky
0204 22 904- - - Ostatní
0204 23 005- - Vykostěné
0204 30 001- Jehně v celku nebo půlené, zmrazené
- Ostatní skopové maso, zmrazené:
0204 41 003- - V celku nebo půlené
0204 42- - Ostatní nevykostěné maso:
0204 42 107- - - Krátké přední čtvrti
0204 42 301- - - Hřbety nebo pečeně
0204 42 506- - - Nožičky
0204 42 905- - - Ostatní
0204 43 006- - Vykostěné
207Maso a jedlé droby drůbeže čísla 0105, čerstvé, chlazené nebo zmrazené
0207 10- Drůbež nedělená, čerstvá nebo chlazená:
- - Kohouti a slepice:
0207 10 110- - - Oškubaní, vykuchaní, s hlavou a nožkami, zvaní „kuřata 83 %“
0207 10 152- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a bez nožek, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvaní „kuřata 70 %“
0207 10 195- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy, bez nožek, bez krku, srdce, jater a volete, zvaní „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládaní
- - Krocani a krůty:
0207 10 314- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a bez nožek, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvaní „krůty 80 %“
0207 10 390- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a krku, bez nožek, srdce, jater a volete, zvaní „krůty 73 %“, nebo jinak předkládaní
- - Kachny:
0207 10 519- - - Oškubané, podříznuté, kuchané a s droby, s hlavou a nožkami, zvané „kachny 85 %“
0207 10 551- - - Oškubané, vykuchané, bez hlav a bez nožek, s krkem, játry, srdcem a voletem, zvané „kachny 70 %“
0207 10 594- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy, bez nožek a bez krku, srdce, jater a volete, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané
- - Husy:
0207 10 713- - - Oškubané, nevykuchané, s hlavou a nožkami, zvané „husy 82 %“
0207 10 799- - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a nožek, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané
0207 10 900- - Perličky
- Drůbež nedělená, zmrazená:
0207 21- - Kohouti a slepice:
0207 21 103- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a nožek, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvaní „kuřata 70 %“
0207 21 901- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a nožek, bez krku, srdce, jater a volete, zvaní „kuřata 65 %“, nebo jinak předkládaní
0207 22- - Krocani a krůty:
0207 22 100- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a nožek, s krkem, srdcem, játry a voletem, zvaní „krůty 80 %“
0207 22 908- - - Oškubaní, vykuchaní, bez hlavy a nožek, bez krku, srdce, jater a volete, zvaní „krůty 73 %“, nebo jinak předkládaní
0207 23- - Kachny, husy a perličky:
- - - Kachny:
0207 23 114- - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a nožek, avšak s krkem, srdcem, játry a voletem, zvané „kachny 70 %“
0207 23 190- - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a nožek, bez krku, srdce, jater a volete, zvané „kachny 63 %“, nebo jinak předkládané
- - - Husy:
0207 23 513- - - - Oškubané, podříznuté, nevykuchané, s hlavou a nožkami, zvané „husy 82 %“
0207 23 599- - - - Oškubané, vykuchané, bez hlavy a nožek, se srdcem a voletem nebo bez nich, zvané „husy 75 %“, nebo jinak předkládané
0207 23 904- - - Perličky
- Drůbež dělená a droby (včetně jater), čerstvé nebo chlazené:
0207 31 001- - Játra z vykrmených hus nebo kachen
0207 39- - Ostatní:
- - - Z kohoutů a slepic:
- - - - Kusy:
0207 39 118- - - - - Vykostěné
- - - - - Nevykostěné:
0207 39 134- - - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 39 151- - - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 39 177- - - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
0207 39 215- - - - - - Prsa a kousky prsíček
0207 39 231- - - - - - Stehna a kousky stehen
0207 39 258- - - - - - Ostatní
0207 39 274- - - - Droby, jiné než játra
- - - Z krocanů a krůt:
- - - - Kusy:
0207 39 312- - - - - Vykostěné
- - - - - Nevykostěné:
0207 39 339- - - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 39 355- - - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 39 371- - - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
0207 39 410- - - - - - Prsa a kousky prsíček
- - - - - - Stehna a kousky stehen:
0207 39 436- - - - - - - Dolní část stehna a její kousky
0207 39 452- - - - - - - Ostatní
0207 39 479- - - - - - Ostatní
0207 39 517- - - - Droby, jiné než játra
- - - Z kachen, z hus nebo z perliček:
- - - - Kusy:
- - - - - Vykostěné:
0207 39 533- - - - - - Z hus
0207 39 550- - - - - - Z kachen a perliček
- - - - - Nevykostěné:
- - - - - - Půlky nebo čtvrtky:
0207 39 576- - - - - - - Z kachen
0207 39 614- - - - - - - Z hus
0207 39 631- - - - - - - Z perliček
0207 39 657- - - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 39 673- - - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
- - - - - - Prsa a kousky prsíček:
0207 39 711- - - - - - - Z hus
0207 39 738- - - - - - - Z kachen nebo perliček
- - - - - - Stehna a kousky stehen:
0207 39 754- - - - - - - Z hus
0207 39 771- - - - - - - Z kachen a perliček
0207 39 819- - - - - - Části nazývané „husí nebo kachní paleta“
0207 39 835- - - - - - Ostatní
0207 39 851- - - - Droby, jiné než játra
0207 39 908- - - Drůbeží játra, jiná než z vykrmených hus a kachen
- Drůbeží kusy a droby, vyjma jater, zmrazené:
0207 41- - Z kohoutů a slepic:
- - - Kusy:
0207 41 104- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 41 112- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 41 210- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 41 317- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
0207 41 414- - - - - Prsa a kousky prsíček
0207 41 511- - - - - Stehna a kousky stehen
0207 41 716- - - - - Ostatní
0207 41 902- - - Droby, jiné než játra
0207 42- - Z krocanů a krůt:
- - - Kusy:
0207 42 101- - - - Vykostěné
- - - - Nevykostěné:
0207 42 119- - - - - Půlky nebo čtvrtky
0207 42 216- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 42 313- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
0207 42 411- - - - - Prsa a kousky prsíček
- - - - - Stehna a kousky stehen:
0207 42 518- - - - - - Dolní část stehna a její kousky
0207 42 593- - - - - - Ostatní
0207 42 712- - - - - Ostatní
0207 42 909- - - Droby, jiné než játra
0207 43- - Z kachen, hus nebo perliček:
- - - Kusy:
- - - - Vykostěné:
0207 43 115- - - - - Z hus
0207 43 158- - - - - Z kachen a perliček
- - - - Nevykostěné:
- - - - - Půlky nebo čtvrtky:
0207 43 212- - - - - - Z kachen
0207 43 239- - - - - - Z hus
0207 43 255- - - - - - Z perliček
0207 43 310- - - - - Celá křídla, též bez špiček
0207 43 417- - - - - Hřbety, krky, hřbety s krkem, biskupy, špičky křídel
- - - - - Prsa a kousky prsíček:
0207 43 514- - - - - - Z hus
0207 43 531- - - - - - Z kachen a perliček
- - - - - Stehna a kousky stehen:
0207 43 611- - - - - - Z hus
0207 43 638- - - - - - Z kachen a perliček
0207 43 719- - - - - Části nazývané „husí nebo kachní paleta“
0207 43 816- - - - - Ostatní
0207 43 905- - - Droby, jiné než játra
0207 50- Drůbeží játra, zmrazená:
0207 50 103- - Játra z vykrmených hus a kachen
0207 50 901- - Ostatní
0209 00Vepřová slanina neprorostlá libovým masem, vepřový a drůbeží tuk neškvařený, vše čerstvé, chlazené, zmrazené, nasolené a nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené
- Slanina:
0209 00 113- - Čerstvá, chlazená, zmrazená, nasolená nebo ve slaném nálevu
0209 00 199- - Sušená nebo uzená
0209 00 300- - Vepřové sádlo, jiné než spadající do podpoložek 0209 00 11 nebo 0209 00 19
0209 00 903- Drůbeží sádlo
210Maso a jedlé droby, nasolené nebo ve slaném nálevu, sušené nebo uzené, moučky a prášky, jedlé, z masa nebo drobů
- Vepřové maso:
0210 11- - Kýty, plece a jejich části, nevykostěné:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 11 118- - - - - Kýty a jejich části
0210 11 193- - - - - Plece a jejich části
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 11 312- - - - - Kýty a jejich části
0210 11 398- - - - - Plece a jejich části
0210 11 908- - - Ostatní
0210 12- - Bůčky (prorostlé) a jejich části:
- - - Z domácích vepřů:
0210 12 114- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu
0210 12 190- - - - Sušené nebo uzené
0210 12 904- - - Ostatní
0210 19- - Ostatní:
- - - Z domácích vepřů:
- - - - Nasolené nebo ve slaném nálevu:
0210 19 101- - - - - Půlené slaninové boky nebo přední tři čtvrti
0210 19 208- - - - - Zadní tři čtvrti nebo půlky
0210 19 305- - - - - Přední části a kusy z nich
0210 19 402- - - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
- - - - - Ostatní:
0210 19 518- - - - - - Vykostěné
0210 19 593- - - - - - Ostatní
- - - - Sušené nebo uzené:
0210 19 607- - - - - Přední části a kusy z nich
0210 19 704- - - - - Hřbety s kostí a kusy z nich
- - - - - Ostatní:
0210 19 810- - - - - - Vykostěné
0210 19 895- - - - - - Ostatní
0210 19 909- - - Ostatní
0210 20- Hovězí maso:
0210 20 109- - Nevykostěné
0210 20 907- - Vykostěné
0210 90- Ostatní, včetně jedlých mouček a prášků z masa nebo drobů:
- - Maso:
0210 90 107- - - Koňské, slané nebo ve slaném nálevu, nebo sušené
- - - Skopové a kozí:
0210 90 115- - - - Nevykostěné
0210 90 191- - - - Vykostěné
0210 90 204- - - Ostatní
- - Droby:
- - - Z domácích vepřů:
0210 90 310- - - - Játra
0210 90 395- - - - Ostatní
- - - Hovězí:
0210 90 417- - - - Tlustá a tenká bránice
0210 90 492- - - - Ostatní
0210 90 603- - - Skopové a kozí
- - - Ostatní:
- - - - Drůbeží játra:
0210 90 719- - - - - Játra z vykrmených hus nebo kachen, nasolená nebo ve slaném nálevu
0210 90 794- - - - - Ostatní
0210 90 808- - - - Ostatní
0210 90 905- - Jedlé moučky a prášky z masa nebo drobů
401Mléko a smetana, nezahuštěné ani neobsahující přidaný cukr nebo jiná sladidla
0401 10- S obsahem tuku nepřesahujícím 1 % hmotnosti:
0401 10 101- - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 10 909- - Ostatní
0401 20- S obsahem tuku přesahujícím 1 % hmotnosti, ale nepřesahujícím 6 % hmotnosti:
- - Nepřesahujícím 3 % hmotnosti:
0401 20 114- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 20 190- - - Ostatní
- - Přesahujícím 3 %:
0401 20 912- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 20 998- - - Ostatní
0401 30- S obsahem tuku přesahujícím 6 % hmotnosti:
- - Nepřesahujícím 21 %:
0401 30 110- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 195- - - Ostatní
- - S obsahem vyšším než 21 %, avšak nepřesahujícím 45 %:
0401 30 314- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 390- - - Ostatní
- - S obsahem vyšším než 45 %:
0401 30 918- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2 litry
0401 30 993- - - Ostatní
402Mléko a smetana, zahuštěné nebo obsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel
0402 10- V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku nepřesahujícím 1,5 % hmotnosti:
- - Bez přísady cukru nebo jiných sladidel:
0402 10 113- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 10 199- - - Ostatní
- - Ostatní:
0402 10 911- - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 10 997- - - Ostatní
- V prášku, zrnech nebo v jiné pevné formě, s obsahem tuku přesahujícím 1,5 % hmotnosti:
0402 21- - Neobsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27 % hmotnosti:
0402 21 115- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
- - - - Ostatní:
0402 21 174- - - - - S obsahem tuků nepřesahujícím 11 % hmotnosti
0402 21 191- - - - - S obsahem tuků přesahujícím 11 %, avšak nepřesahujícím 27 % hmotnosti
- - - S obsahem tuků přesahujícím 27 % hmotnosti:
0402 21 913- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 21 999- - - - Ostatní
0402 29- - Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 27 % hmotnosti:
0402 29 116- - - - Speciální mléka „pro kojence“, v hermeticky uzavřených nádobách o netto obsahu nepřesahujícím 500 g, s obsahem tuku přesahujícím 10 %
- - - - Ostatní:
0402 29 159- - - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 29 191- - - - - Ostatní
- - - S obsahem tuku přesahujícím 27 % hmotnosti:
0402 29 914- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 29 990- - - - Ostatní
- Ostatní:
0402 91- - Neobsahující přídavek cukru nebo jiných sladidel:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 8 % hmotnosti:
0402 91 113- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 91 199- - - - Ostatní
- - - S obsahem tuku přesahujícím 8 %, avšak nepřesahujícím 10 % hmotnosti:
0402 91 318- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 91 393- - - - Ostatní
- - - S obsahem tuku přesahujícím 10 %, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnosti:
0402 91 512- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 91 598- - - - Ostatní
- - - S obsahem tuku přesahujícím 45 % hmotnosti:
0402 91 911- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 91 997- - - - Ostatní
0402 99- - Ostatní:
- - - S obsahem tuku nepřesahujícím 9,5 % hmotnosti:
0402 99 114- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 99 190- - - - Ostatní
- - - S obsahem tuku přesahujícím 9,5 %, avšak nepřesahujícím 45 % hmotnosti:
0402 99 319- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 99 394- - - - Ostatní
- - S obsahem tuku přesahujícím 45 % hmotnosti:
0402 99 912- - - - V balení pro okamžitou spotřebu o netto obsahu nepřesahujícím 2,5 kg
0402 99 998- - - - Ostatní
0405 00Máslo a jiné tuky z mléka
0405 00 103- S obsahem tuků nepřesahujícím 85 % hmotnosti
0405 00 901- Ostatní
701Brambory, čerstvé nebo chlazené
0701 90 109- - K výrobě škrobu (§ )
0701 90 907- - - Ostatní
- - Vinné hrozny čerstvé ostatní
0806 10 912- - - Od 1. listopadu do 14. července
0806 10 998- - - Od 15. července do 31. října
1105Mouka, krupice, vločky, granule a pelety z brambor
1105 10 004- Moučka a krupice
1105 20 000- Vločky, granule a pelety
1108Škroby; inulin
- Škroby:
1108 11 004- - Pšeničný škrob
1108 12 001- - Kukuřičný škrob
1108 13 007- - Bramborový škrob
1108 14 003- - Maniokový škrob
1108 19- - Ostatní škroby:
1108 19 102- - - Rýžový škrob
1108 19 901- - - Ostatní
1108 20 003- Inulin
1205 00Semena řepky, semena olejky, též drcená
1205 00 104- Určená k setí (§ )
1205 00 902- Ostatní
1206 00Slunečnicová semena, též drcená
1206 00 109- Určená k setí (§ )
1206 00 907- Ostatní
1212 91- - Cukrová řepa:
1212 91 100- - - Čerstvá
- Slunečnicový olej nebo světlicový olej a jejich frakce:
1512 11- - Surový olej:
1512 11 101- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (§ )
- - - Ostatní:
1512 11 917- - - - Slunečnicový olej
1512 11 992- - - - Světlicový olej
1512 19- - Ostatní:
1512 19 101- - - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (§ )
- - - Ostatní:
1512 19 918- - - - Slunečnicový olej
1512 19 993- - - - Světlicový olej
1514Řepkový nebo hořčičný olej a jejich frakce, též rafinované, ale chemicky neupravené
1514 10- Surové oleje:
1514 10 103- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (§ )
1514 10 901- - Ostatní
1514 90- Ostatní:
1514 90 107- - Pro technické nebo průmyslové účely, jiné než pro výrobu potravin pro lidskou výživu (§ )
1514 90 905- - Ostatní
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu
- Surový cukr bez přísady aromatických přípravků nebo barviva:
1701 11- - Třtinový cukr:
1701 11 109- - - Určený k rafinaci (§ )
1701 11 907- - - Ostatní
1701 12- - Řepný cukr:
1701 12 105- - - Určený k rafinaci (§ )
1701 12 903- - - Ostatní
- Ostatní:
1701 91 005- - S přísadou aromatických přípravků nebo barviva
1701 99- - Ostatní:
1701 99 103- - - Bílý cukr
1701 99 901- - - Ostatní
1702 30- Glukóza a glukózový sirup neobsahující fruktózu nebo s obsahem fruktózy v sušině méně než 20 % hmotnosti:
1702 30 108- - Isoglukóza
- - Ostatní:
- - - Obsahující v sušině 99 % nebo více hmotnosti glukózy:
1702 30 515- - - - V bílém krystalickém prášku, též tvarovaný
1702 30 591- - - - Ostatní
- - - Ostatní:
1702 30 914- - - - V bílém krystalickém prášku, též tvarovaný
1702 30 990- - - - Ostatní
1702 40- Glukóza a glukózový sirup s obsahem fruktózy v sušině alespoň 20 %,
avšak méně než 50 % hmotnosti:
1702 40 103- - Isoglukóza
1702 40 901- - Ostatní
2204Víno z čerstvých hroznů, včetně vína obohaceného alkoholem, vinný mošt jiný než čísla 2009
2204 10- Šumivé víno:
- - Mající skutečný alkoholometrický titr 8,5 % vol nebo více:
2204 10 111- - - Šampaňské
2204 10 196- - - Ostatní
2204 10 901- - Ostatní
- Jiné víno; vinný mošt, jehož kvašení bylo předem zabráněno nebo bylo zastaveno
přidáním alkoholu:
2204 21- - V nádobách o obsahu nepřesahujícím 2 litry:
2204 21 104- - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru hříbku zachyceného pomocí svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při teplotě 20 0C přetlak, vznikající roztokem oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, ale méně než 3 bary
- - - Ostatní:
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr nepřesahující 13 % vol:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určitých oblastech:
2204 21 210- - - - - - Bílá vína
2204 21 236- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2204 21 252- - - - - - Bílá vína
2204 21 295- - - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 13 % vol, ale nepřesahující 15 % vol:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určitých oblastech:
2204 21 317- - - - - - Bílá vína
2204 21 333- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2204 21 350- - - - - - Bílá vína
2204 21 392- - - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 15 % vol, ale nepřesahující 18 % vol:
2204 21 414- - - - - Vína portská, z Madeiry, Sherry, Tokajská (Aszu a Szamorodni) a Setubalský muškát (§ )
2204 21 490- - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 18 % vol, ale nepřesahující 22 % vol:
2204 21 511- - - - - Vína portská, z Madeiry, Sherry, Tokajská (Aszu a Szamorodni) a Setubalský muškát (§ )
2204 21 597- - - - - Ostatní
2204 21 902- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr vyšší než 22 % vol
2204 29- - Ostatní:
2204 29 105- - - Jiná vína než uváděná v položce 2204 10, v lahvích uzavřených zátkou ve tvaru hříbku zachyceného pomocí svorky nebo kovové svěrky; vína v jiné úpravě mající při teplotě 20 0C přetlak, vznikající roztokem oxidu uhličitého, alespoň 1 bar, ale méně než 3 bary
- - - Ostatní:
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr nepřesahující 13 % vol:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určitých oblastech:
2204 29 211- - - - - - Bílá vína
2204 29 237- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2204 29 253- - - - - - Bílá vína
2204 29 296- - - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 13 % vol, ale nepřesahující 15 % vol:
- - - - - Kvalitní vína produkovaná v určitých oblastech:
2204 29 318- - - - - - Bílá vína
2204 29 334- - - - - - Ostatní
- - - - - Ostatní:
2204 29 351- - - - - - Bílá vína
2204 29 393- - - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 15 % vol, ale nepřesahující 18 % vol:
2204 29 415- - - - - Vína portská, z Madeiry, Sherry a Setubalský muškát (§ )
2204 29 458- - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) (§ )
2204 29 491- - - - - Ostatní
- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 18 % vol, ale nepřesahující 22 % vol:
2204 29 512- - - - - Vína portská, z Madeiry, Sherry a Setubalský muškát (§ )
2204 29 555- - - - - Tokajská vína (Aszu a Szamorodni) (§ )
2204 29 598- - - - - Ostatní
2204 29 903- - - - Mající skutečný alkoholometrický titr převyšující 22 % vol
2204 30- Ostatní vinný mošt:
2204 30 103- - Částečně zkvašený nebo se zastaveným kvašením, jinak než přidáním alkoholu
- - Ostatní:
2204 30 910- - - O hustotě 1,33 g.cm-3 nebo nižší při 20 0C a mající skutečný alkoholometrický titr 1 % vol nebo méně
2204 30 995- - - Ostatní
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více; ethylalkohol a destiláty denaturované, s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem
2207 10 009- Ethylalkohol nedenaturovaný s měrným alkoholometrickým titrem 80 % vol nebo více
2207 20 004- Ethylalkohol a destiláty, denaturované, s jakýmkoliv alkoholometrickým titrem
2208 90- Ostatní:
- - Arak, v nádobách o obsahu:
2208 90 112- - - Nepřesahujícím 2 litry
2208 90 198- - - Převyšujícím 2 litry
- - Vodka s měrným alkoholometrickým titrem 45,4 % vol nebo menším, slivovice, hruškovice nebo třešňovice (vyjma likérů) v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahujícím 2 litry:
2208 90 317- - - - Vodka
2208 90 333- - - - Slivovice, hruškovice, třešňovice (vyjma likérů)
2208 90 392- - - Převyšujícím 2 litry
- - Ostatní lihové nápoje v nádobách o obsahu:
- - - Nepřesahujícím 2 litry:
- - - - Destiláty (vyjma likérů):
2208 90 511- - - - - Z ovoce
2208 90 538- - - - - Ostatní
2208 90 554- - - - Likéry
2208 90 597- - - - Ostatní lihové nápoje
- - - Převyšujícím 2 litry:
- - - - Destiláty (vyjma likérů):
2208 90 716- - - - - Z ovoce
2208 90 732- - - - - Ostatní
2208 90 791- - - - Likéry a ostatní lihové nápoje
- - Nedenaturovaný ethylalkohol s měrným alkoholometrickým titrem menším než 80 % vol, v nádobách o obsahu:
2208 90 911- - - Nepřesahujícím 2 litry
2208 90 996- - - Převyšujícím 2 litry
3505 10- Dextriny a jiné modifikované škroby:
3505 10 109- - Dextriny
- - Ostatní modifikované škroby:
3505 10 508- - - Esterifikované a etherifikované škroby
3505 10 907- - - Ostatní
Přesunout nahoru