Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 376/1992 Sb.Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.

Částka 76/1992
Platnost od 17.07.1992
Účinnost od 17.07.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

376

VYHLÁŠKA

Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí

ze dne 18. června 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb.

Federální výbor pro životní prostředí stanoví podle § 139 odst. 7 a § 143 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Slovenskou komisí pro životní prostředí:


Čl. I

Vyhláška č. 83/1976 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 45/1979 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 3 odst. 2 se připojuje nové písmeno h), které zní:

"h) požadavky na užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu.".

2. V § 6 odst. 1 se vypouštějí slova: "(úsekem místní komunikace nebo silnice), popřípadě účelovou komunikací".

3. § 14 odst. 5 včetně poznámky č. 1) zní:

"(5) Sídelní útvary, resp. jednotliví původci odpadů musí mít vyřešeno ukládání, likvidaci, popř. druhotné využití odpadů podle zvláštních předpisů.1) Kapacita těchto prostorů a zařízení musí odpovídat potřebám sídelního útvaru, popř. potřebám seskupení sídelních útvarů nebo původců odpadů a umístění musí být v souladu s urbanisticko-provozními a hygienickými požadavky a s požadavky ochrany životního prostředí. Prostory vymezené pro řízenou skládku se musí postupně se zaplňováním prostoru rekultivovat.

1) Zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech.
Zákon ČNR č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů.
Zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.
Zákon SNR č. 494/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.
Vyhláška ministerstva životního prostředí ČR č. 401/1991 Sb., o programech odpadového hospodářství.
Vyhláška Slovenské komise pro životní prostředí č. 76/1992 Sb., o programech odpadového hospodářství.
Nařízení vlády ČR č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů.
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů (vyhlášeno v částce 69/1991 Sb.).".

4. V § 21 odst. 2 se za slovo "odstavné" doplňují slova "a parkovací".

5. V § 39 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje označení odstavce 1.

6. § 40 odst. 1 zní:

"(1) Stavby pro bydlení jsou bytové domy, u nichž převažuje funkce bydlení, a rodinné domy.".

Dosavadní odstavce 1 a 2 se označují jako odstavce 2 a 3.

7. § 41 odst. 1 se doplňuje větou: "Obdobně se určují odstupy mezi stavbami pro bydlení a jinými stavbami.".

8. § 42 odst. 3 se na začátku doplňuje větou: "Byt je soubor místností a prostorů pod společným uzavřením, který svým stavebně technickým a funkčním uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení.".

9. § 42 odst. 4 zní:

"(4) Obytná místnost je místnost, jež je vzhledem ke svému stavebně technickému uspořádání a vybavení určena k trvalému bydlení a která splňuje následující podmínky:

a) nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít podlahovou plochu nejméně 12 m2;

b) nejmenší světlou výšku 2,5 m, v podkroví 2,3 m; u místnosti se skosenými stropy musí být minimální výška splněna nejméně nad polovinou plochy místnosti;

c) dostatečné přímé denní osvětlení;

d) přímé nebo dostatečně účinné nepřímé větrání;

e) přímé nebo dostatečně účinné nepřímé vytápění;

f) dostatečnou tepelnou a zvukovou izolaci obklopujících konstrukcí.".

10. Nadpis druhého oddílu nad § 44 zní: "Rodinné domy". V § 44 až 46 se slova "rodinný domek" nahrazují slovy "rodinný dům".

11. § 44 odst. 1 zní:

"(1) Rodinný dům je stavba, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení, a v níž je více než polovina podlahové plochy všech místností určena k bydlení. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty a nejvýše dvě nadzemní podlaží a podkroví.".

Dosavadní odstavce 1, 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 2, 3, 4 a 5.

12. § 45 odst. 1 zní:

"(1) Na stavebních pozemcích rodinných domů se mohou umísťovat také stavby, které plní doplňkovou funkci rodinných domů, popř. drobné a jednoduché stavby sloužící pro podnikatelskou činnost, není-li možno tuto funkci zabezpečit přímo v rodinném domě. Uvedené stavby musí splňovat podmínky této vyhlášky a požadavky zvláštních předpisů, zejména hygienických, požárních a bezpečnostních.".

13. V § 51 prvá věta zní: "Zahrádkářské chaty se umísťují především v zahrádkových osadách.".

14. V § 54 odst. 1 se slova v prvé větě "větší než 50 m2" nahrazují slovy "větší než 80 m2".

15. V § 54 odst. 1 se slova ve třetí větě "překročit 230 m3" nahrazují slovy "překročit 360 m3".

16. V § 58 odst. 1 se slova v prvé větě "větší než 16 m2" nahrazují slovy "větší než 25 m2". Druhá věta zní: "Smějí se podsklepit, smějí mít jedno nadzemní podlaží a podkroví; obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m3.".

17. V § 74 odst. 2 se slovo "vlastní" nahrazuje slovy "na vlastním pozemku řešené".

18. V § 75 odst. 2 druhá věta zní: "Musí mít na vlastním pozemku odstavnou plochu pro motorová vozidla.".

19. V § 80 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

"(2) Odstavné plochy a garáže pro osobní vozidla se musí zřizovat jako součást obytné zóny v kapacitě odpovídající předpokládanému stupni motorizace.".

20. V § 88 odst. 2 se vypouštějí slova "v dohodě s federálním ministerstvem paliv a energetiky".

21. § 115 odst. 1 zní:

"(1) Dálnice a rychlostní silnice se musí vybavit odpovídajícími náležitě vybavenými odpočívkami; všechna zařízení musí umožňovat též užívání občanům odkázaným na vozík pro invalidy.".

Čl. II

Pokud se v této vyhlášce používá pojmu "organizace", rozumějí se tím právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr-předseda Federálního výboru pro životní prostředí:
Vavroušek v. r.
Ministr životního prostředí České republiky:
Dejmal v. r.
Ministr-předseda Slovenské komise pro životní prostředí:
Tirpák v. r.

Přesunout nahoru