Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. 374/1992 Sb.Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 23.06.1992
Zrušeno k 31.10.2000 (161/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

374

Ministerstvo vnitra České republiky

vydalo podle § 4 odst. 5, § 13, § 15 odst. 3, § 16 odst. 2, § 19 odst. 4, § 20 odst. 3, § 26, § 43 odst. 2, § 45 odst. 3, § 46 odst. 3, § 52 odst. 3, § 53 odst. 4, § 64 odst. 5, § 66 odst. 3, § 77 odst. 4, § 95 odst. 2, § 99 odst. 3, § 121 a 138 a po projednání s ministerstvem zdravotnictví České republiky podle § 68 odst. 3 zákona České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, výnos ze dne 23. června 1992 č. j. PS-1361/50-92, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

Tento výnos upravuje podrobnosti o vzniku a změnách služebního poměru příslušníků Policie České republiky, o době služby, době odpočinku a o dovolené, o rozšíření nebo zvýšení vzdělání, o péči o policisty, o náhradě škody, o nárocích souvisejících se skončením služebního poměru a podrobnosti o řízení ve věcech služebního poměru.

Výnos nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Výnos byl uveřejněn ve Věstníku ministerstva vnitra České republiky částka 45 ze dne 23. června 1992. Lze do něj nahlédnout na ministerstvu vnitra České republiky, na policejním ředitelství, u Policie České republiky - správ krajů a správy hlavního města Prahy a na okresních (obvodních, městských) správách Policie České republiky.

Výnos ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, se doplňuje takto:

Za § 130 se vkládá nový § 130a, který zní:

"§ 130a

(1) Policistovi, který obdržel osvědčení o rehabilitaci (dále jen "rehabilitovaný policista"),35) opětovně přijatému do služebního poměru k policii se určí při novém skončení služebního poměru výše odchodného podle celkové doby trvání služebního poměru. Bylo-li takovému policistovi dříve vyplaceno odchodné, snižuje se částka nového odchodného o částku vyplacenou na odchodném při skončení předchozího služebního poměru.

(2) Podle odstavce 1 se určí odchodné i rehabilitovaným policistům, jejichž služební poměr skončil v době od 1. července 1992 do počátku účinnosti této vyhlášky.".

35) Část čtvrtá zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů.

Výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb., se mění takto:

§ 80 odst. 1 se vypouští.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.

Výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb., se mění takto:

Příloha č. 3 bod 1. zní:

"1. studium na vysoké škole

a) nezbytně nutném k účasti na studijních soustředěních a konzultacích, jsou-li součástí učebního plánu,

b) 14 dnů v každém školním roce,

c) 20 dnů na přípravu a vykonání bakalářské zkoušky při ukončení obsahově ucelené části vysokoškolského studia,

d) 20 dnů na přípravu a vykonání státních zkoušek konaných odděleně v průběhu vysokoškolského studia, celkově však nejvýše 80 dnů, a předcházelo-li ukončení obsahově ucelené části vysokoškolského studia, nejvýše 60 dnů,

e) 20 dnů na přípravu a vykonání obhajoby dizertační práce a rigorózní zkoušky v postgraduálním studiu a

f) dva dny na přípravu a vykonání ostatních zkoušek;".

Čl. II

Přechodné ustanovení

Služební volno s nárokem na služební příjem, které bylo policistům studujícím při výkonu služby poskytnuto před nabytím účinnosti této vyhlášky, zůstává zachováno.

Zrušují se § 64 odst. 2 a 3 výnosu č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky.

Přesunout nahoru