Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 373/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 01.09.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

373

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 3. júna 1992

o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. f) zákona č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších organizáciách a orgánoch nariaďuje:


§ 1

Rozsah pôsobnosti

Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na pedagogických pracovníkov1) základných škôl, stredných škôl2) a školských zariadení.3)

§ 2

Miera vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

(1) Mieru vyučovacej povinnosti učiteľov alebo povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov tvorí ich základný úväzok (ďalej len "základný úväzok").

(2) Základný úväzok učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov na jednotlivých druhoch a typoch škôl a školských zariadení sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách4) takto:

Učiteľ,  pedagogický pracovníkZákladný úväzok
týždenne
a)učiteľ materskej školy30
b)učiteľ základnej školy, strednej školy, učilišťa, špeciálnej školy, odborného učilišťa,
 konzervatória, jazykovej školy, stenografického ústavu a učiteľ základnej umeleckej školy
20
c)učiteľ dielenského vyučovania a odborného výcviku v odbornom učilišti a v špeciálnych stredných školách23
d)majster odbornej výchovy30-35
e)vychovávateľ školskej družiny a školského klubu26
f)vychovávateľ detského domova, internátnej špeciálnej školy, diagnostického ústavu, výchovného ústavu,
ústavu s výchovno-liečebným režimom a školy v prírode
27
g)vychovávateľ domova mládeže, strediska voľného času pri základnej škole, domu detí a mládeže a inštruktor telesnej výchovy30
h)vychovávateľ zariadenia sociálnej starostlivosti27-36

(3) Základný úvazok sa znižuje u výchovných poradcov

a)na základnej a strednej škole s počtom
do 300 žiakov .........................................o1 hodinu
do 600 žiakov .........................................o2 hodiny
do 900 žiakov .........................................o3 hodiny
nad 900 žiakov .......................................o4 hodiny
b)na špeciálnej škole s počtom
do 100 žiakov .........................................o1 hodinu
do 200 žiakov .........................................o2 hodiny
do 300 žiakov .........................................o3 hodiny
nad 300 žiakov .......................................o4 hodiny

(4) Učiteľom základnej školy sa tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom klube započítavajú do ich základného úväzku ako dve vyučovacie hodiny.

(5) Ak vychovávateľ školskej družiny, školského klubu alebo strediska voľného času pri základnej škole s učiteľskou kvalifikáciou nesplní rozsahom činnosti v školskej družine alebo školskom klube povinnosť výchovnej práce, môže túto povinnosť splniť v ostávajúcej časti vyučovaním v škole. Tomuto vychovávateľovi sa dve hodiny vyučovania počítajú ako tri hodiny výchovno-vzdelávacej činnosti.

(6) Vychovávateľ školskej družiny a školského klubu v oddelení s kratšou prevádzkou ako 26 hodín týždenne je povinný podľa potreby prevádzky prevziať výchovnú činnosť v ostatných oddeleniach až do rozsahu 26 hodín.

(7) Majstrovi odbornej výchovy sa za základný úväzok počíta počet hodín určený účebným plánom pre príslušný ročník.

(8) Pomocný vychovávateľ vykonáva v určenom týždennom pracovnom čase pomocné výchovné práce a iné úlohy, ktoré mu uloží riaditeľ v súlade s pracovnou zmluvou.

(9) Učiteľovi, ktorého Ministerstvo školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky poverilo experimentálnym vyučovaním, možno znížiť základný úväzok až o jednu pätinu.

(10) Vyučovacie hodiny prevyšujúce určený týždenný pracovný čas5) vyšším základným úväzkom ako ustanovuje odsek 2 sa u učiteľov a ostatných pedagogických pracovníkov považujú za prácu nadčas.6)

§ 3

Základný úväzok riaditeľov, zástupcov riaditeľov a ostatných vedúcich pracovníkov

(1) Základný úväzok pre funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a pre ostatné funkcie, za ktoré patrí príplatok,7) sa ustanovuje vo vyučovacích hodinách4) takto:

Funkcia a druh (typ) školy alebo školského zariadeniaPri počte tried (odb. sk., žiakov)Základný úväzok týždenne
a)riaditeľ predškolského zariadenia s poldennou a celodennou starostlivosťou124
221
3-418
5-615
7 a viac12
b) riaditeľ predškolského zariadenia s celotýždennou starostlivosťou116
214
3 a viac12
c) riaditeľ predškolského zariadenia s nepretržitou starostlivosťou a
zariadenia sociálnej starostlivosti pre deti predškolského veku
112
28
3 a viac4
d) pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov materskej školy1-220
3-4 16
5 a viac12
e) riaditeľ školy iba s niektorými ročníkmi, a to:118
základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy, pomocnej školy, školy pri detskom diagnostickom ústave, školy pri detskom výchovnom ústave a školy pri ústave s výchovno-liečebným režimom217
3-415
5-612
7 a viac10
f) riaditeľ školy so všetkými ročníkmi, a to: do 98
základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy, pomocnej školy, školy pri detskom diagnostickom ústave, školy pri detskom výchovnom ústave a školy pri ústave s výchovno-liečebným režimom10-147
15-186
19 a viac5
zástupca riaditeľa základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy8-1412
15-2210
23 a viac8
zástupca riaditeľa internátnej základnej školy, špeciálnej základnej školy internátnej, osobitnej školy internátnej, pomocnej školy internátnej, školy pri detskom diagnostickom ústave, školy pri detskom výchovnom ústave a školy pri ústave s výchovno-liečebným režimom5-1412
15-2210
23 a viac8
g) pedagogický vedúci školy v prírode z radov učiteľov základnej školy, špeciálnej základnej školy, osobitnej školy a pomocnej školy1-214
3-412
5 a viac10
h) riaditeľ strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej školy, jazykovejdo 68
7-127
13-185
školy, stenografického ústavu, špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, školy úžitkového výtvarníctva, školy pri diagnostickom ústave pre mládež a školy pri výchovnom ústave pre mládež19 a viac3
zástupca riaditeľa strednej školy, učilišťa, konzervatória, športovej školy, jazykovej školy, stenografického ústavu a školy úžitkového výtvarníctva8-1211
13-159
16-187
19 a viac5
zástupca riaditeľa špeciálnej strednej školy, odborného učilišťa, školy pri diagnostickom ústave pre mládež, školy pri výchovnom ústave pre mládež a zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednom odbornom učilišti pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež a v odbornom učilištido 5 12
6-109
11-167
17-225
23 a viac3
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie v strednom odbornom učilišti a v učilištido 150 žiakov10
151-3007
301-5006
nad 5004
zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti v gymnáziách a stredných odborných školách8-1210
13 a viac6
hlavný majster odbornej výchovy do 150 žiakov 12-14
nad 150 žiak.6-7
učiteľ strednej školy poverený funkciou vedúceho miestne odlúčeného pracoviska teoretického vyučovania, vedúceho dielní, praktického vyučovania a odborného výcviku v odborných učilištiach a učiteľ poverený správou školského hospodárstvaPodľa veľkosti a
charakteru školy
alebo školského zariadenia
8-18
vedúci odlúčeného pracoviska praktického vyučovania stredného odborného učilišťa a vedúci strediska praktického vyučovania 6-7
i)riaditeľ základnej umeleckej školy119
2-318
4-615
7-912
10-149
15-187
19-235
24 a viac3
zástupca riaditeľa12-1915
20-2210
23 a viac8
  Pri počte žiakov 
j) riaditeľ samostatnej školskej družiny a školského klubu do 5021
51-10018
101-15015
151 a viac12
vedúci vychovávateľ školskej družiny a školského klubu, ktoré sú súčasťou školy51-10023
101-15021
151 a viac19
k) riaditeľ domu detí a mládeže, samostatného záujmového klubu a zástupca riaditeľa domu detí a mládežedo 10012
101-2008
nad 2005
l) riaditeľ samostatného detského domova, domova mládeže, zariadenia sociálnej starostlivosti a zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v strednom odbornom učilišti, strednom odbornom učilišti pre postihnutú mládež a v odbornom učilištido 15015
151-30010
301 a viac5
m)vedúci vychovávateľ detského domova, domova mládeže, ktorý je súčasťou strednej školy, detského výchovného ústavu, detského diagnostického ústavu, diagnostického ústavu pre mládež a internátnej školy pre zdravotne postihnutú mládež 17
n)vedúci vychovávateľ samostaného domova mládeže s kapacitou nad 360 žiakov 20
o)zástupca riaditeľa pre výchovu mimo vyučovania v základnej škole s celodennou starostlivosťou z radov vychovávateľov a vedúci vychovávateľ strediska voľného času pri základnej škole200-35018
351-55015
551 a viac12

(2) Do počtu tried (žiakov) rozhodujúceho pre určenie základného úväzku sa započítavajú

a) riaditeľkám spoločného zariadenia jasle a materská škola triedy materskej školy a oddelenia jaslí,

b) riaditeľom základných škôl, špeciálnych základných škôl, osobitných škôl a pomocných škôl triedy v škole a oddelenia školskej družiny a školského klubu,

c) riaditeľom základných škôl pri zdravotníckych zariadeniach z tried pre chodiace deti plne len triedy, ktoré majú v učebnom pláne aspoň 15 vyučovacích hodín týždenne; pri nižšom učebnom pláne sa počíta polovica tried,

d) riaditeľom škôl, ktorí vedú detský domov, osobitné výchovné zariadenie alebo internátnu špeciálnu základnú školu, osobitnú školu internátnu, pomocnú školu internátnu, a riaditeľom internátnych odborných učilíšť a stredných odborných učilíšť pre zmyslovo a telesne postihnutú mládež triedy v škole a výchovné skupiny,

e) riaditeľom stredných škôl a ich zástupcom triedy denného, večerného, diaľkového alebo pomaturitného štúdia, okrem riaditeľov stredných odborných škôl s výtvarnými a výtvarno-technickými odbormi a ich zástupcov, ktorým sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne v týchto odboroch ako jedna trieda. Rovnako riaditeľom a zástupcom riaditeľov konzervatórií sa počíta 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda. Ak sú pri škole zriadené kurzy pre pracujúcich, počíta sa 30 vyučovacích hodín týždenne v týchto kurzoch ako jedna trieda; v kurzoch v školách umeleckého smeru 24 vyučovacích hodín týždenne a v jazykovej škole a v stenografickom ústave 20 vyučovacích hodín týždenne. Kurz vybratých predmetov (večerné alebo diaľkové štúdium) sa hodnotí ako jedna trieda, ak má aspoň 400 vyučovacích hodín v školskom roku. Hodiny vyučovania žiakov stredných škôl plniacich povinnú školskú dochádzku, ktorí sú umiestnení v zdravotníckom zariadení, sa započítavajú riaditeľom príslušných škôl a ich zástupcom v počte 24 vyučovacích hodín týždenne ako jedna trieda,

f) riaditeľom a zástupcom riaditeľov základných umeleckých škôl 24 vyučovacích hodín týždenne za jednu triedu.

(3) Ak dve školy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, sú pod spoločnou správou, započítavajú sa do počtu tried rozhodujúce pre určenie základného úväzku riaditeľovi a jeho zástupcovi žiaci obidvoch škôl.


§ 4

Spoločné ustanovenie

Učitelia a ostatní pedagogickí pracovníci využívajú určený týždenný pracovný čas5) plnením základného úväzku podľa § 2 a 3 a činností súvisiacich s pedagogickou prácou, ustanovených v pracovnom poriadku.8)

§ 5

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembrom 1992.


Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 50 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb.

2) § 2 zákona č. 29/1984 Zb. v znení zákona č. 171/1990 Zb.

3) Zákon Slovenskej národnej rady č. 78/1978 Zb. o školských zariadeniach v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 32/1984 Zb. (úplné znenie č. 51/1984 Zb.).

4) Napr.: vyhláška č. 143/1984 Zb. o základnej škole, vyhláška č. 80/1991 Zb. o stredných školách, vyhláška č. 56/1990 Zb.
o školách v prírode.

5) § 83 a nasl. Zákonníka práce.

6) § 96 ods. 1 Zákonníka práce.

7) § 8 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

8) § 82 Zákonníka práce.

Přesunout nahoru