Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 372/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 15.07.1992
Zrušeno k 01.01.2005 (587/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

372

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 10. června 1992,

kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě, (dále jen "zákon") a k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


§ 1zrušeno

§ 2

(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností, který podle zvláštního právního předpisu1) vykonává působnost ve věcech civilní služby (dále jen "příslušný úřad"), vede evidenci občanů povinných výkonem civilní služby, jejichž prohlášení o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenských cvičení mu byla postoupena územní vojenskou správou.1a)

(2) Příslušný úřad vede v evidenci občanů povinných výkonem civilní služby údaje o průběhu civilní služby, to je údaje o nástupu, odkladu, přerušení, prodloužení doby trvání, zproštění nebo vykonání civilní služby a údaje o převedení občana povinného výkonem civilní služby do jiné organizace státu, obce a do nevýdělečné nestátní právnické osoby (dále jen "organizace"), údaje o změně osobního stavu, místa trvalého pobytu a zdravotní klasifikaci občana povinného výkonem civilní služby.

(3) Změní-li občan povinný výkonem civilní služby místo trvalého pobytu mimo správní obvod příslušného úřadu před vydáním povolávacího příkazu k nástupu výkonu civilní služby, postoupí tento úřad neprodleně údaje z evidence vedené podle odstavce 1 a 2 příslušnému úřadu podle nového místa trvalého pobytu občana. Současně o postoupení údajů z evidence příslušný úřad vyrozumí územní vojenskou správu, která mu postoupila prohlášení občana o odepření výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo vojenského cvičení.

(4) Příslušný úřad vede evidenci organizací, ve kterých lze civilní službu vykonat a které mají sídlo v jeho správním obvodu.

§ 3

Příslušný úřad při vydávání povolávacího příkazu k nástupu výkonu civilní služby dbá, aby výkon civilní služby odpovídal zdravotnímu stavu a fyzickým schopnostem občanů povinných výkonem civilní služby.2)

§ 4

Příslušný úřad může ze zdravotních důvodů povolit odklad, přerušení nebo zproštění výkonu civilní služby pouze na základě posudku jím určeného lékaře.

§ 5

(1) Organizace, v níž se vykonává civilní služba, je povinna zajistit občanu tuto službu vykonávajícímu bezplatné ubytování, poskytnout mu bezplatně pracovní oděv,4) stravu nejméně třikrát denně v hodnotě stravovací normy vojáka v základní službě, služné ve výši odpovídající služnému vojína v základní službě a příspěvek na ošacení ve výši 150 Kč.

(2) Pokud organizace nezajistí ubytování v místě výkonu civilní služby, hradí občanu vykonávajícímu civilní službu náklady spojené s přepravou z místa ubytování do místa výkonu civilní služby a zpět hromadnými dopravními prostředky.

(3) Pokud organizace nezajistí bezplatné stravování a ubytování, je povinna občanu vykonávajícímu civilní službu hradit částku na stravu ve výši náhrady v penězích a příplatku k náhradě v penězích poskytovaných vojáku v základní službě podle zvláštního právního předpisu4a) a skutečné náklady vynaložené na jeho přiměřené ubytování do výše 420 Kčs měsíčně.5)

(4) Náhrady uvedené v odstavci 1 větě první a v odstavci 3 budou organizací vypláceny patnáctý kalendářní den v daném měsíci. Pokud tento den bude dnem pracovního klidu, budou uvedené náležitosti vypláceny předcházející pracovní den.

§ 6

(1) Občané v civilní službě mají nárok na řádnou dovolenou6) v délce 21 kalendářních dnů za každých 9 měsíců služby. Řádnou dovolenou lze čerpat po splnění nejméně tří měsíců služby, a nejpozději jeden měsíc před jejím skončením, přitom lze za každé tři měsíce čerpat její poměrnou část. Řádná dovolená se přerušuje, je-li občan vykonávající civilní službu v době dovolené uznán neschopným služby pro nemoc nebo úraz. Jestliže tato neschopnost trvá do konce služby a občan z tohoto důvodu řádnou dovolenou nevyčerpal, nárok na ni zaniká. Řádná dovolená může být občanům na základě jejich žádosti rozdělena až na tři části.

(2) Občanu v civilní službě se může poskytnout zvláštní dovolená7) v délce dvou kalendářních dnů při úmrtí rodičů, manželky, družky, dětí, sourozenců, pěstounů a osvojitelů, na vlastní svatbu a v jiných závažných případech. Při živelní pohromě, která postihla osoby blízké, lze poskytovat zvláštní dovolenou občanu v civilní službě v délce 10 kalendářních dnů.

(3) Po dobu řádné i zvláštní dovolené náleží občanu vykonávajícímu civilní službu náhrada za neodebranou stravu ve výši podle § 5 odst. 1 za den; náhrada se poskytuje před nastoupením řádné dovolené. Organizace hradí tomuto občanu prokázané jízdné z místa výkonu civilní služby do místa pobytu o dovolené a zpět na území České republiky.

(4) Řádná a zvláštní dovolená se započítává do doby služby.

§ 7

(1) Na poskytování léčebně preventivní péče občanům vykonávajícím civilní službu se vztahují obecně závazné právní předpisy upravující péči o zdraví lidu s tím, že výběr lékaře je možný jen v rámci správního obvodu příslušného úřadu, ve kterém je civilní služba vykonávána.8)

(2) Trvá-li pracovní neschopnost občana vykonávajícího civilní službu déle než tři měsíce, podá organizace na základě doporučení jeho ošetřujícího lékaře návrh na přerušení, popřípadě na zproštění výkonu civilní služby příslušnému úřadu. Příslušný úřad rozhodne na základě posouzení zdravotní způsobilosti občana k výkonu civilní služby jím určeným lékařem.


§ 8

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

1a) § 2 odst. 5 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

2) § 5 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb.

4) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

4a) § 7 vyhlášky č. 272/1999 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení.

5) § 7 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.

6) § 9 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb.

7) § 9 odst. 3 zákona č. 18/1992 Sb.

8) § 11 odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru