Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 368/1992 Sb.Zákon České národní rady o správních poplatcích

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 16.01.2005 (634/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

368

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992

o správních poplatcích


Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen "poplatky"), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen "správní orgán"). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1)

§ 2

Předmět poplatků

Předmětem poplatků jsou úkony spojené s činností správních orgánů (dále jen "úkon"), které jsou vymezeny v sazebníku správních poplatků (dále jen "sazebník"). Sazebník je uveden v příloze k tomuto zákonu.

§ 3

Poplatník

(1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která dala podnět k úkonu správnímu orgánu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

(2) Vznikne-li více poplatníků za týž úkon povinnost zaplatit poplatek, zaplatí jej společně a nerozdílně.

§ 4

Sazby poplatků

Sazby poplatků jsou stanoveny pevnou částkou nebo procentem ze základu poplatku (dále jen "procentní poplatek"). Jednotlivé sazby poplatků jsou uvedeny v sazebníku.

§ 5

Základ procentního poplatku

(1) Základem procentního poplatku je cena předmětu úkonu podle cenových předpisů.2)

(2) Jde-li o procentní poplatek, je poplatník povinen uvést cenu předmětu úkonu. Neučiní-li tak nebo uvede-li cenu zřejmě nízkou, zjistí cenu předmětu úkonu správní orgán na náklady poplatníka.

(3) Základ procentního poplatku se zaokrouhluje na celé desítky Kčs nahoru. Procentní poplatek se zaokrouhluje na celé Kčs nahoru.

§ 6

Vyměření, splatnost poplatku a následky jeho nezaplacení

(1) Poplatky stanovené v sazebníku pevnou částkou se platí bez vyměření a jsou splatné před provedením úkonu uvedeného v jednotlivých položkách sazebníku, není-li stanoveno jinak v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku. Nezaplatí-li poplatník poplatek v této době, vyzve ho správní orgán, aby tak učinil do 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy. Současně ho poučí, že nebude-li výzvě vyhověno, zahájené řízení se zastaví. Proti výzvě k zaplacení poplatku lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne, který následuje po doručení výzvy.

(2) Procentní poplatky se vyměřují a jsou splatné do 15 dnů od doručení výměru.

(3) Správní orgán vydá výsledek provedeného úkonu až poté, co poplatník prokáže, že poplatek zaplatil, není-li v poznámkách k jednotlivým položkám sazebníku stanoveno jinak. Nezaplatí-li poplatník poplatek ve lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán úkon neprovede nebo zastaví zahájené řízení, pokud to nevylučují zvláštní předpisy, podle nichž správní orgán provádí úkon podléhající poplatku. Zaplatí-li poplatník poplatek po lhůtě uvedené v odstavcích 1 a 2, správní orgán uzná zaplacení poplatku a postupuje v řízení tak, jako by byl poplatek zaplacen včas, pokud v mezidobí nebylo pravomocně rozhodnuto o zastavení řízení.

(4) Lhůty pro vydání rozhodnutí stanovené zvláštními předpisy neběží v období od zaslání výzvy nebo platebního výměru k zaplacení poplatku až do prokázání jeho zaplacení.

(5) Je-li předmětem úkonu u českého zastupitelského úřadu peněžní částka, kterou má tento úřad u sebe, může vybrat správní poplatek srážkou z této částky.

§ 7

Placení poplatku

(1) Správní orgány vyměřují a vybírají poplatky v české měně a poplatníci platí poplatky v této měně s výjimkami uvedenými v odstavcích 2 a 4.

(2) České zastupitelské úřady vyměřují a vybírají poplatky, které jsou stanoveny procentem, v té cizí měně, ve které je vyjádřen základ poplatku. Poplatky stanovené pevnou částkou vybírají v měně státu, v němž mají své sídlo, a to po provedeném přepočtu české měny na cizí měnu podle odstavce 3. Český zastupitelský úřad může přijmout placení poplatku i v měně jiného státu, je-li Českou národní bankou vyhlašován její směnný kurs devizového trhu. Český zastupitelský úřad přijme vždy placení poplatku v české měně.

(3) Přepočet české měny na cizí měnu a naopak provádí český zastupitelský úřad podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován. Pro přepočet měn, jejichž směnný kurs devizového trhu Česká národní banka nevyhlašuje, se použije kurs USD k místní měně vyhlášený zahraniční bankou státu, v němž má zastupitelský úřad sídlo, k prvnímu dni měsíce, v němž je poplatek vyměřován nebo oznamován.

(4) Správní orgány na českém hraničním přechodu vyměřují a vybírají poplatky v české měně. Poplatek může být zaplacen i v cizí měně, kterou tuzemské banky vykupují.

(5) Přepočet cizí měny na českou měnu se provádí na českém hraničním přechodu podle směnného kursu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou v pátek předchozího týdne, po celý následující kalendářní týden. Rozdíl mezi částkou placenou v cizí měně a sazbou poplatku může být vrácen v české měně.

(6) Poplatky přepočítané na cizí měnu se zaokrouhlují na celé měnové jednotky dolů při částkách do 0,50 Kč a nahoru při částkách od 0,50 Kč včetně.

(7) Poplatky vyměřované a vybírané správními orgány, s výjimkou územních samosprávných celků, českých zastupitelských úřadů a na českých hraničních přechodech, lze platit kolkovými známkami, jestliže poplatek nepřevyšuje 5000 Kč. U českých zastupitelských úřadů se poplatky platí na účty těchto úřadů v zahraničí. O způsobu placení poplatků u územních samosprávných celků rozhodují tyto orgány. V ostatních případech se poplatky platí na zvláštní účet. Zvláštní účet státního rozpočtu zřizuje u České národní banky pro příslušný správní orgán Ministerstvo financí.

§ 8

Vrácení poplatku

(1) Správní orgán, který poplatek vybral, jej vrátí:

a) v plné výši, nedošlo-li vůbec k provedení úkonu bez viny poplatníka anebo poplatek byl zaplacen, aniž byl k tomu poplatník povinen anebo, byl-li poplatek na žádost prominut;

b) v částce, o kterou poplatník zaplatil na poplatek více, než byl povinen nebo o kterou byl poplatek na žádost snížen nebo prominut.

(2) Neprovede-li správní orgán úkon vinou poplatníka nebo správní orgán zastaví řízení anebo neuzná zaplacení poplatku po lhůtě uvedené v § 6, rozhodne k žádosti poplatníka o částečném vrácení poplatku. Vrátit lze nejvýše 50 % ze zaplaceného poplatku.

(3) Rozhodnutí o vrácení poplatku vykonává správní orgán, který poplatek vyměřil a vybral. Poplatek vrací správní orgán z účtu, na který byl poplatek zaplacen. Ze zvláštního účtu podle § 7 odst. 7 vrací správní orgán i poplatky, které byly zaplaceny kolkovou známkou. Není-li zvláštní účet zřízen, vykonává rozhodnutí správního orgánu o vrácení poplatku zaplaceného kolkovou známkou finanční úřad příslušný podle sídla správního orgánu.

(4) Správní orgán nerozhodne o částečném vrácení poplatku podle odstavce 2, nepřevyšuje-li sazba poplatku 50 Kč.

(5) Vracení poplatků podle odstavců 1 a 2 může být stanoveno odchylně v sazebníku poplatků.

(6) Nevyhovění žádosti, návrhu, přihlášce, podnětu, oznámení nebo jejich zpětvzetí není důvodem pro vrácení poplatku, je-li poplatek splatný již při podání (§ 6 odst. 1).

§ 9

Osvobození od poplatku

(1) Od poplatků jsou osvobozeny

a) státní orgány a státní fondy,

b) diplomatická zastupitelství cizích států a delegovaní diplomatičtí zástupci, konzulové z povolání a další osoby, jsou-li státními příslušníky cizích států, požívající podle mezinárodního práva3) výsady a imunity, je-li zaručena vzájemnost a nejde-li o úkony prováděné v osobním zájmu nebo k osobnímu prospěchu těchto osob,

c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.

(2) Od poplatků jsou osvobozeny úkony

a) související s prováděním právních předpisů o sociálním zabezpečení, o důchodovém pojištění, o státní sociální podpoře, o sociálním příspěvku k vyrovnání zvýšení cen tepelné energie a nájemného, o nemocenském pojištění, o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a o veřejném zdravotním pojištění, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o sociálně-právní ochraně dětí a ve věcech sociální péče a ve věcech branné povinnosti občanů, s výjimkou poplatku za vydání nebo výměnu průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany,

b) prováděné v důsledku změny nebo opravy názvu obce (města), ulice, popřípadě rodného čísla a obdobných změn, které jsou důsledkem rozhodnutí z úřední moci,

c) pro účely dědického řízení prováděného notářem - soudním komisařem a pro účely exekuční činnosti prováděné soudním exekutorem,

d) o nichž tak stanoví mezinárodní smlouvy a ujednání, kterými je Česká republika vázána, nebo zvláštní předpisy.4)

(3) Na výsledku úkonu, který je osvobozen od správního poplatku podle odstavce 2, vyznačí správní orgán účel, k němuž byl úkon proveden.

(4) Od poplatků jsou osvobozeny i další fyzické nebo právnické osoby, popřípadě úkony, a to v rozsahu stanoveném v sazebníku.

(5) V rozsahu uvedeném v jednotlivých položkách sazebníku správní orgán sníží nebo zvýší poplatek nebo upustí od jeho vybrání.

(6) Na zdravotní pojišťovny se při prokazování nároku na osvobození podle odstavce 2 písm. a) nevztahují ustanovení o mlčenlivosti podle zvláštních předpisů.4a)

§ 9a

(1) Z poplatku vybraného podle položky 20 písm. c) sazebníku je příslušný správní orgán (úřad obce) povinen převést do státního rozpočtu za každý výherní hrací přístroj povolený k provozování částku

- 5000 Kč při povolení vydaném nejdéle na tři měsíce,

- 8000 Kč při povolení vydaném nejdéle na šest měsíců,

- 15 000 Kč při povolení vydaném na kalendářní rok.

(2) Obecní úřad na částky podle odstavce 1 zakoupí kolkové známky a vylepí vrchní díly kolkových známek do své spisové evidence týkající se konkrétního povolení. Spodní díly kolkových známek vylepí na kopii povolení k provozování výherních hracích přístrojů a oba díly kolkové známky znehodnotí otiskem úředního razítka. Kopii povolení se spodními díly kolkových známek zašle do 30 dnů následujících po vydání povolení místně příslušnému finančnímu úřadu.

§ 10

Řízení

Při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zvláštního předpisu,5) pokud není tímto zákonem stanoveno jinak.

§ 10a

Součinnost územních finančních orgánů se správními orgány

(1) Příslušné územní finanční orgány kontrolují5a) u správních orgánů, zda poplatky jsou vybírány, vyměřovány, placeny, popřípadě vraceny včas a ve výši odpovídající tomuto zákonu. Místní příslušnost územních finančních orgánů se řídí sídlem správního orgánu.

(2) Zjistí-li územní finanční orgán nesprávný postup, upozorní písemně správní orgán na nedostatky, na povinnost vymáhat nedoplatky5b) a stanoví lhůtu ke zjednání nápravy.

(3) Bylo-li právo vymáhat nedoplatek promlčeno,5c) uloží územní finanční orgán správnímu orgánu rozhodnutím podle zvláštního předpisu5d) zaplatit nedoplatek místo poplatníka do státního rozpočtu ze svých rozpočtových prostředků.


Přechodná, zmocňovací a závěrečná ustanovení

§ 11

Poplatky za úkony, kde řízení bylo zahájeno z podnětu poplatníka před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů, i když se stanou splatnými po nabytí účinnosti tohoto zákona.

§ 12

(1) Ministerstvo financí České republiky může obecně závazným právním předpisem přiznat úplné nebo částečné osvobození od poplatků skupinám osob nebo stanovit věcné osvobození pro určité úkony.

(2) Po vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může vláda České republiky na dobu trvání stavu ohrožení nebo válečného stavu svým nařízením v nezbytném rozsahu pro zajištění nouzového nebo válečného státního rozpočtu6)

a) provést úpravu předmětů a sazeb poplatků stanovených v sazebníku,

b) osvobodit od poplatků ozbrojené síly, ozbrojené bezpečnostní sbory, hasičské záchranné sbory a havarijní službu.

§ 13

Zrušují se:

1. S působnosti pro Českou republiku zákon č. 105/1951 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 138/1960 Sb.

2. S působností pro Českou republiku vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Opatření ministerstva financí České republiky ze dne 10. května 1991 o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků (vyhlášeno v částce 47/1991 Sb.).

§ 14

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 273/1994 Sb. Čl. II

(1) Správní orgán postupuje podle položek 32 až 35 a 134 sazebníku zákona č. 85/1994 Sb. až do nabytí účinnosti zákona o střelných zbraních a střelivu a zákona o provozování soukromých bezpečnostních služeb a obdobných činností.

(2) Poplatky splatné před účinností tohoto zákona se vybírají podle dosavadních předpisů.

Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 305/1997 Sb. Čl. II

Pro poplatky splatné před účinností tohoto zákona platí dosavadní předpisy. Pokud poplatník zaplatil před účinností tohoto zákona poplatek splatný až po nabytí účinnosti tohoto zákona, případný rozdíl mezi zaplacenou částkou a novou výší poplatku se vypořádá postupem podle § 6 zákona o správních poplatcích, jde-li o nedoplatek, anebo podle § 8 zákona o správních poplatcích, jde-li o přeplatek.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 363/1999 Sb. § 47

Pro poplatky splatné přede dnem účinnosti zákona č. 363/1999 Sb. platí dosavadní předpisy.

Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 39/2004 Sb. Čl. VI

Poplatky splatné přede dnem nabytí účinnosti se vybírají podle dosavadních právních předpisů.


Burešová v. r.

Pithart v. r.


Příloha k zákonu ČNR č. 368/1992 Sb.

Sazebník správních poplatků

Obecná poznámka:

Osvobození pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P je uvedeno u položek 16, 25, 26, položky 27 písm. b), položky 28 a položky 34 písm. a).

ČÁST I

Položka 1

Podání žádosti (návrhu) u správce daně:1)
a) o prodloužení lhůty nebo navrácení lhůty v předešlý stav 100,-
b) o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání nebo hlášení100,-
c) o prominutí daně nebo příslušenství daně200,-
d) o přezkoumání daňového rozhodnutí200,-
e) o povolení posečkání daně (zálohy na daň) nebo cla anebo o povolení jejich zaplacení ve splátkách100,-
f) o prominutí daňového nedoplatku200,-
g) o povolení jiné úlevy na dani nebo cle200,-
h) na delegování místní příslušnosti na jiného správce daně 200,-
i) o vrácení cla, daní nebo poplatků při dovozu a nebo o prominutí celního nedoplatku200,-
j) na vydání zvláštního povolení na přijímání a užívání vybraných výrobků osvobozených od daně, na vydání povolení k provozování daňového skladu a na vydání povolení k přijímání vybraných výrobků2)1 000,-
k) o vydání povolení, kterým se snižuje zajištění daně nebo upouští od jeho poskytnutí3)200,-
l) o vydání povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4)2 000,-
m) o změně povolení prodávat vybrané výrobky za ceny bez daně4)200,-
Zmocnění:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmen c), f), g) a i), činí-li požadovaná úleva trojnásobek stanovené sazby poplatku nebo méně než trojnásobek.
Poznámky:
1. Podle této položky postupují správní orgány uvedené v § 1 odst. 3 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 255/1994 Sb., a celní orgány. Daněmi se podle této položky rozumí příjmy státního rozpočtu nebo územního rozpočtu ve smyslu ustanovení § 1 odst. 1 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
2. Jinou úlevou na dani nebo cle podle písmene g) této položky se rozumí úlevy, popřípadě snížení apod., k nimž je zmocněn správce daně zvláštním daňovým, poplatkovým nebo celním předpisem.
3. Správní orgán vrátí poplatek podle písmene d) této položky v plné výši, je-li rozhodnutí o povolení přezkoumání daňového rozhodnutí vydáno.
4. Správní orgán vybere poplatky podle této položky za každou daň, které se žádost poplatníka týká, ale i za každého poplatníka, podává-li jednu žádost více poplatníků. Správní orgán vybere poplatky jen jednou v případě, kdy jde o daň ze společného předmětu zdanění (např. spoluvlastníci jedné nemovitosti).
5. Je-li jednou žádostí požadováno provedení více úkonů uváděných pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé požadované úkony.
6. Poplatek podle písmene i) této položky se vybere jen v případě řízení podle § 289 zákona ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb., jde-li o zboží, které má obchodní charakter.

Položka 2

a) Za nahlédnutí do matriky20,-
za každý svazek matriky
b) Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku20,-
c) Za nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů 20,-
d) ohlášení změny místa trvalého pobytu50,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Poznámka:
Za nahlédnutí do živnostenského rejstříku vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky za každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží.

Položka 3

Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin 50,-
za každou i započatou stránku
Osvobození:
Od poplatku za výpisy z matrik jsou osvobozeny církve, jde-li o matriky vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949.
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 70 %. Jde-li o kopie zpřístupňovaných dokumentů, vydané podle § 10c odst. 1 zákona č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, ve znění zákona č. 107/2002 Sb., sníží poplatek o 90 %.
Poznámky:
1. První vydání listu rodného, oddacího nebo úmrtního nepodléhá poplatku. Poplatku nepodléhá také první vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).
2. Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.
3. Poplatek podle této položky se nevybere za výpis z evidence Rejstříku trestů, byla-li žádost o vydání výpisu podána u českého zastupitelského úřadu a zpoplatněna podle položky 153 písm. b) sazebníku.

Položka 4

Ověření stejnopisu, opisu, fotokopie, výpisu nebo písemné informace z úředních spisů (soukromých spisů v úřední úschově), rejstříků, knih, záznamů, evidencí nebo listin za každou i započatou stránku
a) v českém jazyce20,-
b) v cizím jazyce50,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listin potřebných k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámky:
1. Za ověření cizojazyčné listiny pro osoby s místem trvalého pobytu na území České republiky vybere správní orgán poplatek ve výši stanovené pro český jazyk.
2. Za cizojazyčnou listinu se považuje listina, v níž je alespoň část textu v cizím jazyce.
3. Poplatku nepodléhá ověření prvního vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu ze spisového materiálu územního finančního orgánu (§ 23 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů).

Položka 5

a) Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu, za každý podpis nebo otisk razítka30,-
b) Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině100,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno ověření podpisu na listinách potřebných pro provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb.
Poznámka:
Podle písmene b) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 6

Vydání osvědčení o tuzemském právu 2 000,-

Položka 7

Udělení státního občanství České republiky 5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek na částku 500 Kč ve zvlášť odůvodněných případech.

Položka 8

a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky100,-
b) Vydání potvrzení o domovské příslušnosti nebo národnosti anebo státním občanství100,-

Položka 8a

a) Vydání průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany 30,-
b) Vydání nového průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany z důvodu zničení či ztráty průkazu 50,-

Položka 9

Vydání potvrzení nebo písemného sdělení o pobytu osob nebo vydání písemného sdělení o vozidle nebo jeho držiteli20,-
Osvobození:
Od poplatku za vydání písemného sdělení o pobytu osob je osvobozen Český červený kříž a občané, jestliže údaj o pobytu nelze zaznamenat do občanského průkazu.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán za potvrzení nebo za písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uvedené, popř. o každém vozidle.
2. Výměna nebo výdej hromadných dat na magnetických páskách není úkonem ve smyslu této položky.

Položka 10

Povolení změny
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá opět své předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení vybere správní orgán jeden poplatek.
2. Za změnu příjmení více nezletilých dětí téhož rodiče vybere správní orgán jen jeden poplatek.
3. Podle písmene a) této položky vybere správní orgán poplatek za povolení změny příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 11

a) Uzavření manželství mezi cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, cizinci s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo českými státními občany bez trvalého bydliště na území České republiky2 000,-
b) Uzavření manželství mezi českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky, českým státním občanem bez trvalého bydliště na území České republiky a cizincem s trvalým pobytem na území České republiky, českým státním občanem s trvalým bydlištěm na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky nebo cizincem s trvalým pobytem na území České republiky a cizincem s jiným než trvalým pobytem na území České republiky1 000,-
c) Povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky vybere správní orgán jen od jednoho ze snoubenců.
2. Poplatek podle této položky vybere správní orgán, před kterým je manželství uzavíráno.

Položka 12

Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem 500,-

Položka 13

a) Vydání loveckého lístku s platností nejdéle
- na jeden den50,-
- na pět dní50,-
- na 30 dní70,-
- na 6 měsíců100,-
- na 12 měsíců150,-
b) Vydání loveckého lístku na dobu neurčitou1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li lovecký lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou myslivosti, lesníkům a myslivcům z povolání, mají-li v pracovní náplni aktivní provádění myslivosti, mysliveckým hospodářům a osobám ustanoveným jako myslivecká stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání anebo funkce na území České republiky.

Položka 14

Vydání rybářského lístku nebo prodloužení jeho platnosti
- na jeden nebo dva dny15,-
- na dobu kratší jednoho roku30,-
- ročního50,-
- tříletého100,-
- mládeži do 15 let20,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, vydává-li rybářský lístek žákům (studentům) českých odborných škol ve studijních oborech s výukou rybářství, odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybářství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným jako rybářská stráž. Nárok na snížení poplatku prokáží tyto osoby správnímu orgánu potvrzením školy o studiu nebo potvrzením o výkonu funkce anebo povolání na území České republiky.

Položka 15

a) Vydání dokladu (průkazu, osvědčení apod.) náhradou za doklad (průkaz, osvědčení apod.) poškozený, zničený, ztracený, odcizený, neupotřebitelný nebo za doklad (průkaz, osvědčení apod.) obsahující neoprávněně provedené zápisy, změny nebo opravy100,-
b) Vydání občanského průkazu náhradou za platný průkaz na žádost občana v jeho osobním zájmu100,-
c) Za změnu nebo doplnění jiných než základních údajů2) v občanském průkazu25,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky na 25 Kč, odůvodňují-li to okolnosti případu nebo sociální poměry poplatníka.
Poznámky:
1. Podle této položky postupuje správní orgán, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) je např. doklad, na němž podoba osoby neodpovídá skutečnosti. Neupotřebitelným dokladem (průkazem, osvědčením apod.) není doklad, jehož doba platnosti uplynula.

Položka 16

1. Vydání stavebního povolení
a) ke stavbě obytného domu s nejvýše dvěma byty300,-
b) ke stavbě obytného domu s více než dvěma byty 1 000,-
c) ke stavbě pro individuální rekreaci (rekreační chata, rekreační domek, zahrádkářská chata)
-nepřesahuje-li zastavěná plocha 25 m2200,-
- přesahuje-li zastavěná plocha 25 m2500,-
d) ke stavbě nebo ke změně stavby garáže (nástavby, přístavby, stavební úpravy) nejvýše se třemi stáními300,-
e) ke změně stavby obytného domu nebo stavby pro individuální rekreaci (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní uvedené pod písmeny a) až d), ke stavbě studny anebo ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci určené pro stavby uvedené pod písmeny a) až d)200,-
f) ke stavbě řadových garáží300,-
a 150,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 2500,-
- k jejich změnám (nástavby, přístavby, stavební úpravy), ke stavbě plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, ke stavbě přípojek na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci500,-
g) ke stavbě nebytových objektů3 000,-
- k jejich změnám (nástavby, přístavby) a ke stavbám výše neuvedeným2 500,-
h) ke stavebním úpravám nebytových objektů nebo ke stavbě přípojek k nebytovým objektům na veřejnou rozvodnou síť a na kanalizaci1 000,-
i) ke stavbě dočasných objektů zařízení staveniště 300,-
2. Vydání rozhodnutí o změně stavebního povolení, jde-li o změnu stavebníka, lhůty dokončení stavby, změnu osoby odpovědného dozoru nebo úpravu podmínek zabezpečujících realizaci stavby 300,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene e) této položky je osvobozeno vydání stavebního povolení ke stavební úpravě z důvodu ztíženého užívání obytného domu osobou těžce zdravotně postiženou - držitelem průkazu ZTP nebo ZTP-P, která má v obytném domě trvalý pobyt.
Poznámky:
1. Zahrnuje-li stavební povolení stavby více obytných domů uvedených pod bodem 1 písm. a) a b) této položky, vybere správní orgán poplatek za stavbu každého obytného domu.
2. Je-li stavebním povolením povolována stavba objektů uvedených pod různými písmeny této položky, vybere se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za jednotlivé stavby.
3. Objekty hotelových a ubytovacích zařízení a stavba hromadných garáží se posuzují jako stavba nebytových objektů podle písmene g) této položky.
4. Správním orgánem příslušným k úkonu podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 120 a 121 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Čistírna odpadních vod ke stavbám uvedeným v bodu 1 písm. a) až d) a f) se pro účely stanovení poplatku považuje za stavbu plnící doplňkovou funkci ke stavbě hlavní.
6. Za stavební povolení ke stavbě zemědělské účelové stavby vybere správní orgán poplatek podle písmene c) této položky. Zastavěná plocha je měřena nad podnoží.
7. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní orgán poplatek podle této položky.

Položka 17

Vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nebo rozhodnutí o využití území 1 000,-
Poznámky:
1. Poplatek se nevybere, je-li sloučeno územní řízení se stavebním řízením a vydává se jedno rozhodnutí.
2. Podle této položky se vybere poplatek i za vydávané územní rozhodnutí o umístění informačního, reklamního nebo propagačního zařízení [§ 39 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 262/1992 Sb.]. Poplatku podle této položky nepodléhá označení provozovny podle § 31 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

Položka 18

a) Vydání povolení ke změně užívání stavby500,-
b) Vydání povolení k odstranění stavby100,-

Položka 19

Místní šetření (komisionální řízení), pokud je nařízeno podle zvláštních předpisů nebo se koná z podnětu účastníků řízení
a) za každou započatou hodinu v pracovní době správního orgánu100,-
b) za každou započatou hodinu v mimopracovní době v pracovních dnech150,-
c) za každou započatou hodinu ve dnech pracovního volna a ve dnech pracovního klidu300,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno místní šetření prováděné při živelních pohromách nebo nehodách a místní šetření podle zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, místní šetření podle zákona ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., místní šetření prováděné za účelem vyřízení stížností podle vládní vyhlášky č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících, a místní šetření v přestupkovém řízení podle zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Poplatek podle této položky se nevybere, je-li místní šetření prováděno za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 16, 18, 20 nebo 58 a za místní šetření při kolaudaci nezbytných úprav, které nařídil správní orgán.
2. Za místní šetření při kolaudaci správní orgán poplatek vybere jen v případě, byl-li návrh na kolaudaci podán po lhůtě k dokončení stavby stanovené ve stavebním povolení.
3. Za místní šetření z podnětu účastníka řízení ve smyslu této položky se považuje i šetření, které provedl správní orgán na dožádání jiného správního orgánu vyřizujícího podání účastníka řízení.
4. Při vydání dodatečného povolení stavby správní orgán nevybere poplatek za místní šetření při kolaudaci, jsou-li obě řízení sloučena.
5. Poplatek podle této položky vyměří správní orgán po ukončení místního šetření.

Položka 20

a) Povolení loterie nebo okamžité loterie anebo tomboly10 %,
nejméně Kč 200,-
nejvýše Kč 10 mil.
b) Povolení číselné loterie nebo sázkové hry za každý rok10 %,
nejméně Kč 1 500,-
nejvýše Kč 10 mil.
c) Povolení k provozování výherních hracích přístrojů za každý přístroj
- nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce 10 000,-
- nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce 16 000,-
- nejdéle na kalendářní rok 30 000,-
d) Povolení provozování ostatních sázkových her (rulety apod.) za každý rok10 %,
nejméně Kč 1 500,-
e) Povolení změny stálého umístění výherního hracího přístroje1 000,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou2 000,-
Poznámky:
1. Základem poplatku podle písmene a) této položky (peněžní loterie nebo okamžité stírací loterie) je rozdíl mezi úhrnnou cenou vydávané emise losů a předpokládanými vyplácenými výhrami. Základem poplatku pro tomboly je úhrnná cena vydaných losů.
2. Základem poplatku podle písmen b) a d) této položky je rozdíl mezi vsazenými částkami a výhrami vyplacenými sázejícím.
3. Poplatek podle písmen b) a d) této položky vyměřuje územní finanční orgán3) způsobem stanoveným ve vydaném povolení.

Položka 21

a) Vydání osvědčení o zápisu samostatně hospodařícího rolníka do evidence150,-
b) Za změnu nebo zrušení osvědčení podle písmene a)20,-

Položka 22

a) Vydání osvědčení nebo ověření o způsobilosti k provozování odborné činnosti anebo udělení úředního oprávnění podle zvláštních předpisů4)200,-
b) Udělení povolení k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi ("restaurátorské licence")1 000,-
c) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu a)50,-
d) Udělení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích1 000,-
e) Změna nebo zrušení státní autorizace pro podnikání v energetických odvětvích500,-
f) Udělení licence k nakládání s vysoce nebezpečnými látkami1 000,-
g) Vydání státního povolení k provozování komoditní burzy50 000,-
h) vydání povolení k provozování zemědělského veřejného skladu 10 000,-
i) Podání žádosti zaměstnavatele o vydání povolení k získávání cizinců 2 000,-
j) Podání žádosti cizince o vydání povolení k zaměstnání 500,-
k) Podání žádosti cizince o prodloužení povolení k zaměstnání 250,-
l) Podání žádosti o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání cizincům na území České republiky 10 000,-
m) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí 10 000,-
n) Podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky 1 000,-
o) vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky 1 000,-
p) vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele 1 000,-
r) vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 500,-
s) za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu 500,-
t) vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky 1 000,-
u) vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele 1 000,-
Poznámky:
1. Státní autorizace se uděluje, mění nebo ruší podle zákona č. 222/1994 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o Státní energetické inspekci.
2. Státní povolení k provozování komoditní burzy je vydáváno podle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákonů č. 216/1994 Sb. a č. 105/1995 Sb.
3. Je-li k vydání státního povolení k provozování komoditní burzy třeba státních povolení vydaných jinými orgány státní správy podle předmětů burzovních obchodů, vybere poplatek podle písmene g) této položky správní orgán, který jmenuje burzovního komisaře.
4. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene h) této položky je upraveno v § 16 odst. 9 zákona č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů.
5. Povolení zpoplatňované podle písmene b) této položky je vydáváno podle § 14 odst. 8 zákona ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 242/1992 Sb.
6. Pro účely úkonů podle písmen j), k) a l) této položky je cizincem osoba, která potřebuje k výkonu práce na území České republiky povolení k zaměstnání podle zvláštních právních předpisů.4a)
7. Zrušen.
8. Poplatek podle písmene o) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky osobám, které získaly vzdělání v cizině nebo v jiném jazyce než českém, podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
9. Poplatek podle písmene p) této položky se vybere za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
10. Poplatek podle písmene r) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
11. Poplatek podle písmene s) této položky se vybere za vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu podle § 67 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
12. Poplatek podle písmene t) této položky se vybere za vydání rozhodnutí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území České republiky podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).
13. Poplatek podle písmene u) této položky se vybere za vydání rozhodnutí v akreditačním řízení na návrh žadatele podle § 46 a 49 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních).

Položka 23

a) Vydání živnostenského listu1 000 ,-
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem10 000,-
b) Za rozhodnutí o provozování stávající ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byl vydán živnostenský list9 000,-
c) Vydání koncesní listiny2 000,-
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem20 000,-
d) Za rozhodnutí o provozování stávající koncesované živnosti průmyslovým způsobem, pokud již byla vydána koncesní listina18 000,-
e) Za změnu živnostenského listu nebo koncesní listiny500,-
f) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v živnostenském listě nebo koncesní listině včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v živnostenském listě nebo koncesní listině100,-
g) Za zrušení živnostenského oprávnění na žádost podnikatele150,-
h) Za schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost500,-
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského oprávnění5)100,-
f) Za změnu povolení při výměně výherního hracího přístroje za stejný model v důsledku prokázaného zničení požárem nebo jinou živelní pohromou2000,-
Poznámky:
1. U ohlašovacích živností je poplatek podle písmene a) této položky splatný při ohlášení.
2. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene e) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen e) a f) této položky.
3. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li ze svého podnětu změnu podmínek provozování podnikatelské činnosti.
4. Poplatek podle písmene h) této položky se nevybere, je-li odpovědný zástupce schválen současně s rozhodnutím o udělení koncese.

Položka 24

a) Vydání rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení1 000,-
b) Za změnu rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení500,-
c) Za změnu osobních údajů (jméno, příjmení, bydliště) podnikatele v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení včetně promítnutí těchto změn do dalších údajů v rozhodnutí o registraci100,-
d) Za zrušení rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení150,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek jen podle písmene b) této položky, provádí-li současně změny zpoplatňované podle písmen b) a c) této položky.
2. Správní orgán nevybere poplatek, provádí-li změnu zákonných podmínek v rozhodnutí o registraci k provozování nestátního zdravotnického zařízení, popřípadě zrušení rozhodnutí o registraci ze svého podnětu.

ČÁST II

Položka 25

Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, které je povinně opatřeno státní poznávací značkou
a) u motocyklu do 50 cm3100,-
b) u motocyklu nad 50 cm3 včetně motocyklu s přívěsným nebo postranním vozíkem nebo motorové tříkolky - rikši200,-
c) u jiného motorového vozidla300,-
d) u přípojného vozidla100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny osoby těžce zdravotně postižené - držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zápisy držitele provedené v důsledku nabytí a vypořádání dědictví nebo rozhodnutí soudu o zániku bezpodílového spoluvlastnictví manželů.
3. Od poplatku podle této položky je osvobozen zápis držitele při změně právního postavení subjektu nebo jeho názvu dle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení o evidenci vozidla a zápis změny v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu.
2. Poplatníkem je nabyvatel motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 26

Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o
a) motocykl včetně motorové tříkolky - rikši1 000,-
b) jiné motorové vozidlo2 000,-
c) přípojné vozidlo1 000,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozeno schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které bylo po odcizení trvale vyřazeno z provozu.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky ve výši 25 % sazby, schvaluje-li technickou způsobilost motorového nebo přípojného vozidla po přestavbě, a ve výši 10 %, schvaluje-li technickou způsobilost motorového vozidla po přestavbě spočívající v úpravě na alternativní pohon benzin-zkapalněný plyn nebo propan-butan.
Poznámka:
Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání technického průkazu motorového nebo přípojného vozidla.

Položka 27

a) Vydání registrační listiny k provádění výcviku řidičů motorových vozidel1 000,-
b) Vydání řidičského průkazu nebo vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel50,-
c) Zápis změny v řidičském průkazu, osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel nebo v dokladech k motorovému nebo přípojnému vozidlu10,-
d) Přidělení tabulky se státní poznávací značkou100,-
e) Přidělení tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou manipulační a tabulky se zvláštní státní poznávací značkou trvalou pro zkušební účely1 000,-
f) Schválení úprav pro tažení přípojných vozidel50,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 platí obdobně pro písmeno b) této položky.
Zmocnění:
Za vydání řidičského průkazu z důvodu rozšíření řidičského oprávnění nebo za vydání osvědčení pro učitele řidičů motorových vozidel z důvodu rozšíření oprávnění vyučovat předmět v rozsahu dalších skupin řidičského oprávnění, případně vyučovat další předmět vybere správní orgán poplatek ve výši 20 Kč.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25 nebo 26, dále nevybere poplatek podle písmene d) této položky, vybral-li již poplatek podle položky 25.

Položka 28

Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění700,-
Osvobození:
Osvobození uvedené v bodě 1 k položce 25 zde platí obdobně.

Položka 29

a) Vydání zbrojního průkazu za každou skupinu rozsahu oprávnění500,-
b) Vydání zbrojního oprávnění1 000,-
c) Prodloužení platnosti zbrojního průkazu300,-
d) Vydání průkazu zbraně200,-
Zmocnění:
1. Správní orgán sníží poplatek podle písmene d) této položky na částku 50 Kč, jde-li o sportovní zbraně sportovních střelců, biatlonistů nebo moderních pětibojařů - členů sportovních klubů.
2. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) této položky fyzické osobě, která má zbrojní průkaz vydaný podle předchozí právní úpravy, na částku 300 Kč a poplatek podle písmene d) této položky na částku 20 Kč, jde-li o zbraň zapsanou podle předchozí právní úpravy.
3. Správní orgán sníží poplatek podle písmene a) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy v důsledku změny bydliště, jména nebo příjmení fyzické osoby.
4. Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) nebo písmene d) této položky na částku 25 Kč, vydává-li průkazy nebo oprávnění v důsledku změny názvu nebo sídla právnické osoby.

Položka 30

a) Vydání povolení k provozování střelnice1 000,-
b) Vydání povolení ke znehodnocení zbraně200,-
c) Vydání certifikátu o homologaci střelné zbraně 10 000,-
d) Ověření zbraně při kusovém ověřování
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části 60,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části 100,-
e) Ověření zbraně při opakovaném ověřování1 000,-
1. krátké střelné zbraně nebo její hlavní části 200,-
2. dlouhé střelné zbraně nebo její hlavní části 300,-
f) Vydání cerfifikátu o typové kontrole střeliva 10 000,-
g) Vydání certifikátu o typové zkoušce pyrotechnického předmětu 10 000,-
Poznámky:
1. Úkony zpoplatňované podle písmen c) až g) jsou upraveny zákonem č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Za prodloužení certifikátu, za jehož vydání se vybírá poplatek podle písmen f) a g), se vybírá poplatek v poloviční výši.
3. Správní orgán zvýší sazbu poplatku podle písmene d) nebo e) této položky za kusové nebo opakované kusové ověření historické střelné zbraně na dvojnásobek.
4. Za odborné činnosti (služby) předcházející ověření střelné zbraně, střeliva nebo pyrotechnického předmětu nebo související se zkoušením střelné zbraně, střeliva, pyrotechnického předmětu, výbušného předmětu a pomůcek pro jejich používání a za zkoušení balisticky odolných materiálů a konstrukcí se vybere úplata podle vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu.

Položka 31

Vydání zbrojního průvodního listu pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz
- každé zbraně podléhající registraci300,-
- střeliva60,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních akcí ve sportovní střelbě a dalších sportovních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba, jde-li o zbraně určené pro sportovní účely.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro trvalý vývoz, trvalý dovoz nebo průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 32

1. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše dvou měsíců200,-
2. Povolení k provozování silniční dopravy pro cizí potřebu, která není živností, na dobu nejvýše jednoho roku1 000,-
3. Povolení k přepravě nebezpečných věcí1 000,-
4. Licence
a) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro vnitrookresní linky
- pro jednu linku 100,-
- dvě až devět linek500,-
- deset až padesát linek2 500,-
- více linek5 000,-
b) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy veřejné pro meziokresní linky
- pro jednu linku200,-
- dvě až devět linek1 000,-
- deset až padesát linek5 000,-
- více linek10 000,-
c) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro vnitrookresní linky
- za jednu linku100,-
- dvě a více linek500,-
d) k provozování vnitrostátní linkové osobní dopravy zvláštní pro meziokresní linky
- za jednu linku200,-
- dvě a více linek1 000,-
e) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy veřejné
- pro zahraničního provozovatele za každou linku15 000,-
- pro tuzemského provozovatele za každou linku1 000,-
f) k provozování mezinárodní linkové osobní dopravy zvláštní
- pro zahraničního provozovatele za každou linku5 000,-
- pro tuzemského provozovatele za každou linku500,-
5. Povolení k provozování silniční dopravy zahraničním provozovatelem mezi dvěma místy na území České republiky
a) k provedení jedné přepravy500,-
b) k provedení dvou až pěti přeprav1 000,-
c) k provedení neomezeného počtu přeprav10 000,-
6. Povolení zahraničnímu provozovateli k provozování příležitostné nebo kyvadlové osobní silniční dopravy nebo taxislužby5 000,-
7. Vstupní povolení k provozování mezinárodní silniční nákladní dopravy zahraničním provozovatelem k provedení jedné přepravy5 000,-
8. Náhradní povolení pro zahraničního provozovatele10 000,-
Zmocnění:
1. Správní orgán může upustit od vybírání poplatku, jde-li o přepravu zemědělských výrobků nebo o přepravu provedenou z humanitárních důvodů.
2. Správní orgán může na základě vzájemnosti od vybrání poplatku upustit, popřípadě sazbu poplatku snížit anebo poplatek zvýšit až na trojnásobek z důvodu zabezpečení zásad dopravní politiky v dohodě se zainteresovanými ústředními orgány státní správy.
3. Správní orgán upustí od vybrání poplatku za vydání licence, přijme-li dopravce závazek veřejné služby na základě smlouvy nebo rozhodnutí správního orgánu.
4. Správní orgán upustí od vybrání poplatku, popřípadě jeho sazbu sníží, jde-li o kombinovanou dopravu nebo o vstup vozidla zahraničního dopravce do hraničního pásma za účelem přepřahu návěsu.
Poznámka:
Úkony zpoplatňované podle této položky jsou upraveny zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.

Položka 33

Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice nebo místní komunikace při přepravě zvlášť těžkých nebo rozměrných předmětů a k užívání vozidel, jejichž rozměry nebo hmotnost přesahují míru stanovenou vyhláškou Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb.
A. Při vnitrostátní dopravě:
1. V obvodu jednoho okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně600,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)2 000,-
2. Nad rámec okresu
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry1 200,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetně2 500,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 t a k provedení opakovaných přeprav o celkové hmotnosti do 60 t (s platností povolení nejdéle na tři měsíce od právní moci povolení)6 000,-
B. Při mezinárodní dopravě a v rámci mezinárodní dopravy:
1. Zahraničnímu dopravci
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměry a šířka nepřesáhne 3,5 m4 500,-
b) v ostatních případech
celková hmotnost (v t)do 60nad 60nad 80nad 100nad 120nad 150 a do 200
I sazba v Kč6 00012 00020 00030 00040 00060 000
překročení max. povoleného tlaku na nápravu (v %)6)3-1011 -2021 - 30nad 30
II sazba v Kč5 00015 00030 00060 000
celková šířka v mmnad 3 500nad 4 000nad 4 500nad 5 000nad 5 500
III sazba v Kč3 0006 00010 00015 00020 000
Celkový poplatek I+II+III
2. Tuzemskému dopravci při dopravě
a) přesahuje-li pouze největší přípustné rozměryKč 1 800,-
b) o celkové hmotnosti do 60 t včetněKč 3 000,-
c) o celkové hmotnosti nad 60 tKč 6 000,-
C. V případě tranzitní dopravy se k částkám uvedeným pod písmenem B přičte 25 000 Kč.
Osvobození:
Od poplatku podle písmene A této položky jsou osvobozena povolení k dopravě zemědělských strojů v souvislosti se žňovými pracemi.
Zmocnění:
Správní orgán může poplatek podle písmene B teto položky snížit nebo od jeho vybrání upustit na základě vzájemnosti.
Poznámka:
Povolením podle této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Položka 34

a) Vydání povolení ke zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace1 000,-
b) Vydání povolení připojení sousední nemovitosti na odpočívku dálnice nebo rychlostní silnice anebo na silnici I. tř.7)1 000,-
c) Vydání povolení k připojení sousední nemovitosti na silnici II. tř.7) nebo III. tř.7) anebo místní komunikaci7)500,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno povolení ke zřízení parkovacího místa pro občany těžce zdravotně postižené - držitele průkazu ZTP nebo ZTP-P.
2. Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace vydávané v důsledku havárie.
Zmocnění:
Za povolení podle písmene a) této položky vydávané na dobu kratší než šest měsíců vybere správní orgán poplatek ve výši 50 % a na dobu kratší než deset dní ve výši 100 Kč.
Poznámka:
Povolením podle písmene a) této položky se rozumí povolení podle § 25 odst. 4 písm. b) až f) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

ČÁST III

Položka 35

a) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti člena lodní posádky plavidla200,-
b) Vydání nebo rozšíření platnosti průkazu způsobilosti vůdce malého plavidla150,-
c) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla ve vnitrozemské plavbě100,-
d) Vydání nebo rozšíření platnosti mezinárodního průkazu způsobilosti k vedení rekreačního plavidla pro plavbu na moři300,-

Položka 36

a) Vydání nebo prodloužení platnosti lodního osvědčení pro plavidla nebo osvědčení plovoucího zařízení ve vnitrozemské plavbě
- malá plavidla do délky 5 m včetně
bez motoru200,-
s motorem300,-
- malá plavidla nad délku 5 m
bez motoru400,-
s motorem500,-
- přívozní plavidla400,-
- ostatní plavidla nebo plovoucí zařízení o výtlaku do 15 t včetně400,-
o výtlaku nad 15 t600,-
b) Vydání nebo prodloužení platnosti mezinárodního osvědčení pro rekreační plavidla pro vnitrozemskou plavbu100,-
c) Vydání nebo prodloužení cejchovního průkazu k plavidlu
- určenému k přepravě nákladů1 000,-
- neurčenému k přepravě nákladů500,-
d) Vystavení zvláštního povolení k provozu plavidla na dobu určitou nebo zvláštního povolení k umístění plavidla na vodní cestě anebo zvláštního povolení pro plavbu zahraničního plavidla na vodních cestách České republiky500,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle písmene a) této položky zahrnuje i zapsání plavidla nebo plovoucího zařízení do evidence a ověření technické způsobilosti.
2. Za vydání průkazu náhradou za průkaz ztracený, zničený, poškozený nebo neupotřebitelný vybere správní orgán poplatek podle položky 15 písm. a).

Položka 37

a) Schválení technické dokumentace pro stavbu jednoho malého plavidla nebo plovoucího zařízení nepodléhajících klasifikaci a povolení ke stavbě tohoto plavidla nebo zařízení500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti typu plavidla2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti typu malého plavidla, plovoucího stroje nebo plovoucího zařízení2 000,-
d) Zápis změny vlastníka nebo provozovatele plavidla do plavebního rejstříku a lodních dokladů200,-
e) Zapsání nebo zrušení zápisu zástavního práva do plavebního rejstříku a lodních dokladů200,-
f) Výmaz plavidla z plavebního rejstříku a vystavení potvrzení o výmazu200,-

Položka 38

a) Vydání souhlasu ke zřízení a provozování přístavu1 000,-
b) Vystavení povolení ke vjezdu do veřejného přístavu pro provozovatele plavidla naloženého nebezpečnými věcmi2 000,-
c) Vystavení povolení pro přepravu nebezpečných věcí5 000,-
d) Vystavení povolení ke zřízení vrakoviště2 000,-
e) Vystavení zvláštního povolení pro zvláštní přepravu (Čl. 1.21 Řádu plavební bezpečnosti)1 500,-

Položka 39

a) Vydání námořnické knížky500,-
b) Vydání průkazu způsobilosti
- námořníka1 500,-
- důstojníka2 000,-
- kapitána3 000,-
c) Vydání dokladu (námořnická knížka, průkaz způsobilosti) náhradou za doklad ztracený, zničený nebo poškozený400,-

Položka 40

Zápis námořní lodi do námořního rejstříku a vydání resjtříkového listu, jde-li o
- námořní jachty15 000,-
- ostatní námořní lodě30 000,-
Zmocnění:
Správní orgán zvýší s přihlédnutím k okolnostem případu poplatek podle této položky až o 30 %, jde-li o lodě cisternové a lodě určené ke speciálním účelům, a o 50 %, jde-li výhradně o osobní námořní lodě (mimo jachty).
Poznámka:
Námořní jachta je námořní loď určená výhradně ke sportovní a rekreační plavbě na moři.

Položka 41

Výmaz námořní lodi z námořního rejstříku a vydání potvrzení o výmazu, jde-li o
- námořní jachty2 000,-
- ostatní námořní lodě10 000,-
Poznámka:
Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 42

a) Vystavení lodního certifikátu nebo osvědčení o způsobilosti k plavbě
- námořní jachty1 000,-
- ostatní námořní lodě2 000,-
b) Vystavení prozatímního průvodního listu nebo výměrného listu1 000,-
c) Za změnu lodních listin v důsledku změny registračních údajů, jde-li o
- námořní jachty1 000,-
- ostatní námořní lodě2 500,-
Poznámky:
1. Poplatek podle písmene c) této položky vybere správní orgán za změnu všech listin jen jednou.
2. Poznámka uvedená v položce 40 zde platí obdobně.

Položka 43

Vydání povolení k provozování letiště, stanovení druhu letiště nebo změna druhu letiště
a) mezinárodní veřejné15 000,-
b) mezinárodní neveřejné10 000,-
c) vnitrostátní veřejné5 000,-
d) vnitrostátní neveřejné3 000,-

Položka 44

a) Udělení souhlasu ke zřizování zařízení a provádění činnosti v ochranném pásmu letiště10 000,-
b) Udělení souhlasu k umístění stavby a zařízení mimo ochranné pásmo letiště5 000,-

Položka 45

a) Vydání licence k provozování pravidelné obchodní letecké dopravy50 000,-
b) Vydání licence k provozování nepravidelné obchodní letecké dopravy30 000,-
c) Vydání povolení k provozování dopravy aerotaxi15 000,-
Poznámky:
1. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání osvědčení tuzemskému leteckému dopravci Úřadem pro civilní letectví.
2. Správní orgán vybere poplatek podle této položky, vydává-li povolení k provozování obchodní letecké dopravy zahraničnímu leteckému dopravci.

Položka 46

a) Zápis civilního letadla do leteckého rejstříku České republiky včetně vydání palubních dokladů pro
- letouny, vrtulníky1 000,-
- kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla500,-
b) Výmaz civilního letadla z leteckého rejstříku České republiky pro
- letouny, vrtulníky200,-
- kluzáky, balóny, vzducholodě, ultralehká letadla100,-
c) Vydání potvrzení o výmazu letadla z leteckého rejstříku České republiky nebo potvrzení, že letadlo nebylo v rejstříku zapsáno50,-

Položka 47

Udělení oprávnění k vývoji, projektování, výrobě, zkouškám, údržbě, opravám, modifikacím a konstrukčním změnám letadel, jejich součástí a výrobků letecké techniky10 000,-

Položka 48

a) Vydání průkazu způsobilosti leteckého personálu200,-
b) Prodloužení platnosti průkazu způsobilosti leteckého personálu50,-

Položka 49

Vydání povolení k provozování leteckých prací5 000,-

Položka 50

Vydání povolení k provádění letecké činnosti pro vlastní potřebu000,-

Položka 51

Udělení souhlasu k provozování leteckého veřejného vystoupení a letecké soutěže5 000,-

Položka 52

a) Schválení typu letadla včetně vydání Typového osvědčení (sazba poplatku pod písmenem A)
b) Schválení typu letadla po modifikaci jeho podstatné části nebo změně mající vliv na jeho výkony a vlastnosti včetně vydání Schválení modifikace nebo Dodatku k typovému osvědčení (sazba poplatku pod písmenem B)
c) Uznání dokladu o schválení typu letadla vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem C)
d) Vydání Povolení k letu letadla na místo, kde bude po odstranění závady opět uvedeno do stavu letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem D)
e) Ověření nebo uznání hlukové způsobilosti letadla včetně vydání Osvědčení hlukové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem E)
A B C D E
Balóny a vzducholodě 5 000 500 1 500 - -
Kluzáky 8 000 2 500 2 500 200 -
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla 10 000 3 000 3 000 200 -
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg 20 000 5 000 5 000 500 2 000
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg 50 000 15 000 15 000 1 000 500

Položka 53

a) Vydání osvědčení o schválení letové způsobilosti nebo vydání Osvědčení, kterým se uznává Osvědčení letové způsobilosti vydaného leteckým úřadem jiného státu (sazba poplatku pod písmenem F)
b) Prodloužení platnosti Osvědčení letové způsobilosti (sazba poplatku pod písmenem G)
FG
Balony a vzducholodě1 000100
Kluzáky3 000300
Motorizované kluzáky a ultralehká letadla3 500350
Letouny a vrtulníky do 5 700 kg7 000700
Letouny a vrtulníky nad 5 700 kg15 0001 500
Zmocnění:
Za změny v dokladech vybere správní organ poplatek ve výši 10 % sazby poplatku podle této položky.
Poznámka:
Za obnovení letové způsobilosti, která u letadla dočasně zanikla, vybere správní orgán poplatek podle písmene b) této položky.

Položka 54

a) Schválení typu součásti letadla včetně vydání Typového osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem H
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem K
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem N
b) Schválení způsobilosti typu po změně podstatné části nebo změně mající vliv na výkony a vlastnosti včetně vydání Dodatku k typovému osvědčení
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem I
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem L
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem O
c) Uznání dokladu typové způsobilosti k leteckému provozu vydaného leteckým úřadem jiného státu
- u pohonné jednotky je sazba poplatku pod písmenem J
- u vrtule a vrtulové jednotky pod písmenem M
- u pomocné energetické jednotky pod písmenem P
Pohonné jednotky
H I J
- pro zástavbu do kluzáků a ultralehkých letadel 3 000 1 500 1 500
- pístové 6 000 3 000 3 000
- turbovrtulové, turbohřídelové a proudové 10 000 5 000 5 000
Vrtule a vrtulové jednotky
K L M
- pevné dřevěné vrtule 1 000 500 500
- pevné kompozitové a kovové vrtule 2 000 1 000 1 000
- přestavitelné vrtule 3 000 2 000 2 000
- stavitelné vrtulové jednotky 5 000 3 000 3 000
N O P
- pomocná energetická jednotka 6 000 3 000 2 000
Poznámka:
Pohonnou jednotkou se rozumí motor a jeho agregáty a vrtulovou jednotkou se rozumí vrtule a její agregáty.

Položka 55

1. Schválení způsobilosti výrobků letecké techniky k použití v civilním letectví
a) součásti výstroje letadel1 000,-
b) palubní soustavy, pokud není schvalována v rámci typového schvalování letadla4 000,-
c) součásti světelného zabezpečovacího zařízení1 000,-
d) pro ovládání a monitorování letištního světelného zabezpečovacího zařízení2 000,-
e) pozemního elektronického zabezpečovacího zařízení (radiokomunikačního, radionavigačního, radiolokačního)4 000,-
f) pozemního zařízení pro měření dráhové dohlednosti2 000,-
g) pozemního počítačového zařízení pro řízení letů1 000,-
h) systému pozemních počítačových zařízení pro řízení letů4 000,-
i) zařízení pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi1 000,-
j) systému pro kontrolu a řízení pohybů letadel po zemi4 000,-
k) monitorovací soustavy4 000,-
l) pozemního zařízení pro diagnostiku a vyhodnocování2 000,-
m) pozemního zdroje energie pro letadla2 000,-
n) leteckého trenažéru nebo simulátoru25 000,-
o) zařízení pro přepravu nákladů na palubě letadla500,-
p) výrobku, zařízení nebo soustavy na základě dokladu vydaného leteckým úřadem jiného státu80 % z poplatků podle písmen a) až o)
2. Schválení podstatné změny nebo modifikace
a) soustavy draku letadla, která nemá vliv na letovou způsobilost2 000,-
b) zástavby výrobku nebo soustavy výstroje letadla50 % z poplatku podle bodu 1
Zmocnění:
Správní orgán s přihlédnutím k náročnosti úkonu sníží poplatek až na 25 % sazby, jde-li o schválení způsobilosti výrobků uvedených pod písmeny d) až k) této položky.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle této položky za výrobky podléhající státnímu dozoru Úřadu pro civilní letectví.
2. Úkon zpoplatňovaný podle této položky zahrnuje i vydání dokladu nebo rozhodnutí.

Položka 56

a) Vydání rozhodnutí o změně kategorie železniční dráhy2 000,-
b) Vydání úředního povolení k provozování dráhy
- celostátní nebo regionální 10 000,-
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečky3 000,-
- lanové1 000,-
c) Změna úředního povolení k provozování dráhy1 000,-
d) Návrh provozovatele dráhy na zrušení úředního povolení k provozování dráhy500,-
e) Vydání licence k provozování drážní dopravy na dráze
- celostátní nebo regionální10 000,-
- speciální, tramvajové, trolejbusové nebo vlečce3 000,-
- lanové1 000,-
f) Změna licence k provozování drážní dopravy1 000,-
g) Návrh dopravce na odejmutí licence500,-
h) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla na drahách500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmene b) této položky o 50 %, jestliže délka dopravní cesty vlečky je 1000 m a kratší.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene h) této položky za drážní vozidla stejného typu na jedné lanové dráze pouze jednou.

Položka 57

a) Schválení typu drážního vozidla
- elektrické lokomotivy, elektrické jednotky, motorové lokomotivy, motorové vozy, osobní vozy nad 160 km/hod., vozidla dráhy speciální určená pro přepravu cestujících, tramvaje, trolejbusy30 000,-
- osobní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah15 000,-
- nákladní vozy, speciálně konstruovaná železniční vozidla bez vlastního pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah a vozidla lanových drah10 000,-
b) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku od schváleného typu2 000,-
c) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla100,-
d) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického zařízení50,-
e) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob provádějících revize určených technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu100,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle písmene b) této položky bez ohledu na počet odchylek od schváleného typu [§ 62 odst. 1 písm. a) a odst. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah] v rámci schválení jedné změny.
2. Správní orgán nevybere poplatek podle písmene c) této položky od osob uvedených v § 62 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
3. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) této položky pouze jednou, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle vyhlášky Ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení).

ČÁST IV

Položka 58

a) Vydání oprávnění k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem1 000,-
b) Vydání povolení k hornické činnosti8) nebo k činnosti prováděné hornickým způsobem1 000,-
c) Vydání povolení k odběru výbušnin, rozhodnutí o umístění skladu výbušnin pod povrchem při hornické činnosti nebo na povrchu v hranicích dobývacího prostoru300,-
d) Vydání povolení ke zhotovování jednoduchých trhavin300,-
e) Vydání povolení k provádění trhacích a ohňostrojných prací250,-
f) Vydání povolení důlního díla nebo důlní stavby, nebylo(a)-li povoleno(a) v rámci povolení pod písmenem b) (povolení otvírky, přípravy a dobývání)300,-
g) Vydání povolení k projektování a výrobě vybraných technických zařízení a stanovení odborných orgánů a znalců oprávněných zpracovávat odborné posudky a provádět zkoušky vybraných důlních strojů, zařízení a pomůcek300,-
h) Vydání povolení k projektování technických zařízení sloužících k vykonávání hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem300,-
i) Povolení k používání typu důlního stroje, zařízení, přístroje nebo pomůcky300,-
j) Rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru1 000,-
k) Povolení uvádět výbušniny a pomůcky do oběhu500,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle písmen a), b) a k) této položky o 50 %, jde-li o změnu skutečností vedených v evidenci oprávnění obvodního báňského úřadu, změnu předmětu činnosti nebo změnu dobývacího prostoru anebo změnu podmínek k uvádění výbušnin a pomůcek do oběhu.
Poznámka:
Povolením podle písmene k) této položky se rozumí povolení podle § 21 odst. 4 zákona ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě.

Položka 59

a) Povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů2 000,-
b) Prodloužení nebo změna povolení vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů500,-
c) Udělení předchozího souhlasu ke stanovení dobývacího prostoru1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vydává povolení nebo uděluje předchozí souhlas podle zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb., a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Položka 60

a) Ověření platnosti puncovní značky20,-
b) Vydání rozhodnutí o přidělení výrobní značky200,-
c) Vydání rozhodnutí o zrušení přidělené výrobní značky40,-
d) Vydání osvědčení o zápisu klenotnické slitiny do seznamu registrovaných slitin400,-
e) Vydání rozhodnutí o ponechání přidělené výrobní značky100,-
Poznámky:
1. Za zrušení výrobní značky z podnětu správního orgánu se poplatek nevybírá.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky za převod přidělené výrobní značky podle § 46 odst. 2 a 3 zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon).

Položka 61

a) Návrh na povolení spojení soutěžitelů 100 000,-
b) Návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení 10 000,-
Poznámky:
1. Návrhem podle písmene a) této položky se rozumí návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
2. Návrhem podle písmene b) této položky se rozumí návrh podle § 18 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).

Položka 62

a) Návrh na povolení spojení soutěžitelů 10 000,-
b) Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele 30 000,-
Poznámky:
1. Návrhem zpoplatňovaným podle písmene a) této položky se rozumí návrh podle § 15 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže).
2. Návrh zpoplatňovaný podle písmene b) této položky je upraven v § 97 zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách.
3. Poplatek podle této položky se platí při podání návrhu.

Položka 63

a) Podání žádosti o schválení prospektu cenného papíru nebo emisních podmínek dluhopisu anebo dluhopisového programu Kč 10 000,-
b) Podání žádosti o schválení užšího prospektu cenného papíru nebo dodatku prospektu cenného papíru nebo doplňku dluhopisového programu a nebo změny emisních podmínek dluhopisu Kč 5 000,-
c) Podání žádosti o povolení zúžení obsahu prospektu nebo užšího prospektu Kč 3 000,-
d) Podání žádosti o schválení dodatku užšího prospektu cenného papíru Kč 2 500,-
e) Podání žádosti o schválení dokumentů (za každý dokument) Kč 200,-
f) Podání žádosti
- o souhlas s obsahem nabídky převzetí registrovaných cenných papírů Kč 5 000,-
- o povolení ke zcizení nebo k smluvnímu nabytí účastnických cenných papírů cílové společnosti Kč 1 000,-
- o vydání rozhodnutí o zániku povinnosti učinit nabídku převzetí z důvodu snížení podílu na hlasovacích právech nebo z důvodu dosažení podílu v důsledku navýšení základního kapitálu Kč 1 000,-
- o vydání rozhodnutí o zproštění obchodníka s cennými papíry oznamovací povinnosti Kč 1 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při zrušení registrace účastnických cenných papírů nebo při změně druhu akcií nebo omezení jejich převoditelnosti Kč 5 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy, na jehož základě se berou akcie z oběhu při snížení základního kapitálu Kč 5 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy při fúzi akciové společnosti s akciovou společností nebo společností s ručením omezeným Kč 5 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou akciovou společností při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě nerovnoměrného výměnného poměru Kč 5 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněném nástupnickou společností s ručením omezeným při rozdělení akciové společnosti se založením nových právnických osob v případě vypořádání s akcionáři, kteří nesouhlasili se svou účastí v této společnosti, Kč 5 000,-
- o souhlas s obsahem veřejného návrhu smlouvy učiněného nástupnickou společností při rozdělení akciové společnosti sloučením Kč 5 000,-
g) Podání rozkladu proti rozhodnutí Komise pro cenné papíry
- fyzickou osobou, která není podnikatelem nebo jejíž podnikatelská činnost nesouvisí s rozhodnutím Kč 500,-
- v ostatních případechKč 3 000,-
Osvobození:
1. Od poplatků podle této položky jsou osvobozeny banky a spořitelny, jde-li o vydání hypotečních zástavních listů.
2. Od poplatků podle této položky se osvobozuje Česká exportní banka, a. s.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 77 odst. 6 a § 78g odst. 2 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech,ve znění pozdějších předpisů.

Položka 64

a) Podání žádosti o udělení povolení k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti Kč 50 000,-
b) Podání žádosti
- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se základním kvalifikačním stupněm odborné způsobilostiKč 2 000,-
- o registraci pojišťovacího zprostředkovatele se středním nebo vyšším kvalifikačním stupněm odborné způsobilosti Kč 10 000,-
- o registraci samostatného likvidátora pojistných událostí Kč 10 000,-
- o udělení souhlasu s nabytím účasti v pojišťovně Kč 20 000,-
- o schválení převodu pojistného kmene pojišťovny Kč 20 000,-
- o schválení záměru sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny pojišťovny nebo zajišťovny, nejedná-li se o rozdělení pojišťovny provozující souběžně životní a neživotní pojištění Kč 20 000,-
- o udělení souhlasu s jiným finančním umístěním nebo o udělení souhlasu s tvorbou jiné rezervy Kč 5 000,-
- o udělení předchozího souhlasu se změnou člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo osoby, která má vykonávat funkci prokuristy tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny, anebo pověřeného zástupce pobočky pojišťovny se sídlem v jiném státě, než je stát Evropského hospodářského prostoru Kč 5 000,-
c) Vydání osvědčení o středním nebo vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele Kč 1 000,-
d) Podání žádosti o udělení
- povolení ke vzniku burzy cenných papírů Kč 200 000,-
- povolení k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry Kč 200 000,-
- povolení k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty Kč 100 000,-
- povolení tiskárně k tisku listinných cenných papírů Kč 100 000,-
- povolení ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo k podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky Kč 50 000,-
- povolení k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry anebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil Kč 50 000,-
- povolení k vedení části evidence střediska Kč 50 000,-
- souhlasu s výkonem činnosti Kč 5 000,-
- povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře) Kč 3 000,-
e) Podání žádosti o změnu povolení
- ke vzniku burzy cenných papírů Kč 100 000,-
- k organizování mimoburzovního trhu s cennými papíry Kč 100 000,-
- k vypořádání obchodů s cennými papíry a jinými investičními instrumenty Kč 50 000,-
- ke vzniku investiční společnosti nebo investičního fondu nebo k podnikání zahraniční osoby zabývající se kolektivním investováním na území České republiky Kč 10 000,-
- k obchodování s cennými papíry nebo ke zřízení pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry anebo k poskytování investičních služeb prostřednictvím pobočky zahraničního obchodníka s cennými papíry, který jako zahraniční banka již v České republice pobočku zřídil Kč 10 000,-
- k vedení části evidence střediska
Kč 10 000,-
- k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře) Kč 2 000,-
f) Podání žádosti o odnětí
- povolení a souhlasu udělovaných podle písmene c), s výjimkou žádosti o odnětí povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře) Kč 3 000,-
- povolení k vykonávání odborné obchodní činnosti pro obchodníka s cennými papíry (makléře) Kč 1 000,-
g) Podání žádosti o udělení předchozího souhlasu s volbou nebo jmenováním člena představenstva nebo dozorčí rady investiční společnosti, investičního fondu nebo obchodníka s cennými papíry nebo se vznikem oprávnění osoby fakticky řídící činnost obchodníka s cennými papíry nebo s nabytím podílu na hlasovacích právech nebo na základním kapitálu investiční společnosti nebo investičního fondu anebo s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na obchodníkovi s cennými papíry Kč 1 000,-
h) Podání žádosti o
- udělení povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí investičních společností nebo investičních fondů Kč 50 000,-
- udělení povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu (za každý podílový fond) Kč 20 000,-
- udělení povolení k přeměně investičního fondu na otevřený podílový fond Kč 20 000,-
- udělení povolení ke vzniku podílového fondu splynutím, k přeměně uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond Kč 10 000,-
- udělení povolení ke sloučení podílových fondů Kč 5 000,-
- odnětí povolení k vydání podílových listů za účelem vytvoření podílového fondu Kč 2 000,-
- schválení změny statutu investičního nebo podílového fondu Kč 1 000,-
i) Podání žádosti o udělení povolení k rozdělení, sloučení nebo splynutí burzy cenných papírů Kč 20 000,-
j) Podání žádosti o schválení dražebního řádu obchodníka s cennými papíry Kč 3 000,-
k) Poskytnutí státní záruky 0,5 % ze
zaručené částky
Osvobození:
Od poplatku podle písmene k) této položky se osvobozuje Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. a Česká exportní banka, a. s.
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku podle písmene e) druhé odrážky této položky, je-li žádáno jen o změny v tržním řádu.
Poznámky:
1. Státní zárukou se rozumí státní záruka podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene d) osmé odrážky této položky, jde-li o žádost o zahájení řízení podle § 45 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů.

Oprávnění k provozování rozhlasového a televizního vysílání a oprávnění k provozování převzatého vysílání

Položka 66

a) Podání žádosti
- o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání 50 000,-
- o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování televizního vysílání 50 000,-
b) Podání žádosti
- o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 15 000,-
- o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 15 000,-
c) Podání přihlášky k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družic 50 000,-
d) Podání žádosti o změny skutečností uvedených
- v žádosti o udělení oprávnění k provozování televizního vysílání 10 000,-
- v žádosti o udělení oprávnění k provozování rozhlasového vysílání 3 000,-
- v přihlášce k provozování převzatého vysílání v kabelovém systému nebo prostřednictvím družic 10 000,-
e) Rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o prodloužení doby platnosti oprávnění k provozování celoplošného televizního vysílání 200 000 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmena d) této položky nevybere správní orgán za změny, které se provádějí též zápisem v obchodním rejstříku [§ 14 odst. 1 písm. a) až d) zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů].

ČÁST V

Položka 67

Vydání osvědčení o provedení pohraniční veterinární kontroly a jejím výsledku [§ 32 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb.]
a)za každou i započatou tunu zásilky jatečních zvířatKč 170 nejméně však Kč 1120,-
b)za každou i započatou tunu zásilky živočišných produktůKč 170 nejméně však Kč 1120,-
c)za každou i započatou tunu zásilky ostatních druhů zvířatKč 170 nejméně však Kč 1120,-
d)za každou i započatou tunu zásilky produktů rybolovu do 100 tun včetněKč 170 nejméně však Kč 1120,-
- překračuje-li zásilka produktů rybolovu 100 tun Kč 80 za každou další tunu nad 100 tun včetně
- překračuje-li zásilka produktů rybolovu, které neprošly jiným před zpracováním než odstraněním střev, 100 tunKč 50 za každou další tunu nad 100 tun včetně
Poznámka:
Minimální sazba poplatku ve výši 1120 Kč se nepoužije, jde-li o zásilku drůbeže, ptáků, zvířat vodního hospodářství včetně živých ryb, hlodavců, zajícovitých, včel a jiného hmyzu, plazů a obojživelníků, dalších bezobratlých, kožešinových zvířat a zvířat nebezpečných druhů pro zoologické zahrady a cirkusy, včetně sudokopytníků a koňovitých.".

Položka 68

a) Schválení veterinárního přípravku podle § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho zápis do Seznamu schválených veterinárních přípravků 6 000,-
b) Vydání povolení k výrobě veterinárních přípravků podle § 65 odst. 1 písm. d) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 10 000,-
c) Vydání osvědčení o odborné způsobilosti prodejce veterinárních přípravků podle § 66a odst. 3 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 2 000,-
d) Zápis veterinárního technického prostředku do Seznamu technických prostředků pro veterinární použití podle § 65 odst. 2 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 1 000,-
e) Změna rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku podle § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 1 000,-
f) Prodloužení platnosti rozhodnutí o schválení veterinárního přípravku podle § 65 odst. 1 písm. a) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů 2 000,-

Položka 69

Vydání veterinárního osvědčení k přemístění zvířete mimo včel (§ 6 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)
- za jedno zvíře50,-
- za více než jedno zvíře 100,-

Položka 70

Vydání veterinárního osvědčení k přepravě živočišných produktů (§ 27 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) 100,-

Položka 71

a) Schválení a registrace hospodářství, popřípadě jiného zařízení, trhu, shromažďovacího střediska nebo karanténního střediska [§ 49 odst. 1 písm. h) bod 1 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů]200,-
b) Schválení a registrace podniku, závodu, popřípadě jiného zařízení [§ 49 odst. 1 písm. h) bod 2 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů] 500,-
c) Registrace dopravce, který přepravuje živočišné produkty, nebo obchodníka [§ 49 odst. 1 písm. h) bod 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů]500,-
d) Vydání závazného posudku (§ 56 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) 300,-

Položka 72

a) Registrace soukromého veterinárního technika (§ 64 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) 1 000,-
b) Vydání povolení k provádění laboratorní, popřípadě jiné veterinární diagnostické činnosti (§ 50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) 2 000,-
c) Vydání povolení k provozování asanačního podniku (§ 50 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů) 3 000,-
d) Vydání povolení k provozování jiné veterinární asanační činnosti (§ 51 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů)1 000,-

Položka 73

a) Vydání rozhodnutí o schválení chovu nebezpečných druhů zvířat (§ 13 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání) za jedno zvíře 3 000,-
za více než jedno zvíře 5 000,-
b) Udělení akreditace uživatelského zařízení k chovu zvířat pro pokusné účely (§ 21 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání)10 000,-

Položka 74

Vydání osvědčení pro chovná a dodavatelská zařízení, která chovají nebo dodávají zvířata pro pokusné účely5 000,-

Položka 75

a) Ověřování (§ 7 zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele) chmele hlávkového (za 100 kg)25,-
b) Ověřování chmele práškového nebo granulovaného (za 100 kg)30,-
c) Vystavení odrůdového certifikátu30,-
d) Vystavení duplikátu ověřovací listiny50,-
e) Kontrola chmele při přebalení (za 100 kg)15,-
Poznámka:
Kontrola chmele zpoplatňovaná podle písmene e) této položky je upravena v ustanovení § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 162/1996 Sb., kterou se provádí zákon o ochraně chmele.

Položka 76

a) Vydání rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů10 000,-
b) Změny zápisů v rozhodnutí o registraci výrobce, popř. dovozce krmiv, doplňkových látek nebo premixů500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 8 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech.

Položka 77

a) Vydání rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností 2 000,-
b) Vydání rozhodnutí o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem,jako chovatelského podniku 2 000,-
Poznámky:
1. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 3 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).
2. Rozhodnutí zpoplatňované podle písmene b) této položky je upraveno v ustanovení § 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 78

Vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti rozhodnutí o udělení souhlasu k výkonu odborných činností, o uznání chovatelského sdružení nebo o uznání právnické osoby, popřípadě sdružení právnických osob nebo fyzické osoby, která je podnikatelem, jako chovatelského podniku 500,-
Poznámka:
Rozhodnutí zpoplatňovaná podle této položky jsou upravena v ustanoveních § 3, 5 a 6 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon).

Položka 79

a) Vydání rostlinolékařského osvědčení na rostliny nebo rostlinné produkty určené pro vývoz500,-
b) Přezkoušení zamořenosti pozemku nebo objektu karanténním škodlivým organismem před uplynutím doby stanovené v mimořádném rostlinolékařském opatření100,-
c) Povolení dovozu zásilek určených pro výzkumné nebo šlechtitelské účely500,-
d) Povolení k přechovávání karanténních škodlivých organismů, k jejich rozmnožování nebo k jiné manipulaci s nimi pro účely rostlinolékařského výzkumu, diagnostiky a šlechtění rostlin500,-
Osvobození:
Od poplatku podle písmene a) této položky je osvobozeno rostlinolékařské osvědčení určené pro vývoz rostliny nebo rostlinného produktu k jiným než podnikatelským účelům.
Poznámka:
Osvědčení zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 13 odst. 4 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a povolení zpoplatňovaná podle písmene d) této položky jsou upravena v ustanovení § 14 odst. 3 téhož zákona.

Položka 80

Podání žádosti o registraci (§ 18 zákona č. 147/1996 Sb.) jednoho přípravku na ochranu rostlin, jehož
a) účinná složka nebyla dosud v tuzemsku hodnocena40 000,-
b) účinná látka byla v tuzemsku hodnocena25 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 90 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 81

Podání žádosti o prodloužení registrace přípravků na ochranu rostlin,
a) lze-li využít původní hodnocení5 000,-
b) nelze-li využít původní hodnocení12 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 82

Podání žádosti o povolení změny v registraci přípravku na ochranu rostlin500,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 80 zde platí obdobně.

Položka 83

Podání žádosti
a) o převod nebo rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin2 000,-
b) o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin 1 000,-
Zmocnění:
Správní orgán sníží poplatek podle této položky o 50 %, jde-li o biologický přípravek na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 84

Podání žádosti o vydání souhlasu
a) k použití přípravku na ochranu rostlin zvlášť nebezpečného pro zvěř100,-
b) k experimentálnímu použití přípravku na ochranu rostlin3 000,-
Zmocnění:
Od poplatku podle písmene b) této položky je osvobozena žádost, která se týká biologického přípravku na bázi mikroorganizmů nebo predátorů a parazitoidů.

Položka 85

Podání žádosti o povolení k použití
a) neregistrovaného přípravku10 000,-
b) registrovaného přípravku odchylně od podmínek stanovených v rozhodnutí o jeho registraci3 000,-
Zmocnění:
Zmocnění uvedené v položce 83 zde platí obdobně.

Položka 86

Podání žádosti o povolení dovozu rozmnožovacího materiálu500,-

Položka 87

Podání žádosti
a) o registraci osoby k uvádění rozmnožovacího materiálu do oběhu (§ 16 zákona)100,-
b) o registraci odrůdy (§ 28 a 29 zákona)2 000,-
c) o prodloužení registrace odrůdy 500,-

Položka 87a

Udělení licence dodavateli reprodukčního materiálu (§ 22 odst. 1 zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) 100,-

Položka 88

Podání žádosti o udělení ochranných práv k odrůdě rostlin (§ 8 a násl. zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)1 000,-

Položka 90

Podání návrhu na udělení nucené licence (§ 21 zákona č. 408/2000 Sb.)3 000,-

Položka 91

a) Zápis změny v osobě žadatele (§ 15 zákona č. 408/2000 Sb.)500,-
b) Zápis smlouvy o převodu ochranných práv k chráněné odrůdě nebo o převodu podílu ochranných práv k chráněné odrůdě (§ 24 zákona č. 408/2000 Sb.)1 000,-
c) Zápis nucené licence, změny jména, příjmení, obchodního jména, trvalého pobytu nebo sídla držitele šlechtitelských práv nebo poskytnutí licence (§ 26 zákona č. 408/2000 Sb.)200,-

Položka 91a

a) vydání osvědčení pro zápis označení původu a zeměpisných označení do rejstříku 1 000,-
b) vydání osvědčení o splnění odborné způsobilosti k uvádění do oběhu volně rostoucích jedlých hub určených pro potravinářské účely 500,-
c) vydání osvědčení pro výrobky, potraviny nebo suroviny určené k jejich výrobě a tabákové výrobky, včetně čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny nebo konzumních brambor 1 000,-
d) vydání osvědčení nebo dokladu o skutečnostech zjištěných činností inspekce 1 000,-
e) účast na senzorických zkouškách1 000,-
f) vydání dokladu o senzorické zkoušce1 000,-
g) vydání rozhodnutí o schválení postupu a způsobu ozařování potravin a surovin ionizujícím zářením1 000,-
Poznámka:
Za řízení předcházející vydání osvědčení podle písmena b) nebo c) nebo osvědčení nebo dokladu podle písmena d) se vyměřuje poplatek podle položky 19.

Položka 92

a) Ověření odrůdy, původu, cukernatosti a hmotnosti vinných hroznů 250,-
b) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, u prvních 8 vzorků vína jednoho výrobce, za jeden kalendářní rok, pokud množství zatřiďovaného vína nepřesáhne 10 tis. litrů v šarži 0,-
c) Vydání prvního rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži 300,-
d) Vydání rozhodnutí o zatřídění jakostního vína, jakostního vína s přívlastkem, jakostního šumivého vína stanovené oblasti, aromatického jakostního šumivého vína stanovené oblasti, pěstitelského sektu, jakostního likérového vína, pro které již bylo rozhodnutí jednou vydáno, za každých i započatých 10 tis. litrů v šarži 500,-
Poznámka:
Ověření zpoplatňované podle písmene a) této položky je upraveno v ustanovení § 19 odst. 4 písm. d) zákona č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), a rozhodnutí zpoplatňovaná podle písmen b) až d) této položky jsou upravena v ustanovení § 26 odst. 2 téhož zákona.

Položka 92a

Podání žádosti
a) o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu3 000,-
b) o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci hnojiva, pomocné půdní látky, pomocného rostlinného přípravku nebo substrátu 500,-

ČÁST VI

Položka 93

a) povolení (licence) povolující vývoz 0,5 % z ceny vyváženého zboží nebo služby
nejméně Kč 500,-
b) Úřední povolení (licence) povolující vývoz oceli, uhlí a koksu 0,1 % z ceny
nejméně Kč 500,-
c) Úřední povolení (licence) povolující dovoz Kč 500,-
d) Úřední povolení (licence) povolující vývoz v souladu s mezinárodní smlouvou Kč 500,-

Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují úřední povolení (licence) povolující vývoz pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.

Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou licence vydané podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.

Položka 94

a) Povolení provádět obchod s vojenským materiálem Kč 5 000,-
b) Licence na vývoz vojenského materiálu a licence na obchod s vojenským materiálem bez přímého průvozu územím České republiky 0,5 % z ceny
vyváženého
zboží nebo
služby
nejméně
Kč 500,-
c) Licence na dovoz vojenského materiálu Kč 500,-

Osvobození:
Od poplatku podle této položky se osvobozují licence povolující vývoz vojenského materiálu pro účely výstav, předvedení, reklamací a bezúplatného vývozu vzorků.

Poznámka:
Zpoplatněny podle této položky jsou povolení a licence vydané podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 95

Udělení povolení k dovozu nebo vývozu kontrolovaného zboží (zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům) Kč 500,-

Položka 96

Podání žádosti o vydání povolení
a) k umístění jaderného zařízení nebo pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření5 000,-
b) k provozu
- jaderného zařízení5 000,-
- pracoviště s velmi významným zdrojem ionizujícího záření5 000,-
- pracoviště s významným zdrojem ionizujícího záření1 000,-
c) k uvádění radionuklidů do životního prostředí200,-
d) k nakládání se zdroji ionizujícího záření200,-
e) k dovozu nebo vývozu jaderných položek nebo k průvozu jaderných materiálů a vybraných položek500,-
f) k přepravě
- velmi významných zdrojů ionizujícího záření500,-
- jaderných materiálů2 000,-
g) k zpětnému dovozu radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky1 000,-
Osvobození:
Od poplatků uvedených v této položce je osvobozena Správa úložišť radioaktivních odpadů.

Položka 97

Podání žádosti
a) o typové schválení obalových souborů
- typu A1 000,-
- typu B5 000,-
- typu "průmyslová zásilka500,-
b) o typové schválení
- velmi významných zdrojů ionizujícího záření1 000,-
- ostatních zdrojů ionizujícího záření200,-
- ochranných pomůcek200,-

Položka 98

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

ČÁST VII

Položka 99

a) Vydání cestovního dokladu200,-
- osobám do 15 let50,-
b) Vydání cestovního průkazu nebo průkazu pro překračování státních hranic50,-
c) Prodloužení platnosti cestovního dokladu nebo zapsání každého dítěte do vydaného cestovního dokladu anebo provedení každé další změny v cestovním dokladu50,-
Osvobození:
Od poplatku je osvobozeno vydání cestovní přílohy dětem do 15 let.
Zmocnění:
Správní orgán vybere poplatek podle této položky až do výše trojnásobku příslušné sazby, vydává-li cestovní doklad urychleně na výslovnou žádost poplatníka.
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání cestovního dokladu z moci úřední.

Položka 100

a) Povolení k pobytu cizinci 1 000,-
b) Povolení k pobytu cizinci mladšímu 15 let 500,-
c) Prodloužení platnosti průkazu povolení k pobytu pro cizince 1 000,-
d) Provedení změny v průkazu povolení k pobytu pro cizince (za každou změnu)300,-
e) Vydání průkazu povolení k pobytu pro cizince náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo odcizený 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán nevybere poplatek za vydání průkazu povolení k pobytu náhradou za rozhodnutí o povolení k pobytu a za vydání tohoto průkazu náhradou za potvrzení o oprávnění k trvalému pobytu.

Položka 101

a) Udělení českého víza k pobytu na území České republiky na hraničním přechodu České republiky 1 500,-
b) Udělení víza k pobytu nad 90 dnů na území České republiky 1 000,-
c) Udělení průjezdního víza jednosměrného, výjezdního víza, víza za účelem strpění pobytu na území České republiky 200,-
d) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu do 90 dnů uděleného na hraničním přechodu České republiky nebo českým zastupitelským úřadem 200,-
e) Prodloužení doby pobytu na vízum k pobytu nad 90 dnů, včetně prodloužení jeho platnosti 1 000,-
f) Prodloužení platnosti víza za účelem strpění pobytu 200,-
g) Ověření pozvání cizince do České republiky 200,-
Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno:
a) Udělení, prodloužení platnosti nebo doby pobytu na české vízum z důvodů zdravotnické pomoci.
b) Udělení nebo prodloužení platnosti českého víza cizinci mladšímu 15 let. Za udělení českého víza se považuje i zapsání dítěte mladšího 15 let narozeného na území České republiky do víza zákonného zástupce. Od poplatku podle této položky je osvobozeno i prodloužení doby pobytu na české vízum pro cizince mladší 15 let.
c) Udělení českého víza na hraničním přechodu České republiky cizinci, který požádal o dočasnou ochranu, a udělení českého víza opravňujícího cizince k pobytu za účelem dočasné ochrany, o které požádal na území České republiky, včetně prodloužení jeho platnosti.
Zmocnění:
1. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit nebo poplatek snížit, je-li zachována vzájemnost.
2. Správní orgán může od poplatku podle této položky upustit, jde-li o udělení českého víza na hraničním přechodu za účelem nezbytného pobytu na území České republiky při letecké tranzitní přepravě, při nouzovém přistání letadla nebo v jiných případech nouze nezaviněných cizincem, anebo je-li cizinec vrácen zpět na území České republiky orgány cizího státu.
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatek podle písmene e) této položky i v případě, je-li prodlužována pouze doba pobytu.Správní orgán nevybere poplatek, pokud provádí zpoplatňovaný úkon podle této položky z moci úřední.

Položka 102

Registrace námořnické knížky50,-

Položka 103

a) Vydání výpisu z katastru nemovitostí nebo z bývalého pozemkového katastru za každých i jen započatých 20 parcel10) katastru nemovitostí nebo bývalého pozemkového katastru v katastrálním území100,-
b) Vydání identifikace parcel katastru nemovitostí s parcelami v dřívějších pozemkových evidencích nebo pravomocných rozhodnutích státních orgánů za každých i jen započatých 20 parcel z těchto písemných operátů a rozhodnutí v každém katastrálním území100,-
c) Vydání kopie katastrální mapy nebo mapy bývalého pozemkového katastru za každý i jen započatý formát A450,-
d) Vydání kopie katastrální mapy doplněné orientačním zákresem parcel z grafické části dřívějších pozemkových evidencí za každý i jen započatý formát A4100,-
e) Potvrzení souladu očíslování parcel geometrického plánu s údaji katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel uvedených v novém stavu geometrického plánu v každém katastrálním území100,-
f) Vydání výpisu, opisu nebo kopie z pozemkové nebo železniční knihy nebo ze zemských desek za každých i jen započatých 20 parcel100,-
g) Vydání druhého a dalších stejnopisů za každou i započatou stránku písemné nebo číselné informace formátu A4 nebo vydání druhé a další kopie mapového nebo jiného grafického dokladu za každý i jen započatý formát A330,-
h) Vydání ověřeného opisu nebo kopie listin ze sbírky listin katastru nemovitostí a sbírky listin pozemkové knihy za každou i započatou stránku50,-
i) Vydání srovnávacího sestavení parcel dřívějších pozemkových evidencí s parcelami katastru nemovitostí za každých i jen započatých 20 parcel v jednom katastrálním území 300,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny orgány ochrany přírody pověřené výkonem státní správy a stavební úřady vymezené zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, jejich organizační jednotky s právní subjektivitou a Náboženská matice, dále spolky, společnosti, svazy nebo kluby registrované jako občanská sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, jde-li o úkony spojené s převodem nemovitého majetku z vlastnictví státu.
3. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny úkony prováděné v souvislosti s převodem bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a s převodem spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele) souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděným nebo již převedeným podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
1. Za výpis nebo opis vložky pozemkové knihy v cizím jazyce zvýší správní orgán poplatek podle této položky na dvojnásobek.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámky:
1. Parcelou podle písmen a) a b) této položky se rozumí také zemědělský nebo lesní pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem, dokončená nebo rozestavěná stavba na cizím pozemku, byt nebo nebytový prostor evidovaný v katastru nemovitostí.10)
2. Poplatku podle písmene i) této položky podléhá vydání srovnávacího sestavení obsahující výměry částí parcel, jakož i vydání srovnávacího sestavení bez údaje o výměře částí parcel.

Položka 104

Návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí500,-
Osvobození:
1. Osvobození uvedená v bodech 1 a 2 k položce 103 sazebníku zde platí obdobně.
2. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě zástavní smlouvy, kterou se zastavuje nemovitost v souvislosti s poskytnutím příspěvku na individuální bytovou výstavbu podle vyhlášky Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí v souvislosti s realizací zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.
4. Od poplatku je osvobozen návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu bytu, garáže a ateliéru podle § 24 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), a návrh na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě smlouvy o převodu příslušného spoluvlastnického podílu k pozemku (stavební parcele), souvisejícího s bytem, garáží a ateliérem převáděnými nebo již převedenými podle citovaných ustanovení zákona č. 72/1994 Sb.
Zmocnění:
Za návrhy na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí na základě listin, které souvisejí s výstavbou veřejně prospěšné stavby (smluv uzavřených za účelem realizace veřejně prospěšné stavby) pro zneškodňování odpadu, zásobování vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění, pro veřejnou dopravu, veřejné školství, veřejnou správu apod., vybere správní orgán poplatek v úhrnu nejvýše 5000 Kč.
Poznámka:
Návrhem na zahájení řízení o povolení vkladů do katastrů nemovitostí se rozumí návrh podle zákona č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 105

Registrace výrobce nebo opravce měřidel200,-

Položka 106

Autorizace k úřednímu měření 1 000,-

Položka 107

Dodatečné potvrzení nebo ověření dokladů, které se předkládají v řízení před celním orgánem150,-

Položka 108

Rozhodnutí o původu zboží350,-

Položka 109

Rozhodnutí o sazebním zařazení zboží350,-

ČÁST VIII

Poplatky za řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví

Osvobození k části VIII

Od poplatků vybíraných podle položek 112 písm. b), 116 písm. b), 119 písm. c), 123 písm. c) a 127 jsou osvobozeny žádosti o zápisy převodů práv z průmyslového vlastnictví v příslušných rejstřících prováděné v souvislosti s transformací na nové právní subjekty na základě privatizačních projektů schválených příslušným státním orgánem, a to podle ustanovení § 11 odst. 6 zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 210/1993 Sb., a podle § 16 téhož zákona.

Poznámky k části VIII

1. Poplatky podle této části sazebníku se platí při podání, s výjimkou poplatku stanoveného v položkách 112 písm. d) a položce 117 písm. c).

2. Poplatky zaplacené podle položek 112 písm. a), 116 písm. a), 119 písm. a), 123 písm. a), 124 písm. a) a 125 v případě zastavení řízení o přihlášce se nevracejí.

Položka 110

Vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů100,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 111

a) Podání žádosti
- o první prodloužení lhůty200,-
- o každé další prodloužení lhůty500,-
- o prominutí zmeškání lhůty1 000,-
b) Podání rozkladu proti rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví1 000,-
c) Vydání osvědčení o právu přednosti (prioritní doklad)500,-

Vynálezy

Položka 112

a) Podání přihlášky vynálezu1 200,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)600,-
b) Podání žádosti
- o zveřejnění před zákonem stanovenou lhůtou800,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převod patentu na jiného majitele600,-
- o zápis dalšího původce nebo přihlašovatele vynálezu nebo majitele patentu300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo původce vynálezu, majitele patentu nebo jeho zástupce - za každou přihlášku nebo patent100,-
- o zápis licence k vynálezu do rejstříku200,-
- o nucenou licenci k vynálezu5 000,-
- o převedení autorského osvědčení na patent2 000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku100,-
c) Podání žádosti o provedení úplného průzkumu přihlášky vynálezu3 000,-
- za 11. a každý další uplatněný patentový nárok500,-
d) Vydání patentové listiny do rozsahu
- deset stran strojopisu1 600,-
- za každou další stranu200,-

Položka 113

a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu patentu5 000,-
b) Podání návrhu na zrušení patentu po uplynutí šesti měsíců od nabytí účinnosti patentu1 000,-

Položka 115

Za úkony Úřadu průmyslového vlastnictví spojené s podáním mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci1 500,-

Užitné vzory

Položka 116

a) Podání přihlášky užitného vzoru1 000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
b) Podání žádosti
- o odklad zápisu užitného vzoru do rejstříku500,-
- o zapsání převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu užitného vzoru na jiného majitele600,-
- o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele nebo majitele užitného vzoru nebo jeho zástupce za každou přihlášku nebo zápis užitného vzoru100,-
- o zápis licence k užitnému vzoru do rejstříku200,-
- o nucenou licenci k užitnému vzoru5 000,-
- o zápis dalšího rozhodného údaje do rejstříku100,-

Položka 117

a) Podání žádosti o určení, zda technické řešení spadá do rozsahu zapsaného užitného vzoru5 000,-
b) Podání návrhu na výmaz užitného vzoru z rejstříku500,-
c) Za řízení o výmazu užitného vzoru2 500,-
Poznámka:
Podle písmene c) této položky se vybere poplatek za řízení o návrhu na výmaz zahájené v důsledku vyjádření majitele užitného vzoru. Poplatek se vybere po provedeném řízení a poplatníkem je ten, kdo neměl v řízení úspěch. Při částečném výmazu určí míru úspěšnosti a rozdělení poplatku mezi účastníky řízení Úřad průmyslového vlastnictví.

Položka 118

Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu užitného vzoru
- poprvé o tři roky3 000,-
- podruhé o tři roky6 000,-
Poznámky:
1. Dojde-li k zápisu užitného vzoru do rejstříku po uplynutí doby jeho platnosti, je poplatek za prodloužení splatný do dvou měsíců od vydání osvědčení.
2. Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Průmyslové vzory

Položka 119

a) Podání přihlášky průmyslového vzoru1 000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
b) Podání hromadné přihlášky průmyslového vzoru1 000,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)500,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v přihlášce400,-
- pokud je (jsou) přihlašovatelem(li) výlučně původce(i)200,-
c) Podání žádosti
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu zapsaného průmyslového vzoru na jiného majitele600,-
- o zápis dalšího původce, přihlašovatele nebo majitele průmyslového vzoru300,-
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele nebo původce průmyslového vzoru nebo jeho zástupce do rejstříku100,-
- o zápis licence do rejstříku průmyslových vzorů200,-

Položka 120

a) Podání žádosti o určení, zda vyřešení vnější úpravy výrobku spadá do rozsahu zapsaného průmyslového vzoru3 000,-
b) Podání návrhu na výmaz průmyslového vzoru z rejstříku1 000,-
- za každé další vyřešení vnější úpravy výrobku obsažené v průmyslovém vzoru100,-

Položka 121

Podání žádosti o prodloužení platnosti zápisu průmyslového vzoru
- poprvé o pět roků2 000,-
- podruhé o pět roků3 000,-
Poznámka:
Nebyl-li poplatek zaplacen ve stanovené lhůtě, je možno jej zaplatit ještě v další lhůtě šesti měsíců. V tomto případě se poplatek zvyšuje na dvojnásobek.

Položka 122

a) Podání žádosti o odklad zápisu průmyslového vzoru do rejstříku500,-
b) Podání žádosti o odklad oznámení o zápisu průmyslového vzoru do rejstříku500,-

Ochranné známky a označení původu

Položka 123

a) Podání přihlášky
- individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb4 000,-
- kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb10 000,-
- za každou třídu výrobků nebo služeb nad tři třídy500,-
b) Podání námitek proti zápisu zveřejněného označení do rejstříku1 000,-
c) Podání žádosti
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky3 000,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky5 000,-
- o obnovu zápisu individuální ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data6 000,-
- o obnovu zápisu kolektivní ochranné známky, podané po uplynutí ochranné doby, nejpozději však do šesti měsíců od tohoto data10 000,-
- o zápis převodu přihlášky na jiného přihlašovatele nebo převodu či přechodu práva k ochranné známce na jiného majitele600,-
- o zápis licence k ochranné známce do rejstříku500,-
- o změnu v ochranné známce, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla, zúžení seznamu výrobků a služeb, o zápis nebo změnu zástupce, o změnu licenční smlouvy nebo smlouvy o přihlášce a užívání kolektivní ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon500,-
d) Vydání osvědčení o zápisu ochranné známky1 000,-
e) Podání návrhu na výmaz ochranné známky z rejstříku1 000,-
f) Podání žádosti
- o mezinárodní zápis ochranné známky2 500,-
- o obnovu mezinárodního zápisu ochranné známky2 500,-
- o územní rozšíření nebo zúžení mezinárodního zápisu ochranné známky1 500,-
- o převod mezinárodně zapsané ochranné známky, o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla majitele mezinárodně zapsané ochranné známky, o zúžení seznamu výrobků nebo služeb mezinárodně zapsané ochranné známky, je-li žádáno jen o tento úkon500,-
- o zápis zástavního práva k ochranné známce do rejstříku600,-
- o zápis změny ve složení členů či společníků sdružení podnikatelů do rejstříku1 000,-

Položka 124

a) Podání přihlášky označení původu4 000,-
b) Podání žádosti
- o zápis dalšího uživatele označení původu3 000,-
- o změnu jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla uživatele označení původu, je-li žádáno jen o tento úkon100,-
- o převod označení původu500,-
c) Podání žádosti o mezinárodní zápis označení původu1 500,-
Poznámka:
Poplatky podle položek 123 písm. f) a 124 písm. c) jsou vybírány za úkony prováděné podle Madridské dohody o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, popřípadě podle Lisabonské dohody na ochranu označení původu a o jejich mezinárodním zápisu u Mezinárodního úřadu Světové organizace duševního vlastnictví v Ženevě.

Topografie polovodičových výrobků

Položka 125

Podání přihlášky topografie polovodičových výrobků5 000,-

Položka 126

Podání návrhu na výmaz topografie polovodičových výrobků z rejstříku4 000,-

Položka 127

Podání žádosti
- o zápis změny jména, příjmení - názvu, bydliště - sídla přihlašovatele, majitele topografie polovodičových výrobků nebo jeho zástupce100,-
- o zápis převodu na jiného majitele600,-
- o zápis licence do rejstříku200,-
- o nucenou licenci k topografii polovodičových výrobků 5 000,-

ČÁST IX

Registrace léčivých přípravků, povolení výroby a distribuce léčiv

Položka 128

a) Podání žádosti
- o registraci léčivého přípravku 2 000,-
- o změnu rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 2 000,-
- o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 2 000,-
b) Podání žádosti o převod registrace 2 000,-
c) Podání žádosti o povolení souběžného dovozu léčivého přípravku 2 000,-
d) Podání žádosti o zrušení rozhodnutí o registraci léčivého přípravku 1 000,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Podá-li držitel rozhodnutí o registraci léčivého přípravku, který je registrován v České republice i v členských státech Evropského společenství do 30. června 2004, žádosti o více změn registrace léčivého přípravku za účelem dosažení souladu podmínek registrace léčivého přípravku v České republice a v členských státech Evropského společenství, správní poplatek za takové žádosti podle písmene a) druhé odrážky této položky se stanoví v takové výši, jako by šlo o žádost jedinou.
3. Poplatek podle písmen a), b) nebo c) této položky se nevybírá, týká-li se úkon léčivého přípravku zařazeného do registru přípravků pro vzácná onemocnění podle předpisu Evropských společenství,11a) a to po celou dobu zařazení takového léčivého přípravku do tohoto registru.

Položka 129

a) Podání žádosti
- o registraci homeopatického přípravku 2 000,-
- o změnu rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku 2 000,-
- o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku 2 000,-
b) Podání žádosti o převod registrace homeopatického přípravku2 000,-
c) Podání žádosti o povolení souběžného dovozu homeopatického přípravku 2 000,-
d) Podání žádosti o zrušení rozhodnutí o registraci homeopatického přípravku 1 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 130

Podání žádosti
- o povolení či změnu povolení k výrobě léčivých přípravků 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k činnosti kontrolní laboratoře 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k výrobě v zařízení transfúzní služby 2 000,-
- o povolení či změnu povolení k výrobě medikovaných krmiv či veterinárních autogenních vakcín 2 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 131

Podání žádosti
- o povolení či změnu povolení k distribuci léčivých přípravků 2 000,-
- o rozšíření povolení k distribuci 2 000,-
Poznámka:
Správní orgán vybere poplatky podle této položky podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Položka 131a

za podání žádosti o registraci nebezpečné látky Kč 20 000,-

Položka 131b

a) Povolení k zacházení s omamnými látkami, psychotropními látkami, přípravky je obsahujícími a některými látkami používanými při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek Kč 3 000,-
b) Povolení k vývozu nebo dovozu omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících, některých látek používaných při výrobě nebo zpracování omamných nebo psychotropních látek a k vývozu pomocných látek Kč 500,-
c) Povolení k vývozu nebo dovozu makoviny Kč 500,-
d) Registrace výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek Kč 1 000,-
e) Registrace prodejců pomocných látek Kč 1 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene d) této položky se vybere za registraci výrobců, dovozců a vývozců pomocných látek, které jsou uvedeny v přílohách č. 10 a 11 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 117/2000 Sb.; poplatek podle písmene e) této položky se vybere za registraci prodejců pomocných látek, které jsou uvedeny v příloze č. 10 téhož zákona.

Položka 131c

a) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu osob oprávněných k určitému způsobunakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty 10 000,-
b) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismůschválených pro uzavřené nakládání2 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismůschválených pro uvádění do životního prostředí 20 000,-
d) Vydání rozhodnutí o zápisu do Seznamu geneticky modifikovaných organismůa produktů schválených pro uvádění do oběhu v České republice 30 000,-

Položka 131d

1. Podání žádosti
a) o povolení k uvedení biocidního přípravku na trh 35 000,-
b) o povolení k uvedení biocidního přípravku s nízkým rizikem nebo rámcovým složením na trh 20 000,-
c) o změnu povolení k uvedení biocidního přípravku na trh, prodloužení platnosti povolení nebo jeho obnovení 2 500,-
d) o povolení k uvedení na trh biocidního přípravku, který byl již povolen v jiném členském státě Evropské unie 4 500,-
2. Podání návrhu na zařazení účinné látky biocidních přípravků do seznamu účinných látek, seznamu účinných látek s nízkým rizikem nebo seznamu základních látek 45 000,-
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatek podle bodu 1 písmene a) této položky za žádost o povolení podle § 4 odst. 3 nebo § 9 odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, a podle písmene b) této položky za žádost o povolení podle § 4 odst. 4 téhož zákona.
2. Správní orgán vybere poplatek podle bodu 1 písmene c) této položky za žádosti podávané podle § 11 odst. 1 písm. c), § 9 odst. 2 nebo § 7 odst. 7 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
3. Správní orgán vybere poplatek podle bodu 1 písmene d) této položky za žádost podávanou podle § 10 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.
4. Správní orgán vybere poplatek podle bodu 2 této položky za návrh podaný podle § 12 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů.

Položka 131d

a) Podání žádosti o integrované povolení k zařízení uvedenému v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci30 000,-
b) Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci10 000,-
c) Vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci5 000,-
Zmocnění:
Správní orgán upustí od vybrání poplatku, je-li žádost o změnu integrovaného povolení podána na jeho výzvu podle § 19 odst. 2 písm. b) zákona o integrované prevenci.
Poznámky:
1. Správní orgán vybere poplatky podle písmene a) této položky za podání žádosti o integrované povolení k provozu zařízení, která jsou uvedena v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, a podle písmene b) této položky, vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.
2. Správní orgán vybere poplatek podle písmene c) této položky, vydává-li integrované povolení k provozu zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci, nebo vydává-li rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 zákona o integrované prevenci.

ČÁST X

Konzulární poplatky

Zmocnění k části X

1. Ministerstvo zahraničních věcí může zvýšit sazbu poplatků vyměřovaných a vybíraných českými zastupitelskými úřady v rozsahu devalvace české měny. Obdobně postupují útvary Policie České republiky pověřené Ministerstvem vnitra plněním úkolů státní správy, jde-li o položku 31 a položku 101 písm. a) až c) sazebníku.

2. Správní orgány vyměřující a vybírající poplatky podle této části sazebníku mohou stanovenou sazbu poplatku snížit nebo upustit od vybrání poplatku z důvodu vzájemnosti nebo ve vztahu k devizovému tuzemci.

3. Český zastupitelský úřad může vybrat vedle poplatku i náhradu mimořádně uskutečněných výdajů spojených s provedením úkonu.

Poznámka k části X

Poplatky podle této části sazebníku vyměřují a vybírají Ministerstvo zahraničních věcí a české zastupitelské úřady.

Položka 132

1. Udělení
a) Víza k pobytu do 90 dnů jednorázového, průjezdního víza jednosměrného, letištního víza jednosměrného 800,-
b) Víza k pobytu do 90 dnů vícenásobného 3 000,-
c) Víza k pobytu do 90 dnů s prodlouženou dobou pobytu na 180 dnů 6 000,-
d) Víza k pobytu nad 90 dnů 1 500,-
e) Průjezdního víza obousměrného, letištního víza obousměrného 1 200,-
f) Průjezdního víza bez omezení počtu cest 3 000,-
2. Prodloužení platnosti víza50 % poplatku za udělení víza
Osvobození:
Od poplatků podle této položky je osvobozeno- udělení diplomatického víza nebo zvláštního víza, je-li zachována vzájemnost,- udělení českého víza významným osobám, osobám mladším 15 let nebo z důvodů zdravotnické a humanitární pomoci,- udělení víza za účelem převzetí povolení k pobytu,- udělení víza za účelem studia, je-li zachována vzájemnost.
Zmocnění:
1. Jde-li o udělení víza mimo úřední hodiny nebo na počkání, zvýší správní orgán poplatek na dvojnásobek příslušné sazby poplatku.
2. Ministerstvo zahraničních věcí může poplatky podle této položky upravit pro občany cizího státu na výši platby, kterou tento cizí stát vybírá za obdobný úkon od českých občanů.
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za každou osobu, na kterou se vztahuje udělené české vízum nebo prodloužení jeho platnosti.

Položka 133

Uzavření manželství před českým zastupitelským úřadem3 000,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni čeští občané zdržující se služebně v zahraničí.

Položka 134

Podání žádosti u českého zastupitelského úřadu750,-
Poznámka:
Podle této položky se nepostupuje, je-li žádaný úkon zpoplatněn podle jiných položek této části sazebníku.

Položka 135

Vybrání pohledávky, renty apod., s výjimkou požitků ze sociálního zabezpečení, úkony v řízení o dědictví (včetně intervence u příslušných orgánů, vymáhání a doručení dědictví)4 % z vybrané částky (ceny) nebo z hodnoty dědictví
nejméně Kč 150,-
Poznámky:
1. Pokud je k žádosti věřitele (příjemce) nebo dědice prováděn pouze úkon k zajištění pohledávky, renty nebo dědictví, vyměří se poplatek za podání žádosti u českého zastupitelského úřadu.
2. Poplatek za úkony v řízení o dědictví podle této položky se vyměřuje z hodnoty dědictví nesnížené o honorář právního zástupce.

Položka 136

Úřední úschova
- peněz, cenných papírů, vkladních knížek a jiných cenných předmětů 1 % z částky nebo ceny předmětu za každý rok
nejméně Kč 200,-
- listin nebo spisů za každý rok200,-
Poznámka:
Poplatek se nevybere v případě, že předmět je u českého zastupitelského úřadu uložen jen za účelem doručení do České republiky.

Položka 137

a) Sepsání písemnosti o právních úkonech, zejména smluv, závětí apod.600,-
b) Sepsání plné moci s ověřením podpisu300,-

Položka 138

Vidování listin bez ověřování150,-

Položka 139

a) Ověření podpisu na listině i na jejím stejnopisu za každý podpis250,-
b) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů (superlegalizace)600,-
c) Ověření otisku úředních razítek a úředních podpisů na českých dokladech (listinách) určených k použití v cizině100,-
Zmocnění:
Za ověření dokladů nutných pro zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně sníží správní orgán poplatek podle písmen a) a b) o 50 %.
Poznámky:
1. Za uznání podpisu za vlastní vybere správní orgán poplatek podle písmene a) této položky.
2. Podle písmene c) této položky vybere správní orgán poplatek v případech konečného ověření listiny (apostila) za účelem jejího použití v zahraničí.

Položka 140

a) Vyhotovení opisu (fotokopie) včetně ověření250,-
b) Ověření správnosti předloženého opisu (fotokopie)Kčs 250,-
c) Ověření správnosti předloženého překladu250,-
Zmocnění:
1. Za úkony podle písmen a) až c) této položky sníží správní orgán poplatky o 50 %, jde-li o doklad určený k zápisu matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně.
2. Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle písmene a) této položky o 50 %.
Poznámka:
Poplatek se vybere za každou i započatou stránku formátu A4 a menší.

Položka 141

Vyhotovení překladu spisového materiálu
a) do jazyka českého za každou i započatou stránku600,-
b) z jazyka českého za každou i započatou stránku650,-
c) z jednoho cizího jazyka do druhého za každou i započatou stránku1 000,-
d) z jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak30,-
e) do jazyka čínského, japonského, korejského a jiných znakových jazyků za každý slovní znak30,-

Položka 142

a) Za vystavený matriční doklad300,-
b) Vyhotovení překladu matričního dokladu a jeho ověření700,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere, jde-li o doručení prvopisu matričního dokladu.

Položka 143

Za změnu
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného nebo na předešlé příjmení100,-
b) jména nebo příjmení v ostatních případech1 000,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna příjmení, k níž dochází prohlášením rozvedeného manžela, že přijímá předešlé příjmení, byla-li tato skutečnost oznámena do jednoho měsíce po nabytí právní moci rozsudku o rozvodu.
2. Od poplatku podle této položky je osvobozena změna nebo oprava jména osvojených dětí nebo změna, kterou je nutno provést v důsledku nesprávných (neúplných) zápisů v matrice.
3. Od poplatku je osvobozena změna jména a příjmení osoby v případě transsexuality.
Poznámky:
1. Za změnu příjmení manželů a jejich nezletilých dětí na společné příjmení se vybere jeden poplatek.
2. Podle písmene a) této položky se vybere poplatek za změnu příjmení dítěte svěřeného do náhradní rodinné péče na příjmení opatrovníka, na společné příjmení pěstounů nebo na příjmení dohodnuté pro jejich vlastní děti, pokud opatrovníky nebo pěstouny jsou prarodiče nebo sourozenci rodičů nezletilých dětí.

Položka 144

Vydání opisu, výpisu nebo písemné informace z úředních záznamů, rejstříků, evidencí, listin nebo spisůKč 150,- za každou i započatou stránku
Zmocnění:
Za kopie pořízené na kopírovacích strojích sníží správní orgán poplatek podle této položky o 50 %.
Poznámka:
Každou započatou stránkou se rozumí vydaná stránka formátu A4 a menší.

Položka 145

Za vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině500,-

Položka 146

a) Vydání cestovního pasu750,-
- osobám do 15 let250,-
b) Vystavení cestovního průkazu (náhradního cestovního dokladu) k cestě do České republiky a zpět250,-
c) Provedení změn v cestovním pase150,-
d) Prodloužení platnosti nebo provedení změn v cestovním průkazu (náhradním cestovním dokladu) k cestě do České republiky a zpět50,-
e) Vystavení průvodního listu pro přepravu tělesných pozůstatků člověka100,-
Osvobození:
Od poplatku podle této položky je osvobozeno vydání diplomatických a služebních pasů.

Položka 147

Vystavení cestovního průkazu k návratu do České republiky osobám s trvalým bydlištěm v České republice75,-

Položka 148

Vydání potvrzení k dovozu, průvozu nebo vývozu vysílacích rádiových stanic600,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere jen v případě, že nebylo vydáno povolení ke zřízení a provozování nebo přechovávání rádiové vysílací stanice.

Položka 149

Potvrzení nebo písemné sdělení o pobytu osob150,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se vybere za potvrzení nebo písemné sdělení údajů o každé osobě v něm uváděné.

Položka 150

a) Vydání osvědčení o českém státním občanství150,-
b) Vydání potvrzení o českém státním občanství300,-

Položka 151

Vydání zbrojního průvodního listu pro průvoz
a) každé zbraně podléhající registraci500,-
b) střeliva100,-
Osvobození:
1. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeni cizinci, kteří přijedou do České republiky na pozvání nebo se souhlasem vlády České republiky nebo Parlamentu České republiky. Od poplatku jsou dále osvobozeny osoby, které se zúčastní mezinárodních soutěží, jejichž součástí je sportovní střelba.
2. Od poplatku podle této položky jsou osvobozeny zbrojní průvodní listy pro průvoz na zbraně získané jako ceny ve střeleckých nebo podobných soutěžích.

Položka 152

a) Za kontrolu a potvrzení lodních dokladů (deník provozu lodi, strojní, rádio, zdravotní, olejů, návštěv českých a cizích občanů)200,-
b) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v deníku posádky200,-
c) Za potvrzení zápisu o nalodění a vylodění v námořní knížce100,-
d) Za potvrzení námořního protestu600,-
e) Za vystavení prozatímního listu na provoz lodi2 000,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene b) této položky se vybere jen jednou, a to bez ohledu na počet razítek vyznačených v deníku posádky.

Položka 153

Za podání žádosti
a) o vydání Povolení k pobytu 200,-
b) o vystavení výpisu z evidence Rejstříku trestů200,-

Položka 154

Za podání žádosti o zápis matriční události v cizině do Zvláštní matriky v Brně200,-

ČÁST XI

TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY

Položka 155

a) Podání námitky proti výši vyúčtování ceny za poskytnutou telekomunikační službu 100,-
b) Podání návrhu na zaplacení dlužných částek za poskytnutou telekomunikační službu 100,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere v případě, že výše účtu nepřesáhne 700,- Kč.

Položka 156

Vydání průkazu zvláštní způsobilosti pro obsluhu
a) radiotelefonních a radiotelegrafních vysílacích rádiových zařízení umístěných na palubách letadel a lodí
aa) radiotelefonních 400,-
ab) radiotelegrafních 600,-
b) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení pohyblivé letecké a pohyblivé plavební služby
ba) radiotelefonních 300,-
bb) radiotelegrafních 400,-
c) radiotelefonních a radiotelegrafních pozemních vysílacích rádiových zařízení provozovaných v pásmu krátkých vln
ca) radiotelefonních 300,-
cb) radiotelegrafních 400,-
d) vysílacích rádiových zařízení pro amatérskou radiokomunikační službu 400,-
Poznámka:
Poplatek podle písmene a) této položky se nevybere v případě, že výše účtu nepřesáhne 700,- Kč.

Položka 157

a) Vydání rozhodnutí o schválení typu koncového nebo typu rádiového telekomunikačního zařízení 5 000,-
b) Vydání rozhodnutí o schválení jednotlivého koncového nebo rádiového telekomunikačního zařízení 3 000,-
c) Vydání rozhodnutí o zkušebním provozu vysílacího rádiového zařízení1 000,-

Položka 158

a) Vydání rozhodnutí o udělení licence na zřizování a provozování veřejné telekomunikační sítě 100 000,-
b) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě 100 000,-
c) Vydání rozhodnutí o udělení licence na poskytování veřejné telefonní služby prostřednictvím veřejné mobilní telekomunikační sítě 100 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, žádá-li o udělení telekomunikační licence podle písmen a), b) a c) žadatel, který provozuje uvedené činnosti na základě pověření nebo povolení vydaného podle zákona platného před účinností tohoto zákona.

Položka 159

Vydání rozhodnutí o udělení oprávnění k poskytování telekomunikační služby podle § 54 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů5 000,-

Položka 160

Vydání rozhodnutí o přidělení čísla, číselné řady, jména nebo adresy 5 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere, přiděluje-li správní orgán čísla pro tísňová volání, hlášení poruch, hovory s ohlašovnou meziměstských a mezinárodních hovorů, hovory s telefonní stanicí určenou pro podávání telegramů telefonicky, informace (hlásek), které informují volajícího účastníka o změnách účastnických čísel.

Položka 161

Vydání rozhodnutí o povolení k provozování vysílacího rádiového zařízení pro radiokomunikační služby
a) pro provozování rozhlasového a televizního vysílání 7 000,-
b) pro pevnou službu 5 000,-
c) pro amatérskou radiokomunikační službu 500,-
d) pro ostatní radiokomunikační služby 3 000,-
Poznámka:
Poplatek podle této položky se nevybere za vydání rozhodnutí podle § 66 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

ČÁST XII

ŘÍZENÍ PODLE ZÁKONA O ELEKTRONICKÉM PODPISU

Položka 162

a) podání žádosti o akreditaci poskytovatele certifikačních služeb 100 000,-
b) podání žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického podpisu s požadavky 10 000,-

ČÁST XIII

Ekologické zemědělství

Položka 163

a) Podání žádosti o registraci ekologického podnikatele pro ekologické zemědělství na ekofarmě 1 000,-
b) Podání žádosti o registraci pozemků nově zařazených do přechodného období 500,-
Poznámka:
Podání žádosti o registraci zpoplatňované podle této položky je upraveno v § 6 odst. 8 a § 9 odst. 1 zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

ČÁST XIV

Řízení podle zákona o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů

Položka 164

Podání žádosti o udělení statutu atestačního střediska 100 000,-

ČÁST XV

Řízení o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství

Položka 165

a) Podání žádosti o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 1 000,-
b) Podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství 500,-
Poznámky:
1. Podání žádosti o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, zpoplatňované podle písmene a) této položky, je upraveno v ustanovení § 4 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).
2. Podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zařazení do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, zpoplatňované podle písmene b) této položky, je upraveno v ustanovení § 7 zákona č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů).

ČÁST XVI

Řízení podle zákona o ochraně veřejného zdraví

Položka 166

a) podání přihlášky ke zkoušce znalostí nutných k ochraně veřejného zdraví při výkonu činností epidemiologicky závažných 500,-
b) podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti pro výkon speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace podle § 58 odst. 2 až 4500,-
c) podání přihlášky ke zkoušce odborné způsobilosti k používání volně rostoucích nebo pěstovaných jedlých hub k výrobě nebo přípravě pokrmů 500,-

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

2) Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku).

3) Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 157/1964 Sb., o Vídeňské úmluvě o diplomatických stycích.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 32/1969 Sb., o Vídeňské úmluvě o konzulárních stycích.

4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

4a) Zákon ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů.Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.Zákon ČNR č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

5a) § 20 odst. 2 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5b) § 73 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.

5c) § 70 zákona ČNR č. 337/1992 Sb., ve znění zákona ČNR č. 35/1993 Sb.

5d) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) § 31 a 32 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla).

1) Zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 13, 20, 22 a 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

3) § 21 zákona č. 353/2003 Sb.

4) § 36 zákona č. 353/2003 Sb.

4a) Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

5) § 10 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb.

6) Zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích.

7) § 4, § 5 odst. 2 písm. a), b), c), § 5 odst. 3 a § 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

8) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

10) Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

11) Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.

11a) Nařízení (ES) č. 141/2000 Evropského parlamentu a Rady ze dne 16. prosince 1999 o léčivých přípravcích pro vzácná onemocnění.

Přesunout nahoru