Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 366/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

Částka 75/1992
Platnost od 15.07.1992
Účinnost od 15.07.1992
Zrušeno k 27.03.1996 (68/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

366

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 15. června 1992

o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se zřetelem na rezoluci Rady bezpečnosti Organizace spojených národů č. 757 (1992) se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Zakazuje se dovoz veškerého zboží a jiných výrobků, pocházejících z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, a odtud vyvážených na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Činnost československých osob fyzických i právnických, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České a Slovenské Federativní Republiky, která by podporovala nebo počítala s podporou vývozu nebo průvozu veškerého zboží nebo výrobků pocházejících z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, je zakázána.

(3) Jakékoli nakládání veškerým zbožím a výrobky, pocházejícími z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, a odtud vyváženými československými fyzickými a právnickými osobami na území České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i loděmi plujícími pod československou vlajkou a letadly imatrikulovanými v České a Slovenské Federativní Republice nebo najatými československými fyzickými a právnickými osobami, se zakazuje.

(4) Jakékoli převody peněz na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů za účelem činnosti uvedené v odstavci 2 nebo nakládání uvedeného v odstavci 3 se zakazují.

§ 2

(1) Prodej nebo dodávky jakéhokoli zboží nebo výrobků bez ohledu na to, zda pocházejí z území České a Slovenské Federativní Republiky či nikoli, uskutečňované československými osobami fyzickými nebo právnickými včetně použití lodí plujících pod vlajkou České republiky a letadel imatrikulovaných v České republice nebo najatých československými osobami fyzickými nebo právnickými jakékoli osobě nebo instituci na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, jakož i jakékoli osobě nebo instituci za účelem jakéhokoli obchodu prováděného nebo řízeného z území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů se zakazují.

(2) Zákaz uvedený v odstavci 1 se nevztahuje na prodej nebo dodávky určené výlučně pro zdravotnické účely, potraviny a jiné nezbytné humanitární potřeby, jejichž vývoz bude povolen podle ustanovení § 7.

(3) Zakazuje se jakákoli činnost československých osob fyzických a právnických, jakož i jakákoli činnost jiných osob na území České a Slovenské Federativní Republiky, která podporuje nebo počítá s podporou činnosti uvedené v odstavci 1.

(4) Jde-li o prodej nebo dodávky zbraní a vojenského materiálu, platí zákaz uvedený v odstavcích 1 a 3 pro všechny státy na území bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie.

§ 2azrušeno

§ 3

(1) Převody peněžních prostředků nebo jakýchkoli finančních nebo ekonomických zdrojů úřadům na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů" a slova "ve Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), jakož i fyzické či právnické osobě, která je těmito subjekty řízena nebo přímo či nepřímo kontrolována, bez ohledu na sídlo či pobyt, nebo jakékoli fyzické či právnické osobě činné na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, jakož i fyzické či právnické osobě, která je těmito subjekty řízena nebo přímo či nepřímo kontrolována, bez ohledu na sídlo či pobyt, fyzickými nebo právnickými osobami nacházejícími se na území České a Slovenské Federativní Republiky se zakazuje.

(2) Tento zákaz se vztahuje i na jakýkoli jiný způsob poskytování peněžních prostředků, finančních nebo ekonomických zdrojů včetně vrácení peněžních prostředků osobám a institucím uvedenými v odstavci 1.

(3) Zákaz uvedený v odstavci 1 a 2 se nevztahuje na platby určené výlučně pro zdravotnické nebo humanitární účely a platby za dodávky potravin na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů.

§ 4zrušeno

§ 4a

Zakazuje se poskytování služeb, finančních i jiných, tuzemskými osobami fyzickým i právnickým osobám za účelem jakéhokoli podnikání na území Republiky Bosna a Hercegovina, která jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů. Tento zákaz se nevztahuje na telekomunikace, poštovní služby a právní pomoc, jakož i služby nezbytné pro humanitární nebo jiné výjimečné účely, pokud k jejich poskytnutí bylo uděleno povolení podle § 7.

§ 5, § 6, § 4b – § 4dzrušeno

§ 6a

Fyzické osoby, které mají bydliště na území Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou sil bosenských Srbů, a právnické osoby, které mají sídlo na tomto území, jakož i právnické osoby, které jsou těmito osobami přímo či nepřímo vlastněny či řízeny, nesmí na území České republiky podnikat, zakládat obchodní společnosti ani mít účast na podnikání jiných právnických osob. Tento zákaz se nevztahuje na činnosti, k jejichž provádění bylo uděleno povolení podle § 7.

§ 6b

Zakazuje se vstup říčních obchodních lodí plujících pod vlajkou České republiky do přístavů na území Republiky Bosna a Hercegovina pod kontrolou bosenských Srbů s výjimkou případů nouze nebo na základě povolení uděleného podle § 7.

§ 7

(1) Činnosti uvedené v § 2 odst. 2, § 4a, 6a a 6b lze uskutečnit jen na základě povolení, které v jednotlivých odůvodněných případech udělí příslušný ústřední orgán státní správy. Při udělování povolení tento orgán postupuje v souladu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z členství v Organizaci spojených národů.

(2) Na vydání povolení podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Žádost o povolení podle odstavce 1 se podává u

a) Ministerstva průmyslu a obchodu, jde-li o povolení k vývozu podle § 2 odst. 2 nebo k činnostem uvedeným v § 6a,

b) Ministerstva dopravy, jde-li o povolení ke vstupu do přístavů podle § 6b,

c) ministerstva zahraničních věcí, jde-li o povolení k poskytování služeb podle § 4a.

Jde-li o vývoz zboží a výrobků z České republiky, pohraniční celní úřad doklad o povolení při výstupu odebere.

§ 8

Toto zákonné opatření se nevztahuje na

a) diplomatické mise České Republiky,

b) činnost spojenou s Ochrannými vojsky Organizace spojených národů (UNPROFOR), na Konferenci o Jugoslávii nebo na pozorovatelskou misi Evropských společenství.


§ 9

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 215/1993 Sb. Čl. II

Kde zákonné opatření mluví o československých osobách fyzických a právnických, rozumí se tím tuzemské osoby, to znamená fyzické osoby, které mají bydliště na území České republiky, a právnické osoby, které mají sídlo na území České republiky.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru