Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 333/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic

Částka 67/1992
Platnost od 01.07.1992
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

333

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. listopadu 1990 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic. S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku XIV odst. 1 dnem 9. března 1992. České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Kanady, dále jen „smluvní strany"

uznávajíce, že podpora a ochrana investic investorů jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany přispěje k povzbuzení podnikatelsky ch iniciativ a rozvoji hospodářské spolupráce mezi nimi,

se dohodly na následujícím:

Článek I

Definice

Pro účely této Dohody:

a) pojem „investice" označuje jakoukoliv majetkovou hodnotu patřící nebo investovanou buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím investora z třetího státu investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany v souladu s jejím právním řadem, zejména, nikoliv však výlučně:

(i) movitý a nemovitý majetek a jakékoliv vlastnické právo s ním spojené, jako jsou hypotéky, právo zástavní nebo záruky;

(ii) akcie, cenné papíry, obligace a dlužní úpisy nebo jakákoliv jiní forma účasti na společnosti, obchodním podniku nebo společném podniku;

(iii) pohledávky a nároky mající podle smluvního ujednaní finanční hodnotu;

(iv) práva duševního vlastnictví, všetně prav autorských, patentu, obchodních známek, jakož i obchodní jméno, průmyslové vzory, goodwill, obchodní tajemství a know-how;

(v) práva, vyplývající ze zákona nebo ze smluvního ujednání, k provádění hospodářské a obchodní činnosti, včetně práv k průzkumu, kultivaci, dobývání nebo těžbě přírodních zdrojů.

Jakákoliv změna formy investice nemění její povahu jako investice.

b) pojem „investor" označuje:

(i) každou fyzickou osobu, která je občanem smluvní strany nebo má trvalé bydliště na jejím území v souladu s jejím právním řádem; nebo

(ii) každou korporaci, společenství, trust, společný podnik, organizaci, asociaci nebo podnik zaregistrovány nebo řádně založený v souladu s platným právním řádem této smluvní strany;

za podmínky, že takový investor mí právo, v souladu s právním řádem smluvní strany, investovat na území druhé smluvní strany.

c) pojem „výnosy" označuje všechny částky plynoucí z investice a zvláště, nikoliv však výlučně, zahrnuje zisky, úroky, přírůstky kapitolu, dividendy, honoráře, poplatky a další běžné příjmy;

d) pojem „území" označuje:

(i) pokud jde o Kanadu, území Kanady, stejně jako ty přímořské oblasti, včetně mořského dna a mořského podloží přilehajícího k vnější hranici teritoriálního moře, nad nimiž Kanada vykonává, v souladu s mezinárodním právem, svrchované právo za účelem průzkumu a využívaní přírodních zdrojů v takových oblastech;

(ii) pokud jde o Českou a Slovenskou Federativní Republiku území České a Slovenské Federativní Republiky.

Článek II

Podpora investice

(1) Každá smluvní strana bude podporovat vytváření vhodných podmínek investorům druhé smluvní strany pro jejich investice na svém území.

(2) Každá smluvní strana bude povolovat podle svých právních předpisů investice investora druhé smluvní strany.

(3) Tato Dohoda nebude bránit žádné smluvní straně, aby právními předpisy vydanými v souvislosti se zakládáním nového obchodního podniku nebo nabytím či prodejem obchodního podniku na svém území, stanovila, že takové právní předpisy budou aplikovány stejně na všechny zahraniční investory. Na rozhodnutí vydané v souladu s takovými právními předpisy se nebudou vztahovat ustanovení článku IX nebo XI této Dohody.

Článek III

Ochrana investice

(1) S investicemi nebo výnosy investora kterékoliv smluvní strany bude vždy zacházeno spravedlivě a rovnoprávně, v souladu s principy mezinárodního práva a budou požívat plné ochrany a bezpečnosti na území druhé smluvní strany.

(2) Každá smluvní strana poskytne investicím a výnosům investora z druhé smluvní strany na svém území zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje investicím nebo výnosům investorů z kteréhokoliv státu.

(3) Každá smluvní strana poskytne investorům druhé smluvní strany na svém území, pokud jde o řízení, užívání, využívání nebo nakládání s jejich investicemi nebo výnosy na jeho území zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje investorům kteréhokoliv třetího státu.

(4) Každá smluvní strana poskytne, pokud možno, a v souladu se svým právním řádem, investicím a výnosům investorů druhé smluvní strany zacházení ne méně příznivé, než které poskytuje investicím nebo výnosům svých vlastních investorů.

Článek IV

Výjimky

Ustanovení této Dohody nebudou vykládána tak, aby zavazovala jednu smluvní stranu poskytovat investorům druhé smluvní strany stejně příznivé zacházení, výhody nebo výsady vyplývající z:

a) jakékoliv existující nebo budoucí dohody vytvořené v rámci zóny volného obchodu nebo celní unie;

b) jakékoliv mnohostranné dohody o vzájemné hospodářské pomoci, integraci nebo spolupráci, jejíž je smluvní strana členem nebo se jím může stát;

c) jakékoliv dvoustranné úmluvy včetně celní dohody, která obsahuje ustanovení obdobná těm, která jsou uvedena v písmenu b) shora, platné v den vstupu této Dohody v platnost; nebo

d) jakékoliv existující nebo budoucí úmluvy týkající se daní.

Článek V

Náhrada za ztráty

Investorům jedné smluvní strany, kteří utrpí ztráty na svých investicích nebo výnosech na území druhé smluvní strany v důsledku ozbrojeného konfliktu, výjimečného stavu nebo občanských nepokojů na tomto území, bude poskytnuto touto druhou smluvní stranou, pokud jde o navrácení, odškodnění, náhradu nebo jiné vypořádání, zacházení ne méně příznivé, než jaké je poskytováno jeho vlastním investorům nebo investorům kteréhokoliv třetího státu. Pokud to bude možné, platby uskutečněné podle tohoto článku budou adekvátní, efektivní a budou provedeny bez prodlení.

Článek VI

Vyvlastnění

Investice nebo výnosy investorů druhé smluvní strany nebudou znárodněny, vyvlastněny nebo podrobeny jinému opatření majícímu účinek obdobný jako znárodnění nebo vyvlastnění (dále jen „vyvlastnění") na území druhé smluvní strany, kromě případů provedených ve veřejném zájmu, na základě zákona, nediskriminačním způsobem a za předpokladu, že takové vyvlastnění je spojeno s okamžitou, adekvátní a efektivní náhradou. Taková náhrada bude vycházet ze skutečné hodnoty investice v době vyvlastnění, bude splatné od data vyvlastnění při použití běžného obchodního úroku, bude zaplacena bez prodlení a bude skutečně provedena a volně převoditelná. Dotčený investor bude mít právo, v souladu s právním řádem smluvní strany, která vyvlastnění provedla, na okamžité přezkoumání případů a ohodnocení své investice soudním nebo jiným nezávislým orgánem této strany, v souladu s principy stanovenými v tomto článku.

Článek VII

Převod prostředků

(1) Každá smluvní strana zaručí investorovi druhé smluvní strany neomezený převod investic a výnosů. Bez jakéhokoliv dalšího omezení každá smluvní strana také zaručí investorovi neomezený převod:

(i) částek na splacení půjček vztahujících se k investici;

(ii) výtěžků z celkové nebo částečné likvidace jakékoliv investice;

(iii) mezd a ostatních odměn, které náležejí občanům jedné smluvní strany, kteří obdrželi povolení k práci v souvislosti s investicí na jejím území;

(iv) jakékoliv náhrady náležející investorovi na základě článků V nebo VI této Dohody.

(2) Převody budou provedeny bezodkladně, ve směnitelné měně, ve které byl kapitál původně investován nebo v jiné směnitelné měně, na které se investor a příslušná smluvní strana dohodnou. Pokud investor nebude souhlasit s jiným postupem, budou převody prováděny kursem platným k datu převodu.

Článek VIII

Postoupení prav

(1) Jestliže smluvní strana nebo kterákoliv její agentura poskytne platbu kterémukoliv z jejích investorů podle záruky nebo pojistné smlouvy vztahující se k investici, druhá smluvní strana uzná platnost postoupení jakéhokoliv práva nebo nároku, který měl investor, ve prospěch této smluvní strany nebo agentury.

(2) Smluvní strana nebo kterákoliv její agentura, která vstoupila do práv investora v souladu s odstavcem 1 tohoto článku, bude mít za všech okolností stejná práva, jako měl investor pokud jde o dotčenou investici a z ní vyplývající výnosy. Taková práva mohou být uplatněna smluvní stranou nebo jakoukoliv její agenturou nebo investorem, jestliže smluvní strana nebo jakákoliv její agentura ji k tomu opravní.

Článek IX

Řešení sporů mezi investorem a přijímající smluvní stranou

(1) Každý spor mezi jednou smluvní stranou a investorem druhé smluvní strany tykající se účinků provedených opatření první smluvní strany do řízení, využívání, užitku nebo nakládání s investicí uskutečněnou investorem, a zvláště, ale ne výlučně, týkající se vyvlastnění podle článku VI této Dohody nebo převodu prostředků podle článku VII této Dohody, bude, pokud možno, řešeny mezi nimi přátelsky.

(2) Pokud spor nebude vyřešen přátelsky do šesti měsíců ode dne zahájení sporu, může být investorem předložen rozhodčímu soudu.

(3) V takovém případe bude spor řešen podle Rozhodčích pravidel Komise Organizace spojených národů pro mezinárodní právo obchodní, v tehdy platném znění.

Článek X

Konzultace a výměna informací

Na žádost jedné smluvní strany druhá smluvní strana bude okamžitě souhlasit s konzultacemi o vykladu a použití této Dohody. Na žádost jedné smluvní strany budou vyměněny informace o zákonech, nařízeních, rozhodnutích, správních úkonech nebo postupech nebo politice druhé smluvní strany, které se mohou týkat investic upravených touto Dohodou.

Článek XI

Spory mezi smluvními stranami

(1) Každý spor mezi smluvními stranami tykající se výkladu nebo použití této Dohody bude, bude-li to možné, řešen přátelsky konzultacemi.

(2) Pokud spor nemůže být řešen konzultacemi, bude na žádost jedné ze smluvních stran předložen rozhodčímu soudu k rozhodnutí.

(3) Rozhodčí soud bude vytvořen pro každý jednotlivý spor. Do dvou měsíců od obdržení žádosti o arbitráž diplomatickou cestou, každá smluvní strana jmenuje jednoho člena rozhodčího soudu. Tito dva členové poté vyberou občana třetího státu, který, po schválení oběma smluvními stranami, bude jmenován předsedou rozhodčího soudu. Předseda bude jmenován do dvou měsíců od data jmenovaní ostatních dvou členů rozhodčího soudu.

(4) Jestliže nezbytní jmenování nebudou provedena ve lhůtách stanovených v odstavci 3 tohoto článku, každá ze smluvních stran může, pokud není dohodnuto jinak, požádat předsedu Mezinárodního soudního dvora, aby provedl nezbytná jmenování. Jestliže je předseda občanem některé smluvní strany nebo mu jiná okolnost brání ve výkonu takové funkce, bude požádán o provedení nezbytných jmenování místopředseda. Pokud by místopředseda byl občanem některé smluvní strany nebo by mu ve výkonu takové funkce bránila jiná okolnost, bude vyzván k provedení nezbytných jmenování ten věkem nejstarší člen Mezinárodního soudního dvora, který není občanem žádné ze smluvních stran.

(5) Rozhodčí soud stanoví vlastní procesní pravidla. Rozhodčí soud rozhoduje většinou hlasů. Takové rozhodnutí je závazné pro obě smluvní strany. Pokud není dohodnuto jinak, rozhodnutí rozhodčího soudu budou vydána do šesti měsíců od jmenování předsedy podle odstavců 3) a 4) tohoto článku.

(6) Každá smluvní strana ponese výlohy za svého člena soudu a výlohy za vlastní zastoupení v rozhodčím řízení; výlohy předsedy a ostatní výlohy ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Rozhodčí soud však může ve svém rozhodnutí určit, že větší část výloh ponese jedna ze smluvních stran, a toto rozhodnutí je pak pro obě smluvní strany závazné.

Článek XII

Ostatní mezinárodní dohody

Jestliže je některá otázka upravena současně touto Dohodou a jakoukoliv jinou mezinárodní dohodou, kterou jsou obě smluvní strany vázány, nic v této Dohodě nebrání investorovi jedné smluvní strany, aby se na jeho investici na území druhé smluvní strany vztahoval nejvýhodnější režim.

Článek XIII

Použití Dohody

Tato Dohoda se vztahuje na všechny investice uskutečněné investorem jedné smluvní strany na území druhé smluvní strany počínaje dnem 1. ledna 1955.

Článek XIV

Vstup v platnost

(1) Každá smluvní strana písemně oznámí druhé smluvní straně splnění požadovaných ústavních náležitostí na jejím území pro vstup v platnost této Dohody. Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem pozdějšího z obou oznámení.

(2) Tato Dohoda zůstane v platnosti, dokud některá smluvní strana písemně neoznámí druhé smluvní straně svůj úmysl ji ukončit. Oznámení o ukončení platnosti této Dohody nabude účinnosti jeden rok po jeho obdržení druhou smluvní stranou. Pro investice uskutečněné před datem, kdy oznámení o ukončení platnosti této Dohody nabylo účinnosti, ustanovení článků I až XIII této Dohody zůstanou v platnosti ještě po dobu 15 let.

Dáno v Praze dne 15. listopadu 1990 ve dvojím vyhotovení, každé v jazyce českém, anglickém a francouzském, přičemž každé z těchto tří znění má stejnou platnost.

Na důkaz toho níže podepsaní, k tomu náležitě zmocněni svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Kanady:
John Clark v. r.

Přesunout nahoru