Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 330/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

Částka 66/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 10.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

330

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 11. prosince 1991 byla v Bruselu podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 6 dnem 10. dubna 1992.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

Česká a Slovenska Federativní Republika a Komise Evropských společenství (dále jen Komise),

přejíce si dále upevňovat a rozvíjet přátelské vztahy a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskými společenstvími,

majíce v úmyslu stanovit podmínky pro zřízení Zastoupení Komise na území České a Slovenské Federativní Republiky a upravit výsady a imunity tohoto Zastoupení,

dohodly se na následujícím:

Článek 1

Česká a Slovenska Federativní Republika souhlasí se zřízením Zastoupení Komise na svém území.

Článek 2

1. Evropská společenství - Evropské společenství uhlí a oceli, Evropské hospodářské společenství a Evropské společenství pro atomovou energii - jsou na území České a Slovenské Federativní Republiky právnickými osobami.

2. Evropská společenství jsou oprávněna uzavírat smlouvy, nabývat movitý a nemovitý majetek a nakládat s ním, pokud je to potřebné k efektivnímu plnění jejich povinností, vystupovat před soudy a být zastoupena pro tyto účely Komisí.

Článek 3

1. Zastoupení Komise, jeho vedoucí a členové, jakož i členové jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti, mají na území České a Slovenské Federativní Republiky práva, výsady a imunity, jakož i povinnosti, které odpovídají právům a povinnostem stanoveným Vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 a které mají diplomatické mise v České a Slovenské Federativní Republice, jejich vedoucí, členové, jakož i členové jejich rodin, kteří jsou příslušníky jejich domácnosti.

2. Ostatní ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích z 18. dubna 1961 se použijí přiměřeně.

3. Uvedená práva, výsady a imunity budou poskytnuty za podmínky, že v souladu s ustanoveními článku 17 Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství připojeného ke Smlouvě ustavující jedinou Radu a jedinou Komisi Evropských společenství, podepsané v Bruselu dne 8. dubna 1965, členské státy Evropských společenství přiznají stejná práva, výsady a imunity Misi České a Slovenské Federativní Republiky u Evropských společenství, jejímu vedoucímu, členům a členům jejich rodin, žijícím v jejich domácnosti.

Článek 4

Česká a Slovenská Federativní Republika uznává laissezpasser vydané Evropskými společenstvími Úředníkům a ostatním zaměstnancům jejich institucí za platné cestovní doklady

Článek 5

Spory týkající se výkladu nebo použití této dohody budou čeřeny jednáním mezi oběma stranami s cílem dospět ke smírnému řešení.

Článek 6

Každá ze smluvních stran oznámí druhé straně, že byly splněny požadavky podle příslušných procedur týkajících se schválení této dohody, která vstoupí v platnost dnem přijetí druhého oznámení.

Na důkaz toho níže podepsaní, řádně k tomu zmocnění, podepsali tuto dohodu.

Dáno v Bruselu dne 11. prosince 1991 ve dvojím vyhotovení v českém a anglickém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Českou a Slovenskou Federativní Republiku:
Karel Lukáš v. r.

Za Komisi Evropských společenství:
Horst-Guenter Krenzler v. r.

Přesunout nahoru