Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 329/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království

Částka 66/1992
Platnost od 30.06.1992
Účinnost od 23.01.1992
Zrušeno k 22.01.2012 (100/2011 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

329

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 23. ledna 1992 byla v Bratislavě podepsána Dohoda o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem podpisu. České znění dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Marockého království (dále jen „smluvní strany);

vedeny přáním rozvíjet vztahy přátelství a spolupráce mezi oběma zeměmi v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

se rozhodly uzavřít tuto dohodu:

Článek 1

Smluvní strany budou rozvíjet spolupráci a podporovat vzájemnou výměnu zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Článek 2

Smluvní strany si budou navzájem vyměňovat zkušenosti, získané v organizaci zdravotnictví a řízení zdravotnických služeb, zejména na úsecích preventivní a léčebné péče, hygienické a protiepidemiologické služby, zdravotní výchovy, jakož i zkušenosti s používáním lékařských nástrojů a přístrojů, jakož i léků.

Článek 3

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat programy a dokumenty o konferencích a kongresech týkajících se zdravotnických otázek. Bude-li se na území jedné ze smluvních stran konat zdravotnický kongres mezinárodního charakteru, může tato strana přizvat zástupce druhé smluvní strany k účasti na tomto kongresu.

Článek 4

Smluvní strany si budou vzájemně vyměňovat seznamy vědeckých publikací a odborné literatury, lékařských filmů a všechny další dokumenty nebo materiály z oblasti zdravotní výchovy.

Článek 5

Za účelem společného boje proti infekčním nemocem si budou smluvní strany navzájem vyměňovat zkušenosti o prevenci, diagnostice a léčení těchto nemocí.

Článek 6

Smluvní strany budou pomocí výměny zkušeností rozvíjet a prohlubovat spolupráci mezi výzkumnými ústavy, jakož i jinými zdravotnickými zařízeními svých zemí.

Článek 7

Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti školení a doškolování zdravotnických pracovníků, zejména tím, že:

a) budou podporovat výměnu lékařů a jiných zdravotnických pracovníků za účelem jejich doškolování nebo dosazení specializace, popřípadě za účelem studia některých druhu chorob;

b) budou si vyměňovat učební pomůcky a pedagogické zkušenosti.

Článek 8

Každá ze smluvních stran zajistí bezplatně a v nezbytném rozsahu občanům druhé smluvní strany, kteří se přechodně nacházejí na jejím území, v případě náhlého onemocnění nebo úrazu nezbytné ošetření, jež jim umožní návrat do jejich země bez ohrození jejich zdravotního stavu.

Článek 9

Za účelem provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat vždy na období tří let podrobné plíny spolupráce, které budou též obsahovat finanční a organizační podmínky.

Článek 10

Tato dohoda se uzavírá na dobu pěti let. Bude automaticky prodlužována vždy o dalších pět let, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví šest měsíců před uplynutím jejího období platnosti.

Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu.

Dáno v Bratislavě dne 23. ledna 1992 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém a francouzském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
ministr zdravotnictví Slovenské republiky
Alojz Rakús v. r.

Za vládu Marockého království:
ministr zdravotnictví
Taïeb Bencheikh v. r.

Přesunout nahoru