Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 304/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených

Částka 62/1992
Platnost od 23.06.1992
Účinnost od 01.07.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 1. června 1992

o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených

Federální ministerstvo financí v dohodě se Státní bankou československou a federálním ministerstvem zahraničního obchodu stanoví podle § 49a devizového zákona č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.:


§ 1

Tato vyhláška upravuje způsob vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex (dále jen "odběrní poukazy") a zůstatků účtů v nich vedených v důsledku ukončení prodeje zboží a poskytování služeb za odběrní poukazy akciovou společností Tuzex.

§ 2

Prodej zboží a poskytování služeb akciovou společností Tuzex (dále jen "Tuzex"), za odběrní poukazy, a to hotově, bezhotovostním převodem, prostřednictvím účelových odběrních poukazů a platebních karet vystavených pro placení v odběrních poukazech ve všech provozovnách Tuzexu končí dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 3

(1) Zůstatky na účtech vedených v odběrních poukazech u Živnostenské banky, a. s. a Československé obchodní banky, a. s., se přepočtou jednorázově podle dispozice dané osobou oprávněnou disponovat zůstatkem na účtu vedeném v odběrních poukazech na protihodnotu ve volně směnitelné měně nebo na protihodnotu v československé měně. Na protihodnotu ve volně směnitelné měně lze přepočíst zůstatek na účtu vedeném v odběrních poukazech, jestliže zůstatek na takovém účtu činí v nominální hodnotě alespoň 55 Kčs.

(2) Lhůta pro udělení dispozice podle odstavce 1 činí jeden rok ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Po uplynutí stanovené lhůty přepočte Živnostenská banka, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. zůstatek na účtu vedeném v odběrních poukazech pouze na protihodnotu v československé měně.

(3) Po přepočtu zůstatků na účtech vedených v odběrních poukazech a po výplatě nebo převodu protihodnoty ve volně směnitelné měně nebo v československé měně (§ 3 odst. 1 a 2) Živnostenská banka, a. s. a Československá obchodní banka, a. s. tyto účty zruší.

§ 4

Výměnu odběrních poukazů vydaných do oběhu po 1. lednu 1989 provádějí po jejich předložení držitelem všechny tuzemské pobočky Živnostenské banky, a. s., Československé obchodní banky, a. s., Komerční banky, a. s. a Všeobecné úvěrové banky, a. s., a to podle dispozic držitele buď na protihodnotu ve volně směnitelné měně nebo v československé měně. Na protihodnotu ve volně směnitelné měně lze přepočíst odběrní poukazy vydané do oběhu pouze v tom případě, jestliže držitel k jedné výměně předloží odběrní poukazy v nominální hodnotě alespoň 55 Kčs.

§ 5

Odběrní poukazy vydané do oběhu před 31. prosincem 1988 se vyměňují jejich držitelům pouze za protihodnotu v československé měně. Výměnu provádějí banky uvedené v § 4.

§ 6

(1) Lhůta pro předložení odběrních poukazů v oběhu podle § 4 a 5 činí jeden rok ode dne účinnosti této vyhlášky. Po uplynutí této lhůty nárok na výměnu odběrních poukazů vydaných do oběhu zaniká.

(2) Banky mohou požadovat od držitele odběrních poukazů úhradu nákladů spojených s výměnou odběrních poukazů vydaných do oběhu.

§ 7

(1) K přepočtu zůstatků na účtech vedených v odběrních poukazech (§ 3 odst. 1) a k výměně odběrních poukazů vydaných do oběhu (§ 4) za protihodnotu ve volně směnitelné měně se použije přepočítací poměr 1 německá marka za odběrní poukazy v nominální hodnotě 5,50 Kčs. Pro přepočet na protihodnotu v jiné volně směnitelné měně se použije uvedený přepočítací poměr a kurs německé marky vůči požadované volně směnitelné měně. Tento kurs se odvodí z kursů deviza střed německé marky a požadované volně směnitelné měny vůči Kčs vyhlášených Státní bankou československou v den přijetí dispozice bankou.

(2) K přepočtu zůstatků na účtech vedených v odběrních poukazech (§ 3 odst. 1) a k výměně odběrních poukazů vydaných do oběhu (§ 4 a 5) za protihodnotu v československé měně se použije přepočítací poměr podle předchozího odstavce a kurs deviza střed německé marky vůči Kčs vyhlášený Státní bankou československou v den nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 8

Nakládání s devizovými prostředky získanými na základě této vyhlášky se řídí zvláštními předpisy.1)

§ 9

Rozdíl mezi nominální hodnotou odběrních poukazů a hodnotou vyplacenou v československé měně nebo ve volně směnitelných měnách se hradí z prostředků československé federace.


§ 10

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Ministr:
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Devizový zákon č. 528/1990 Sb., ve znění zákona č. 228/1992 Sb.
Vyhláška č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon.

Přesunout nahoru