Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 297/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

Částka 62/1992
Platnost od 23.06.1992
Účinnost od 23.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

297

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 20. května 1992,

kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, se doplňuje takto:

Za § 28 se zařazují § 28a až 28d, které znějí:

"§ 28a

(1) Právo členů bytových družstev vyzvat bytové družstvo podle § 24 k uzavření smlouvy o převodu vlastnictví k bytu nebo nebytovému prostoru (garáže a ateliéru) mají členové bytových družstev, jejichž nájemní vztah k bytu nebo nebytovému prostoru vznikl po splacení členského podílu těmito členy nebo jejich právními předchůdci nebo na základě jiných skutečností, stanovených zákonem.1)

(2) Nedojde-li k převodu všech bytů a nebytových prostor členům bytových družstev, kteří jsou nájemci bytových a nebytových prostor v domě, kterého se týká úvěr poskytnutý bankou, a splatí-li družstvo bance úvěr odpovídající převedeným bytům a nebytovým prostorám, uzavře banka s družstvem do dvou měsíců dodatek k úvěrové smlouvě, jehož předmětem bude ponechání nesplacené části úvěru, připadající na nepřevedené byty, garáže a ateliéry družstvu. Ostatní podmínky pro poskytnutí úvěru stanovené v úvěrové smlouvě se nemění. Finanční prostředky splacené členy družstva za převedené byty a nebytové prostory odvede družstvo bance při nejbližší splátce úvěru.

(3) Družstvo a vlastníci bytů a nebytových prostor jsou povinni před uzavřením dodatku podle odstavce 2 pojistit obytný dům tak, aby v souhrnu byl zachován alespoň dosavadní rozsah pojištění domu.

(4) Pro úvěry ponechané podle odstavce 2 platí obdobně ustanovení zvláštních předpisů o úhradě majetkové újmy bance.2) Ustanovení zvláštních předpisů3) o povinnosti družstva vrátit státní příspěvky se nepoužije.

(5) Převodem družstevního bytu zaniká nárok na vrácení členského podílu.

§ 28b

(1) Na zajištění úvěrů poskytnutých bankou bytovému družstvu podle zvláštních předpisů3) na výstavbu bytů a nebytových prostor a na rozsáhlejší opravy a stavební úpravy obytného domu vzniká dnem 1. července 1992 bance zástavní právo. Zástavní právo vázne na nemovitosti družstva, které se úvěry týkají.

(2) Ustanovení odstavce 1 platí obdobně pro úvěry ponechané podle § 28a odst. 2.

§ 28c

Součástí smlouvy o převodu bytu nebo nebytového prostoru z vlastnictví bytového družstva je vzájemné vypořádání prostředků určených na financování oprav a údržby domu, připadajících na převáděný byt a nebytový prostor. Vzájemným vypořádáním se přitom rozumí vyrovnání jak nevyčerpaných zůstatků, tak nedoplatků.

§ 28d

(1) Pokud byly v družstevní bytové výstavbě pořízeny byty, na které byla poskytnuta finanční, úvěrová a jiná pomoc podle předpisů o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástaveb a vestaveb do stávajících budov, aniž se budova stala předmětem podílového spoluvlastnictví družstva a původního vlastníka budovy, zřizuje se dnem účinnosti tohoto zákonného opatření ve prospěch družstva, popřípadě jeho právního nástupce na budově věcné břemeno podle § 151n a násl. občanského zákoníku,4) které dále omezuje vlastníka budovy tak, že

a) pro nájemní vztahy k bytům získaným nástavbou či vestavbou platí ustanovení občanského zákoníku o nájmu družstevního bytu;

b) družstvo nebo jeho právní nástupci mají k těmto bytům práva a povinnosti pronajímatele, není-li mezi nimi a vlastníkem budovy dohodnuto jinak;

c) pro stanovení nájemného z těchto bytů platí předpisy o způsobu výpočtu nájemného v bytech stavebních bytových družstev;5)

d) nájemné z těchto bytů platí nájemce družstvu nebo jeho právnímu nástupci; úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu platí nájemce vlastníkovi budovy, popřípadě jiné osobě.

(2) Zhodnocení domu pořízením bytu nebo nebytového prostoru podle předpisů o poskytnutí finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě formou nástavby a vestavby je pro účely tohoto zákonného opatření považováno za náhradu za omezení vlastnického práva zřízením věcného břemene.".

Čl. II

Zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 18 odst. 3 se vypouští.

2. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:

"§ 25a

(1) Pokud byly před 1. červencem 1992 uzavřeny mezi vlastníkem, popřípadě organizací spravující ostatní byty v domě a vlastníky bytů a nebytových prostor smlouvy o výkonu správy a údržby společných částí a zařízení domu, popřípadě pozemku, za pevný roční (měsíční) příspěvek, je vlastník, popřípadě organizace spravující ostatní byty v domě oprávněn počínaje 1. červencem 1992 jednostranně příspěvek změnit tak, aby odpovídal ustanovení § 18 odst. 1.

(2) Vlastník, popřípadě organizace spravující dosud nepřevedené byty a nebytové prostory v domě, jsou oprávněni počínaje 1. červencem 1992 vlastníkům bytů a nebytových prostor jednostranně upravit úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu a nebytových prostor podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách.".


Čl. III

Zrušuje se § 26 zákona č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech.

Čl. IV

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dubček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Např. § 460 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2) § 45 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

3) Např. § 6 odst. 6 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášek č. 74/1989 Sb. a č. 73/1991 Sb.

4) Zákon č. 40/1964 Sb.

5) § 11 a násl. výnosu federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé č. 78/1991 Sb., o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu.

Přesunout nahoru