Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 296/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 62/1992
Platnost od 23.06.1992
Účinnost od 23.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

296

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 20. května 1992

o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

Předmět úpravy

(1) Toto zákonné opatření upravuje

a) podmínky náhrady škod způsobených oprávněným osobám,

b) rozsah náhrady těchto škod,

c) způsob uplatnění nároku na náhradu škody oprávněnou osobou.

(2) Podle tohoto zákonného opatření se poskytne náhrada škody na majetku, pokud škoda byla způsobena vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk (dále jen "sovětská vojska") na území České a Slovenské Federativní Republiky v období od 20. srpna 1968 do 27. června 1991 (dále jen "rozhodné období"), za podmínek dále uvedených.

(3) Náhrada škody podle tohoto zákonného opatření nepřísluší, pokud

a) ve věci náhrady škody bylo pravomocně rozhodnuto soudem,

b) oprávněná osoba nárok na náhradu škody uplatnila v rozhodném období a škoda jí byla nahrazena v uplatněné výši,

c) škoda vznikla na základě smluvního vztahu mezi československými občany a příslušníky sovětských vojsk.

§ 2

Oprávněné osoby

(1) Oprávněnou osobou je státní občan České a Slovenské Federativní Republiky, který má trvalý pobyt na jejím území a jemuž byla v rozhodném období způsobena škoda na majetku sovětskými vojsky.

(2) Zemřela-li osoba, které byla v rozhodném období způsobena škoda na majetku sovětskými vojsky, jsou oprávněnými osobami, pokud jsou státními občany České a Slovenské Federativní Republiky a mají trvalý pobyt na jejím území, fyzické osoby v tomto pořadí:

a) dědic ze závěti, jež byla předložena při dědickém řízení, který nabyl celé dědictví,

b) dědic a manžel osoby, jíž byla v rozhodném období způsobena škoda na majetku sovětskými vojsky.

§ 3

Rozsah náhrady

(1) Hradí se skutečná škoda; pro oceňování výše škody se použijí předpisy platné v době vzniku škody.

(2) Do výše náhrady se započítávají částky vyplacené oprávněné osobě na základě rozhodnutí jiných orgánů a částky vyplacené státní pojišťovnou.

§ 4

Uplatnění nároku

(1) O poskytnutí náhrady škody rozhoduje na návrh oprávněné osoby Federální výbor pro životní prostředí.

(2) Nárok na náhradu škody podle tohoto zákonného opatření musí být uplatněn do 31. října 1992 u Federálního výboru pro životní prostředí; jinak zaniká; u nároků uplatněných v této lhůtě neuplatní příslušný orgán námitku promlčení.

(3) Uplatnění nároku na náhradu škody musí obsahovat náležitosti podání stanovené obecnými předpisy o správním řízení1) a dále musí obsahovat:

a) stručný popis události a rozsah škody,

b) kopie dokladů o uplatnění nároku u příslušného orgánu a výsledek jeho vyřízení,

c) čestné prohlášení o tom, zda již byla poskytnuta náhrada škody.


Závěrečná ustanovení

§ 5

Na řízení o náhradě škody podle tohoto zákonného opatření se vztahují obecné předpisy o správním řízení.1)

§ 6

Zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Dubček v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

Přesunout nahoru