Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.

Částka 6/1992
Platnost od 23.01.1992
Účinnost od 23.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

29

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

"b) na zvýšenie základného kapitálu obchodných spoločností, ktorých akcionárom alebo spoločníkom je fond,". Doterajšie písmená b) až i) sa označujú ako písmená c) až j).

2. § 11 ods. 3 písm. e) znie:

"e) na plnenie záväzkov podnikov a akciových spoločností, ak jediným účastníkom týchto spoločností je štát a ak ide o podniky a akciové spoločnosti určené na privatizáciu; rozsah a podmienky použitia majetku fondu určí ministerstvo.".


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru