Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

Částka 60/1992
Platnost od 18.06.1992
Účinnost od 18.06.1992
Zrušeno k 01.03.1993 (13/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 15. května 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice

Federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 66 odst. 5 a § 67 odst. 3 a po dohodě s Federálním statistickým úřadem podle § 30a a § 41 odst. 3 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice, se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 1 odst. 1 zní:

"(1) Pro účely této vyhlášky se zbožím, které má obchodní charakter, rozumí zboží dovážené nebo vyvážené v rámci podnikání1a) nebo dovážené nebo vyvážené příležitostně za účelem dosažení zisku.

2. V § 1 odst. 2 písm. a) se za slova "jeho identifikační číslo (IČO)," vkládají slova "bylo-li mu přiděleno,".

3. Ustanovení § 1 odst. 2 písm. b) zní:

b) jméno, popř. název, bydliště, popř. sídlo zahraničního odesílatele a tuzemského odběratele a příjemce při dovozu,".

4. Ustanovení § 1 odst. 2 písm. c) zní:

"c) jméno, popř. název, bydliště, popř. sídlo zahraničního příjemce a tuzemského dodavatele a odesílatele při vývozu,".

5. V § 6 písm. a) se za slovo "povolení" vkládají slova "nebo souhlas".

6. V § 6 písm. c) se slovo "osvědčení" nahrazuje slovem "důkaz".

7. V § 6 písm. d) se za slovem "osvědčení" vypouštějí slova "anebo povolení".

8. Ustanovení § 6 písm. f) zní:

"f) doklad osvědčující oprávnění k podnikání,".

9. Ustanovení § 7 včetně nadpisu zní:

"§ 7

Doklad o ceně a deklarace celní hodnoty

(1) Dokladem o ceně dováženého zboží je účetní doklad obsahující zejména náležitosti stanovené zvláštním předpisem.5a)

(2) Deklarace celní hodnoty, jejíž vzor je uveden v části XI. přílohy této vyhlášky, případně deklarace celní hodnoty doplňková, jejíž vzor je uveden v části XII. přílohy této vyhlášky, se nepředkládá:

a) nepřesáhne-li celní hodnota zboží dováženého v jedné zásilce 100 000 Kčs, nejedná-li se o opakované zásilky nebo dílčí zásilku od téhož odesílatele témuž příjemci,

b) při bezúplatném dovozu obchodních vzorků,

c) při dovozu zboží, které nepodléhá clu nebo které je plně osvohozeno od cla,

d) při dovozu zboží, na které se nevyžaduje písemný návrh na celní řízení nebo se předkládá pouze zjednodušený písemný návrh na celní řízení,

e) při dovozu zboží k uspokojování osobních potřeb fyzických osob, které nemá obchodní charakter.

(3) V deklaraci celní hodnoty se neuvádějí údaje, které jsou uvedeny v dokladu o ceně a nejsou nezbytné pro porovnání písemného návrhu na celní řízení, dokladu o ceně a deklarace celní hodnoty.

(4) Deklarace celní hodnoty se přikládá ke každé Jednotné celní deklaraci1) (odst. 6 části I. přílohy této vyhlášky).

(5) Deklarace celní hodnoty označená jako doplňková se použije za podmínek uvedených v předchozím odstavci, týká-li se více než čtyř položek celního sazebníku.

10. V příloze část I. odst. 1 se v první větě za slova "(dále jen "JCD")" doplňuje tečka a zbytek věty se vypouští.

11. V příloze část I. odst. 3 pátá věta zní: "Červené označení určuje, že list náleží celnici, zeleně označený, že je využíván pro statistiku, a žlutě označený slouží účastníkovi celního řízení.". Poslední věta se vypouští.

12. Příloha část I. odst. 4 zní:

"(4) Je-li třeba na jednu JCD, která je určena pouze k deklaraci jedné položky zboží, uvést více položek, přikládá se k základnímu tiskopisu JCD jeden nebo více, maximálně však devadesát devět, tiskopisů "Jednotné celní deklarace doplňkové" (dále jen "JCDd"). Obsahuje-li zásilka tolik položek zboží, že přiložených 99 JCDd nepostačuje, uvedou se další položky zboží na novou JCD, případně doplněnou JCDd. Počet jejích listů a jejich využití i oběh je totožný s JCD, se kterou je předkládána a jejíž přílohu tvoří.".

13. V příloze část II. odst. 11 se ve druhé větě mezi slova "levé" a "se" vkládají slova "části JCD".

14. Příloha část II. odst. 11 se na konci doplňuje větou, která zní: "Odst. 1 JCDd nemusí být vyplněn vůbec.".

15. Příloha část II. odst. 19 zní:

"(19) Do pravého horního rohu odstavce se při dovozu uvádí kód "A" v případech, kdy je účastník celního řízení plátcem daně z obratu a není povinen s JCD předkládat celnici hlášení o dovozní dani v souladu s ustanovením zákona č. 530/1991 Sb., o dovozní dani.".

16. V příloze část II. odst. 24 se ve větě třetí mezi slova "osobě, která" a "předpokládá" vkládají slova "nemá přiděleno IČO a".

17. V příloze část II. odst. 24 věta pátá zní: "K přidělení celního registračního čísla předkládá žadatel celní odbočce doklad osvědčující oprávnění k podnikání.".

18. V příloze část II. odst. 24 se vypouští věta šestá.

19. V příloze část II. se doplňuje nadpis odst. 37, který zní: "Odstavec 23 JCD".

20. V příloze část II. odst. 49 se za větu první vkládá tato věta: "Kód "1" vyjadřuje nárok na úplné nebo částečné osvobození od cla v rámci preferenčního zacházení se zbožím dováženým z vybraných zemí (např. zemí Evropských společenství).".

21. V příloze část V. odst. 92 se v první větě slova "s výjimkou odst. 49 JCD" nahrazují slovy "s výjimkou odst. 44 JCD".

22. V příloze část VI. se nahrazují slova "Běloruská sovětská socialistická republika" slovem "Bělorusko" a slova "Ukrajinská sovětská socialistická republika" se nahrazují slovem "Ukrajina".

23. V příloze část VI. se nahrazuje kód "EO" kódem "EE", kód "LT" se nahrazuje kódem "LV" a kód "LO" se nahrazuje kódem "LT". .

24. V příloze část VI. se doplňují nové kódy zemí a jejich názvy, které znějí

AMArménie
AZAzerdbájdžán
BABosna a Hercegovina
GZGruzie
HRChorvatsko
KGKirgizie
KZKazachstán
MDMoldávie
MEČerná Hora
MKMakedonie
RURusko
SISlovinsko
SQSrbsko
TJTadžikistán
TMTurkmenie
UZUzbekistán“.

25. V Příloze část VIII. se doplňují nové kódy měn, které znějí :

„AMXměna Arménie
AZXměna Azerdbájdžánu
BYXměna Běloruska
EEXměna Estonska
GZXměna Gruzie
KZXměna Kazachstánu
KGXměna Kirgizie
LVXměna Litvy
LTXměna Lotyšska
MDXměna Moldávie
RUXměna Ruska
TJXměna Tadžikistánu
TMXměna Turkmenie
UAXměna Ukrajiny
UZXměna Uzbekistánu
BAXměna Bosny a Hercegoviny
MEXměna Černé Hory
HRXměna Chorvatska
MKXměna Makedonie
SIXměna Slovinska
SQXměna Srbska
XXAclearing Arménie
XXJclearing Azerdbájdžán
XXBclearing Bělorusko
XXEclearing Estonsko
XXGclearing Gruzie
XXKclearing Kazachstán
XXIclearing Kirgizie
XXLclearing Litva
XXOclearing Lotyšsko
XXMclearing Moldávie
XXRclearing Rusko
XXTclearing Tadžikistán
XXNclearing Turkmenie
XXUclearing Ukrajina
XXZclearing Uzbekistán
XXHclearing Bosna a Hercegovina
XXPclearing Černá Hora
XXCclearing Chorvatsko
XXDclearing Makedonie
XXVclearing Slovinsko
XXSclearing Srbsko“.

26. V příloze část IX. se ve vysvětlivkách ke kódu 11 ve druhé větě nahrazují slova "(účel = kód 74)" slovy "(účel = kód 72)".

27. V příloze část IX. se ve vysvětlivkách ke kódu 68 ve druhé větě nahrazuje číslo "86" číslem "82".

28. V příloze část IX. se ve vysvětlivkách ke kódu 89 nahrazuje slovo "dovozů" slovem "vývozů".

29. V příloze část XI. Vzor Deklarace celní hodnoty Deklarace celní hodnoty se v bodech 12 slovo "kupujícímu" nahrazuje slovem "kupujícím" a v bodě 14 na druhé straně text v závorce zní: "[čl.8.1.d) Dohody]".

30. V příloze část XI. Vzor Deklarace celní hodnoty Deklarace celní hodnoty v bodech 17 text v závorce zní: "(odst. 9+11+12+13+14-15-16)".

31. V příloze část XII. Vzor Deklarace celní hodnoty doplňkové Deklarace celní hodnoty doplňková v bodech 12 slovo "kupujícímu" nahrazuje slovem "kupujícím" a v bodech 14 text v závorce zní: "[čl.8.1.d) Dohody]".

32. V příloze část XII. Vzor Deklarace celní hodnoty doplňkové Deklarace celní hodnoty doplňková v bodech 17 text v závorce zní: "(odst. 9+11+ +12+13+14-15-16)".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bakšay v. r.

Poznámky pod čarou

1a) § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.".

5a) § 11 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.".

Přesunout nahoru