Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 287/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.

Částka 60/1992
Platnost od 18.06.1992
Účinnost od 18.06.1992
Zrušeno k 01.03.1993 (13/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

287

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 15. května 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.

Federální ministerstvo zahraničního obchodu podle § 77 odst. 3, § 78 odst. 5 a § 81 odst. 4 a v dohodě s federálním ministerstvem financí a federálním ministerstvem zahraničních věcí podle § 22 odst. 3, § 41 odst. 2 a § 44 odst. 2 celního zákona č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 5/1991 Sb., stanoví:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Ustanovení § 31 odst. 1 zní:

"(1) Jednotná celní sazba 5 % celní hodnoty se použije při vyměřování cla ze zboží určeného k uspokojování osobních potřeb fyzických osob a které nemá obchodní charakter, jestliže celní hodnota nebo úhrnná celní hodnota tohoto zboží dováženého v cestovním styku fyzickými osobami nebo dováženého pro fyzické osoby v zásilkách nepřesahuje částku 8000 Kčs.".

2. V § 39 odst. 7 se vypouštějí písmena b) a c).

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).

3. V § 40 odst. 1 se na konci věty vkládají za slova "jiných umělců" slova "s výjimkou zboží pro průmyslovou, obchodní nebo zemědělskou činnost".

4. Ustanovení § 44 odst. 1 zní:

"(1) Od cla je osvobozeno zboží dovážené k vyučovacím, vědeckým, výchovným, vyšetřovacím a léčebným účelům pro státní i nestátní školy a výchovná zařízení, státní i nestátní nemocnice a jiná zdravotnická zařízení.".

5. Ustanovení § 49 včetně nadpisu zní:

"§ 49

Pohonné látky, mazací oleje a tuky k provozu dopravního prostředku

Od cla se osvobozují pohonné lákty, mazací oleje a tuky dovážené cizozemskými dopravci pro vlastní dopravní prostředky. Toto osvobození se nevztahuje na pohonné látky, mazací oleje a tuky pro silniční dopravní prostředky.".

6. Ustanovení § 51 včetně nadpisu zní:

"§ 51

Potřeby pro uzavírání a plnění smluv

(1) Od cla jsou osvobozeny dokumenty, informativní materiál, vzorky nepatrné hodnoty,4) modely a preparáty, které nelze dokumentací nahradit, reklamní materiál4) dovážený v přiměřeném množství, pokud jsou potřebné k uzavírání nebo plnění smluv při podnikání se zahraničními subjekty.

(2) Osvobození od cla uvedené v odstavci 1 se nevztahuje na dovozy zboží ze státu, který neposkytuje osvobození od cla na dovozy takového zboží z České a Slovenské Federativní Republiky ve stejném rozsahu.

7. V hlavě čtvrté se vypouští oddíl šestý.

8. V hlavě čtvrté se vypouští oddíl sedmý.

9. V § 63 odst. 12 se na konci věty vypouštějí slova ",ne však delší než tři roky od okamžiku, od kterého je zboží pod celní kontrolou".

10. Ustanovení § 65 se vypouští.

11. Ustanovení § 66 se vypouští.

12. V ustanovení § 73 odst. 2 se na konci věty vypouštějí slova " ,je-li vlastníkem tohoto zboží osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo mimo území České a Slovenské Federativní Republiky".

13. Hlava šestá se vypouští.

14. V § 93 se slova "zahraničně obchodní činnosti" nahrazují slovy "podnikatelské činnosti".

15. Příloha 2 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Bakšay v. r.

Přesunout nahoru