Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 275/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování

Částka 57/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 29.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva kontroly

ze dne 11. května 1992

o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování

Federální ministerstvo kontroly stanoví podle § 3 odst. 3 zákona č. 405/1991 Sb., o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice (dále jen "zákon"):


§ 1

Úvodní ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje základní obsah a podmínky ověřování odborné způsobilosti pracovníků orgánů státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pověřených prováděním kontrolní činnosti podle § 3 odst. 1 zákona (dále jen "pracovníci").

(2) Vyhláška se nevztahuje na provádění vnitřní kontroly.1)

(3) Ustanoveními této vyhlášky nejsou dotčeny požadavky na odbornou kvalifikaci pracovníků pro zastávání funkcí v orgánech státní správy České a Slovenské Federativní Republiky stanovené zvláštními předpisy.

§ 2

Odborná způsobilost

(1) Odbornou způsobilostí pracovníků se rozumí souhrn teoretických znalostí a schopnost jejich praktického používání, které jsou nezbytné k řádnému výkonu kontrolního zjišťování, ukládání opatření navazujících na kontrolní zjištění, jakož i k ochraně práv kontrolovaných osob.

(2) Teoretickými znalostmi se rozumějí znalosti obecné právní úpravy kontroly včetně činností navazujících na kontrolní zjišťování a postupů při kontrole (dále jen "obecné odborné znalosti") a znalosti právní úpravy a postupů v příslušném oboru kontrolní činnosti (dále jen "zvláštní odborné znalosti").

(3) Obecné odborné znalosti představují:

a) znalost základních pravidel kontrolní činnosti (kontrolního řádu),2)

b) znalost právní úpravy správního řízení.3)

(4) Zvláštní odborné znalosti představují:

a) znalost pravidel kontrolní činnosti v příslušném oboru,

b) znalost metodiky a technik kontroly v příslušném oboru,

c) znalost problematiky, která je předmětem kontroly v příslušném oboru, a znalost její právní úpravy.

(5) Schopností praktického používání teoretických znalostí se rozumí schopnost tyto znalosti při provádění kontroly v příslušném oboru kontrolní činnosti samostatně uplatňovat.

§ 3

Způsob ověřování způsobilosti

(1) Ověřování obecných odborných znalostí a schopností jejich praktického používání provádí příslušný ústřední orgán státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, do jehož působnosti kontrolní orgán patří (dále jen "příslušný ústřední orgán"), nebo na základě jeho požadavku federální ministerstvo kontroly (dále jen "ministerstvo"). Úspěšný výsledek tohoto ověření je předpokladem pro ověření zvláštních odborných znalostí.

(2) Ověřování zvláštních odborných znalostí a schopnosti jejich praktického používání provádí příslušný ústřední orgán.

(3) Ověřování odborné způsobilosti provádí formou písemné a ústní zkoušky zkušební komise zřízená příslušným ústředním orgánem nebo ministerstvem.

(4) Na základě ověření znalostí podle odstavců 1 a 2 zkouškou osvědčí příslušný ústřední orgán odbornou způsobilost pracovníka. Tento orgán může vzhledem k výsledku zkoušek podle zvláštních předpisů4) rozhodnout, že pracovník je způsobilý již po úspěšném ověření obecných odborných znalostí a schopnosti jejich praktického používání.

§ 4

Obsahová náplň zkoušky

(1) Obsahovou náplň zkoušky ověřující obecné odborné znalosti a schopnost jejich praktického používání stanoví ministerstvo, obsahovou náplň zkoušky ověřující zvláštní odborné znalosti a schopnost jejich praktického používání stanoví příslušný ústřední orgán.

(2) Při stanovení obsahové náplně zkoušky dbají orgány uvedené v odstavci 1 na vyváženost požadavků kladených na teoretické znalosti a na jejich praktické používání.

§ 5

Zkušební komise

(1) Zkušební komise zřizují vedoucí orgánů uvedených v § 4 odst. 1; jejich členy jmenují z řad odborníků teorie a praxe, kteří skýtají záruku odborného a nestranného posuzování kandidátů při zkoušce.

(2) Zkušební komise je tříčlenná; skládá se z předsedy a dvou dalších členů.

(3) Na průběh písemné zkoušky dozírá nejméně jeden člen zkušební komise. Ústní zkouška se koná před zkušební komisí.

§ 6

Zkušební řád

(1) Zkušební řád pro ověřování obecných odborných znalostí stanoví ministerstvo a pro ověřování zvláštních odborných znalostí příslušné ústřední orgány pro pracovníky v oboru jejich působnosti.

(2) Zkušební řád obsahuje zejména:

a) úkoly zkušební komise před zahájením zkoušky a v jejím průběhu,

b) podrobná pravidla provádění písemné zkoušky (formou písemné práce, vyhotovení úředního záznamu podle § 9 zákona a dalších úředních písemností nebo písemného testu) a ústní zkoušky,

c) způsob stanovení a zveřejnění zkušebních otázek k ústní zkoušce,

d) způsob hodnocení zkoušky,

e) podrobnosti o vyhlášení výsledků zkoušky,

f) pravidla pro dokumentaci zkoušek.

§ 7

Příprava ke zkoušce

(1) Přípravu ke zkoušce zabezpečují příslušné ústřední orgány ve své působnosti formami organizovaného studia, seminářů, konzultací nebo individuálního studia. Vedoucí těchto orgánů mohou stanovit, že absolvování některé formy přípravy je podmínkou připuštění ke zkoušce.

(2) Na základě požadavků vedoucích příslušných ústředních orgánů zabezpečuje organizované studium pro přípravu k ověřování obecných odborných znalostí ministerstvo.

Zkouška

§ 8

(1) Stanovené termíny konání zkoušek zveřejní vedoucí orgánů uvedených v § 3 odst. 1 a 2 vždy nejpozději do 30. září na prvé pololetí příštího roku a nejpozději do 31. března na druhé pololetí běžného roku.

(2) Přihlášku ke zkoušce podává pracovník příslušnému ústřednímu orgánu nejméně dva měsíce před termínem jejího konání. V přihlášce uvede údaje o dosaženém stupni a směru nebo oboru vzdělání a o délce a průběhu praxe.

(3) Správnost údajů v přihlášce ověřuje zaměstnavatel pracovníka.

(4) Pokud se pracovník z vážných osobních důvodů nemůže zkoušky zúčastnit, přijme předseda zkušební komise jeho odůvodněnou omluvu, doručenou příslušnému ústřednímu orgánu nebo ministerstvu nejpozději do pěti dnů po termínu konání zkoušky, a stanoví mu náhradní termín zkoušky. Neomluvená neúčast má stejné následky, jako by pracovník při zkoušce nevyhověl.

§ 9

(1) Zkoušku hodnotí zkušební komise klasifikačními stupni "vyhověl" nebo "nevyhověl". Komise se usnáší většinou hlasů.

(2) Nevyhoví-li pracovník při zkoušce, může zkoušku opakovat na základě nové přihlášky nejdříve za šest měsíců. S ohledem na průběh zkoušky může předseda zkušební komise povolit opakování zkoušky v dřívějším termínu, nejdříve však za tři měsíce.

§ 10

Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Pracovníkovi, který úspěšně vykonal zkoušku z obecných odborných znalostí před komisí federálního ministerstva kontroly, vydá ministerstvo doklad o této zkoušce. Osvědčení o odborné způsobilosti podle § 3 odst. 4 vydá příslušný ústřední orgán pracovníkovi písemně.

(2) Osvědčení obsahuje zejména:

a) osobní údaje pracovníka,

b) kontrolní činnost, kterou může pracovník na základě osvědčení vykonávat,

c) kdo osvědčení vydal a datum vydání,

d) otisk razítka příslušného orgánu a podpis předsedy zkušební komise.

(3) Osvědčení je dokladem o splnění předpokladu stanoveného v § 3 odst. 3 zákona.

§ 11

Nové ověření odborné způsobilosti

Zjistí-li vedoucí příslušného ústředního orgánu závažné nedostatky v kontrolní činnosti, které plynou z neznalostí pracovníka, jehož odborná způsobilost byla ověřena, může nařídit nové ověření odborné způsobilosti a stanovit k němu příslušnou lhůtu, která nesmí být kratší než jeden rok. Jestliže pracovník s novým ověřením odborné způsobilosti nesouhlasí, bude mu osvědčení o odborné způsobilosti bezodkladně odňato.

Společná a závěrečná ustanovení

§ 12

Náklady na ověřování odborné způsobilosti pracovníků orgánů státní správy České a Slovenské Federativní Republiky, včetně nákladů na přípravu ke zkoušce, hradí tyto orgány.

§ 13

(1) Ověření odborné způsobilosti se provede ve dvou časových etapách:

a) v první etapě do 30. června 1993,

b) v druhé etapě do 31. prosince 1993.

(2) V první etapě bude ověřována odborná způsobilost vedoucích kontrolních skupin a pracovníků, kteří provádějí kontrolní zjišťování samostatně.

(3) Ve druhé etapě bude ověřována odborná způsobilost ostatních pracovníků.

(4) Při přijímání nových pracovníků po skončení jednotlivých etap se ověřování odborné způsobilosti provádí do jednoho roku po přijetí.

(5) Jestliže jsou na místa pracovníků přijímány osoby, jejichž odborná způsobilost byla ověřena v jiném oboru kontrolní činnosti, nařídí vedoucí orgánu jejich přezkoušení ze zvláštních odborných znalostí do jednoho roku po přijetí. Přitom na základě porovnání obsahových náplní zkoušek v příslušných oborech kontrolní činnosti upraví rozsah tohoto přezkoušení.


§ 14

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministryně:
Ing. Kořínková CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 3 zákona č. 405/1991 Sb., o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice.

2) Část druhá zákona č. 405/1991 Sb.

3) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) Např. vyhláška federálního ministerstva financí č. 63/1989 Sb., o ověřovatelích (auditorech) a jejich činnosti.

Přesunout nahoru