Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 271/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Částka 57/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. května 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:

1. V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: "ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu,2a) a to tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.".

2. V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta:

"Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.".

3. V § 8 první větě se za slova "1000 Kčs" vkládají tato slova: "a ve věcech obchodních 5000 Kčs,".

4. V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".

5. V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova "zahájení řízení" vkládají tato slova: "nebo na základě výzvy příslušného soudu".

6. V § 11 odst. 1 se vypouští ustanovení písmena c).

Čl. II

Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9.

2. V položce 19 se za slova "jiných soudních spisů" vkládají tato slova: ", spisů zrušených státních notářství".

3. V položce 22 poznámka v bodě 1 zní:

"1. Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostem. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.".

4. Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které znějí:

"Položka 24A

Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku, z ceny věcí 1 %nejméně 50 Kčs

Položka 24B

Z návrhu na umoření listiny200 Kčs".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Burešová v. r.

Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

2a) § 9 odst. 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.

Přesunout nahoru