Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 264/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Částka 56/1992
Platnost od 10.06.1992
Účinnost od 01.01.1993
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. Izrušeno

Čl. II

Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. § 5 odst. 3 zní:

"(3) Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".

2. § 8 zní:

"§ 8

K návrhu na vklad do katastru nemovitostí je oprávněná osoba povinna předložit příslušnému orgánu republiky6a) doklad o odvedení částek uvedených v § 7, případně o tom, že se uzavřela dohoda o splátkách.".

Poznámka č. 6a) pod čarou zní:

"6a) Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.".

Čl. III

Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, se mění takto:

V § 5 odst. 3 druhá věta zní: "Je-li předmětem dohody o vydání věci nemovitost, použije se § 133 odst. 2 občanského zákoníku.".

Čl. IV, Čl. Vzrušeno

Čl. VI

Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, se mění takto:

V § 31 odst. 2 písm. a) se slova "státní notářství" nahrazují slovem "soud".

Čl. VII, Čl. VIIIzrušeno

Čl. IX

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, se mění takto:

§ 38 odst. 4 se vypouští.

Čl. Xzrušeno

Čl. XI

Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., se mění takto:

V § 19 odst. 3 se slova "registrace podle zvláštních předpisů8) se nevyžaduje" nahrazují slovy "vlastnické právo k nemovitostem přechází vkladem do katastru nemovitostí".

Poznámka č. 8) k § 19 odst. 3 se vypouští.


Čl. XII

(1) Zrušuje se zákon č. 95/1963 Sb., o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů.

(2) Zvláštní zákony stanoví, kdo vykonává činnosti náležející podle dosavadních předpisů do působnosti státních notářství.

(3) Okresní soud, v jehož obvodu působilo státní notářství, převezme dnem účinnosti tohoto zákona spisy, písemnosti, předměty, úschovy, evidenční pomůcky a úřední razítka státního notářství, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

(4) Zrušuje se vládní nařízení č. 15/1953 Sb., o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory.

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru