Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 260/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992

Částka 55/1992
Platnost od 01.06.1992
Účinnost od 01.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 21. května 1992

o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 10 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu:


§ 1

Subjekty odvodu

(1) Regulační odvod za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů (dále jen "odvod") provádějí subjekty uvedené v § 2 odst. 1 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu a subjekty podléhající důchodové dani podle zákona o důchodové dani1) nebo dani ze zisku podle zákona o zemědělské dani,2) pokud podíl vkladu České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, obcí a fondů národního majetku3) na jejich základním jmění4) nebo kmenovém jmění5) k 1. červnu 1992 je vyšší než 50 % a pokud se v odstavci 2 nestanoví jinak.

(2) Ze subjektů uvedených v odstavci 1 neprovádějí odvod

a) subjekty, u nichž podíl zahraničního účastníka (účastníků) na základním jmění činí k 1. červnu 1992 více než 30 %,1)

b) subjekty, které vznikly po 31. prosinci 1991; to neplatí pro akciové a jiné obchodní společnosti založené fondy národního majetku,6) jakož i pro subjekty, které vznikly ze subjektů uvedených v odstavci 1 přeměnou v obchodní společnost nebo v jinou formu obchodní společnosti nebo splynutím, sloučením, popřípadě rozdělením podle zvláštního předpisu7) (§ 5 odst. 5),

c) subjekty, které vstoupily do likvidace před 1. lednem 1992.8)

§ 2

Mzdové a ostatní osobní náklady

(1) Pro stanovení odvodu je rozhodný objem plnění uvedených v odstavci 2, která jsou subjektem odvodu zahrnuta do mzdových a ostatních osobních nákladů (dále jen "regulované mzdové náklady").

(2) Regulovanými mzdovými náklady se pro účely tohoto nařízení rozumějí

a) mzdy9) s výjimkou mezd hrazených ze státního rozpočtu, doplatků do průměrného výdělku poskytnutých při převedení zaměstnanců na jinou práci10) a na základě rozhodnutí subjektu odvodu též s výjimkou mezd poskytnutých zaměstnancům se změněnou pracovní schopností,11)

b) odměny za práci podle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr,12)

c) odměny podle smluv o dílo a příkazních smluv,13)

d) odměny členů správních, dozorčích, revizních a obdobných orgánů,

e) částky, které subjekt odvodu poskytuje jako úhradu jiným subjektům v případech uvedených v písmenech a) až d).

§ 3

Odvodové období

(1) Odvodovým obdobím je období od 1. června do 31. prosince 1992, pokud se dále nestanoví jinak.

(2) U subjektu odvodu, který v období po 31. květnu do 31. prosince 1992 bude zrušen v souvislosti s privatizací podle zvláštních předpisů,3) s likvidací,14) nebo s prohlášením konkursu,15) končí odvodové období posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího měsíci, v němž došlo ke zrušení nebo k prohlášení konkursu; pokud ke zrušení nebo k prohlášení konkursu došlo poslední den kalendářního měsíce, končí odvodové období tento den.

Základ odvodu

§ 4

Základem odvodu je částka, o kterou regulované mzdové náklady zúčtované za odvodové období k výplatě nebo úhradě překročí objem těchto nákladů nepodléhající odvodu.

§ 5

(1) Objem regulovaných mzdových nákladů nepodléhající odvodu zjistí subjekt odvodu za odvodové období tak, že výchozí základnu (odstavce 2 až 5) upraví podle odstavce 6 a zvýší o procento směrného růstu mezd (§ 6).

(2) Výchozí základnou, pokud se dále nestanoví jinak, je 58,8 % objemu regulovaných mzdových nákladů zúčtovaných k výplatě nebo úhradě za rok 1991.

(3) Subjekt odvodu, u něhož se odvodové období stanoví podle § 3 odst. 2, zjistí výchozí základnu tak, že 8,4 % objemu regulovaných mzdových nákladů zúčtovaných k výplatě nebo úhradě za rok 1991 vynásobí počtem kalendářních měsíců odvodového období.

(4) Subjekt odvodu, který vznikl po 1. lednu 1991 do 31. prosince 1991, zjistí výchozí základnu tak, že regulované mzdové náklady zúčtované k výplatě nebo úhradě v roce 1991 vydělí počtem placených dnů v období, za které tyto náklady zúčtoval, a vynásobí číslem, které se rovná součinu čísla 22 a počtu kalendářních měsíců odvodového období.

(5) Subjekt odvodu založený fondem národního majetku a subjekt uvedený v § 1 odst. 1, který se přeměnil v obchodní společnost nebo v jinou formu obchodní společnosti nebo se sloučil nebo splynul s jiným subjektem, popřípadě se rozdělil v období po 31. prosinci 1991 do 31. prosince 1992, vychází při zjišťování výchozí základny z příslušných údajů zrušeného subjektu.

(6) Subjekt odvodu výchozí základnu

a) zvýší o procento přírůstku skutečného přepočteného průměrného evidenčního počtu zaměstnanců (pracovníků)16) dosaženého mezi odvodovým obdobím a rokem 1991 (dále jen "počet zaměstnanců"),

b) sníží o polovinu procenta úbytku počtu zaměstnanců do hranice 10 % úbytku dosaženého mezi odvodovým obdobím a rokem 1991; nad tuto hranici sníží výchozí základnu o procento úbytku počtu zaměstnanců.

§ 6

Směrný růst mezd

(1) Směrný růst mezd činí:

a)u bank a spořitelen 0 %,
b)u ostatních subjektů
1.které vykázaly poměr zisku k nákladům ve výši do 12 % a u pojišťoven 12 %,
2.které vykázaly poměr zisku k nákladům ve výši nad 12 % 17 %.

(2) Subjekt odvodu vypočte poměr zisku k nákladům ze součtu údajů uvedených v měsíčních účetních výkazech o výsledku hospodaření hospodářských organizací za

a) kalendářní rok, je-li pro něho odvodové období stanoveno v § 3 odst. 1, nebo

b) ucelená čtvrtletí předcházející konci odvodového období, je-li pro něho odvodové období stanoveno v § 3 odst. 2.

§ 7

Sazby odvodu

(1) Sazby odvodu činí ze základu odvodu (§ 4) při překročení objemu regulovaných mzdových nákladů, který nepodléhá odvodu (§ 5)

sazba odvodu v %překročení objemu regulovaných mzdových nákladů nepodléhajícího odvodu v %
0do 3
200do 5
750nad 5

(2) Překročení objemu regulovaných mzdových nákladů nepodléhajícího odvodu v procentech se zjišťuje z podílu základu odvodu (§ 4) na objemu regulovaných mzdových nákladů nepodléhajícím odvodu (§ 5).


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8

(1) Subjekt odvodu je povinen podat výpočet odvodu tomu orgánu vykonávajícímu správu odvodů, v jehož obvodu měl sídlo poslední den odvodového období, a to do konce následujícího kalendářního měsíce. Orgán vykonávající správu odvodu může v odůvodněných případech lhůtu pro podání výpočtu prodloužit, a to nejdéle o 15 kalendářních dnů.

(2) Pokud subjekt odvodu provádí výpočty podle § 1, § 5 odst. 6 a § 7 v procentech, činí tak na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení.

(3) Subjekt odvodu provádí odvod ze zisku po zdanění, pokud nerozhodne, že jej provede z fondu odměn.

§ 9

Odvod je splatný ve lhůtě stanovené pro podání jeho výpočtu.

§ 10

Zrušuje se nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 511/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 531/1991 Sb. Tím není dotčena povinnost provést tyto odvody za rok 1991.

§ 11

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb.

2) Zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 574/1990 Sb. a zákona č. 578/1991 Sb.

3) Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb.
Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České Republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon SNR č. 253/1991 Sb., o působnosti orgánů Slovenské republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů.

4) Např. § 58 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, § 4 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

5) § 6 zákona č. 111/1990 Sb., o státním podniku.

6) § 28 zákona č. 92/1991 Sb.

7) Např. § 69 zákona č. 513/1991 Sb.

8) § 70 až 75 a § 761 zákona č. 513/1991 Sb.

9) § 4 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

10) § 8 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 1/1992 Sb.

11) Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

12) Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 425/1991 Sb., o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr.
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí Slovenské republiky č. 524/1991 Sb., o odměňování prací konaných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, ve znění vyhlášky č. 183/1992 Sb.

13) § 631 až 656 a § 724 až 741 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

14) § 68 a násl. zákona č. 513/1991 Sb.

15) Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání.

16) § 8 odst. 2 písm. c) zákona č. 21/1971 Sb., o jednotné soustavě sociálně ekonomických informací, ve znění zákona č. 128/1989 Sb.

Přesunout nahoru