Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 255/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky

Částka 54/1992
Platnost od 12.06.1992
Účinnost od 12.06.1992
Zrušeno k 10.05.1994 (79/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

255

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví pro zaměstnance uvedené v odstavci 2

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) příplatky za vedení,

c) hodnostní příplatky,

d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a osobního příplatku a jeho maximální výši,

e) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance, kteří jsou příslušníky Sboru požární ochrany České republiky v pracovním poměru k zaměstnavateli, kterým je ministerstvo vnitra České republiky, Magistrátní úřad hlavního města Prahy, okresní úřad nebo obec a jimi zřízené organizace (dále jen "zaměstnavatel").

§ 2

Platové třídy a platové stupně

(1) Zaměstnanec se zařadí na základě druhu práce sjednaného v pracovní smlouvě1) a v jeho rámci na něm

požadovaných nejnáročnějších prací (dále jen "sjednaný druh práce") a plnění kvalifikačních předpokladů, případně požadavků (§ 3) do platové třídy podle katalogu prací uvedeného v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení (dále jen "katalog").

(2) Náčelník nebo velitel se zařadí do platové třídy, ve které jsou v katalogu zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců nebo nejnáročnější práce jím vykonávané.

(3) Zaměstnanec se zařadí do jednoho z deseti platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené zaměstnavatelem podle § 5. Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis") stanovit pravidla pro postup zaměstnanců do vyššího platového stupně podle hodnocení jejich pracovních výsledků a způsob a podmínky tohoto hodnocení.

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad stupně vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu.

(2) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit

a) požadavek2) zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání zvláštní předpis,3)

b) požadavky2) pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, zvláštní předpis.3)

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnance zařadí zaměstnavatel do té platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného stupně vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis3) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebný stupeň, zaměření nebo obor vzdělání

a) do první až třetí platové třídy,

b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu dvou let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Na dobu delší než dva roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebný stupeň, zaměření nebo obor vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let nebo

b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu, nebo

c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen "střední odborné vzdělání") nebo

d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud řádný výkon na něm požadované dělnické nebo obdobné práce vyžaduje podle vnitřního předpisu zaměstnavatele jen vyučení v oboru nebo zvláštní zkoušku odborné způsobilosti stanovenou zvláštním předpisem, nebo

e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl bakalářského vzdělání nebo alespoň úplného středního vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání (dále jen "úplné střední vzdělání").

(4) Zaměstnance, který nezískal před ukončením potřebného stupně vzdělání odbornou praxi, lze po dobu získávání praktických zkušeností pro řádný výkon sjednaného druhu práce zařadit nejvýše do čtvrté platové třídy, jestliže ukončil úplné střední vzdělání, nebo nejvýše do šesté platové třídy, jestliže ukončil bakalářské nebo vyšší odborné vzdělání, anebo nejvýše do osmé platové třídy, jestliže ukončil vysokoškolské vzdělání. Není-li toto zařazení v souladu s ustanovením odstavce 1 věty první, může být zaměstnanec zařazen do čtvrté, šesté nebo osmé platové třídy nejvýše po dobu jednoho roku od ukončení potřebného stupně vzdělání.

§ 5

Doba rozhodná pro zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Do doby rozhodné pro zařazení zaměstnance do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") příslušné platové třídy započte zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosaženou po ukončení stupně vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)], nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy,

b) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin při prvním zařazení zaměstnance do příslušné platové třídy,

c) výkonu vojenské základní (náhradní) služby v rozsahu zvláštním zákonem stanovené doby a civilní služby v rozsahu nejvýše osmnácti měsíců a

d) mateřské a další mateřské dovolené, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let.

(2) Praxí v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),

b) do osmé a vyšší platové třídy, který dosáhl jen bakalářského vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl nižšího než úplného středního vzdělání.

(4) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 může zaměstnavatel odečíst jinou dobu, než jsou doby uvedené v odstavci 3, pouze na základě hodnocení pracovních výsledků zaměstnance, pokud stanovil podle § 2 odst. 3 věty druhé pravidla pro postup zaměstnanců do vyššího platového stupně podle hodnocení jejich pracovních výsledků a způsob a podmínky tohoto hodnocení.

§ 6

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení. Ode dne 1. ledna 1993 jsou platové tarify stanoveny v příloze č. 3, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Zaměstnanci, kterému § 73 odst. 2 až 4 zákoníku práce ukládá větší rozsah základních povinností a omezení než jiným zaměstnancům, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 25 % platového tarifu desátého platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 40 % platového tarifu desátého platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do desáté až dvanácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu desátého platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

Náčelníkovi nebo veliteli, kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení stanovený v přílože č. 4, která je součástí tohoto nařízení.

§ 9

Hodnostní příplatek

Zaměstnanci přísluší hodnostní příplatek, a to

v hodnostiKčs měsíčně
rotný PO700
rotmistr PO900
nadrotmistr PO950
podpraporčík PO1000
praporčík PO1050
nadpraporčík PO1100
podporučík PO1150
poručík PO1200
nadporučík PO1250
kapitán PO1300
major PO1450
podplukovník PO1600
plukovník PO1750

§ 10

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.4)

(2) Zaměstnanci, u něhož může dojít v souvislosti s bezprostřední účastí na zdolávání požárů, na záchranných pracích při živelních pohromách nebo jiných mimořádných událostech k ohrožení jeho života nebo zdraví, poskytuje zaměstnavatel zvláštní příplatek ve výši 500 Kčs až 1200 Kčs měsíčně. Ostatním zaměstnancům poskytuje zaměstnavatel zvláštní příplatek ve výši 100 Kčs až 500 Kčs měsíčně.

§ 11

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, popř. v souvislosti s jeho uvolněním z dosavadního zaměstnání, pokud zaměstnanec splní podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu podle zvláštního předpisu.5)


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 12

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 13

Náčelníkovi nebo veliteli stanoví platový tarif a výši příplatků a odměn podle tohoto nařízení orgán, který ho do funkce ustanovil.

§ 14

Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkoly učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávníbo úkonu.6)

§ 15

(1) Zaměstnance, který absolvoval nástupní odbornou přípravu a je zařazen ve směnné službě, může zaměstnavatel zařadit do páté platové třídy, i když nesplňuje předpoklad vzdělání pro tuto platovou třídu.

(2) Zaměstnavatel nemusí zaměstnance, kterého zařadil do platové třídy před určením zaměření nebo oboru vzdělání anebo dalšího požadavku pro řádný výkon sjednaného druhu práce, přeřazovat do jiné platové třídy, jestliže tyto požadavky nesplňuje, avšak jeho odborné znalosti zaručují kvalitní výkon sjednaného druhu práce.

§ 16

Zaměstnavatel může v kalendářním roce 1992 poskytovat odměny podle § 11 písm. a) z fondu vedoucího.

§ 17

Zrušuje se:

Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 29. června 1987 č.j. PO-1333/V-87 o odměňování příslušníků Sboru požární ochrany (reg. v částce 14/1987 Sb.).

§ 18

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou přílohy č. 3, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 29 a 68 zákoníku práce.

2) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

3) Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1990 Sb.).

4) Nařízení vlády České republiky č . 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

5) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 255/1992 Sb.

KATALOG PRACÍ

PLATOVÁ TŘÍDA 5

Příklady prací:

1. Provádění hasebních prací, záchrana osob a věcí při požárech a mimořádných událostech pod vedením a za pomoci běžných technických prostředků, soustavná odborná a fyzická příprava, udržování svěřených věcných prostředků, výstroje a výzbroje v provozuschopném stavu, obsluha určených technických prostředků, oprava a údržba technických prostředků vybavení požárních stanic, zajišťování spojení předepsaným způsobem za pomoci telefonních a radiových pojítek při zásahu i mimo něj.

2. Samostatný výkon technických a ekonomicko právních činností na příslušném správním úseku.

PLATOVÁ TŘÍDA 6

Příklady prací:

1. Provádění hasebních prací, záchrany osob a věcí při požárech a mimořádných událostech v rizikových podmínkách s případným použitím speciálních ochranných obleků, dýchací techniky, za pomoci výškové a vyprošťovací techniky (vysokozdvižné plošiny, automobilové žebříky, záchranné plachty, matrace apod.), řízení a obsluha požárních vozidel při zásahu, výkon preventivních protipožárních opatření.

2. Výkon samostatné odborné činnosti s vymezenou působností na jednotlivých úsecích správy Sboru požární ochrany, výkon státního požárního dozoru v územní působnosti správního orgánu.

PLATOVÁ TŘÍDA 7

Příklady prací:

1. Provádění nejsložitějších hasebních prací, záchrany osob a věcí při požárech a mimořádných událostech v rizikových podmínkách s použitím speciální hasící, vyprošťovací, dýchací a oživovací techniky, ochranných obleků, speciálních měřících přístrojů, výkon prací pod vodou, nad volnou hloubkou, v protichemických a žáruvzdorných oblecích.

2. Výkon specializovaných technických činností v požární ochraně s účastí na místě zásahu (např. strojní, protiplynová a spojová služba).

3. Odpovědnost za akceschopnost svěřených technických prostředků, řízení a obsluha speciálních požárních vozidel, vyprošťovacích zařízení, účast s uvedenou technikou na hašení požárů.

4. Řízení činnosti požárního družstva při zdolávání požáru, záchraně osob a jiných mimořádných událostech, zpracování dokumentace o zásahu, vedení agendy o výkonu družstva, podíl na organizování požárních prověrkových a taktických cvičení.

5. Výkon odborných činností na úseku statní správy s případnou účastí na místě zásahu, vedení určené technicko ekonomické agendy, koordinace preventivní činnosti na úseku požární ochrany v obcích či městských částech, přípravy odborných stanovisek pro stavební a kolaudační řízení, podíl na zjišťování příčin požárů, požárně technických charakteristik materiálů, požárně technických expertíz a výkon státního požárního dozoru s uplatňováním postihu vůči organizacím v územní působnosti správního orgánu.

6. Kontrola stavu zabezpečení požární ochrany a stavu technických prostředků požární ochrany v organizaci.

7. Organizace provádění drobných oprav a pravidelné údržby vozidel zásahové techniky ve směně.

PLATOVÁ TŘÍDA 8

Příklady prací:

1. Koordinace zásahových jednotek při rozsáhlejších požárech, mimořádných událostech a při nasazování speciální techniky, určování požární taktiky při zásahu, zpracování dokumentace o zdolávání požárů, odpovědnost za trvalou akceschopnost příslušníků své čety, spolupráce při odborné přípravě a organizaci požárních prověřovacích a taktických cvičeních.

2. Obsluha a servis speciální techniky na hašení požárů a záchranu osob, obsluha a údržba speciálních zařízení, agregátů, měřící a vyprošťovací techniky, měření obsahu toxických plynů v ovzduší, vyhodnocování požární situace, poskytování aktuálních informací veliteli zásahu, spolupráce s ostatními technickými složkami.

3. Vyhodnocování požární situace za pomoci výpočetní techniky, pořizování videozáznamů na místě požárů pro dokumentační a výukové účely, podíl na zjišťování příčin vzniku požárů a pořizování odborných vyjádření.

4. Samostatný výkon složitých odborných činností na úseku státní správy, zabezpečování složitých úkolů nebo agend, odborných koncepčních a metodických prací s případnou účastí na místě zásahu.

5. Organizace výkonu státního požárního dozoru, výukové a výcvikové činnosti, výjezd k požárům nebo jiným zásahům a účast na práci v bojovém úseku.

6. Zajišťování složitých technicko opravárenských prací.

PLATOVÁ TŘÍDA 9

Příklady prací:

1. Řízení činnosti regionální požární jednotky ve směně, rozhodování o jejím vysílání ke zdolání požáru, řízení zásahu, zpracování dokumentace o zásahu, rozhodování o nasazení speciální techniky, organizování a provádění takticko požárních a prověřovacích cvičení jednotek ve směně a navrhování opatření ke zkvalitnění odborné úrovně jednotek požární ochrany.

2. Odpovědnost za akceschopnost nejsložitějších technických prostředků, řízení činnosti zásahové techniky při složitých chemických zásazích, havarijních a vyprošťovacích pracích, zpracování návrhu zásad pravidel a metodiky zabezpečení řádného provozu příslušných technických prostředků.

3. Odpovědnost za funkčnost a úplnost vybavení požární stanice, účast na výjezdech k velkým a složitým požárům, řízení bojového úseku, analyzování stavu operativně technických opatření v hasebním obvodě požární stanice.

4. Zabezpečení příjmu a vyhodnocování informací o požárech, určování postupu při koordinaci meziokresní pomoci a součinnostních jednotek (policie, záchranná služba atd.), rozhodování o nasazení sil a prostředků požární ochrany, o svolání štábu zdolávání požáru nebo mimořádné události, účast ve štábu zdolávání požáru s případným řízením zásahu, organizování požárních prověřovacích cvičení ve velkých objektech.

5. Zpracování souhrnných a koncepčních stanovisek z oboru požární ochrany, požárně technických expertíz, metodických a jiných pokynů v oblasti státního požárního dozoru, výjezd k požárům a k jiným nehodám, zjišťování jejich příčin, práce ve štábu hasení.

6. Kontrola a usměrňování požární ochrany v orgánech a organizacích včetně správního řízení, zabezpečování příprav Sboru požární ochrany k obraně v okrese, kontrola a usměrňování činnosti na správách a útvarech Sboru požární ochrany.

PLATOVÁ TŘÍDA 10

Příklady prací:

1. Odpovědnost za odbornou přípravu příslušníků útvaru Sboru požární ochrany, zpracování expertíz a analýz stavu operačně technických opatření, zastupování útvaru Sboru požární ochrany ve vymezeném rozsahu při projednávání otázek týkajících se svěřené oblasti.

2. Řízení rozsáhlých nebo speciálních zásahů při likvidaci hromadných havárií v silniční, železniční a letecké dopravě, koordinace společných zásahů s ostatními požárními jednotkami a technickými a záchrannými službami.

3. Určování druhu protipožární nebo zásahové techniky a počtu jednotek k výjezdu podle charakteru jednotlivých případů a organizace práce štábu zdolávání požáru nebo mimořádných událostí.

4. Samostatné vykonávání velmi náročných a složitých úkolů, výzkumné a vývojové práce v oboru požární ochrany, zpracování prováděcích předpisů v jednotlivých oborech činnosti požární ochrany, koncepce rozvoje automatizovaných systémů řízení v požární ochraně, zpracování metodiky výuky a výcviku jednotek požární ochrany, zabezpečování příprav Sboru požární ochrany k obraně v republice, zpracování odborných a metodických pokynů s republikovou působností.

5. Samostatné rozhodování ve svěřených oblastech (např. na úseku prevence, represe, technicko ekonomickém, automatickém systému řízení apod.) a navrhování opatření na příslušném odborném úseku.

6. Zpracování koncepce požární ochrany v příslušném územním celku, organizace výkonu státní správy, vydávání rozhodnutí na úseku státního požárního dozoru, odpovědnost za odbornou přípravu příslušníků požární ochrany a zastupování správy Sboru požární ochrany při závažných jednáních o zabezpečení požární ochrany.

PLATOVÁ TŘÍDA 11

Příklady prací:

1. Příprava zásadních materiálů pro utváření politiky vývoje požární ochrany.

2. Výkon funkce zvláštního orgánu na úseku požární ochrany a rozhodování o soustředění a nasazení jednotek požární ochrany.

3. Řízení výzkumných a aplikačních metod k zabezpečení účinné požární ochrany.

4. Řešení úkolů týkajících se řízení, kontroly a koordinace územních orgánů požární ochrany.

5. Zpracování návrhů komplexních programů a koncepcí v jednotlivých oblastech požární ochrany a zabezpečení jejich aplikace v celorepublikové působnosti i v mezinárodní návaznosti, vypracování návrhů zásad zákonů, obecně závazných právních předpisů a ostatních právních norem v požární ochraně.

Kvalifikační předpoklady vzdělání

Platová třídastupeň vzdělání
1základní
2střední odborné
3střední odborné
4úplné střední vzdělání
5úplné střední vzdělání
6úplné střední vzdělání
7úplné střední vzdělání
8vysokoškolské
9vysokoškolské
10vysokoškolské
11vysokoškolské
12vysokoškolské

Poznámky:

a) základním, středním odborným a úplným středním vzděláním se rozumí stupeň vzdělání podle zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.,

b) úplným středním vzděláním se pro účely tohoto nařízení rozumí i úplné střední odborné vzdělání a vyšší odborné vzdělání,

c) vysokoškolským vzděláním se pro účely tohoto nařízení rozumí studium ukončené vykonáním státní zkoušky (§ 19 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách).

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 255/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kčs měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 3220023502500265028003000320035003900440050005700
2do 6227024302590276029303140335036804100462052505990
3do 9234025102680287030603280350038604300484055006280
4do 12241025902770298031903420365040404500506057506570
5do 15248026702860309033203560380042204700528060006860
6do 18255027502950320034503700395044004900550062507150
7do 21262028303040331035803850412045805100572065007440
8do 24269029103130342037104000429047605300594067507730
9do 27276029903220353038404150446049405500616070008020
10nad 27283030703310364039704300463051205700638072508310

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 255/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kčs měsíčně)

Platový stupeňPočet let odborné praxePlatová třída
123456789101112
1do 3220024202660293032203540390042904720519057106280
2do 6230025302780306033603700407044804930542059706560
3do 9240026402900319035103860424046705140565062206840
4do 12249027403030332036504020442048605340587064607110
5do 15259028503140345037904170459050505550611067207390
6do 18269029603250358039404330476052405760634069707670
7do 21279030703370371040804490494054305970657072207950
8do 24288031703490384042204650511056206180680074808230
9do 27298032803610397043704800528058106390703077308510
10nad 27308033903730410045104960546060006600726079908790

Příloha č. 4 k nařízení vlády ČR č. 255/1992 Sb.

Výše příplatků za vedení (v Kčs za měsíc)

Funkceústřední orgán včele s ministremorgán s celorepublikovou působnostíúzemní orgán
1.náčelník hlavní správy3000 - 5000--
2.zástupce náčelníka2000 - 3800--
3.náčelník odboru (náčelník zařízení hlavní správy)1500 - 3000--
4.náčelník oddělení500 - 1500--
5.náčelník zařízení s právní subjektivitou-2200 - 3800-
6.náčelník okresní správy--1600 - 3000
7.zástupce náčelníka--1200 - 2400
8.velitel útvaru (náčelník zařízení okresní správy)--800 - 1600
9.náčelník nebo velitel, který soustavně řídí podřízené zaměstnance--300 - 1200
Přesunout nahoru