Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 254/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Částka 54/1992
Platnost od 12.06.1992
Účinnost od 12.06.1992
Zrušeno k 01.09.1997 (201/1997 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

254

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

Toto nařízení stanoví

a) způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) příplatky za vedení,

c) podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši a

d) podmínky pro poskytování odměn prokurátorům a vyšetřovatelům prokuratury okresních a krajských prokuratur a Generální prokuratury České republiky (dále jen "prokurátor" a "vyšetřovatel") a právním čekatelům prokuratury (dále jen "právní čekatel") včetně prokurátorů, vyšetřovatelů a právních čekatelů, kteří jsou důstojníky v činné službě,

§ 2

Zařazení prokurátora, vyšetřovatele a právního čekatele do platové třídy a platového stupně

(1) Prokurátor a vyšetřovatel okresní prokuratury se zařadí do desáté platové třídy, prokurátor a vyšetřovatel krajské prokuratury do jedenácté platové třídy a prokurátor a vyšetřovatel Generální prokuratury České republiky do dvanácté platové třídy.

(2) Prokurátora a vyšetřovatele zařadí zaměstnavatel (dále jen "prokuratura") do jednoho z sedmi platových stupňů v závislosti na délce praxe započtené prokuraturou podle § 3.

(3) Prokurátor a vyšetřovatel může postoupit z druhého do třetího platového stupně, pokud vykonával funkci prokurátora nebo vyšetřovatele nejméně po dobu tří let, do níž se nezapočítávají doby uvedené v § 3 odst. 1 písm. d), e) a f).

(4) Právního čekatele zařadí prokuratura do osmé platové třídy a do jednoho ze dvou platových stupňů v závislosti na délce praxe.

§ 3

Doba rozhodná pro zařazení prokurátora a vyšetřovatele do platového stupně

(1) Do doby rozhodné pro zařazení prokurátora a vyšetřovatele do platového stupně (dále jen "započitatelná praxe") započte prokuratura dobu

a) výkonu funkce prokurátora nebo vyšetřovatele,

b) praxe právního čekatele,

c) jiné prokázané právní praxe po získání úplného vysokoškolského právnického vzdělání (dále jen "právní praxe"),

d) výkonu vojenské základní (náhradní) a další služby a civilní služby,7)

e) mateřské a další mateřské dovolené,8) nejvýše však v rozsahu šesti let.

f) jiné omluvené nepřítomnosti v práci nepřesahující tři měsíce v kalendářním roce.

(2) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může generální prokurátor České republiky zahrnout do započitatelné praxe i jinou dobu, než je doba stanovená v odstavci 1 písm. a) až c), jestliže prokurátor nebo vyšetřovatel nemohl vykonávat svoji funkci nebo právní praxi z důvodu skončení pracovního poměru na základě neplatného pracovněprávního úkonu.3)

§ 4

Platový tarif

(1) Prokurátorovi a vyšetřovateli přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen, a to

při délce započitatelné praxev platové třídě
101112
1. do ukončení 5. roku praxe14 30015 80016 500
2. od počátku 6. roku praxe16 40017 80018 400
3. od počátku 9. roku praxe18 40019 20019 800
4. od počátku 12. roku praxe19 80020 50021 200
5. od počátku 15. roku praxe21 20021 80022 600
6. od počátku 18. roku praxe22 20023 30023 900
7. od počátku 21. roku praxe22 70024 60025 200
Kč měsíčně.

(2) Prokurátorům a vyšetřovatelům Generální prokuratury může prokuratura určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro první až sedmý platový stupeň dvanácté platové třídy.

(3) Právnímu čekateli přísluší platový tarif stanovený pro první platový stupeň osmé platové třídy ve výši 7 200 Kč měsíčně. Od počátku sedmého měsíce praxe přísluší právnímu čekateli platový tarif stanovený pro druhý platový stupeň osmé platové třídy ve výši 7 700 Kč měsíčně. Právnímu čekateli, který prokáže dobu právní praxe v trvání nejméně jednoho roku, přísluší platový tarif stanovený pro druhý platový stupeň osmé platové třídy.

§ 5

Osobní příplatek

Prokurátorovi, vyšetřovateli a právnímu čekateli, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků, nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než jiní prokurátoři, vyšetřovatelé a právní čekatelé, anebo který je vynikajícím všeobecně uznávaným odborníkem, může prokuratura poskytovat osobní příplatek až do výše 1000 Kč měsíčně.

§ 6

Příplatek za vedení

Podle stupně řízení a náročnosti řídící práce přísluší příplatek za vedení určený prokuraturou v rámci rozpětí stanoveného pro

a)generálního prokurátora České republiky2500 - 6000
b)náměstka generálního prokurátora České republiky2000 - 4000
c)ředitele odboru Generální prokuratury České republiky1500 - 2200
d)vedoucího oddělení (zástupce ředitele odboru) Generální prokuratury České republiky300 - 1200
e)krajského prokurátora1800 - 3200
f)náměstka krajského prokurátora1200 - 2000
g)vedoucího oddělení (vedoucího úseku) krajské prokuratury300 - 1200
h)okresního prokurátora1600 - 2400
ch)náměstka okresního prokurátora800 - 1500 Kčs měs.

§ 7

Odměny

Prokuratura může prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku nebo při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod, popřípadě v souvislosti s jeho uvolněním z dosavadního zaměstnání, pokud prokurátor nebo vyšetřovatel splní podmínky mimořádného poskytování starobního důchodu podle zvláštního předpisu,4)

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život.

§ 7a

Další plat

(1) Prokurátorovi náleží v každém kalendářním pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jedné prokuratury nebo u prokuratury, k níž byl přidělen nebo dočasně přidělen podle zvláštních předpisů.9) Za odpracovaný den se považuje den, v němž prokurátor

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně prokuratury v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na obvyklý pracovní den připadl svátek.

(2) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 1.

(3) Nárok na další plat v prvním pololetí roku nevznikne prokurátorovi, který ukončí pracovní poměr přede dnem 30. června, a nárok na další plat ve druhém pololetí roku nevznikne prokurátorovi, který ukončí pracovní poměr přede dnem 30. listopadu.

(4) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, které byly prokurátorovi naposledy stanoveny prokuraturou, pokud se dále nestanoví jinak.

(5) Další plat za první pololetí kalendářního roku je splatný spolu s platem za měsíc červen a za druhé pololetí kalendářního roku spolu s platem za měsíc listopad. Vznikne-li nárok ve druhém pololetí kalendářního roku až v měsíci prosinci, je další plat splatný spolu s platem za tento měsíc.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 8

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 9

Prokurátorovi, vyšetřovateli nebo právnímu čekateli, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje prokuratura příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)

§ 10

Prokuratura může při zařazení vyšetřovatele, kterému bylo prominuto vysokoškolské vzdělání,6) do příslušné platové třídy započítat dobu výkonu funkce vyšetřovatele nejvýše v rozsahu dvou třetin. V případě uvedeném ve větě první se ze započitatelné praxe odečte vyšetřovateli doba pěti roků, pokud dosáhl úplného středního vzdělání, a doba devíti roků, pokud dosáhl nižšího než úplného středního vzdělání.

§ 11

Prokuratura může v kalendářním roce 1992 poskytovat odměny podle § 7 písm. a) a c) z fondu vedoucího.

§ 12

Zrušuje se výnos ministerstva práce a sociálních věcí České republiky ze dne 2. října 1991 č.j. 324-7424/10 000, o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury (č. 428/1991 Sb.).

§ 13

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 442/1992 Sb. Čl. II

Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni 1. května 1992 všechny doby započítané podle předpisů platných před tímto dnem.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 145/1993 Sb. Čl. II

Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1993.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 61/1994 Sb. Čl. II

Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc leden 1994.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 178/1995 Sb. Čl. II

Další plat (§ 7a) se poskytne poprvé v roce 1995 a jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak prokurátorovi v tomto roce vznikl nárok.


Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

2) § 124 až 128 zákoníku práce.

3) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

4) Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění pozdějších předpisů.

5) Nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

6) § 37 odst. 3 zákona č. 60/1965 Sb.

7) Branný zákon č. 92/1949 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.)
Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 18/1992 Sb.

8) § 157 zákoníku práce.

9) § 19 odst. 3 a § 20 zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb.

Přesunout nahoru