Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 251/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Částka 53/1992
Platnost od 12.06.1992
Účinnost od 12.06.1992
Zrušeno k 01.01.2004 (330/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 22. dubna 1992

o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a), b), d) a e) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Rozsah působnosti

(1) Toto nařízení stanoví

a) katalog prací a kvalifikační předpoklady, způsob zařazování do platových tříd, stupnici platových tarifů a způsob jejich určení,

b) podmínky pro poskytování, výši a splatnost dalších platů,

c) příplatky za vedení,

d) podmínky pro poskytování a výši zvláštního příplatku a podmínky pro poskytování osobního příplatku a jeho maximální výši,

e) podmínky pro poskytování odměn.

(2) Toto nařízení se vztahuje na zaměstnance

a) v organizačních složkách státu, s výjimkou zaměstnanců, jejichž platové poměry upravuje zvláštní právní předpis,1)

b) v organizačních složkách územních samosprávných celků, pokud jsou zřízeny jako zdravotnické zařízení, zařízení sociální péče a kulturní zařízení,

c) v organizačních složkách územních samosprávných celků zařazených do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení, pro které plní úkoly zaměstnavatele orgán vykonávající podle zvláštního právního předpisu2) státní správu ve školství,

d) v příspěvkových organizacích, pokud tak stanoví zákon, s výjimkou zaměstnanců příspěvkových organizací, jejichž zřizovatelem je Ministerstvo obrany.

§ 2zrušeno

§ 3

Kvalifikační předpoklady a požadavky

(1) Kvalifikační předpoklad vzdělání, potřebného pro výkon prací zařazených do jednotlivých platových tříd, je uveden v katalogu prací uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení (dále jen "katalog").

(2) Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem (dále jen "vnitřní předpis") stanovit

a) požadavek3) zaměření nebo oboru vzdělání, potřebného pro výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví kvalifikační předpoklad zaměření nebo oboru vzdělání zvláštní předpis,4)

b) požadavky3) pro řádný výkon některých prací, pokud pro výkon stejných prací nestanoví další kvalifikační předpoklady, než je zaměření nebo obor vzdělání, zvláštní předpis.4)

c) pravidla pro zařazování do platových tříd zaměstnanců, kteří pro řádný výkon požadovaných prací nesplňují

1. požadavky3) stanovené zaměstnavatelem podle písmena b),

2. kvalifikační předpoklady stanovené zvláštním předpisem,4) pokud tento zvláštní předpis nestanoví jinak.

§ 4

Zařazení zaměstnance do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle § 4 odst. 1 zákona do platové třídy, ve které je v katalogu zařazena nejnáročnější práce, jejíž výkon zaměstnavatel na zaměstnanci požaduje. Pokud není tato práce v katalogu uvedena, zařadí zaměstnavatel zaměstnance do platové třídy, ve které jsou v katalogu zahrnuty příklady prací porovnatelné s ní z hlediska složitosti, odpovědnosti a psychické a fyzické náročnosti; při porovnání vychází z obecné charakteristiky platové třídy uvedené v zákoně.

(2) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platové třídy podle odstavce 1, pokud splňuje předpoklady i požadavky potřebné pro řádný výkon práce zařazené v této platové třídě; k dosažení vyššího než potřebného vzdělání se nepřihlíží. Nestanoví-li zvláštní předpis4) jinak, může zaměstnavatel výjimečně zařadit zaměstnance, který nesplňuje potřebné vzdělání

a) do první až třetí platové třídy,

b) do čtvrté a vyšší platové třídy, avšak nejdéle na dobu dvou let, nestanoví-li se dále jinak.

(3) Na dobu delší než dva roky lze zařadit zaměstnance do platové třídy, pro kterou nesplňuje potřebné vzdělání, jestliže

a) dlouhodobou činností v příslušném oboru prokázal schopnost k výkonu požadovaných prací a je starší než 45 let, nebo

b) zahájil v době, po kterou byl výjimečně zařazen do platové třídy podle odstavce 2 písm. b), nebo před tímto výjimečným zařazením, studium, jehož absolvováním si doplní potřebné vzdělání a řádně pokračuje ve studiu, nebo

c) je zařazen do čtvrté platové třídy a dosáhl středního vzdělání nebo středního odborného vzdělání (dále jen "střední odborné vzdělání"), nebo

d) je zařazen nejvýše do sedmé platové třídy, pokud pro řádný výkon na něm požadované práce převážně manuálního charakteru splňuje předpoklady stanovené zvláštním předpisem nebo požadavek vyučení v oboru, stanovený podle § 3 odst. 2 písm. a) zaměstnavatelem.

e) je zařazen do osmé platové třídy a dosáhl úplného středního vzdělání, úplného středního odborného vzdělání (dále jen "úplné střední vzdělání") nebo

f) je zařazen do deváté platové třídy a dosáhl vyššího odborného vzdělání, nebo

g) je zařazen do desáté platové třídy a dosáhl vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, nebo

h) splňuje podmínky odborné a pedagogické způsobilosti stanovené zvláštním předpisem.4a)

§ 5

Zařazení zaměstnance do platového stupně

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance do platového stupně příslušné platové třídy v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro toto zařazení (dále jen "doba započitatelné praxe"). Do doby započitatelné praxe zahrne zaměstnavatel dobu

a) praxe v oboru požadované práce dosažené po ukončení vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem podle § 4 odst. 3 písm. d) nebo po dosažení odborné způsobilosti stanovené ve zvláštním právním předpisu4a) podle § 4 odst. 3 písm. h), nebo po ukončení středního odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do čtvrté platové třídy, nebo úplného středního vzdělání u zaměstnance zařazeného do osmé platové třídy, nebo vyššího odborného vzdělání u zaměstnance zařazeného do deváté platové třídy, nebo vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu u zaměstnance zařazeného do desáté platové třídy,

b) praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem [§ 4 odst. 3 písm. d)] v rozsahu čtyř pětin,

c) jiné praxe v závislosti na míře jejího využití pro úspěšný výkon požadované práce, nejvýše však v rozsahu dvou třetin,

d) výkonu vojenské základní (náhradní) služby a civilní služby v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem pro výkon vojenské základní (náhradní) služby,

e) mateřské dovolené, další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené nebo trvalé péče o dítě nebo děti v rozsahu odpovídajícím délce mateřské dovolené a další mateřské dovolené nebo rodičovské dovolené platné v době této péče podle zvláštního právního předpisu,4b) nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let; uvedené doby se nezapočtou, pokud se zaměstnankyně nebo zaměstnanec současně připravovali na povolání v denním studiu4c) nebo v prezenčním studiu,4d) a

f) osobní péče o dlouhodobě těžce zdravotně postižené nezletilé dítě nebo děti, které vyžadovaly mimořádnou péči, pokud nebyly umístěny v ústavu pro takové děti, nejvýše však v celkovém rozsahu šesti let, a to včetně doby započtené podle písmene e).

(2) Praxi v oboru požadované práce se pro účely tohoto nařízení rozumí výkon práce, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření jako pro výkon požadované práce.

(3) Z doby započitatelné praxe podle odstavce 1 zaměstnavatel odečte, není-li dále stanoveno jinak, u zaměstnance zařazeného do

a) čtvrté až sedmé platové třídy, který nedosáhl úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo dobu čtyř roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání, s výjimkou zaměstnance zařazeného do této třídy podle § 4 odst. 3 písm. d),

b) osmé platové třídy, který dosáhl jen úplného středního vzdělání, dobu dvou roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu čtyř roků, nebo dobu šesti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,

c) deváté platové třídy, který dosáhl jen vyššího odborného vzdělání, dobu jednoho roku, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu tří roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu pěti roků, nebo dobu sedmi roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání,

d) desáté a vyšší platové třídy, který dosáhl jen vysokoškolského vzdělání v bakalářském studijním programu, dobu dvou roků, nebo jen vyššího odborného vzdělání, dobu tří roků, nebo jen úplného středního vzdělání, dobu pěti roků, nebo jen středního odborného vzdělání, dobu sedmi roků, nebo dobu devíti roků, pokud dosáhl jen základního vzdělání.

(4) Pro účely postupu zaměstnance do vyššího platového stupně se do započitatelné praxe zahrnuje doba výkonu požadované práce v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen, v plném rozsahu.

§ 6

Platový tarif

(1) Zaměstnanci přísluší platový tarif stanovený pro platovou třídu a platový stupeň, do kterých je zařazen. Platové tarify jsou stanoveny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu pedagogickým pracovníkem,4e) zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem,4f) který vykonává pedagogickou činnost, zaměstnanci, který je učitelem vyšší odborné školy, a zaměstnanci, který je akademickým pracovníkem v pracovním poměru k Policejní akademii České republiky,4g) přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 10 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

(3) Zaměstnanci, který je podle zvláštního právního předpisu zdravotnickým pracovníkem4f) a vykonává zdravotnické povolání, přísluší platový tarif podle odstavce 1 zvýšený o částku, která odpovídá 17 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen; tato částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny směrem nahoru.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci, který dosahuje velmi dobrých pracovních výsledků nebo kvalitně plní větší rozsah pracovních úkolů než ostatní zaměstnanci, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 50 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(2) Zaměstnanci, který je vynikajícím, všeobecně uznávaným odborníkem a vykonává práce zařazené do deváté až dvanácté platové třídy, může zaměstnavatel poskytovat osobní příplatek až do výše 100 % platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové třídě, do které je zaměstnanec zařazen.

(3) O zvýšení nebo snížení osobního příplatku zaměstnance rozhoduje zaměstnavatel v závislosti na plnění podmínek stanovených v odstavcích 1 a 2.

§ 8

Příplatek za vedení

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele, vedoucímu organizační složky státu nebo vedoucímu organizační složky územního samosprávného celku (dále jen "statutární orgán") a vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele,4h) kterému nepřísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídicí práce příplatek za vedení stanovený v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

§ 9

Zvláštní příplatek

(1) Zaměstnanci, který pracuje ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách, poskytuje zaměstnavatel příplatek ve výši a za podmínek stanovených zvláštním předpisem.5)

(2) Zaměstnanci, který vykonává výchovnou, pomocnou výchovnou, vzdělávací nebo diagnostickou činnost nebo sociální práce s výchovně problémovými dětmi a mládeží a jejich zákonnými zástupci ve speciální škole a ve speciální mateřské škole,6) ve speciální nebo specializované třídě mateřské, základní nebo střední školy,6) ve školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče,7) se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(3) Zaměstnanci, který soustavně vykonává práci třídního učitele, se poskytuje příplatek ve výši

a) 200 Kč až 800 Kč měsíčně nebo

b) 500 Kč až 1800 Kč měsíčně, pokud tuto práci vykonává ve školách, školských zařízeních a třídách uvedených v odstavci 2 nebo ve třídách se žáky různých postupných ročníků v rámci jedné třídy v základních školách, které nemají zřízeny všechny ročníky.

Při výkonu práce třídního učitele ve více třídách přísluší zaměstnanci pouze jeden příplatek, jehož výši určí zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance výhodnější.

(4) Mistrovi odborné výchovy, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném dohledu nad žáky, u kterých hrozí zvýšené riziko úrazu z důvodu používání strojů, nástrojů, popř. přístrojů, které slouží k osvojování praktických dovedností a návyků v dílnách a na pracovištích učňovských zařízení při odborném výcviku, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(5) Zaměstnanci, který soustavně poskytuje zdravotní péči na operačních sálech, anesteziologickoresuscitačních odděleních, jednotkách intenzivní péče a na onkologii, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(6) Zaměstnanci, který vykonává výchovnou nebo vzdělávací činnost v zařízeních sociální péče nebo oddělení Ústavu sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené,7a) se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(7) Zdravotnickým zaměstnancům, jejichž výkon práce je spojen s mimořádnou zátěží spočívající v soustavné přímé péči o osoby v psychiatrických a gerontologických odděleních lůžkových zařízení a ústavech sociální péče pro osoby mentálně nebo tělesně postižené a o tělesně nebo mentálně postižené děti ve zdravotnických zařízeních, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně.

(8) Členům výjezdových skupin zdravotnické záchranné služby7b) se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 2000 Kč měsíčně.

(9) Zaměstnanci, jehož výkon práce je spojen s mimořádnou neuropsychickou zátěží spočívající v soustavném přímém osobním styku s občany v krizových sociálních situacích, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 1000 Kč měsíčně.

(10) Zaměstnanci hygienické služby,8) který soustavně provádí a zajišťuje hygienický dozor mimo sídlo zaměstnavatele a jeho organizačních útvarů, se poskytuje příplatek ve výši 200 Kč až 800 Kč měsíčně.

(11) Zaměstnanci, který vykonává práci výkonného letce, se poskytuje příplatek ve výši 500 Kč až 6000 Kč měsíčně.

(12) Zaměstnanci, kterému zaměstnavatel v rámci dvousměnného, třísměnného nebo nepřetržitého provozu rozvrhl pracovní dobu tak, že střídavě vykonává práci v ranní, odpolední, popř. noční směně, se poskytuje příplatek ve výši 100 Kč až 500 Kč měsíčně. Výši příplatku určí v rámci stanoveného rozpětí zaměstnavatel.

(13) Zaměstnanci přísluší pouze jeden z příplatků stanovených v odstavcích 2 až 11. Výši zvláštního příplatku určí zaměstnanci zaměstnavatel v rámci rozpětí, které je při splnění stanovených podmínek pro zaměstnance nejvýhodnější.

§ 10

Odměny

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout odměnu

a) za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu,

b) k ocenění jeho pracovních zásluh při dovršení padesáti let věku a při prvním skončení pracovního poměru po přiznání invalidního důchodu nebo po nabytí nároku na starobní důchod,

c) za poskytnutí pomoci při předcházení požárům nebo živelním událostem, jejich likvidaci nebo odstraňování jejich následků nebo při jiných mimořádných událostech, při nichž může být ohrožen majetek, zdraví nebo život,

d) za zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace.9)

§ 10a

Další plat

(1) Zaměstnanci náleží v každém pololetí kalendářního roku další plat, pokud v něm odpracuje alespoň 65 dnů u jednoho zaměstnavatele v témže pracovním poměru, neskončí-li tento pracovní poměr v prvním pololetí před 31. květnem nebo před 30. červnem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v červnu, a ve druhém pololetí před 30. listopadem nebo před 31. prosincem, odpracuje-li zaměstnanec stanovený počet dní až v prosinci. Splnění podmínky trvání téhož pracovního poměru k jednomu zaměstnavateli se nevyžaduje, dojde-li ke změně zaměstnavatele a k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na základě zákona.9a)

(2) Za odpracovaný den se považuje den, v němž zaměstnanec

a) odpracoval převážnou část své směny,

b) čerpal dovolenou na zotavenou v rozsahu poloviny své směny a větším,

c) čerpal náhradní volno za práci přesčas nebo za práci ve svátek v rozsahu poloviny své směny a větším,

d) nemohl konat práci pro překážku na straně zaměstnavatele9b) v rozsahu poloviny své směny a větším,

e) nepracoval proto, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek.

(3) Odpracovaný den lze započítat pouze z jediného důvodu uvedeného v odstavci 2.

(4) Zaměstnanec, který je zaměstnán po stanovenou týdenní pracovní dobu9c) a má zaměstnavatelem rozvrženou týdenní pracovní dobu nerovnoměrně,9d) se pro účely odstavce 1 posuzuje jako zaměstnanec, který v kalendářním týdnu odpracoval pět pracovních dnů, i když jeho pracovní doba není rozvržena na všechny pracovní dny v týdnu. Ustanovení odstavce 2 písm. b) až e) platí obdobně.

(5) Výše dalšího platu je součtem částek platového tarifu, příplatku za vedení, osobního a zvláštního příplatku, na které zaměstnanci naposledy vznikl nárok nebo které mu byly zaměstnavatelem naposledy určeny, pokud se nestanoví jinak.

(6) Další plat je splatný v nejbližším dnu stanoveném pro výplatu platu po vzniku nároku na další plat. Před splněním podmínek nároku na další plat stanovených v odstavcích 1, 2 a 4 může zaměstnavatel poskytnout nejvýše dvě zálohy na další plat, pokud se se zaměstnancem dohodne na jejich vrácení v případě, že mu nárok na další plat nevznikne, nebo na vrácení částky, o kterou poskytnuté zálohy překročily výši dalšího platu.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Zaměstnanci zařazenému do první až třetí platové třídy (§ 4) může zaměstnavatel určit platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(2) Zaměstnance vykonávajícího umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce a trenéra, může zaměstnavatel zařadit i do platové třídy, pro kterou nesplňuje kvalifikační předpoklad nebo požadavek (§ 3).

(3) Zaměstnavatel může zaměstnanci vykonávajícímu umělecké nebo umělecko-pedagogické práce nebo činnost sportovce a trenéra, určit v závislosti na rozsahu jeho pracovních povinností platový tarif v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň příslušné platové třídy, pokud okruh zaměstnanců, jichž se tento způsob určení platového tarifu týká, a pravidla pro určení platového tarifu v rámci rozpětí nejnižšího až nejvyššího platového stupně příslušné platové třídy sjedná v kolektivní smlouvě nebo stanoví ve vnitřním předpisu.

(4) Zaměstnavatel může vnitřním předpisem stanovit okruh zaměstnanců vykonávajících uměleckotechnické práce, kterým určí platový tarif obdobně podle odstavce 3.

(5) Zaměstnavatel, který je zdravotnickým zařízením a poskytuje zdravotní péči hrazenou ze zdravotního pojištění,10) může s předchozím souhlasem zřizovatele sjednat v kolektivní smlouvě způsob určení platového tarifu zaměstnancům zařazeným do čtvrté až dvanácté platové třídy v rámci rozpětí platových tarifů stanovených pro nejnižší až nejvyšší platový stupeň v příslušné platové třídě.

§ 12

Platový tarif ve vyšším platovém stupni přísluší zaměstnanci od prvého dne měsíce, v němž dosáhl stanovené doby započitatelné praxe.

§ 13

Vedoucímu zaměstnanci, který je statutárním orgánem zaměstnavatele,2) stanoví platový tarif a výši příplatků a odměn podle tohoto nařízení orgán, který ho do funkce jmenoval, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.11)

§ 14

(1) Ke zmírnění následků křivd vzniklých pracovněprávními úkony učiněnými v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. c) v plném rozsahu i dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec nemohl vykonávat praxi v oboru požadované práce z důvodu neplatného pracovněprávního úkonu.12)

(2) Ke zmírnění následků rozhodnutí, jimiž byli žáci a studenti v důsledku politické perzekuce v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 vyloučeni ze studia na školách poskytujících střední nebo vyšší vzdělání a na vysokých školách, může zaměstnavatel do započitatelné praxe zahrnout odchylně od § 5 odst. 1 písm. b) a c) v plném rozsahu i dobu praxe v oboru požadované práce dosaženou před ukončením vzdělání stanoveného v katalogu nebo požadovaného zaměstnavatelem a dobu jiné praxe, pokud zaměstnanec na základě studijní rehabilitace13) příslušné studium řádně ukončil.

§ 15, § 16zrušeno

§ 17

(1) Zrušují se:

1. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 368/1991 Sb., o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury.

2. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 225/1991 Sb., o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost.

3. Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 119/1991 Sb., o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací.

4. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-16.11.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 21. dubna 1983 č. j. 431-1112-17.3.1983 o odměňování technickohospodářských pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení (reg. částka 1/1988 Sb.).

5. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.10.1987, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 30. listopadu 1984 č. j. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).

6. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-10.9.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků v zařízeních sociálního zabezpečení ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 1/1988 Sb.).

7. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-26.5.1986 o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče (reg. částka 27/1986 Sb.).

8. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-13.9.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).

9. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 431-1112-17.9.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům v odvětví sociálního zabezpečení ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 13/1985 Sb.).

10. Výnos ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. VI/3-1466-14.6.1971 o výjimečném poskytování paušálních odměn za práci přesčas některým pracovníkům Úřadu důchodového zabezpečení v Praze (reg. částka 22/1971 Sb.).

11. Směrnice předsedy Československé akademie věd č. 68 483-17/78 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Úřadu Presidia Československé akademie věd (reg. částka 31/1978 Sb.).

12. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 128/1988-22, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. listopadu 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

13. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 2520/1986-22, kterým se mění a doplňuje výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9. 11. 1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1986 Sb.).

14. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4890/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

15. Směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického č. 4889/1982-22 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům (reg. částka 6/1983 Sb.).

16. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č.4600/1982-22 o odměňování dělníků (reg. částka 30/1982 Sb.).

17. Výnos Českého geologického úřadu č. 1 o odměňování dělníků (reg. částka 24/1982 Sb.).

18. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9.728/89-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 24. 3. 1988 č. j. 5.626/88-V//3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. 9. 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků, ve znění pozdějších předpisů (reg. částka 24/1989 Sb.).

19. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5695/-V/3, kterým se stanoví nomenklatura funkcí, kvalifikačních stupňů a mzdových tarifů (reg. částka 22/1989 Sb.).

20. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3017/88-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 14. května 1987 č. j. 4163/87-V//3 o odměňování dělníků (reg. částka 35/1988 Sb.).

21. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 5 626/88-V/3 o odchylném uplatnění některých ustanovení výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 12. září 1984 č. j. 51-12430-3156 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků (reg. částka 7/1988 Sb.).

22. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 4 163/87-V/3, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 27. 1.1983 č. j. 3 707/83-V//3 o odměňování dělníků (reg. částka 18/1987 Sb.).

23. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9 450/1987-V/3 pro uplatňování mzdových forem v příspěvkových, rozpočtových a jiných organizacích odvětví kultury (reg. částka 18/1987 Sb.).

24. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 6 194/84-V/3 o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období kalendářního roku (reg. částka 19/1984 Sb.).

25. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 10 580/83-V/3 o odměňování pracovníků v organizacích řízených ministerstvem kultury České socialistické republiky a v organizacích spravovaných národními výbory s výzkumnou, vývojovou, odbornou a metodickou činností (reg. částka 6/1984 Sb.).

26. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 3707/83-V/3 o odměňování dělníků (reg. částka 9/1983 Sb.).

27. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 308-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků podniků a účelových zařízení kulturních fondů (reg. částka 10/1982 Sb.).

28. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 20 307-V/3 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků jiných socialistických organizací v oboru působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 10/1982 Sb.).

29. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 18 963/80-Va/3 o odměňování zdravotnických pracovníků v charitativních domovech České katolické Charity (reg. částka 1/1982 Sb.).

30. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 16 820/78-Va/3 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků Ústřední státní památkové péče a ochrany přírody, ústředního ředitelství (reg. částka 28/1978 Sb.).

31. Směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky č. 9889/77-Va/3 pro poskytování ohodnocení dělníků v resortu ministerstva kultury České socialistické republiky (reg. částka 2/1977 Sb.).

32. Výnos ministerstva kultury České socialistické republiky č. 8536/69-V/2, kterým se upravuje odměňování lékařů doprovázejících umělecké soubory při zahraničních zájezdech (reg. částka 30/1969 Sb.).

33. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 1837/OELH//86, kterým se ruší směrnice pro poskytování osobního ohodnocení pracovníků lesního hospodářství ze dne 15. 6. 1982 č. j. 38 346/1982//OELH/82, ve znění výnosu ze dne 30. 11. 1982 č. j. 38 580/2326/OELH/82 (reg. částka 24/1986 Sb.).

34. Směrnice ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialististické republiky č. 38 096//OEVH/3/83 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům v organizacích vodního hospodářství (reg. částka 23/1983 Sb.).

35. Výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 25 933//OEVH/3/81 o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice (reg. částka 12/1982 Sb.).

36. Směrnice ministerstva stavebnictví České socialistické republiky č. 1/1980, kterými se mění a doplňují směrnice ministerstva stavebnictví č. 2 ze dne 27. června 1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích stavební a průmyslové výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a v podnicích stavební výroby řízených národními výbory (reg. částka 14/1981 Sb.).

37. Směrnice Českého svazu výrobních družstev č. 53 pro poskytování osobního ohodnocení technicko -hospodářským pracovníkům (reg. částka 10/1983 Sb.)

38. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 9 o odměňování některých vedlejších činností a poskytování některých odměn v organizacích spotřebního družstevnictví (reg. částka 20/1980 Sb.).

39. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 14 100/90-42, č. 189/1990 Sb., o odměňování technicko-hospodářských pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

40. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 26 087/88-42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství (reg. částka 49/1988 Sb.).

41. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21 850/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 36/1989 Sb.).

42. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 9 870/89-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 6/1989 Sb.).

43. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 16 720/88-42, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. j. 6 095/74-42, kterým se vydává platový řád pro učitele Ústředního ústavu pro vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze, ve znění pozdějších předpisů.

44. Výnos ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky č. 21 000/87-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 17/1987 Sb.).

45. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 900/87-42, kterým se mění výnos ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 19. listopadu 1984 č. j. 30 100/84-42 o odměňování učitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 17/1987 Sb.).

46. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 506/87-42, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. listopadu 1974 č. j. 31 042/74-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogickopsychologických poraden (reg. částka 10/1987 Sb.).

47. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 16 084/87-42 o naturálních požitcích poskytovaných technicko-hospodářským pracovníkům ve školních lesních podnicích vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních lesních hospodářství škol v působnosti národních výborů (reg. částka 10/1987 Sb.).

48. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).

49. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol spravovaných národními výbory (reg. částka 7/1986 Sb.).

50. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 202/84-42 pro poskytování osobního ohodnocení technicko-hospodářským pracovníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 29/1984 Sb.).

51. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 30 100/84-42 o odměňování účitelů vysokých škol - platový řád pro učitele vysokých škol (reg. částka 27/1984 Sb.).

52. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 700/84-42 o odměňování pedagogických pracovníků základních a středních škol a školských zařízení - platový řád pro pedagogické pracovníky (reg. částka 27/1984 Sb.).

53. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 335/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 26/1983 Sb.).

54. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 334/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství a školních polesí škol řízených národními výbory (reg. částka 26/1983 Sb.).

55. Směrnice ministerstva školství České socialistické republiky č. 15 333/83-42 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům národního podniku Komenium (reg. částka 26/1983 Sb.).

56. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 20 785/82-42 o odměňování technicko -hospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze (reg. částka 25/1982 Sb.).

57. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 25 352/82-42 o odměňování dělníků v národním podniku Komenium (reg. částka 32/1982 Sb.).

58. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 22 965/82-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory.

59. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 18 560/81-42 o odměňování mistrů odborné výchovy a odborných instruktorů ve výchovných ústavech pro mládež a v diagnostických ústavech pro mládež (reg. částka 23/1981 Sb.).

60. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 34 395/80-42 o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

61. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 7970/81-42, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. 3. 1979 č. 10 800/79-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti ministerstva školství a ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 14/1981 Sb.).

62. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 556/80-42 o odměňování technickohospodářských pracovníků rozšířených dílenských provozů středních průmyslových škol (reg. částka 24/1980 Sb.).

63. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 300/78-42 o odměňování pracovníků Ústavu školských informací při ministerstvu školství České socialistické republiky (reg. částka 15 //1979 Sb.).

64. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 6 955/78-42 o odměňování technicko -hospodářských pracovníků ve stavební činnosti školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory (reg. částka 16/1978 Sb.).

65. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 29 950/77-42 o odměňování vedoucích pionýrských skupin z povolání (reg. částka 29/1977 Sb.).

66. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 8750/75-42 o nástupních platech absolventů vysokých škol, středních odborných, odborných škol a gymnasií (reg. částka 11/1975 Sb.).

67. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 31 402/1974-42 o nomenklatuře funkcí a základních platů pro pracovníky pedagogickopsychologických poraden (reg. částka 10/1975 Sb.).

68. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 21 337/73-132, kterým se mění a doplňuje platový řád pro provozní a technickohospodářské pracovníky na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství, ve znění výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 23 248/78-42 a výnosu ministerstva školství České socialistické republiky č. j. 9 311/78-42.

69. Výnos ministerstva školství České socialistické republiky č. 14 246/72-132 o odměňování učitelů a vychovatelů za činnost vedoucích pionýrské skupiny (reg. částka 16/1972 Sb.).

70. Výnos ministerstva školství č. j. 9000/68-VI//3 o úpravě platových poměrů provozních a technickohospodářských pracovníků na školách a ve výchovných zařízeních v oboru působnosti ministerstva školství (reg. částka 34/1968 Sb.).

71. Výnos ministerstva školství a kultury č. 32354//66-E/I/11, kterým se vydává platový řád pro učitele bohosloveckých fakult (reg. částka 32/1966 Sb.).

72. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-9517/2807/88 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů a rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 23/1988 Sb.).

73. Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky č. MH/13-1094/344//88, kterým se ruší výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 17. března 1987 č. j. MH/13-2335/780/87 o odchylném uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství, drobných provozovnách národních výborů a rozpočtových zařízeních pro komunální služby (reg. částka 17/1988 Sb.).

74. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3500/1090/1985 o odměňování pracovníků rozpočtových zařízení národních výborů pro komunální služby (reg. částka 11/1985 Sb.).

75. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-13415/2861/1983 o výjimkách při uplatňování mzdových forem v organizacích místního hospodářství (reg. částka 5/1984 Sb.).

76. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-3234/83, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. července 1982 č. j. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů, ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky ze dne 28. června 1983 č. j. MH/4-486/4600/1983 (reg. částka 5/1984 Sb.).

77. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4600/83, kterým se mění výnos ze dne 12. července 1982 č. j. MH/4-762/7584/1982 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 23/1983 Sb.).

78. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-762/7584/82 o odměňování pracovníků drobných provozoven národních výborů (reg. částka 9/1983 Sb.),ve znění výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-486/4-600/83 (reg. částka 23/1983 Sb.), výnosu ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/13-14 344/3234/84 (reg. částka 5/1984 Sb.).

79. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. MH/4-772/8120/79, o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizaci Databanka krajských orgánů Brno (reg. částka 20/1979 Sb.).

80. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. VS/2-5648/79, kterým se mění výnos č. j. VS/2-631/1972 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 15/1979 Sb.).

81. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. HC-571/14-1974 o odměňování pracovníků archivů národních výborů (reg. částka 11/1975 Sb.).

82. Výnos ministerstva vnitra České socialistické republiky č. VS/2-631/72 o úpravě platových poměrů pracovníků inspekcí veřejného pořádku národních výborů (reg. částka 14/1972 Sb.).

83. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. 351/1991 Sb., kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků.

84. Výnos ministerstva zdravotnictví České republiky č. EP-600-28.6.1991, č. 307/1991 Sb., o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou.

85. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. EP-600-23.3.1990, č. 226/1990 Sb., o poskytování odměn za sběr žlučových kamenů.

86. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. EP-600-19.4.1990, č. 218/1990 Sb., o odměňování zdravotnických pracovníků.

87. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-20.7.1989, kterým se mění výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky ze dne 27. června 1984 č. j. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.

88. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-18. 1. 1989 o poskytování odměn za odběr tvrdé pleny mozkové (reg. částka 7/1989 Sb.).

89. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-4.5.1988 o odměňování pracovníků a tvorbě prostředků na mzdy ve společných podnicích (reg. částka 30/1988 Sb.).

90. Výnos ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. EP-600-28.4.1988, kterým se doplňuje výnos ze dne 28. května 1982 č. j. EP-600-26.5.1982 o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 18/1988 Sb.).

91. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-20.1.1988, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 2. září 1982 č. j. EP-600-22.7.1982, ve znění výnosu ze dne 13. září 1985 č. j. EP-600-15.3.1985 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky (reg. částka 12/1988 Sb.).

92. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-3.12.1987, kterým se doplňuje výnos ze dne 27. června 1984 č. j. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 1/1988 Sb.).

93. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.2.1973 o poskytování odměn lékařům za výkony pro Českou státní pojišťovnu (reg. částka 1/1988 Sb.).

94. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-1.9.1987, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1987 Sb.).

95. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.5.1985, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 25/1985 Sb.).

96. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-22.4.1985 o stanovení odměny za sběr krve a zpracování leukocytárního koncentrátu (reg. částka 25/1985 Sb.).

97. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-11.7.1985, jimiž se vydává resortní seznam prací pro přiznávání příplatků za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí (reg. částka 25/1985 Sb.).

98. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-602-25.5.1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).

99. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-7.6.1984 o poskytování odměn kolektivům zdravotnických pracovníků za odběr orgánů pro transplantaci.

100. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-21.5.1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 20/1984 Sb.).

101. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-21.5.1984, jimiž se upravuje postup při poskytování odměn závodním obvodním lékařům a dalším zdravotnickým pracovníkům organizacemi (reg. částka 20/1984 Sb.).

102. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-27.6.1983, kterým se mění výnos o stanovení odměn za sběr hypofýz (reg. částka 25/1983 Sb.).

103. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-12.4.1983 o odměňování pracovníků ústředního sekretariátu České lékařské společnosti (reg. částka 25/1983 Sb.).

104. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-7.8.1982 pro uplatňování mzdových forem ve zdravotnických rozpočtových organizacích (reg. částka 25/1983 Sb.).

105. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-10.7.1981 Věst. MZ ČSR č. 9/1981 o stanovení odměn za sběr hypofýz.

106. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-600-17.2.1981, kterým se mění a doplňuje platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze.

107. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-28.9.1978, kterým se mění a doplňuje výnos č. j. KP/3-600-26.10.1971 o platovém řádu pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 5/1979 Sb.).

108. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-3.3.1978, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. října 1971 č. j. KP/3-600-26.9.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze v platném znění.

109. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-601.4-20.12.1977 o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků rozpočtových zdravotnických organizací (reg. částka 7/1978 Sb.).

110. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-10.3.1977, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 8. dubna 1975 č. j. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).

111. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-13.9.1976, kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 11/1977 Sb.).

112. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 20/1975 Sb.).

113. Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-600-22.8.1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v hospodářských organizacích (reg. částka 15/1974 Sb.).

114. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. KP/3-600-26.10.1971, kterým se vydává platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze (reg. částka 16/1972 Sb.).

115. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 2610/82-224 o odměňování odborných veterinárních pracovníků.

116. Výnos ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 18/27 777/88 o usměrňování mzdových prostředků státních podniků zemědělskopotravinářského komplexu, jejichž zakladateli jsou národní výbory (reg. částka 1/1989 Sb.).

117. Výnos ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky č. 20-1349/78-232 o odměňování pedagogického dozoru při účasti žáků a učňů na špičkových zemědělských pracích (reg. částka 34/1978 Sb.).

118. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. EP-614-20.7.1987 o mzdovém zvýhodnění zdravotnických pracovníků ve vymezeném území pohraničí (reg. částka 25/1987 Sb.).

119. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. E/PM-602-22.10.1976 o poskytování náborových příspěvků pracovníkům Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR) (reg. částka 11/1977 Sb.).

120. Výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. OP/1-062-8.3.1972, kterým se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích resortu zdravotnictví (reg. částka 7/1972 Sb.).

(2) Pro zaměstnavatele a zaměstnance, na které se vztahuje toto nařízení, se po dni jeho účinnosti nepoužijí:

1. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 571/1990 Sb., o odměňování učitelů náboženství.

2. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-10779-3123 o odměňování dělníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

3. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 514-9348-3123 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích výpočetní techniky (reg. částka 8/1985 Sb.).

4. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. F 314-4674-3145-040 682 o odměňování uměleckých pracovníků (reg. částka 20/1982 Sb.).

5. Výnos předsedy Československé akademie věd č. 7/1985, kterým se upravuje odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr na všech pracovištích ČSAV a ve vědeckých společnostech při ČSAV (reg. částka 19/1985 Sb.).

6. Směrnice Československé akademie věd č. 61 197-EO/1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.)

7. Výnos Československé akademie věd, kterým se vydávají "Podmínky pro uzavírání dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr v ČSAV a zásady pro odměňování prací podle těchto dohod" (reg. částka 4/1972 Sb.).

8. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 57 o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu (reg. částka 9/1986 Sb.).

9. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 55 o odměňování technickohospodářských pracovníků v kinech a na správách kin (reg. částka 14/1984 Sb.).

10. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 54, kterým se mění a doplňuje výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 ze dne 31. 5. 1976 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 6/1984 Sb.).

11. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 52 o odměňování obchodně provozních pracovníků (reg. částka 32/1983 Sb.).

12. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 41 o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu (reg. částka 14/1977 Sb.).

13. Výnos ústředního ředitele Československého filmu č. 37 o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích Československého filmu na území České socialistické republiky (reg. částka 33/1976 Sb.).

14. Výnos Českého úřadu geodetického a kartografického č. 5031/1981-22 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 34/1981 Sb.).

15. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 39 o uplatňování mzdových forem v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).

16. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38 o zásadách mzdové politiky v Československém rozhlase (reg. částka 3/1985 Sb.).

17. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 8 o uplatňování mzdových forem v Československé televizi (reg. částka 21/1983 Sb.).

18. Výnos Československé televize č. 56 o poskytování osobního ohodnocení dělníkům v Československé televizi (reg. částka 19/1983 Sb.).

19. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 32 o odměňování dělníků v Československé televizi (reg. částka 6/1983 Sb.).

20. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 57, kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 19. 12. 1977 o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvar centrálního řízení (reg. částka 10/1981 Sb.).

21. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 43, kterým se mění a doplňuje rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 ze dne 1. 11. 1977 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v působnosti Československé televize (reg. částka 3/1981 Sb.).

22. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 o odměňování pracovníků útvaru centrálního řízení v oboru působnosti Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).

23. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 9 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků orchestru a baletu Československé televize (reg. částka 37/1980 Sb.).

24. Výnos Československé televize č. 13, kterým se mění a doplňuje výnos č. 14 Československé televize ze dne 30. října 1968 o úpravě platových poměrů uměleckých, ostatních programových a výtvarně realizačních pracovníků Československé televize (reg. částka 12/1979 Sb.).

25. Výnos ústředního ředitele Československého rozhlasu č. 38, kterým se mění úprava ze dne 16. 11. 1967 o úpravě platových poměrů uměleckých pracovníků hudební oblasti Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).

26. Výnos náměstka ústředního ředitele Československého rozhlasu pro techniku, ekonomiku a správu č. 35 o odměňování pracovníků závodních a školních stravovacích a ubytovacích zařízení Československého rozhlasu (reg. částka 7/1979 Sb.).

27. Směrnice Českého svazu spotřebních družstev č. 5, kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a zásady pro odměňování pracovníků činných na základě těchto dohod (reg. částka 20/1980 Sb.).

28. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 3 pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

29. Směrnice federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 pro poskytování osobního ohodnocení dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů (reg. částka 12/1982 Sb.).

30. Rozhodnutí ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 236/1988 o odměňování pracovníků dělnických povolání v Československé tiskové kanceláři.

31. Výnos ústředního ředitele Československé tiskové kanceláře č. 1000/79 o odměňování odborných, technických, provozních a administrativních pracovníků Československé tiskové kanceláře.

§ 18

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 19

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou přílohy č. 3, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 76/1994 Sb. Čl. III

1. Zaměstnavatel přehodnotí dobu rozhodnou pro zařazení zaměstnance do platového stupně podle tohoto nařízení, jen je-li to pro zaměstnance výhodnější.

2. Plat podle tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc duben 1994.

3. Další plat (§ 10a) se poskytne poprvé v roce 1995 a jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci v tomto roce vznikl nárok.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 141/1995 Sb. Čl. II

Plnění podmínek pro vznik nároku zaměstnance na další plat za druhé pololetí roku 1995 (§ 10a) se zjišťuje od 1. července 1995.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 352/1997 Sb. Čl. II

1. Další plat (§ 10a) se v roce 1998 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Občanským zaměstnancům rozpočtových nebo příspěvkových organizací zřízených Ministerstvem vnitra k plnění úkolů pro potřeby vnitřního pořádku a bezpečnosti nebo pro potřeby požární ochrany se z důvodu uplatnění tohoto nařízení nepřehodnocuje dosavadní započitatelná praxe. Pokud byl zaměstnanec výjimečně zařazen do platové třídy v souladu s § 4 odst. 2 písm. b) nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., posuzuje se doba tohoto výjimečného zařazení podle služebního platového řádu.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 247/1998 Sb. Čl. II

1. Další plat (§ 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb.) se v roce 1999 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 125/2000 Sb. Čl. II

Zaměstnavatel přehodnotí dobu rozhodnou pro zařazení zaměstnance do platového stupně podle nařízení vlády č. 251/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a tohoto nařízení vlády, jen je-li to pro zaměstnance výhodnější.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 125/2000 Sb. Čl. III

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2000 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 453/2000 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2001 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 66/2002 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2002 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 583/2002 Sb. Čl. II

1. Další plat podle § 10a nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 141/1995 Sb. a nařízení vlády č. 70/1996 Sb., se v roce 2003 poskytne jen ve výši poloviny částky, na kterou by jinak zaměstnanci vznikl nárok.

2. Další plat vypočtený podle bodu 1 se zaokrouhlí na celé stokoruny směrem nahoru.


Pithart v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.

KATALOG PRACÍ

1. SPOLEČNÉ HOSPODÁŘSKOSPRÁVNÍ, PROVOZNĚ TECHNICKÉ A VĚDECKOVÝZKUMNÉ PRÁCE

1. PLATOVÁ TŘÍDA

Administrativní a provozně technické práce

1.01. Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolu, doručování roztříděných písemností a podobných materiálů, zprostředkování oběhu spisů a tiskovin.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

Administrativní a správní práce

2.01. Vykonávání pravidelně opakovaných administrativních, administrativně správních nebo provozně manipulačních prací.

2.02. Pořizování a doplňování seznamu inventáře, sledování jeho pohybu včetně evidence a výkaznictví.

2.03. Opisování textu z rukopisu nebo psaní podle diktátu.

2.04. Operativní výkaznictví a evidence zásob, inventáře, základních prostředků a podobně.

2.05. Sestavování jednoduchých statistik a evidencí.

2.06. Skartace běžných písemných materiálů včetně manipulace se spisy, například vyhledávání, ukládání na určená místa nebo podle zvyklostí.

Provozně technické práce

2.07. Vybírání poplatků za výkon služeb včetně odvodu z tržeb.

2.08. Rozkreslování nejjednodušších konstrukčních podkladů podle pokynů.

2.09. Rozmnožování a kopírování technických a jiných informací a výkresové dokumentace na xerografických a diazografických strojích s připojeným snášecím zařízením.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

Administrativní a správní práce

3.01. Vykonávání opakovaných kontrolovatelných administrativních nebo jednoduchých správních prací.

3.02. Vyřizování administrativní agendy vedoucího; vyřizování korespondence podle pokynů, stenografování.

3.03. Práce na elektronických psacích strojích s pamětí RAM (Random Acces Memory); záznam na paměťová media (FD, HD, mg páska) včetně využívání předprogramovaných úkonů a operací, například formátování stran, zarovnání pravého okraje, centrování, opravy, tisk, tabulky a grafy.

3.04. Práce na počítačích různých typů, například PC XT a PC AT v prostředí textového systému nebo vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem včetně jejich kontroly, oprav, třídění a výpisů, popřípadě s vytvářením předprogramovaných tabulek a grafů.

3.05. Evidování (vedení účtů) zásob, základních prostředků, nákladů a podobně.

3.06. Zajišťování chodu spisovny, podatelny, archivu organizace a výpravny včetně stanovení poplatků ve vnitrostátním a mezinárodním styku.

3.07. Jednoduchá inventurní činnost; kontrola stavu inventáře a kvantifikace rozdílů u sourodých a málo rozsáhlých souborů.

3.08. Poskytování jednoduchých informací z odborných agend organizace.

3.09. Doručování peněz a jiných cenných zásilek organizace.

Provozně technické práce

3.10. Obsluha, údržba a běžné opravy rotačních xerografických a diazografických strojů s připojeným snášecím zařízením (rozmnožovač).

3.11. Expedice hotových zásilek a výrobků.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

Administrativní a správní práce

4.01. Vyřizování cestovních dokladů pro zahraniční cesty.

4.02. Vyřizování korespondence podle obecných postupů; vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace.

4.03. Provádění složitějších výpočtů podle vzorců, předpisů a metodik, například nájemného, předepisování úhrad za užívání bytů a nebytových prostor.

4.04. Samostatné práce na počítačích typu PC XT, PC AT a srovnatelných v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů a podobně.

4.05. Zajišťování dílčích prací při plánování přepravy, jako sledování využití dopravních prostředků, kontrola dodržování předepsaných norem spotřeby pohonných hmot včetně vedení potřebné evidence.

4.06. Vykonávání dílčích prací podle pokynů na úseku zásobování a odbytu.

4.07. Fakturace, likvidace faktur včetně kontroly položek a fakturovaných částek.

4.08. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

4.09. Fyzický soupis zboží a obalů; propočet a sumarizace hodnoty zásob, kontrola pokladní hotovosti a pokladních dokladů.

Technické práce

4.10. Shromažďování a zpracování podkladů pro normalizační a jinou technickou činnost.

4.11. Vyřizování reklamací od odběratelů a podávání návrhů na reklamace u dodavatelů.

4.12. Provádění zkoušek a rozborů čistoty vod, chemických rozborů látek, pevnosti a odolnosti materiálu.

4.13. Obsluha geofyzikálních aparatur.

4.14. Kreslení složitých výkresů podle předloh a odborných pokynů.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

Hospodářskosprávní a ekonomické práce

5.01. Vedení personální evidence, zpracování přehledů, výkazů nebo statistik.

5.02. Příprava, zpracování a kontrola statistických údajů ve statistických listech.

5.03. Vedení registratury a zajišťování ukládání závažných dokumentů včetně dohledu nad dodržováním spisových norem.

5.04. Vykonávání odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, civilní obrany a protipožární ochrany; provádění prověrek dodržování bezpečnostních předpisů a protipožární připravenosti jednotlivých pracovišť a dodržování protipožárních předpisů.

5.05. Provádění účetních prací, vedení jednotlivých účtů, kontrola správnosti účetních dokladů.

5.06. Fyzický soupis velkého množství různorodého zboží, majetku nebo obalů, propočet a sumarizace hodnoty zásob, odsouhlasení s účetními doklady, vyčíslení inventurních rozdílů, vyhotovení protokolu, popřípadě řízení práce inventarizační komise.

5.07. Komplexní zajišťování pokladní služby.

5.08. Organizace práce sekretariátu, zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů a organizací a kontrola jejich plnění a další sekretářské práce.

Technické a provozní práce

5.09. Vykonávání ucelených technických prací nebo dílčích technických agend, například provádění náměrů, dílčích rozborů a zkoušek včetně vyhodnocování výsledků, provádění technické kontroly podle technických norem a podmínek, revize stavu technických zařízení.

5.10. Operativní (dispečerské) zajišťování výroby nebo provozu s jednoduchými technologickými vazbami.

5.11. Zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využití dopravních prostředků, mechanizačních prostředků a podobně.

5.12. Technické zajišťování provozu ve školském, stravovacím nebo ubytovacím zařízení.

5.13. Zajišťování provozu výpočetní stanice včetně organizace zpracování distribuce vstupních a výstupních dat a zajišťování jejich bezpečnosti.

5.14. Profesionální pozorování a sledování v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

5.15. Provádění specializovaných odběrů vzorků v terénu.

5.16. Mapování a evidence nemovitostí, grafické a kartografické zpracování.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Hospodářskosprávní a ekonomické práce

6.01. Samostatné vykonávání hospodářskosprávních nebo ekonomických prací nebo zajišťování méně složitých agend, například samostatné zajišťování účetních prací, zpracování uzávěrek za skupiny účtů a provádění ekonomických rozborů podle pokynů, zajišťování správy majetku (kanceláře, budovy), zajišťování jednotlivých úseků personální a platové agendy.

6.02. Komplexní zajišťování utajovaných skutečností tvořících předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství.

6.03. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv a sledování jejich plnění.

6.04. Zajišťování úkolů na úseku propagace a reklamy.

6.05. Sestavování kalkulace nákladů, materiálů a cen jednoduchých výrobků a služeb.

6.06. Zajišťování dodávek zboží (výrobků, materiálů, surovin), jednání s dodavateli o ceně, množství, kvalitě a sortimentu včetně vyřizování reklamací.

6.07. Organizační koordinace práce jednotlivých složek a útvarů s programem vedoucího organizace; zajišťování informačních, organizačních a evidenčních prací sekretariátu.

Technické a provozní práce

6.08. Určování technologických postupů nebo řízení jednoduchých výrob nebo provozů.

6.09. Sestavování a prověřování technických norem a normativů; provádění rozborů technického charakteru; sledování a kontrola dodržování technologických postupů a technických parametrů.

6.10. Komplexní sledování nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnostních předpisů, jeho sledování a předkládání návrhů na odstranění nedostatků.

6.11. Zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí; sestavování podkladů pro investiční činnost; kontrola realizace investic.

6.12. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách.

6.13. Technické zajišťování údržby a oprav rozsáhlých majetkových souborů, školských, zdravotnických a jiných objektů a jejich zařízení.

6.14. Organizačně technické zajišťování chodu složité a speciální výpočetní techniky včetně uvádění do provozu.

6.15. Ovládání provozu systémů výpočetní techniky včetně počítačů vyšších tříd.

6.16. Zpracování výsledků terénních a laboratorních prací, práce na mapovacích procesech.

6.17. Zajišťování projektových kresličských podkladů včetně přípravy podkladů pro vedoucí projektů.

6.18. Zajišťování energetického a vodního hospodářství.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Správní a ekonomické práce

7.01. Zajišťování personální nebo platové agendy.

7.02. Zajišťování kontrolní a revizní činnosti v organizaci.

7.03. Zajišťování a organizace údržby a oprav majetku organizace včetně ekonomického vyhodnocování vynaložených prostředků.

7.04. Provádění dílčích ekonomických rozborů; sledování vývoje nákladů a výdajů včetně návrhů opatření, kontroly sestav a ročního vyúčtování; zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví a kalkulace, zajišťování složitých účetních agend.

7.05. Příprava podkladů pro obchodní jednání.

7.06. Samostatný nákup širokého sortimentu zboží; uzavírání, změny a vypovídání smluv podle vývoje poptávky.

7.07. Zpracování rozboru prodeje, nákupu a zásob jednotlivých sortimentních typů a navrhování obchodně technických opatření ke zvýšení účinnosti prodeje.

7.08. Zpracování správních a odborných rešerší, studijních zpráv a posudků.

7.09. Zajišťování jednotlivých úkolů souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi.

7.10. Zajišťování specializovaných odborných činností a agend v kanceláři ústavního činitele, například koordinace zpracování stanovisek a materiálů a organizační koordinace mezinárodních styků.

Technické a provozní práce

7.11. Určování technologických postupů nebo přímé nebo operativní (dispečerské) řízení výroby nebo provozu, např. - strojního čištění veřejných komunikací, - likvidace odpadu, - údržby silničních vozovek, dopravního značení apod.

7.12. Samostatné zpracování technických norem a podkladů pro normativy.

7.13. Příprava, realizace, posuzování a vyhodnocování efektivnosti obtížnějších stavebních a strojních investic nebo jednotlivých částí velkých investičních celků, příprava výběrového šetření; provádění stavebního dozoru.

7.14. Revize technického stavu vybraných technických zařízení, například zdvíhacích, tlakových, elektrických nebo plynových.

7.15. Samostatné provádění geodetických prací, měření polohopisu a výškopisu včetně grafického zpracování výsledků.

7.16. Provádění sestavitelských prací v kartografii.

7.17. Komplexní zajišťování dopravy v organizačně nejsložitějších podmínkách při více druzích dopravy, například silniční, železniční, vodní.

7.18. Vytváření uživatelských aplikací (uživatelských software) pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné, prostřednictvím programových prostředků zvoleného prostředí, případně vyšších programovacích jazyků včetně jejich odladění.

7.19. Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů, zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů, sítí počítačů podle návodu a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

7.20. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů, zajišťování profylaxe a běžné údržby těchto částí.

7.21. Systémová činnost na výpočetní technice v oblasti použitého softwarového vybavení, projektování úloh a vypracování programů, ochrana a údržba datové báze.

Projektantské a konstruktérské práce

7.22. Projektování staveb menšího významu s běžně používanou konstrukcí a technologií a technicky méně náročných staveb.

7.23. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění, zdravotní techniky, elektroinstalace.

7.24. Jednodušší konstruktérské práce v oblasti územního a urbanistického plánování.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Správní a ekonomické práce

8.01. Komplexní zajišťování personálního rozvoje nebo platové agendy v organizaci s náročnými podmínkami pro výběr, přípravu a ověřování způsobilosti zaměstnanců nebo v organizaci s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců.

8.02. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a jinými mimořádnými situacemi v organizaci.

8.03. Aplikace poznatků psychologie, sociologie, ergonomie a fyziologie v podmínkách organizace.

8.04. Zajišťování cenové tvorby.

8.05. Komplexní zajišťování financování organizace.

8.06. Komplexní zajišťování složitých účetních agend.

8.07. Samostatné zajišťování úkolů v obchodní činnosti organizace, analýza nabídky a poptávky, průzkum trhu (marketing).

8.08. Zajišťování poradenské, rozborové a studijní činnosti v odborných agendách.

8.09. Zajišťování správy školských, zdravotnických, kulturních a jiných objektů a jejich zařízení včetně hospodárného využívání objektů po provozně ekonomické stránce.

8.10. Vypracování složitých rešerší, studijních zpráv a znaleckých posudků.

8.11. Komplexní kontrolní činnost v organizaci.

Technické a provozní práce

8.12. Vypracování technických, hygienických a jiných norem a normativů včetně uspořádání ve sbornících norem a normativů.

8.13. Příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti investic; stavební dozor rozsáhlých investic.

8.14. Určování technologie rozsáhlých výrobních a pracovních systémů s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost.

8.15. Přímé nebo operativní (dispečerské) řízení složitých výrob nebo provozů, například - opravárenské a údržbářské dílny (opravy a technická údržba přepravních a manipulačních strojů, zařízení a mechanizmů), - obrobny, kalírny, svařovny, galvanovny, - výroby, provozu, montáže, údržby a oprav střední technologické složitosti (zabezpečovací, trakční, výrobně energetické, navigační a jiné stroje a zařízení), - rekonstrukce silničních vozovek a dopravního značení, - stavební výroby, tj. výstavby a údržby pozemních objektů jako montovaných hal, veřejných, správních a dopravních objektů jako silnic, vodovodních řadů, kmenových kanalizačních sběračů a podobně, - provozu, výstavby, montáží složitých úpraven vody (s vícestupňovou separací s kapacitou nad 800 l/s), čistíren odpadních vod (s plynovým hospodářstvím s výkonem nad 50 tis. m3/den) a oprav rozvodné vodovodní sítě se složitým systémem zásobování, - výroby stavebních hmot včetně těžby surovin, - lesní pěstební a těžební činnosti, - sazby knih a tiskopisů, reprografického střediska pro barevný tisk.

8.16. Analýza, formulace a algoritmizace konkrétních úloh z oblasti zpracování dat (uživatelských aplikací), vypracování vývojových diagramů řešení programů ve stanovených programovacích jazycích, samostatné odlaďování programů, zpracování odpovídající projektové dokumentace.

8.17. Zajišťování technologie zpracování složitých prováděcích projektů zpracování dat na výpočetních systémech (v počítačových sítích) včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází, provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologie dané projektem na podmínky konkrétního provozu.

8.18. Zajišťování chodu sítě výpočetní techniky v územním celku.

8.19. Samostatná systémová činnost v oblasti výpočetní techniky, rozbory a analýzy pro tvorbu technických projektů, projektování, koordinace servisu a údržby, správa banky dat.

8.20. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení a výpočetních systémů včetně jejich oživování, uvádění do provozu a testování.

8.21. Zajišťování technické správy rozsáhlých majetkových souborů, například diagnostika a hodnocení stavu, příprava a realizace výstavby a oprav včetně koordinace technickohospodářského provozu.

8.22. Revizní práce v kartografii.

8.23. Samostatný výkon odborných geodetických prací ve státních trigonometrických, výškových a tíhových sítích.

Projektové a konstruktérské práce

8.24. Projektování běžných stavebních objektů (obytných objektů do 4 podlaží, pozemních průmyslových objektů s jednoduchým založením) a jednoduché architektonicko-urbanistické řešení investičních celků.

8.25. Konstrukční řešení strojních zařízení a přístrojů, například mechanických zemědělských strojů nebo ortopedické protetiky.

8.26. Samostatné navrhování nových modelů, vzorů a tvarů výrobků nebo částí souborů a kolekcí nebo ucelených částí složitých výrobků včetně spolupráce při realizaci nových výrobků ve výrobě.

Vědeckovýzkumné práce

8.27. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky.

8.28. Řešení přesně věcně i časově stanovených konkrétních výzkumných a vývojových úkolů, zpravidla dílčích částí větších celků s konkrétními návaznostmi na celek i další systémy.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Správní a ekonomické práce

9.01. Zajišťování nejsložitější souhrnné ekonomické agendy organizace včetně komplexních ekonomických rozborů.

9.02. Zajišťování personálního rozvoje nebo platové agendy organizace se zvlášť náročnými podmínkami výběru zaměstnanců z hlediska odborné a morální způsobilosti a vysoce specializované odborné přípravy zaměstnanců s odpovědností za škody širokého, zpravidla celostátního dopadu nebo za obecné ohrožení včetně řešení platových podmínek a metodické pomoci organizacím.

9.03. Komplexní řízení zahraniční propagace včetně organizování výstav a veletrhů.

9.04. Zajišťování veškeré podnikové právní agendy, například řešení občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních a ostatních právních záležitostí včetně zastupování organizace v právních sporech.

9.05. Komplexní zajišťování cenové tvorby za rozsáhlé skupiny různorodých složitých výrobků, produkce a podobně.

9.06. Komplexní zajišťování podnikatelské činnosti jako rozboru trhu, zaměření podnikatelských aktivit, vytváření marketingových studií, cenových nabídek a podobně.

9.07. Zajišťování komplexní správy rozsáhlých souborů školských, zdravotnických, kulturních a jiných objektů a jejich zařízení včetně vyhodnocování ekonomických ukazatelů a vypracování návrhů na finanční zajištění provozu.

Technické a provozní práce

9.08. Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací zpravidla koncepčního dlouhodobého charakteru.

9.09. Přímé nebo operativní (dispečerské) řízení velmi složitých výrob nebo provozů, například:

- externích montáží, externích oprav nebo středních a generálních oprav složitých a rozsáhlých technologických souborů, unikátních zařízení, funkčních celků a zařízení a podobně,

- montáží, dílenských oprav, rekonstrukcí, oživování nebo výroby složitých elektronických (strojních) celků, například měřících přístrojů lékařské elektroniky, zabezpečovací letecké techniky, elektronických a elektrotechnických zařízení VVN,

- nástrojáren a prototypových dílen,

- výstavby a rekonstrukce technicky a technologicky náročných stavebních objektů a celků jako letišť, mostů, hlavních přívodních vodovodních řadů nebo tranzitních produktovodů,

- matematické sazby a sazby vědeckotechnické literatury,

- dispečerské řízení technického provozu celostátních technologických sítí.

9.10. Komplexní zajišťování rozsáhlé investiční činnosti nebo obnovy rozsáhlého souboru nemovitých památek.

9.11. Komplexní zajišťování a organizace technické kontroly v technologicky nejnáročnějších výrobách včetně rozborů kvality a návrhů opatření.

9.12. Zajišťování nejsložitějších prací při montáži, oživování a uvádění do provozu složitých elektronických systémů (funkčních celků).

9.13. Určování technologií nejsložitějších výrob, procesů a provozů.

9.14. Technická údržba rozsáhlých počítačových systémů a atypických zařízení výpočetní techniky.

9.15. Vytváření uživatelských systémů, případně sítí pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné včetně jejich odladění.

9.16. Rozbory a matematické analýzy složitých úloh, analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat, organizování a řízení realizace prováděcích projektů zpracování dat.

9.17. Zajišťování a organizace údržby nejsložitějších zařízení výpočetních systémů; komplexní operativní řízení a koordinace průběhu nejsložitějších oprav prostředků výpočetní techniky včetně počítačových sítí; zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.

9.18. Výkon velmi náročných geodetických prací ve státních trigonometrických a tíhových sítích a při zakládání a vedení automatizovaného systému geodezie a kartografie včetně zpracování úloh celostátního výzkumu na počítačích.

9.19. Šlechtění odrůd a plemen.

9.20. Výkon vrchního stavebního dozoru veřejných prací v regionálním nebo celostátním rozsahu.

Projektové a konstruktérské práce

9.21. Projektování nebo architektonické řešení rozsáhlých a složitých investičních celků nebo jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí včetně případného zajišťování funkce generálního projektanta podle platných předpisů.

9.22. Konstrukční řešení technicky velmi náročných výrobků a zařízení.

Vědeckovýzkumné práce

9.23. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací.

9.24. Řešení výzkumných a vývojových úkolů se zadanými vstupy a vymezenými výstupy ve fázích širšího výzkumného úkolu nebo jiného celku s konkrétními vazbami na navazující systémy a poměrně konkrétními jevy.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Speciální systémové, tvůrčí projektové a konstruktérské práce

10.01. Samostatné tvůrčí řešení nejsložitějších koncepčních a metodických odborných úkolů zásadního výhledového charakteru, jako je stanovení zásadní orientace organizace v oblasti hlavní činnosti, ekonomické orientace, legislativní úpravy, technického a technologického vybavení a úrovně a podobně.

10.02. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrob celků a systémů, například investičních celků.

10.03. Řízení, organizace a koordinace výstavby velmi složitých technologických celků, výrob a zařízení.

10.04. Řešení a koordinace projektových úkolů automatizace řízení, řízení a tvorba logických rozborů a matematické analýzy rozsáhlých projektů a operačních systémů zpracování dat.

10.05. Samostatné tvůrčí konstrukční řešení unikátních strojů a zařízení založených na funkčně nových principech (výrobní zařízení, dopravní prostředky).

10.06. Projektování a architektonické řešení velmi složitých staveb, technologických, územních a urbanistických celků.

10.07. Samostatné vykonávání nejnáročnějších koncepčních a tvůrčích činností v základních geodetických sítích, státních mapových dílech a bázích dat celostátního a mezinárodního významu.

10.08. Vytváření právních předpisů, například vyhlášek, podle zákonných zmocnění s místní, okresní, krajskou nebo jinou oblastní územní působností po legislativní nebo i obsahové stránce včetně případného řešení právních vztahů orgánu nebo organizace.

Vědeckovýzkumné práce

10.09. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky.

10.10. Komplexní řešení výzkumných a vývojových úkolů s definovanými vstupy a rámcově určenými výstupy ve stanoveném čase a s vazbami na příbuzné vědní obory.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Speciální systémové, konstruktérské, projektové a vědeckovýzkumné práce

11.01. Tvůrčí koordinace složitých a rozsáhlých systémů s oblastní, republikovou nebo mezinárodní působností a s rozsáhlými vnitřními a vnějšími vazbami na další systémy.

11.02. Koordinace a tvůrčí řešení projektových, architektonických a konstrukčních úkolů, například významných staveb (městské čtvrti, urbanistické celky a podobně), unikátních strojů a složitých investičních zařízení založených na funkčně nových principech se špičkovými parametry.

11.03. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru.

11.04. Řešení komplexu úkolů s neurčitě zadanými vstupy a neurčitě vymezenými výstupy zpravidla s dlouhodobým časovým horizontem řešení a rozsáhlými a složitými vazbami na ostatní vědní obory, vyžadující vysoký stupeň zobecnění jevů.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Vědeckovýzkumné práce

12.01. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru; tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních projektů.

12.02. Řešení principiálně nových vědeckovýzkumných okruhů s rámcově velmi neurčitě vymezenými vstupy a nespecifikovatelnými výstupy zpravidla významově přesahující velmi dlouhé časové horizonty (generace) s dopady do širokého okruhu lidské činnosti, vyžadující velmi vysoký stupeň zobecnění jevů.

2. SPOLEČNÉ SPECIALIZOVANÉ PRÁCE

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Vykonávání pomocných knihovnických nebo archivářských prací, například upomínky a označování knih.

3.02. Vykonávání jednoduchých organizačně administrativních prací při zajišťování kulturně osvětových akcí místního významu.

3.03. Doprovod skupin návštěvníků zpřístupněných památek nebo kulturních zařízení včetně reprodukce průvodcovského textu.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

4.01. Samostatné vykonávání základních prací výpůjční služby, například kontrola výdeje a vracení archiválií.

Knihovnictví

4.02. Vykonávání základních knihovnických a informačních prací, například objednávání, příjem a třídění knih a tiskovin, jejich uspořádávání, vyhodnocování a vyřazování, adjustace knihovního fondu, revize fondu, budování kartoték, práce se čtenářem a kulturně vzdělávací práce.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

4.03. Zajišťování kulturně osvětových akcí, zpravidla místního významu.

4.04. Zajišťování činnosti kulturních klubů, souborů a kolektivů zájmové činnosti pod odborným vedením.

4.05. Prodej kulturních služeb a pořadů kulturních zařízení.

4.06. Samostatné zpracování tiskové dokumentace dlouhodobého charakteru.

Průvodcovské činnosti

4.07. Doprovod skupin návštěvníků zpřístupněných památek nebo kulturních zařízení včetně odborného výkladu spojeného s odpověďmi na dotazy návštěvníků.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

5.01. Komplexní výkon archivní výpůjční služby; vyhledávání, deponování archiválií, vedení badatelské evidence.

Knihovnictví

5.02. Vykonávání základních knihovnických a informačních prací, budování informačního systému knihovny, poskytování faktografických informací a provádění kulturně vzdělávacích prací.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

5.03. Samostatné zajišťování kulturně osvětových akcí a programů regionálního významu.

5.04. Samostatné zajišťování činností kulturních klubů, uměleckých komisí, souborů a kolektivů zájmové umělecké činnosti.

5.05. Organizování prodeje kulturních služeb a doplňkových činností kulturních zařízení.

5.06. Samostatná dokumentace tisku dlouhodobého charakteru, výběr informací a jejich aktualizace.

5.07. Organizace kulturních akcí, navrhování a příprava témat a tras okružních jízd, zprostředkování tlumočnických a překladatelských služeb a písařských prací pro veřejnost.

Památkářské činnosti

5.08. Zpracování dokumentace výsledků průzkumů památek, památkového fondu a sbírkových předmětů podle odborných požadavků.

Průvodcovské činnosti

5.09. Organizační zajišťování návštěvnického provozu ve zpřístupněné památce, v kulturním zařízení nebo chráněném území; poskytování kvalifikovaného výkladu návštěvníkům s případným použitím jednoho cizího jazyka.

Redaktorské a korekturní činnosti

5.10. Provádění méně složitých korekturních činností, například kontrola správnosti a kvality autorských korektur.

Ostatní

5.11. Obsluha a nastavení pracovních charakteristik zvukových reprodukčních zařízení včetně speciálních studiových strojů; provádění střihů zvuku elektronickou cestou.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Knihovnictví

6.01. Vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích prací.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

6.02. Zajišťování kulturně osvětových, vzdělávacích, programových a produkčních činností ve velkých kulturních zařízeních.

Památkářské činnosti

6.03. Samostatné odborné pořizování dokumentace a vedení evidence průzkumů památek a sbírkových předmětů a příprava dalších podkladů ke stanovení požadavků na ochranu, obnovu a způsoby využití památkového fondu a sbírkových předmětů.

6.04. Odebírání a zpracování vzorků materiálů z památek a sbírkových předmětů (s výjimkou děl vytvarných umění), dokumentační zpracování výsledků analýz a vedení příslušných protokolů.

Průvodcovské činnosti

6.05. Organizační zajišťování a koordinace návštěvnického provozu ve zpřístupněných památkách, kulturních zařízeních nebo chráněném území; poskytování specializovaných výkladů návštěvníkům s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědních oborů s případným použitím dvou světových jazyků.

Redaktorské a korekturní činnosti

6.06. Zajišťování dílčích redaktorských činností, textových úprav a výtvarných činností.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

6.07. Restaurování uměleckořemeslných předmětů včetně řešení technických a výtvarných problémů.

6.08. Konzervování (preparování) a odborné ošetřování sbírkových předmětů a mobiliárních fondů pod odborným vedením.

6.09. Restaurování, ošetřování a konzervování archiválií pod odborným vedením.

Ostatní

6.10. Ztvárnění umělecky a výtvarně zaměřených barevných fotografií a fotomontáží včetně simultánních fotografií zobrazujících na jediném snímku několik fází, poloh a stavů fotografovaného objektu.

6.11. Práce při udržování a obnově základního stáda zvěře; řízení transportů a manipulace se zvířaty; stanovení krmných dávek.

6.12. Nastavení a obsluha zařízení pro tvorbu zvuků elektronickou cestou; řízení provozu souboru elektronických studiových i přenosných zařízení a zařízení pro magnetický záznam a reprodukci zvuku, zajištění synchronizace obrazu a zvuku; zajištění dokumentačního zpracování zápisů o zvukovém a zvukově obrazovém záznamu; zajištění vstupů pro počítačový systém.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

7.01. Samostatné pořádání a inventarizace archivních fondů a sbírek podle stanovené metodiky.

7.02. Odborná správa archivních fondů a sbírek a jejich revize.

Knihovnictví

7.03. Zajišťování odborných specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích činností, například odborná bibliografie, rešerše, vedení odborné specializované knihovny.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, památkářské, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

7.04. Navrhování rozmístění exponátů na výstavě, koordinace řemeslných prací, odborný dozor nad instalací exponátů a vystavenými exponáty a výstavním fondem.

7.05. Samostatné zajišťování obsluhy speciálních zařízení hvězdárny (planetária); provádění astronomických pozorování; příprava dílčích částí audiovizuálních pořadů.

7.06. Zajišťování odborných specializovaných knihovnických prací v odborných specializovaných knihovnách; odborná bibliografie, rešeršní, informační a kulturně vzdělávací činnost.

7.07. Organizování a provádění průzkumových prací pod odborným vedením; odborné spravování sbírek humanitních a přírodních věd a dokumentace památkového fondu.

7.08. Zajišťování ochrany, provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti.

Průvodcovské činnosti

7.09. Organizační zajišťování návštěvnického provozu na zpřístupněných památkách nebo kulturních zařízeních s více prohlídkovými trasami provozovanými současně včetně poskytování výkladu s vysokými nároky na informace z humanitních a přírodovědných oborů s použitím dvou a více světových jazyků.

Překladatelské a tlumočnické činnosti

7.10. Písemný nebo ústní překlad různorodých jednoduchých textů nevyžadující znalosti odborné terminologie.

Redaktorské a korekturní činnosti

7.11. Publicistická činnost podle pokynů.

7.12. Výtvarné, fotoreportérské, grafické a technické redakční práce podle pokynů, například redakční zpracování výtvarné a grafické úpravy; jazyková a stylistická redakce.

7.13. Zajišťování chodu redakce po organizační, ekonomické, obchodní a výrobní stránce (sekretář redakce).

7.14. Samostatné provádění náročných korekturních prací z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby, spolupráce s redaktorem při odstraňování případných obsahových chyb v rukopisu.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

7.15. Odborný průzkum stavu sbírek a mobiliárních fondů; preventivní a profylaktická péče; konzervování (preparování), vyhotovování kopií a modelů.

7.16. Samostatné restaurování uměleckořemeslných předmětů a archiválií včetně provádění průzkumů.

Ostatní

7.17. Udržování a obnova základního stáda, například stanovení způsobů výživy a dalších podmínek pro zdárný odchov zvěře včetně poradenské činnosti, zajišťování provozu svěřených pracovišť.

7.18. Samostatné provádění velkoformátové fotodokumentace nemovitých a movitých památek (terénní i laboratorní); organizování terénní práce fotografické skupiny.

7.19. Zpracování analogového a digitálního záznamu zvuku z různých druhů nosičů včetně střihu, provedení nezbytných technických úprav a doplnění PQ kódů.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

8.01. Správa archivních fondů a sbírek, výkon předarchivní péče.

Knihovnictví

8.02. Zajišťování složitých odborných bibliografických, informačních a kulturně vzdělávacích knihovnických prací, například cizojazyčné vědecké katalogizace, specializované bibliografie, poradenských, publikačních a školících prací.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, památkářské, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

8.03. Podávání informací a vysvětlení ve všech věcech organizace, a to pro veřejnost, tisk a podobně.

8.04. Komplexní zajišťování činnosti velkých kulturně osvětových a specializovaných kulturních zařízení.

8.05. Organizování a samostatné provádění astronomických pozorování; samostatné zajišťování a tvorba audiovizuálních pořadů.

8.06. Zpracování částí scénáře výstav; zajišťování technické realizace a propagace včetně určování způsobu výtvarného ztvárnění expozic.

8.07. Odborná expoziční činnost; odborná poradenská spolupráce v oblasti zajišťování provozu a investiční činnosti v oblasti výstavnictví; informační, popularizační, přednášková a obchodní činnost ve výstavnictví.

8.08. Organizování a provádění průzkumových prací pod odborným vedením; odborné zpracování sbírek humanitních a přírodních věd a dokumentace památkového fondu včetně jejich evidence a zabezpečení.

8.09. Zajišťování správy depozitáře mobiliárních fondů včetně zajišťování ochrany provozu a správy památkového objektu zpřístupněného veřejnosti.

Překladatelské a tlumočnické činnosti

8.10. Písemný a ústní překlad nebo tlumočení různorodých odborných a obtížných uměleckých textů z běžně používaných jazyků a naopak.

8.11. Písemný a ústní překlad nebo tlumočení různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků (čínština, japonština, africké a severské jazyky a podobně).

Redaktorské a korekturní činnosti

8.12. Samostatná publicistická činnost; zajišťování umělecké, výtvarné a technické úrovně materiálů; organizování vydávání periodik, zajišťování jejich odborné, technické, popřípadě věcné úrovně.

8.13. Samostatné zajišťování odborných tiskových, výtvarných nebo technických redaktorských agend; odborné posuzování náročných rukopisů, lektorských posudků, výtvarných, grafických a fotografických předloh po stránce umělecké a odborné.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

8.14. Samostatné odborné průzkumy stavu sbírek a mobiliárních fondů; samostatná profylaktická preventivní péče.

8.15. Samostatné provádění a zajišťování speciálních prací při restaurování uměleckořemeslných předmětů a archiválií; provádění a koordinace průzkumů a vyhodnocování jejich výsledků.

Ostatní

8.16. Vytváření uměleckoakustické složky veřejné hudební produkce v souladu s uměleckými záměry vedoucího souboru a zajišťování vysoké technické a umělecké úrovně.

8.17. Instalace a zapojování elektronických zvukových zařízení, samostatné zajišťování složitých úkolů spojených s použitím funkcí počítačových řídících systémů, provozně technických a zvukových systémů, digitálního záznamu zvuku a všech zařízení s ním souvisejících včetně oprav.

8.18. Organizace prací při realizaci projektových úprav a rekonstrukcí historických zahrad, parků a rekreačních zelených areálů; provádění výzkumu a průzkumu vegetačního krytu.

8.19. Zajišťování ošetřovatelských a chovatelských činností v rámci zoohygienických a veterinárních předpisů včetně provádění kontroly.

8.20. Komplexní provádění velkoformátové fotodokumentace nemovitých a movitých památek, kontrola výsledků a jejich předávání do sbírkových fondů a objednavatelům.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

9.01. Samostatné pořádání, inventarizace a katalogizace složitých paleografických a jazykově náročných archivních fondů a sbírek.

9.02. Komplexní zajišťování odborné správy a ochrany archivních fondů nejvyšší kategorie včetně zpracování složitých archivních rešerší, odborného dohledu nad archivní spisovou službou a vyřazováním písemností, přípravy a zpracování vědeckých edic archivních dokumentů a samostatné publikační činnosti.

Knihovnictví

9.03. Komplexní zajišťování specializovaných bibliografických a informačních knihovnických agend, kulturně vzdělávacích a edičních činností, tvorby automatizovaných systémů a odborných poradenských činností.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, památkářské, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

9.04. Zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů organizace k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

9.05. Komplexní zajišťování odborné a popularizační činnosti, například ve hvězdárnách, planetáriích, muzeích, galeriích, včetně přípravy a tvorby náročných audiovizuálních programů.

9.06. Posuzování odborných prací v oblasti uměleckých komisí výtvarné a architektonické tvorby.

9.07. Samostatné zpracování scénáře výstavy včetně základních výtvarných návrhů a dislokace a koordinace činnosti všech zainteresovaných složek.

9.08. Komplexní odborné zajišťování rozsáhlých výstav po věcné, technické, ekonomické, výtvarné a organizační stránce včetně vyhodnocení výsledků.

9.09. Provádění základních průzkumů památek včetně přípravných heuristických prací, vyhodnocování jejich výsledků a zpracování dokumentace, stanovení příčin poškození památek, ověřování a vyhodnocování průběhu a vhodnosti asanačních a konzervačních zásahů v péči o památkový fond; provádění archeologického a památkového dohledu nad údržbou a obnovou památek.

9.10. Samostatné utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování speciálních, zpravidla regionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci základního výzkumu a stanovené koncepce.

9.11. Zpracování a realizace koncepcí prezentace a využití památkového objektu z kulturně výchovného a ekonomického hlediska včetně správy rozsáhlých depozitářů a mobiliárních fondů, zajišťování ochrany provozu a správy objektu zpřístupněného veřejnosti.

9.12. Provádění archeologických výzkumných prací, například zajišťovacích a záchranných výzkumů a dohledů, včetně heuristických prací, komplexní dokumentace a vyhodnocení výsledků výzkumu; zajišťování ochrany nalezišť při stavebním a územním řízení, samostatné provádění expertíz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy regionálního rozsahu.

9.13. Zajišťování kongresové informační služby a organizace práce informační skupiny.

Překladatelské a tlumočnické činnosti

9.14. Písemný nebo ústní překlad nebo tlumočení různorodých odborných nebo obtížných uměleckých textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

9.15. Simultánní, kabinové tlumočení nebo provádění překladů pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku.

Redaktorské a korekturní činnosti

9.16. Komplexní zajišťování a samostatné redigování tématicky nejobtížnějších rukopisů, posuzování jejich umělecké a odborné úrovně; zajišťování technického a výtvarného zpracování publikací a periodik.

9.17. Samostatná tvůrčí odborná publicistická činnost; zajišťování odborné, umělecké, výtvarné a technické úrovně vytvořených materiálů.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

9.18. Restaurování uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění včetně provádění odborných průzkumů, pořizování dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

9.19. Navrhování postupů, organizování a samostatné provádění náročných odborných průzkumů stavu sbírek a mobiliárních fondů; komplexní preventivní a profylaktická péče; složitá konzervace (preparace); zhotovování náročných kopií, modelů včetně laboratorně experimentálních prací.

Ostatní

9.20. Vytváření uměleckoakustické složky hudebního, hudebně dramatického díla podle záměrů režiséra, zajišťování zvukové a umělecké úrovně nahrávky.

9.21. Vypracování projektů na obnovu rozsáhlých přírodních areálů nebo jejich částí.

9.22. Zajišťování uměleckého provozu divadla a orchestru; koordinace činnosti režiséra, dramaturga, jevištního a technického personálu kulturního zařízení.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

10.01. Zajišťování, organizace a koordinace činnosti samostatných archivních pracovišť a pracovních týmů; zajišťování uchování, ochrany a racionálního využití svěřených částí Jednotného archivního fondu.

10.02. Tvůrčí zpracování nových metodických postupů a posuzování nejnáročnějších pořádacích, zpřístupňovacích a edičních archivních prací.
Knihovnictví

10.03. Zpracovávání koncepcí a koordinace odborných specializovaných bibliografických a informačních knihovnických agend mezinárodního, celostátního, regionálního nebo oborového charakteru; vedení průzkumů a vytváření knihovních a informačních fondů.

Kulturně vzdělávací, osvětové, informační, památkářské, sbírkové a agenturní činnosti, výstavnictví

10.04. Zajišťování informačních a tiskových vztahů organizací k veřejnosti, hromadným sdělovacím prostředkům a zpravodajským agenturám ve všech zásadních věcech zpravidla celostátní působnosti včetně publicistické činnosti a vystupování v hromadných sdělovacích prostředcích.

10.05. Zajišťování mimořádně náročných zpravidla mezinárodních kulturně vzdělávacích akcí, například festivalů.

10.06. Provádění náročných průzkumů památek, jejich souborů a historických sídel, komplexní zpracování jejich dokumentace a vyhodnocení výsledků průzkumových prací; řešení koncepcí ochrany, obnovy a prezentace památek a historických sídel, zejména ve stavebním a územním řízení, samostatné provádění poradenské činnosti a zpracování expertíz pro řešení složitých problémů v péči o památkový fond.

10.07. Samostatné koncipování, utváření, odborné vedení, vědecké zpracování a zprostředkování významných speciálních, zpravidla nadregionálních sbírek přírodních a humanitních věd v rámci náročného základního výzkumu.

10.08. Provádění náročných archeologických výzkumných prací včetně koordinace záchrany, ochrany a prezentace archeologických nalezišť a výsledků archeologických výzkumů a provádění expertíz archeologického zájmu pro rozhodování státní správy a samosprávy nadregionálního rozsahu.

Překladatelské a tlumočnické činosti

10.09. Simultánní, kabinové tlumočení nebo provádění překladů pro mezinárodní akty, smlouvy, nóty a jiné dokumenty oficiálního mezinárodního styku z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

Redaktorské a korekturní činnosti

10.10. Koncepční sestavování plánů a záměrů nakladatelské činnosti; organizace redaktorských prací a agend včetně koordinace ediční činnosti po stránce ekonomické, výrobní a obchodní.

10.11. Samostatný tvůrčí výkon nejvýznamnějších zpravodajských, komentátorských, reportérských nebo jiných publicistických činností, popřípadě usměrňování činnosti dalších redaktorů.

10.12. Komplexní zajišťování odborné technické, popřípadě věcné úrovně vydávaného periodika.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

10.13. Zpracování komplexních analýz a koncepcí oboru konzervátorství (preparátorství) s aplikací výsledků základního výzkumu.

10.14. Posuzování a stanovení postupů včetně mimořádně náročných průzkumů stavu sbírek a mobiliárních fondů, komplexní preventivní a profylaktická péče; nejsložitější konzervace (preparace).

10.15. Samostatné restaurování uměleckých děl malířských, sochařských a užitého umění včetně provádění odborných průzkumů, pořizování dokumentace a interpretace dosažených výsledků.

Ostatní

10.16. Zajišťování uměleckého provozu více souborů v divadlech a orchestrech.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Archivnictví

11.01. Koordinace mimořádně významných a rozsáhlých archivních pracovišť jako klíčové součásti národního historického dědictví s celostátní působností.

11.02. Tvůrčí zpracování diplomaticky mimořádně náročných edic archivních dokumentů.

Památkářské, sbírkové a informační činnosti

11.03. Koordinace a komplexní zajišťování odborných prací při koncipování, utváření, odborném vedení, vědeckém zpracování a zprostředkování mimořádně významných speciálních sbírek, zpravidla mezinárodního dosahu, přírodních a humanitních věd v rámci mimořádně náročného základního výzkumu.

11.04. Koordinace multidisciplinárních náročných průzkumů památkového fondu, historických sídel a velkých souborů památek, vyžadujících využití speciálních technických zařízení a specialistů různých oborů; zpracování koncepcí a koordinace odborných prací památkové péče v regionálním a větším rozsahu.

11.05. Provádění nejnáročnějších archeologických výzkumných prací včetně koordinace ochrany, záchrany a prezentace archeologických nalezišť, zejména národních kulturních památek celostátního nebo mezinárodního rozsahu, včetně zpracování koncepcí a expertíz archeologického zájmu pro rozhodování orgánů státní správy a samosprávy celostátního rozsahu.

11.06. Zajišťování informačních a tiskových vztahů v parlamentu, prezidenta, vlády, zastupitelských orgánů zahraničí a podobných orgánů v zásadních věcech s celostátním nebo mezinárodním dosahem ve vztahu k veřejnosti, cizozemským orgánům, hromadným sdělovacím prostředkům a podobně.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

11.07. Provádění speciálních restaurátorských prací při záchraně mimořádně cenných archiválií s tvůrčí aplikací výsledků základního výzkumu.

11.08. Provádění speciálních restaurátorských prací při záchraně zvláště významných uměleckých děl malířských, sochařských a užitého umění s tvůrčí aplikací výsledků základního výzkumu a výsledků analytických prací z dalších oborů.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Památkářské činnosti

12.01. Tvůrčí řešení souhrnných prognóz a koncepcí utváření památkového fondu a vědeckých sbírek nejvyššího celostátního a mezinárodního významu oboru přírodních a humanitních věd.

Restaurátorské a konzervátorské činnosti

12.02. Organizace činnosti týmu specialistů restaurátorů při restaurování nejvýznamnějších uměleckých děl malířství, sochařství a užitého umění a tvůrčí aplikací výsledků výzkumu včetně koordinace a kontroly komplexních průzkumových a dokumentačních prací a restaurátorských zásahů.

3. SPOLEČNÉ ŘEMESLNÉ, PROVOZNÍ, VÝROBNÍ A MANIPULAČNÍ PRÁCE

1. PLATOVÁ TŘÍDA

1.01. Uvaděčské práce, podávání informací, kontrola vstupenek, dohled a zajišťování provozu v šatnách.

1.02. Vydávání klíčů, prádla a podobně, podávání základních informací o provozním řádu zařízení a o poskytovaných službách.

1.03. Provádění běžného úklidu včetně větrání místností, výměny ložního prádla, vynášení odpadků, provádění dezinfekce, čištění koberců elektrickým vysavačem.

1.04. Ruční čištění komunikací a podobných ploch včetně povrchového udržování průchodnosti odpadových kanálů a vpustí, odvoz odpadků i z odpadkových košů.

1.05. Značkování a drobné opravy prádla a oděvů ručně i strojně, sestavování nebo vážení dávek pro určený způsob praní a typy praček.

1.06. Žehlení a skládání ložního a rovného prádla na jednoválcovém žehlicím stroji nebo žehliči a ruční dožehlování prádla žehličkami.

1.07. Pomocné práce při výrobě jídel, například sběr, mytí a čištění nádobí, obsluha ručních kuchyňských strojků.

1.08. Obsluha strávníků v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních.

1.09. Příprava surovin k výrobě jídel a moučníků, jednoduché práce při jejich výrobě, například příprava ovoce ke zdobení výrobků, krájení korpusů, krájení hotových výrobků.

1.10. Ruční manipulace se zbožím, výrobky, materiálem, obaly, surovinami a archiváliemi do 15 kg hmotnosti s případným využitím jednoduchých mechanických prostředků.

1.11. Otvírání a zavírání objektů a zařízení, výdej klíčů, kontrola příchodů a odchodů osob, příjezdů a odjezdů vozidel, případná kontrola zavazadel a vozidel; provádění obchůzek objektů, sledování signalizačních bezpečnostních zařízení, hlášení a evidence zjištěných závad; dozor v sadech, parcích, na dětských hřištích.

1.12. Dozor v expozicích sbírek muzeí, galerií, výstav a podobně; dozorčí a pořádková služba při kulturních akcích.

1.13. Obstarávání přesnídávek, nápojů a jejich transport s vyúčtováním svěřených částek.

1.14. Vykonávání jednoduchých prací ve výrobě a ve skladech, například přemisťování lehkých předmětů jako krabic, tiskopisů a nářadí, pochůzky s korekturami, skládání novin a časopisů, lepení adres na časopisy, třídění časopisů a balíků, pomocné čištění písmovek.

1.15. Mytí a asanace laboratorního skla a aparatur, sterilizace laboratorního skla suchým teplem.

1.16. Provádění činností sezónního figuranta v zeměměřictví.

1.17. Ošetřování veřejné zeleně zaléváním, okopáváním a podobně.

1.18. Balení a příprava semenáčků a sazenic k expedici; zastiňování a odstiňování záhonů stínidly; zazimování sazenic ve školkách listovkou a podobně.

1.19. Kontrola, vážení a spolupráce při vykládání speciálních vozů na sběr tuhých komunálních odpadů včetně vedení příslušné evidence.

1.20. Připravování a skládání plakátů nebo transparentních vývěsek určených k vylepování, strhávání a čištění plakátovacích ploch od nepotřebných plakátů a transparentů.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

2.01. Obsluha pobočkových telefonních ústředen a účastnických dálnopisných stanic a telefaxů.

2.02. Obsluha reverzačních rotačních zásobníků při homogenizaci a dávkování odpadů do předkomory kotle.

2.03. Obsluha zásobníků s roštem, vibračního podávače nebo paketovacího lisu včetně ruční manipulace s tuhým odpadem.

2.04. Dozor nad dodržováním provozního řádu lázní, saun, bazénů, klubů důchodců a podobně v zájmu dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví návštěvníků.

2.05. Prodej vstupenek a propagačního materiálu na různé akce včetně vyúčtování.

2.06. Výsadba a ošetřování běžných květin a rostlin včetně školkování sazenic; ruční příprava půdy při zakládání nebo provozu lesní školky.

2.07. Příjem prádla s kontrolou stavu, stupně a charakteru zašpinění i poškození a se základním tříděním podle druhu a srážlivosti textilního materiálu včetně označkování.

2.08. Obsluha zařízení na praní a odstřeďování prádla včetně přípravy pracích, bělicích, dezinfekčních, avivážních a ostatních roztoků podle stanovených postupů.

2.09. Strojní žehlení prádla a pracovních oděvů na víceválcových žehlících strojích včetně ručního dožehlování a skládání.

2.10. Napínání záclon na apretačních válcích.

2.11. Nabídka a prodej zboží omezeného sortimentu nebo sortimentu s nižší náročností na jeho znalost, například tisku, cenin, tabáku a tabákových výrobků, mražených výrobků, nápojů, suvenýrů a podobně ve stáncích i pochůzkovým způsobem.

2.12. Samostatný prodej zboží a teplých jídel v kantýnách a bufetech spojený s úpravou na talíře, případně ošetřování jídel dodávaných v teplé, chlazené nebo jinak konzervované podobě.

2.13. Výroba jednoduchých druhů teplých a studených jídel, například vaječných jídel, základních druhů salátů, obložených chlebíčků, cukrářských výrobků a teplých moučníků, dohotovování z polotovarů podle stanovených pracovních postupů a jejich výdej.

2.14. Příprava a výdej nealkoholických nápojů, pohárů, zmrzlin ze zmrzlinových směsí a podobně.

2.15. Obsluha v závodních jídelnách a obdobných stravovacích zařízeních s inkasem.

2.16. Zhotovení plošných poutačů, dekoračních prvků, nápisů podle šablony, běžná úprava a výzdoba výkladních skříní, prodejních prostorů a podobně podle schválených typových návrhů, upevňování poutačů a doplňování instalovaného zboží a výrobků, technické opracování různých materiálů při výrobě jednotlivých prvků pro aranžování.

2.17. Zhotovování sítotiskového rámu pro jedno- i vícebarevný tisk s dodržením přesného krytí, úprava dřevěných nebo kovových rámů, vypínání rámů, přilepení, oříznutí a začištění síťovin.

2.18. Otevírání a zavírání domů včetně školních objektů a drobná údržba, například výměna žárovek, udržování čistoty a pořádku ve svěřeném objektu a jeho okolí, dozor nad správným používáním společných prostor objektu s případnou obsluhou lokálního vytápění.

2.19. Provádění komplexního těžkého úklidu po malířích, zednících a podobně za použití různých mechanických úklidových strojů.

2.20. Provádění komplexního úklidu na lůžkových odděleních zařízení sociální péče a zdravotnictví.

2.21. Čištění velkých úklidových ploch pomocí samohybných mechanizmů.

2.22. Čištění všech typů oken včetně jejich případného rozebírání.

2.23. Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

2.24. Zajištění kotelny palivem ručně nebo mechanizačními prostředky.

2.25. Příjem, redislokace, skladování, ošetřování a výdej výrobků, materiálů, surovin a archiválií včetně evidence a kontroly.

2.26. Přeprava osob a předmětů lodí pomocí vesel nebo tyčí včetně údržby plavidla a inkasa poplatků za přepravu.

2.27. Řízení, denní ošetření a běžná údržba akumulátorových vozíků s provozem mimo veřejné komunikace nebo regálových zakladačů včetně manipulace s náklady.

2.28. Střežení objektů, zařízení, sbírek a podobně, obchůzky se služebním psem včetně péče o psa s případným provedením ozbrojeného zákroku.

2.29. Ruční manipulace s hmotami, materiály, polotovary a výrobky nebo zbožím o hmotnosti od 15 kg do 50 kg.

2.30. Nakládání a skládání přepravovaných hmot, výrobků nebo zboží na vozidlo.

2.31. Provádění činností stálých figurantů v zeměměřictví; výkon pomocných měřičských a stabilitačních prací, výkon nejjednodušších geodetických, kartografických a reprodukčních prací podle přesných pokynů.

2.32. Vybírání poplatků za výkon služeb včetně odvodu tržeb, příjem a výdej zakázek.

2.33. Obsluha zásobníků, podavačů a lisů ve spalovnách odpadů včetně ruční manipulace s tuhým odpadem.

2.34. Třídění tuhého odpadu pro druhotné zpracování.

2.35. Manipulace s nádobami při svozu tuhého komunálního odpadu včetně obsluhy zdvihacích a nakládacích mechanizmů a dezinfekce nádob.

2.36. Značení povrchu vozovek ručně nebo stříkacím agregátem, výměna a osazování silničních dopravních značek.

2.37. Úprava hrobových míst, zalévání květin, udržování čistoty hřbitovních zařízení, hrobů a podobně, vykopávání jímek pro ukládání uren a vysypávání popela.

2.38. Uklízení, mytí a dezinfekce podlah a stěn kobek a žárovišť krematorií, obřadních síní a dalších zařízení v krematoriu.

2.39. Vylepování plakátů a vývěsek dle přání zákazníka a estetické úpravy včetně přípravy lepidel podle druhu plakátů a plakátovacího místa.

2.40. Pomocné práce při ošetřování a krmení zvířat.

2.41. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam a průkopů bez pažení.

2.42. Přidavačské práce, například příprava maltovin, přesun stavebních hmot, obsluha jednoduchých stavebních mechanizmů, dopravních pásů, míchaček, mechanických lopat.

2.43. Provedení terénních úprav svahů a příkopů u silnic a cest včetně odstraňování křovin a větví ručně.

2.44. Zhotovení jednotlivých částí modelů ze dřeva, plexiskla a novoduru, například podstavce pro motor, podpěry pod tlakové válce včetně přípravy ke konečné povrchové úpravě.

2.45. Zhotovení dratví, vylepování vnitřků obuvi.

2.46. Manipulace se žárovkovými svítidly na osvětlovacích mostech, roštech, portálech a galeriích, jejich směrování, seřizování úhlu rozptylu, změkčování a tvarování světelného kužele pomocí klapek, komínů, žaluzií a ostatního příslušenství včetně údržby.

2.47. Nákup, příprava a udržování osobních a spotřebních divadelních rekvizit, jejich aranžování a instalace na scéně.

2.48. Sestavování fundusových prvků, praktikáblů, schodišť, oken, dveří a jejich spojování se zajištěním jejich stability na vyznačený půdorys členité dekorace.

2.49. Obsluha jevištní mechanizace, například pevných točen, tahů na provazišti, propadel.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Provádění dezinfekce, dezinsekce a deratizace včetně přípravy zařízení, pomůcek a chemických prostředků, vlastní aplikace chemických insekticidů při zaplynování, práškování nebo postřiky v závislosti na charakteru a rozsahu zamořených prostorů, kladení nástrah a návnad na hubení hlodavců.

3.02. Příprava a kultivování půdy malou mechanizací pro zakládání trávníků, květinových záhonů; výsev semen secím strojem; výsadba okrasných a ovocných stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí; provádění ochranných postřiků a dezinfekce půdy, aplikace výživných látek různého skupenství, ruční odvětvování a odstraňování předkácených stromů.

3.03. Strojní žehlení oděvů na lisech.

3.04. Nabídka a samostatný prodej zboží, přejímka, uskladňování, vystavení a aranžování zboží v prodejně, inkaso nebo vystavení dokladu pro pokladnu.

3.05. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel, například gulášů, polévek, příloh hlavních jídel, moučníků nebo cukrářských výrobků, například ovocných knedlíků, omelet, koláčů, bábovek, vánoček, složitých jídel studené kuchyně, například studených mís, závitků v aspiku, kombinovaných salátů, výroba polotovarů z předzpracovaných surovin pro přípravu hlavních jídel podle stanovených pracovních postupů.

3.06. Obsluha velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů, velkokapacitních chladících a mrazících zařízení; výroba zmrzlin vařením.

3.07. Samostatná expedice (odvoz na jiná zařízení) zboží, výrobků, popřípadě polotovarů v centrálních výrobnách nebo ve velkokapacitních kuchyních, vystavování expedičních dokladů, určování způsobu balení a přepravy.

3.08. Individuální zhotovení technicky náročných poutačů, samostatné přizpůsobení rámcových nebo typových návrhů podle požadavků místních nebo časových podmínek.
3.09. Zhotovování jedno- i vícebarevných montáží pro nátiskové a maloofsetové stroje včetně rozměrových archů.

3.10. Zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro jednobarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně nasazování používaných roztoků.

3.11. Stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

3.12. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací na maloformátovém stroji.

3.13. Kreslení barevných plošných prací, zpracování jednobarevných pérových reprodukcí o síle kresby nad 1/3 mm; vykonávání jednoduchých kartografických prací.

3.14. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků včetně zhotovování reprodukcí.

3.15. Vyvolávání, zesilování nebo zeslabování černobílých negativních a inverzních filmů a desek včetně příprav vývojek, ustalovačů i jiných lázní podle stanovených postupů, provádění negativní černobílé retuše.

3.16. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami do formátu A4.

3.17. Provádění běžných domovnických a školnických prací, například seřizování signálních hodin, dozor nad prováděním úklidu a řemeslných a jiných prací, provádění odpočtu spotřeby elektrické energie, plynu, vody včetně vedení evidence, provádění drobné údržby objektu, například oprav zámků, uzávěrů, drobné práce zednické, truhlářské, zahradnické.

3.18. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění o výkonu kotle do 5,8 MW nebo nízkotlakého parního kotle o jmenovitém výkonu do 8 t/h.

3.19. Kontrola a výměna kapsových filtrů a čištění stejnosměrných ploch výměníků ionizačních jednotek klimatizačních zařízení v rozsáhlých objektech.

3.20. Obsluha a údržba strojních a rozvodných soustav malých lázeňských a rehabilitačních zařízení s bazénem a ohřívanou vodou nebo s vanovými a sprchovými boxy a dalšími procedurami (výměníková, čerpací a filtrační zařízení s případnou úpravou vody).

3.21. Obsluha čistírny odpadních vod včetně čištění odpadních jímek.

3.22. Identifikace a odběr hrubých vzorků širokého sortimentu podle zjevných fyzikálních vlastností pro vzorkování, přípravu analytických a referenčních vzorků včetně vedení evidence.

3.23. Ruční přesun hmot, polotovarů a výrobků o hmotnosti nad 50 kg.

3.24. Zajišťování ochrany objektů, zařízení, sbírek a podobně, zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození s případným využíváním průmyslové videotechniky, spolupráce s policií.

3.25. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

3.26. Běžné opravy a údržba motorových vozidel, například výměna klínových řemenů, mazání, výměna filtrů, výměna žárovek.

3.27. Řízení a údržba motorových vozíků s přídavnými a doplňkovými zařízeními a mechanismy; řízení motorových vozíků se spalovacím motorem s provozem na veřejných komunikacích včetně manipulace s břemeny.

3.28. Přeprava osob, silničních dopravních prostředků, pracovních strojů a podobně motorovými, kyvadlovými nebo kladkovými přívozy včetně běžné údržby plavidla a inkasa poplatků za přepravu.

3.29. Samostatná kvantitativní a případná kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, jejich skladování, kompletace pro odběratele, obsluha skladovacích mechanizmů s využitím výpočetní techniky, provádění inventarizací a přeceňování zásob včetně expedice hotových výrobků, zásilek.

3.30. Aplikace jednoduchých lázeňských procedur pod vedením odpovědného pracovníka, například léčebných zábalů.

3.31. Skladování tuhých komunálních odpadů na skládkách s kontrolou vlastností odpadů v zájmu ochrany životního prostředí včetně vybírání a vyúčtování poplatků a úpravy skladovacích míst s případnou úpravou odpadu pro druhotné zpracování.

3.32. Aranžování výzdoby katafalků a výzdoby smutečních síní, obsluhování mechanického zařízení katafalku včetně inkasování poplatků.

3.33. Organizace plynulého chodu pohřbu zahrnující projednávání průběhu obřadu s pozůstalými, obstarávání dokladů, květinové výzdoby, hudebníků a řečníků.

3.34. Organizace prací při montáži dopravních značek a značení povrchu vozovek včetně zajištění přechodného omezení nebo usměrnění pohybu silničních vozidel.

3.35. Provádění základních prací při ošetřování zvířat včetně laboratorních podle pokynů; asistence při veterinárních zákrocích a ošetřování podle stanoveného postupu.

3.36. Opravy dlažeb chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí s případným použitím ručních stavebních strojů.

3.37. Izolace staveb proti zemní vlhkosti prováděné různými druhy izolačních materiálů včetně oprav.

3.38. Montáž a demontáž trubkových a podobných lešení do výšky 10 m.

3.39. Vyzdívání příček a přizdívek ze všech druhů materiálů včetně provedení a oprav omítek zatřených naostro.

3.40. Kontrola a provádění běžné údržby kolektorových sítí.

3.41. Betonování stavebních konstrukcí z prostého betonu.

3.42. Výroba, opravy a montáž klempířských výrobků, například odpadních trub, oplechování rovných ploch.

3.43. Montáž a demontáž dílů skříňového nábytku.

3.44. Truhlářské opravy kancelářského nábytku.

3.45. Obkládání stěn a stropů deskami, provedení záklopů a podbíjení z prken.

3.46. Provádění a opravy vápenných, klihových a latexových maleb v bílých, světlých a polosvětlých tónech, maleb vzorovaných válečkováním nebo jednoduchým šablonováním včetně škrábání, protiplísňové a dezinfekční nátěry stěn.

3.47. Provádění a opravy nátěrů na různých podkladech, střešních konstrukcích, mostech, stožárech, halách a podobně bez plného tmelení.

3.48. Řízení, obsluha a běžná údržba lopatových rypadel do 2 m3 obsahu lopaty.

3.49. Provádění výkopových prací pomocí pneumatického kladiva.

3.50. Obsluha dělících a rámových pil při řezání měkkých kamenů (mramory) křemičitým pískem nebo litinovou drtí včetně ustavení bloků kamene.

3.51. Obsluha drtírny s přidruženým zařízením, například soustavou zásobníků, podavačů, drtičů a dopravníků na drcení přírodního kameniva a jílů.

3.52. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší, například součástek (pouzdra, osičky) s funkčním požadavkem.

3.53. Broušení a leštění kovových součástek v dílenské toleranci.

3.54. Lisování součástek z plastických hmot včetně doseřízení stroje.

3.55. Svařování elektrickým obloukem nebo plamenem ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 ve všech polohách.

3.56. Opravy elektrických rotačních a tepelných spotřebičů, například vysavačů, mixérů, žehliček, kuchyňských robotů, kávovarů, grilů.

3.57. Opravy zámků a zavíracích zařízení včetně zhotovování klíčů.

3.58. Instalační a topenářské práce, například sestavení a montáž otopných těles, demontáž kotlů, příprava potrubí a armatur pro montáž.

3.59. Odborné pánské holičské a kadeřnické práce, například holení, sestřih vousů a knírů, mytí a stříhání vlasů, popřípadě ondulace horkým vzduchem, barvení vlasů a knírů standardními barvami včetně obočí a řas podle požadavků zákazníka.

3.60. Odborné dámské kadeřnické práce, například mytí, odbarvování nebo obarvování vlasů včetně obočí a řas, provádění přelivů, trvalé ondulace a sušení, tvoření denního účesu s použitím příčesku, strojová masáž obličeje a hlavy.

3.61. Základní kominické práce při čištění kotlů, pecí, komínů, kouřovodů, topenišť, kamen a vytápěcích zařízení, jejich opravy včetně vložkování komínů.

3.62. Opravy a údržba silničních svodidel a dopravních značek.

3.63. Drobné opravy poškozených divadelních kostýmů používaných při představení včetně praní, žehlení a balení, součinnost při oblékání účinkujících umělců nebo oblékání do jednodušších druhů scénických kostýmů.

3.64. Zhotovení základních prvků scénických kostýmů.

3.65. Zhotovení detailů podle dílčích výkresů na statických modelech, provedení jednoduché terénní úpravy modelů; zhotovení detailů pro architektonické a urbanistické statické modely.

3.66. Našívání svršků a opravy scénické a krojové obuvi.

3.67. Rozmisťování, obsluha a běžná údržba žárovkových a obloukových svítidel včetně seřízení a nastavování světelného toku a světelné stopy s ohledem na intenzitu a rovnoměrné rozložení světla, rozvodných stoků a jejich mechanických a elektrických částí nebo obsluha tvarovacích i reportážních světlometů.

3.68. Příprava a obsluha profesionálního pevně zabudovaného promítacího zařízení včetně přípravy a ošetřování filmových kopií.

3.69. Sestavování a rozebírání dekorací z jednoduchých dekoračních prvků, pokrývání dekorací lepenkou a jutou.

3.70. Nakládání, skládání a přenášení dekoračních prvků, schodů, praktikáblů a ostatních částí scénické výpravy, jejich umisťování na scéně nebo ve skladu podle určeného pořadí a druhů.

3.71. Poutkování vlásenek, šití montur, úprava jednodušších účesů, třásnění a lepení vlásenek a vousů.

3.72. Vykonávání jednoduchých knihařských prací při obnově knižních fondů včetně přípravných a pomocných prací.

3.73. Šití, úpravy a opravy atypických pracovních oděvů a prádla pro tělesně postižené.

3.74. Dozor nad provozem FITNESS center včetně dohledu při aplikaci cvičebních plánů.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Provádění a organizování prací při dezinsekci a navazující dezinfekci objektů včetně ochrany území před zavlečením původců nákaz nebo karanténních škůdců se stanovováním postupů a podmínek k zajištění kooperace více pracovníků při hubení škůdců a obtížného hmyzu v ohniscích výskytu nebezpečných nákaz různými prostředky a formami.

4.02. Množení, hrnkování a přesazování náročných druhů rostlin, například Philodendron, Aucuba, Laurus, Aralia, Pelargonie, Diffenbachie, Pandanus včetně případného přepichování rostlin pinzetou.

4.03. Ošetřování a regulace rychleného růstu rostlin nebo ošetřování tropických rostlin s úpravou vlhkosti, teploty a světla podle stanoveného rámcového technologického postupu.

4.04. Aplikace chemických postřiků, dezinfekce půdy, konzervace stromů a přihnojování všech zahradnických kultur včetně stanovení druhu prostředku, dávky a doby aplikace.

4.05. Výsadba květinových barevně laděných skupin uspořádaných do ornamentů a váz podle návrhu architekta.

4.06. Provádění výchovného a udržovacího řezu dřevin podle druhů nebo odrůd, klasifikace školkařských výpěstků.

4.07. Samostatné ošetřování zvířat včetně krmení, odborná pomoc při veterinárních zákrocích.

4.08. Zakládání travnatého povrchu s určením postupu prací, způsobu ošetřování, přihnojování a podobně.

4.09. Samostatný prodej zboží nebo služeb vyžadující speciální odborné znalosti, jeho přejímka, skladování, ošetřování, aranžování v prodejně, průzkum spotřebitelské poptávky, účast na inventarizacích, samostatné vyřizování reklamací.

4.10. Výroba technologicky náročných teplých jídel, například svíčkové, plněných mas, smažení, grilování, suflé nebo specialit studené kuchyně, například sýrových, šunkových, z masové pěny, předkrmových miniatur; výroba více než tří druhů dietních jídel, například racionální, šetřící, diabetická.

4.11. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků včetně složitějších, zhotovování speciálních vařených a ochucených krémů a náplní, například smetanových, griliášových, karamelových a speciálních druhů polev s použitím vlastních receptur.

4.12. Obsluha skupiny velkokapacitních i programovaných kuchyňských strojů na výrobu nebo mrazení pokrmů v centrálních kuchyních včetně stanovení technologického postupu a kontroly hotových výrobků.

4.13. Opracování a úprava jatečného masa, stahování, kuchání drůbeže a ryb pro kuchyňské zpracování včetně jeho třídění podle druhů, například roštěná, svíčková, pečínka, filé.

4.14. Výroba míšených nápojů včetně obsluhy u barového pultu, inkaso tržeb, případně i ve valutách a jejich vyúčtování.

4.15. Organizace a zajišťování úklidových prací a doplňkových služeb, například čištění oděvů, obuvi, žehlení ve stravovacích a ubytovacích provozech, vedení příručního skladu.

4.16. Individuální prostorové řešení a samostatné provedení složitého aranžování, například exkluzivních výkladních skříní, prodejních prostorů, výstav a podobně s názorným vystižením ideového záměru a harmonickou kombinací zboží a materiálů s prostředky názorné reklamy.

4.17. Ruční psaní různými druhy ozdobného písma na různé druhy materiálů.

4.18. Lámání publikací včetně korektur hladké sazby i vícesloupečné.

4.19. Zhotovování (včetně rozměrových archů) textových i obrázkových montáží jedno- i dvoubarevných (podle makety); zhotovování sítotiskové fotochemické šablony pro vícebarevný tisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně přípravy používaných roztoků, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

4.20. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk jednobarevných prací jednostranných i oboustranných na archovém stroji; tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.

4.21. Řízení provozu parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 60 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 35 MW.

4.22. Obsluha a údržba klimatizačního zařízení sestávajícího z topných a chladících elementů (chladící výkon cca 3,5 MN), seřizování termostatů vstupní vody, předehřívačů lehkých topných olejů a uzavírání armatur na okruzích topného media.

4.23. Obsluha a běžná údržba strojních a rozvodných soustav plaveckého bazénu nad 20 m délky s ohřívanou vodou nebo středních lázeňských zařízení s běžnými vodoléčebnými procedurami (horký vzduch, pára, sauna a podobně) čerpací, filtrační, výměníkové, klimatizační stanice, úprava a provádění zkoušek vody.

4.24. Technické zabezpečování chodu strojního zařízení pro výrobu ledu včetně oprav a běžné údržby s případnou obsluhou agregátu pro nouzové osvětlení.

4.25. Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti od 3,5 t do 12 t.

4.26. Demontáž, montáž a opravy funkčních částí motorových vozidel, například karburátorů, vstřikovacích a palivových čerpadel, převodovek, alternátorů, rozdělovačů, startérů, náprav včetně seřízení geometrie.

4.27. Zabezpečení ozbrojené ochrany významných a vzácných kulturních zařízení, památek a chráněných objektů, zjišťování a předběžné šetření přestupků nebo trestných činů, spolupráce s policií.

4.28. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

4.29. Ozbrojená ochrana návštěvníků společenských, ubytovacích a podobných zařízení a jejich majetku, sledování nežádoucích návštěvníků, zjišťování a předběžné šetření přestupků nebo trestných činů v těchto zařízeních, spolupráce s policií.

4.30. Sériové analýzy standardních vzorků instrumentálními metodami, vážková stanovení; měření pracovních podmínek, například osvětlení, mikroklimatu, vibrací, hluku.

4.31. Fotografování barevných snímků včetně reportážních.

4.32. Vyvolávání negativů pro barevnou fotografii včetně přípravy vyvolávacích roztoků a provádění negativní retuše.

4.33. Zhotovování fotokopií z mikrofilmů, novin, časopisů a publikací s ilustracemi a fotokopií formátu A3 a větších.

4.34. Zhotovování mikrofilmů a mikrofiší a jejich kopií.

4.35. Vyvolávání filmů na vyvolávacích automatech a příprava provozních lázní.

4.36. Příprava zesnulých do rakví (omývání, holení a podobně), čištění a dezinfekce manipulačních prostorů s rakvemi, přenášení zesnulých v pohřebních zařízeních včetně vedení evidence.

4.37. Uzavírání hrobů nebo hrobek, exhumace ostatků, ukládání rakví do hrobu, ukládání uren a provádění vsypů i rozptylů včetně evidence.

4.38. Obsluha pece pro spalování zemřelých včetně údržby pece a ukládání popela do uren.

4.39. Vyvětvování stromů prováděné s výstupem do korun, kácení stromů ve ztížených podmínkách (městská zástavba, energetické vedení).

4.40. Montáž a demontáž kovových lešení nad 10 m výšky.

4.41. Zdění lícového zdiva z cihel, tvárnic i luxferů.

4.42. Dlaždičské práce při kladení řádkových, kroužkových a litých asfaltobetonových dlažeb.

4.43. Provedení a opravy jednovrstvých hladkých omítek.

4.44. Provádění a opravy krytin na různých vazbách šikmých střech.

4.45. Výroba, opravy a montáž tvarově složitých klempířských výrobků z pozinkovaného plechu, například střešních žlabů, střešních oken, nástavců, přechodových kusů.

4.46. Zhotovení trámových nebo fošinkových stropů s provedením komínových výměn, venkovního nebo vnitřního obložení hoblovanými prkny, rozebírání konstrukcí krovů tesařsky vázaných.

4.47. Provádění a opravy maleb v několika tónech nebo vzorech složitým šablonováním nebo tapetovým válečkováním, zpevňování povrchu podkladu s úpravou vhodných pojidel včetně izolace zatečených skvrn.

4.48. Lepení tapet všech druhů na stěny a stropy.

4.49. Provádění a opravy nátěrů s plným tmelením a vybroušením.

4.50. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů, silničních fréz a podobně s motorem o výkonu do 132 kW.

4.51. Opracování (lemování, špicování) hrubých a čistých kamenných kvádrů bez použití šablon.

4.52. Strojní i ruční obrábění materiálů v toleranci IT 8 až IT 10.

4.53. Svařování ocelí jakostních tříd 10, 11, 12 s požadavkem kontroly svaru.

4.54. Seřízení, obsluha a opravy lisů ve výrobě plastů a vulkanizace výrobků z pryže.

4.55. Opravy poloautomatických praček, odstředivek a sušiček vybavených čerpadly, časovým ovládáním a zabezpečovacím zařízením.

4.56. Údržbářské práce elektro, strojního, stavebního charakteru, truhlářské, lakýrnické, malířské, natěračské, instalatérské včetně provedení méně náročných oprav.

4.57. Opravy mechanických přístrojů nebo mechanických částí zeměměřických přístrojů.

4.58. Výstavba, instalace, údržba a opravy veřejného osvětlení a signalizačního zařízení.

4.59. Opravy vodní a plynové části kotlů a armatur průtokových ohřívačů, plynových a kombinovaných sporáků, vytápěcích těles s uzavřenou spalovací komorou.

4.60. Opravy šicích, textilních, pletacích strojů a jízdních kol.

4.61. Instalační a topenářské práce, například montáž a opravy potrubí místní kanalizace, přípojek plynovodů a vodovodů včetně spotřebičů a zařizovacích předmětů, montáž oběhových čerpadel pro nízkotlaké teplovodní systémy s vyregulováním chodu, montáž a opravy nízkotlakého rozvodného potrubí.

4.62. Provádění plastického nebo tupého střihu vlasů, speciálních módních střihů podle individuálních požadavků zákazníka.

4.63. Vytváření účesů střihem, sušením vlasů do vln (tzv. "foukané") a ondulací železem, barvení vlasů do zvláštních odstínů, popřípadě barevných kombinací a tvarování vlasů individuální preparací, například pyramidálního natáčení, krepového účesu podle individuálních požadavků zákazníka.

4.64. Čištění průlezných komínů nebo kouřovodů, vysokotlakých průmyslových kotlů na lehké topné oleje a mazut se vstupem do ohniště, vypalování kotlů.

4.65. Zkoušení a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

4.66. Řízení a údržba traktorů s přídavným zařízením při údržbě komunikací za provozu, například sekačkou na trávu, shrnovací radlicí.

4.67. Zajištění pohostinského provozu s případným provozem studené kuchyně včetně vedení administrativní agendy.

4.68. Úpravy scénických kostýmů a doplňků při alternacích herců, jejich rozvěšování v šatnách účinkujících umělců, vedení evidence scénických kostýmů a oblékání účinkujících sólistů do náročných druhů kostýmů.

4.69. Zhotovení částí scénických kostýmů.

4.70. Odlití částí modelů z umělých hmot, například dentakrylu, epoxydových pryskyřic.

4.71. Kompletace sestav a podsestav modelů do celků podle výkresové dokumentace; složité (přesné) terénní úpravy modelů.

4.72. Zhotovení spodků (včetně krájení a vysekávání) a náročných vrchů speciální obuvi.

4.73. Příprava a obsluha promítacího zařízení včetně řídícího pultu v hledišti, promítání speciálními technologiemi.

4.74. Technické zajištění funkce rekvizit, například střelných zbraní nebo dotváření zvukových nebo optických efektů pyrotechnickými prostředky podle scénáře.

4.75. Samostatné postavení členitých a velkorozměrných realistických jevištních scénických úprav na točně včetně obsluhy velké a složité mechanizace, například točen s proměnlivými polohami a provádění odborných oprav složitých scénických dekoračních prvků.

4.76. Zhotovení běžných divadelních a módních vlásenek různých typů včetně barvení, provedení jednodušších charakterních maskérských prací spojených s úpravou účesů účinkujících umělců.

4.77. Zhotovení atypických výrobků z různých druhů kovů, například osvětlovacích těles a dobových rekvizit včetně montáže.

4.78. Modelování a zhotovení menších plastických modelů, různých plastik a odlitků divadelních rekvizit, ornamentálních ozdob, architektonických a plastických částí či prvků výzdob scénických dekorací, exteriérů a interiérů z nejrůznějších materiálů.

4.79. Samostatné přijímání a vyřizování objednávek ubytovacích a jiných hotelových služeb, inkaso valut a úvěrových karet, vedení předepsané evidence.

4.80. Výuka všech způsobů plavání, záchrana tonoucích a poskytování první pomoci včetně dozoru na plovárnách, koupalištích a lázních.

4.81. Provádění preventivních prohlídek protipožárních prostředků v organizaci.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Pěstování a tvarování zvlášť náročných druhů rostlin, například Cyklamen persicum, Camelia, Gloxinia, Anthurium, Gerbera; pěstování okrasných dřevin včetně přípravy půdy, roubování, očkování, ošetřování zvlášť náročných druhů, například kaktusů včetně případného setí.

5.02. Výroba nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle dietního systému závazného v zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální péče, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová, s omezením tuků při akutní pankreatitidě, výroba jídel s dvojím a vyšším omezením.

5.03. Zabezpečování výroby teplých jídel a jejich normování podle platných předpisů a směrnic.

5.04. Výroba technologicky náročných specialit teplých jídel, například speciálních rolád, atypických jídel ze zvěřiny a ryb, složitých plněných a zapékaných minutek; výroba náročných specialit studené kuchyně, například mozaikových mas, marinovaných ryb podle vlastních receptů.

5.05. Zabezpečení výroby cukrářských výrobků, moučníků a cukrářských specialit v menším provozu, pro zvláštní akce převážně podle vlastních receptur a kalkulací s použitím různé technologie, případná účast na výrobě.

5.06. Individuální zhotovení reklamních poutačů nejobtížnějších tvarů, například figurálních, stylizovaných, pohybových, světelných, ornamentálních, plošných i plastických podle vlastních návrhů různými technikami tvarování, modelování, kreslení a podobně.

5.07. Samostatná realizace námětů s texty, nápisy a podobně, samostatná realizace výtvarně vysoce náročného aranžování a dekorování podle vlastních návrhů.

5.08. Náročná kartografická kresba státních mapových děl.

5.09. Lámání včetně korektur časopisů jedno i dvousloupečných kombinovaných s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

5.10. Zhotovování kombinovaných montáží včetně rozměrových archů pro ofset a hlubotisk.

5.11. Zhotovení sítotiskové fotochemické šablony pro tři- a vícebarevný barvotisk pracovní metodou pro monofilové síťoviny včetně přípravy používaných roztoků, stanovení hustoty sítotiskové šablony podle náročnosti tisku včetně přípravy roztoku.

5.12. Připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk na archovém stroji jednobarevných oboustranně současně tištěných prací, vícebarevných prací ; tisk barvotiskových prací na maloformátových strojích.

5.13. Individuální fotografování a zhotovování dokumentačních, propagačních, technických černobílých a barevných snímků i diapozitivů podle výtvarného záměru nebo technického projektu.

5.14. Specializované fotografování zvláštních jevů s dělením podle oborů výroby nebo činnosti, například v lékařství při fotografování endoskopickém nebo gastroskopickém, pod vodou, v jaderné fyzice a chemii k zachycení oku neviditelných jevů, k dokumentaci a registraci jevů a podobně.

5.15. Snímání mikrografickými krokovými i souřadnicovými kamerami s ruční volbou expozice nebo automatickým řízením expozice v případech faktorů zmenšení větších než A2.

5.16. Zhotovování mikrofilmů a mikrofiší vzácných knižních předloh zařazených jako kulturní památky na černobílé a barevné materiály.

5.17. Řízení silničních motorových vozidel s více než devíti místy k sezení včetně řidiče a silničních motorových vozidel s celkovou hmotností nad 12 t.

5.18. Provádění středních a generálních oprav automobilů včetně seřízení chodu motoru, opravy a seřízení vzduchových, hydraulických a elektrických systémů.

5.19. Řízení provozu parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 300 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu do 180 MW.

5.20. Zajišťování provozu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení sestávající z parovodních nebo teplovodních kotlových jednotek o výkonu cca 8,1 MW (6 Gcal/h), turbokompresorů, chladících směsí, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

5.21. Zajišťování provozu strojního zařízení velkého lázeňského nebo rehabilitačního zařízení s více bazény a speciálními vodními nebo vodoléčebnými zařízeními.

5.22. Provádění analýz nestandardních vzorků instrumentálními metodami, preparační metody, popřípadě kombinace preparačních metod vývojového charakteru, speciální rozbory rafinerských výrobků.

5.23. Samostatné provádění odborných ošetřovatelských prací včetně přípravy krmiv a krmení zvířat; asistence při všech typech veterinárních zákroků.

5.24. Odborná údržba expozic zvířat včetně případné informační činnosti.

5.25. Vyzdívání zdiva z kamene včetně jeho opracování, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb.

5.26. Provedení a opravy omítek cementových hlazených ocelovým hladítkem, štukových a šlechtěných škrabaných.

5.27. Provedení a opravy kombinovaných vnitřních dlažeb a obkladů všemi druhy materiálů.

5.28. Provedení a opravy krytin z tašek, šablon, prejzů, přírodních břidlic členitých střech s proniky.

5.29. Výroba, opravy a montáž tvarově nejsložitějších klempířských výrobků, například střešních žlabů, krytiny a dalších prvků z měděného a hliníkového plechu.

5.30. Samostatné zhotovení a opravy složitých individuálních výrobků, například dýhovaného, leštěného nebo vyřezávaného nábytku.

5.31. Osazování členitých oken a dveří z tvrdého dřeva; provedení kazetového obložení stěn a stropů podle návrhů; zhotovení křivočarých schodů s kosými stupni a ohybníky.

5.32. Zhotovení a osazení krovů a nosníků sedlových a pultových střech.

5.33. Provádění složitých malířských prací a oprav, například napodobování architektonických prvků a skulptur plastickým linkováním nebo dekoračních linkrust s modelováním znaků, písma a obrazů.

5.34. Provádění náročných lakýrnických prací, například napodobování kovů, mramoru, různých druhů dřev (fládrování), patinování na strukturu a zbarvení napodobovaného materiálu.

5.35. Řízení, obsluha a běžná údržba dozerů, skrejprů, grejdrů s motorem o výkonu nad 132 kW.

5.36. Strojní i ruční obrábění materiálů v toleranci nižší než IT 8.

5.37. Svařování ocelí jakostní třídy 15 a 17 s požadavkem kontroly svaru RTG nebo ultrazvukem.

5.38. Zjišťování poruch, opravy a seřizování agregátů plynového topení; opravy elektronických a termoelektrických zabezpečovacích zařízení.

5.39. Opravy elektrické instalace a zařízení obráběcích a tvářecích strojů nebo elektrických zařízení včetně odzkoušení jejich funkce.

5.40. Opravy automatických čerpacích stanic, úpraven vody, čistících stanic a vodáren.

5.41. Zjišťování a opravy závad televizních přijímačů pro černobílý signál.

5.42. Opravy optických částí zeměměřických přístrojů včetně seřízení.

5.43. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž domovních plynovodů s příslušenstvím, samostatná montáž a opravy potrubí a armatur v kotelnách, samostatná montáž a opravy systémů ústředního vytápění s kotelnami, strojovnami včetně provedení zkoušek, montáž a opravy potrubí domovních vodovodů s příslušenstvím včetně provedení zkoušek.

5.44. Kolaudační prohlídky komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

5.45. Zajištění pohostinského provozu s výrobou teplých jídel, vedení administrativní agendy.

5.46. Samostatná příprava a provádění trhacích prací malého rozsahu nebo velkého rozsahu pod vedením technického vedoucího odstřelu při těžbě v lomech se způsobem odstřelu plošným, clonovým a komorovým.

5.47. Zhotovení civilních a dobových kostýmů a dobového prádla včetně aranžování jednotlivých kostýmních součástí.

5.48. Zhotovení a sestavení architektonických a urbanistických modelů větších celků, například měst, přehradních hrází.

5.49. Zhotovení a sestavení funkčních modelů; zhotovení forem pro odlévání části modelů z epoxydových pryskyřic a dentakrylu.

5.50. Zhotovení ozdobných znaků, kazetových zámků s cizelovaným krytem, erbů, mříží s rostlinnými motivy, krbových souprav, okrasného kování a ozdob historických tvarů i novodobých děl podle výtvarných návrhů včetně zhotovení atypických dílů i z barevných kovů, s použitím starých technik.

5.51. Výroba základních výtvarně méně náročných scénických kovových konstrukcí.

5.52. Individuální ruční výroba taneční, baletní a krojové obuvi včetně oprav, barvení a stříkání obuvi.

5.53. Organizace prací při stavbě členitých jevištních celků, jejich úprav, proměn a demontáží na jevištích se složitou moderní jevištní technologií.

5.54. Zhotovení výtvarně náročných dobových vlásenkářských výrobků a masek se složitým technologickým a výtvarným řešením podle výtvarného návrhu s použitím přírodních i umělých materiálů.

5.55. Provedení charakterních maskérských prací s použitím plastické modelace.

5.56. Vykonávání odborných knihařských prací na knižních vazbách a převazbách, zpracování neprůmyslové vazby včetně zdobení desek ručně, kartonážní a řezačské práce.

5.57. Řízení a organizování dekoratérských prací včetně samostatného provedení nejsložitějších prací s výtvarným řešením prostoru.

5.58. Potažení členitých stěn textilem (brokátem), sesazení vzorů na tapetě.

5.59. Samostatné zhotovení vícestupňových opon.

5.60. Malířské napodobení všech druhů materiálů, zhotovení plastických maleb s napodobením architektonických prvků; jednodušší scénické malby, například figurální, architektonické a krajinářské kompozice; finální úprava divadelních rekvizit.

5.61. Zabezpečování ozbrojené ochrany a střežení nejvýznamnějších kulturních památek a historických objektů, například Pražského hradu, Karlštejna, Národní galerie, Národního divadla.

5.62. Ošetřování a kování koňských kopyt, upravení podkov, kování zdravých a nedeformovaných kopyt.

5.63. Soustřeďování dříví mechanizačními prostředky (traktory, vyvážecí soupravy) včetně mechanizovaného shrnování klestu a jeho zpracování po těžbě.

5.64. Provádění hasebních prací a záchrany osob za pomoci běžných technických prostředků a zajištění spojení s příslušnými orgány.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Pěstování výjimečně náročných druhů exotických rostlin, například orchideí, ekologicky nejnáročnějších skalniček nebo množení náročných kultur na podnožích (roubování konifer a podobně) nebo pěstování rostlin při umělém ovlivňování růstu a květu rostlin (termínovaná kultura) včetně stanovení časového a technologického postupu prací; ucelená péče o botanické expozice.

6.02. Stanovení technologických postupů a jejich řízení včetně kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků při dodržování jejich správné gastronomické skladby, vyřizování reklamací s dodavateli, popřípadě zákazníky, kontrolní a personální činnost.

6.03. Řízení výroby nejsložitějších dietních jídel v rozsahu podle závazného dietního systému ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče, například dieta bezlepková, nízkocholesterolová, nízkobílkovinová.

6.04. Výroba náročných specialit české kuchyně a kuchyní cizích národů, výroba specialit studené kuchyně pro bankety a recepce včetně sestavování vlastních receptur.

6.05. Zajišťování provozu, údržba a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h), turbokompresorů, chladících věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

6.06. Provádění přípravných a dokončovacích prací na síťových pozitivech a negativech zhotovených na výtažkových elektronických přístrojích.

6.07. Lámání (včetně korektur) náročných publikací (vícesloupečných s vysvětlivkami, poznámkami, margináliemi, oblomením obrázků, iniciálkami, nepravidelnou úpravou a podobně vyskytujících se převážně v celém díle) kombinované s obrázky, vzorci, tabulkami a podobně s dokreslováním netypických znaků a cizích liter.

6.08. Zhotovování barvotiskových montáží (včetně rozměrových archů) montovaných na kresbu bez krycích znamének a bez použití kolíčkového způsobu; připravování tiskové formy, seřizování stroje a tisk barvotiskových prací na archovém stroji.

6.09. Kartografické zpracování kresbou nebo rytinou včetně lepení popisu značek, ruční kresby popisu značek a ostatních dílčích prvků mapy s prováděním oprav na tiskové formě.

6.10. Opravy složitých automatických zařízení reprografické techniky.

6.11. Zhotovení fotosazby popisu a kartografických značek pro státní mapová díla; samostatné zpracování dat na sálových počítačích; náročná rytina státních mapových děl a kartografická kresba spojená s generalizací polohopisu a výškopisu.

6.12. Samostatné řešení a provádění rozsáhlého, umělecky originálního a výtvarně mimořádně náročného aranžování, dekorování a výzdob nejobtížnějších ideových záměrů.

6.13. Samostatné laboratorní práce ve výzkumných laboratořích včetně dokumentace; provádění analýz nestandardních látek na nejsložitějších přístrojích.

6.14. Opravy elektronických zeměměřických přístrojů.

6.15. Komplexní ošetřování vzácných a ohrožených druhů zvířat včetně umělého odchovu jejich mláďat; samostatná expoziční činnost pro prezentaci zvířat návštěvníkům.

6.16. Úprava životního prostředí v expozicích podle biologických a teritoriálních nároků jednotlivých druhů zvířat.

6.17. Rozměřování a zakládání všech druhů zdiva s členitými základy podle stavebních výkresů, vynášení výšek, provádění a kontrola zdiva při křížení a podobně.

6.18. Sanace historických zděných konstrukcí, vyrovnávání vychýleného zdiva, deformovaných kleneb a podobně.

6.19. Provádění a opravy venkovních obkladů kamennými deskami.

6.20. Zhotovení, montáž a opravy krytin zvláštních tvarů střech, například jehlanových, kuželových, kopulí, bání, uměleckých nebo slohových nástavců a prvků podle historických předloh.

6.21. Řízení a provádění údržby a oprav automatických zařízení s měřící, regulační a signalizační technikou s aplikovanou mikroelektronikou.

6.22. Opravy závad, nastavování hodnot a oživování televizního přijímače pro příjem barevného signálu.

6.23. Instalační a topenářské práce, například samostatná montáž a opravy rozvodů a zařízení ve složitých redukčních stanicích nebo kotelnách s kombinovaným rozvodem instalací a provedení zkoušek s vyregulováním a uvedením zařízení do provozu.

6.24. Zhotovení náročných scénických kostýmů s využitím různých druhů materiálů včetně aranžování kostýmových prvků.

6.25. Samostatné zhotovení střihů jednotlivých kostýmových částí a dobového prádla.

6.26. Vykonávání speciálních knihařských prací, řízení a organizace práce v knihařské dílně.

6.27. Organizace prací při zhotovení a montážích velmi složitých architektonických a urbanistických modelů a průmyslových statických celků a při zhotovení a stavbě složitých funkčních modelů.

6.28. Zhotovení velmi složitých funkčních modelů s elektronickým vybavením.

6.29. Zhotovení ručně šité náročné historické obuvi z různých materiálů a různou technologií podle návrhu výtvarníka, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

6.30. Seřízení všech druhů osvětlovacích zařízení včetně statických a kinetických projekcí na domácí i cizí scéně.

6.31. Organizování montážních, případně likvidačních prací elektrorozvodů scénického osvětlení v interiérech i exteriérech s využitím střídavého i stejnosměrného proudu různého napětí včetně montáže a připojení přívodu, případně náhradního zdroje energie.

6.32. Příprava, obsluha, ošetřování, kontrola a seřizování profesionálních promítacích zařízení (pracovišť) ve zvukových halách.

6.33. Samostatné technologické navržení a kompletní zhotovení individuálních masek a vlásenek v souladu s charakterem výrazu historických, současných nebo jiných charakterních postav s použitím nejrůznějších materiálů a speciální technologie podle návrhu výtvarníka, při použití vlastní tvůrčí metody, snímání masek herců, zhotovení formy, odlévání plastických doplňků, kašírování. 6.34. Vytvoření nejnáročnějších velkoplošných výtvarných kompozic goblénů, koberců, dekoračních závěsů, horizontů, opon a podobně náročnými aplikacemi a povrchovými strukturami z různých materiálů s vlastním dotvářením nebo podle vlastních návrhů.

6.35. Vytváření středních a menších scénických maleb všech druhů včetně figurální, architektonické a krajinářské kompozice.

6.36. Finální úprava náročných divadelních rekvizit, malování figurálních plastik.

6.37. Modelování a zhotovení modelů a plastik všeho druhu z nejrůznějších materiálů a různých povrchových úprav dle návrhů výtvarníků pro scénografickou výrobu.

6.38. Snímání masek části obličeje u živých modelů.

6.39. Zhotovení slohového nábytku, kazetových stěn a stropů včetně zhotovení šablon, zhotovení nábytku s výraznými uměleckými prvky včetně lidové umělecké výroby.

6.40. Zhotovení kusového nábytku podle návrhů včetně přípravy materiálu, zhotovení intarzií, výtvarně náročných a složitých slohových částí scénických dekorací, například oltářů, krbů, portálů.

6.41. Zhotovení a restaurování výtvarně nejnáročnějších slohových a staticky náročných scénických dekorací.

6.42. Kontrola motorových vozidel po opravě nebo diagnostika závad a testování motorů a elektrického i elektronického příslušenství vozidel včetně odstranění případných závad.

6.43. Vykonávání jednodušších potápěčských prací, například řezání ocelových konstrukcí, čištění, drobná stavební úprava pod vodou.

6.44. Řízení a údržba regenerační kolony a koordinace pracovních činností při opravě živičných povrchů vozovek.

6.45. Řízení provozu parního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu nad 300 t/h nebo horkovodního kotle o jmenovitém výkonu nebo více kotlů o přepočteném výkonu nad 180 MW.

6.46. Řízení, obsluha, údržba a běžné opravy víceúčelových strojů, procesorů pro těžbu dřeva.

6.47. Provádění hasebních prací a záchranných opatření v ochranných oblecích za pomoci výškové a jiné speciální techniky.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Provádění náročných tiskařských prací v zeměměřictví, například vyhotovení vydavatelských originálů map s náročnou generalizací polohopisu a výškopisu (bez konceptu), popřípadě s transformacemi těchto map z jiného kartografického zobrazení; vyhotovení vydavatelských originálů stínovaného nebo barevného terénu s detailním propracováním terénních tvarů (kresba skalnatých terénů).

7.02. Zhotovení složitých plastických modelů s detailním propracováním terénních tvarů s dodržením geomorfologických zásad, případně s úpravou pro fotografování.

7.03. Zajišťování prací při přípravě tiskové formy, seřizování stroje a tisk náročných barvotiskových prací vyžadujících přesné dodržení barev a výtvarného rukopisu podle originálu; tisk náročných barvotiskových prací na rychloběžných kotoučových rotačních strojích.

7.04. Provádění polotónových i autotypických prací stabilizovaným procesem s použitím všech druhů korekčních masek a barevných korekcí na elektronických strojích s jejich přídavnými zařízeními i s vypracováním programu.

7.05. Provádění nejnáročnějších fotoreprodukčních prací pro tisk topografických a speciálních map ve čtyřech a více barvách.

7.06. Provádění nejsložitějších reprodukčních postupů při zpracování kartolitografických originálů a zhotovování tiskových podkladů s mimořádnými nároky na kvalitu a rozměrovou přesnost.

7.07. Zhotovování prototypů výrobků.

7.08. Zhotovování nejnáročnějších a speciálních prototypů a modelů scénických kostýmů v souladu s režijní koncepcí inscenace podle návrhů výtvarníka s tvůrčím uplatněním znalostí historických vývojových etap v odívání (uniforma, kroj a podobně); samostatné zhotovení střihů těchto kostýmů včetně zpracování s použitím kombinací různých druhů materiálů a povrchových úprav.

7.09. Zajišťování prací při zhotovení a montážích technicky i výtvarně nejnáročnějších funkčních modelů pro vývojové účely při dodržení přesných technických parametrů a podmínek včetně jejich průmyslového a výtvarného řešení; určování grafické úpravy i barevného pojetí modelů a případné předvádění modelů na zahraničních veletrzích a výstavách, například modelu historické budovy Národního divadla, modelu dostavby Národního divadla, modelu Anežského kláštera, funkčních modelů strojně technologických.

7.10. Samostatné vypracování návrhů a zhotovení vzorů nejnáročnějších modelů scénické a krojové obuvi, případné ortopedické úpravy při dodržení náročných tvarů podle požadavků výtvarníka s využitím speciálních materiálů a mimořádných výrobních technologií, bez dělby práce, podle vlastních znalostí dobových stylů a potřeb scénické praxe.

7.11. Organizace prací při zasvětlení složitých scén se zajištěním komplikovaných a technicky náročných světelných podmínek podle tvůrčích záměrů inscenátorů s použitím předních i zadních projekcí a jiných divadelních efektů; sestavení světelného scénáře představení a záznam světelných scén pro regulaci scénického osvětlení do řídícího systému elektronických regulátorů scénického osvětlení na bázi počítačů včetně opravy regulátorů.

7.12. Koordinace prací při vytváření nejnáročnějších monumentálních maleb, například prospektů, horizontů, panoramat, koberců, všech druhů figurální, architektonické, krajinářské kompozice se zachováním autorského rukopisu s výtvarným dořešením při mnohonásobném zvětšení různými technologiemi na různých materiálech, například plátnech, sametech, hedvábí, tylu, jutě, molinu.

7.13. Zhotovení a restaurování náročných ornamentálních a figurálních intarzií včetně jejich oprav všemi technikami.

7.14. Vykonávání potápěčských prací pod vodou, například vyhledávání a vyzdvihování potopených předmětů, svařování a řezání ocelových konstrukcí, trhací práce.

7.15. Provádění nejnáročnějších oprav, seřizování a nastavování elektronických geodetických přístrojů a speciální výpočetní, zobrazovací a fotogrammetrické techniky; opravy, nastavování a seřizování přístrojů pozemní a letecké fotografie.

7.16. Řízení montáže vysokotlakých systémů ústředního vytápění s provedením zkoušek, vyregulováním a uvedením systémů do provozu.

7.17. Řízení zkoušek a oživování prototypových nejsložitějších systémů do provozu.

7.18. Provádění oprav číslicových řídících systémů.

7.19. Provádění středních a generálních oprav včetně nastavení provozních hodnot řídících počítačových systémů.

7.20. Ruční rytí plastických ornamentů a reliéfů do drahých kovů, perleti nebo slonoviny pro zdobení, například zbraní podle vlastních návrhů nebo přání zákazníka.

7.21. Vypracování návrhů a samostatné zhotovení vzorů umělecky vysoce náročných knihařských výrobků.

7.22. Sázení prostorových matematických a chemických vzorců.

4. SOCIÁLNÍ PÉČE

2. PLATOVÁ TŘÍDA

2.01. Čištění, dezinfekce, sterilizace přístrojů a jiných pomůcek, likvidace zbytků vyšetřovaného materiálu, přenášení materiálu k vyšetření.

2.02. Doprovod obyvatel - svěřenců, případně doprava ručními vozíky na příslušná zdravotnická oddělení, pomocné práce ve všech typech zařízení, například manipulace s prádlem včetně dezinfekce.

2.03. Úkony pečovatelské služby v domácnostech mobilních občanů, v domech s pečovatelskou službou, v zařízeních pro denní pobyt starých občanů, ve stanicích pečovatelské služby pro děti i dospělé osoby.

2.04. Dílčí úkony v péči o občany obtížně sociálně adaptabilní pod vedením sociálního pracovníka.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Obtížné a namáhavé pomocné práce při ošetřování obyvatel - svěřenců v zařízeních sociální péče pod vedením.

3.02. Úkony pečovatelské služby ve střediscích osobní hygieny a u imobilních občanů, komplexní péče o jejich domácnost včetně péče o prádlo a donášky paliva. Samostatné práce v terénu. Odborné ošetření nohou.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Základní ošetřovatelská péče o obyvatele - svěřence vykonávaná nižším zdravotnickým pracovníkem v ústavech sociální péče včetně pomoci při zajišťování výchovné části denního programu v zařízeních pro děti a mládež.

4.02. Obtížné pomocné práce zdravotnického charakteru spojené s přímým stykem s obyvateli - svěřenci inkontinentními a s těžkým psychickým postižením v ústavech sociální péče a s občany s obdobným postižením v pečovatelské službě, případně přenášení a převážení těžce pohyblivých a nepohyblivých obyvatel - svěřenců ústavů sociální péče a manipulace s těly zemřelých.

4.03. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a při léčbě prací pod vedením; provádění klasických masáží; nácvik denních běžných činností.

4.04. Odborné rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků a při ošetřování obyvatel - svěřenců ústavů sociální péče.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Ošetřovatelská péče o obyvatele a svěřence těžce pohyblivé a nepohyblivé a obyvatele inkontinentní, případně s těžkým psychickým postižením vykonávaná nižším zdravotnickým pracovníkem, pomoc středním zdravotnickým pracovníkům při provádění léčebných a ošetřovatelských úkonů; v zařízeních pro děti a mládež zajišťování výchovné části denního programu.

5.02. Provádění léčebné pracovní terapie se svěřenci a obyvateli ústavů sociální péče.

5.03. Výchovné práce při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků (denní hygiena, stolování, práce s drobnými předměty pro rozvíjení jemné motoriky).

5.04. Provádění dílčího sociálního šetření v terénu pod odborným vedením.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Odborná výchovná činnost s dětmi a mládeží v ústavech sociální péče zaměřená na další rozvoj, zejména společenských a pracovních návyků.

6.02. Fixace získaných hygienických, pracovních a společenských návyků u dospělých mentálně postižených obyvatel - svěřenců včetně jejich rozvíjení především v oblasti pracovní aktivity a odborného výcviku.

6.03. Dílčí práce při sestavování plánů sociální depistáže sociálně potřebných občanů, koordinace se státními institucemi.

6.04. Provádění sociální práce pod vedením - depistáže, anamnézy, spoluúčast na řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů klientů a poradenská služba.

6.05. Výkon sociálních agend v péči o rodinu, děti, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany pod odborným vedením podle obecných postupů.

6.06. Provádění ošetřovatelských úkonů středními zdravotnickými pracovníky v zařízeních sociální péče pod dohledem nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů, asistence lékaři při vyšetřeních a ošetřeních včetně zajišťování standardní dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou, řídící a další činnost včetně zajišťování výchovné části denního programu v ústavech sociální péče pro děti a mládež.

6.07. Provádění rehabilitačních úkonů v zařízeních sociální péče na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a při léčbě prací středními zdravotnickými pracovníky pod odborným vedením nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů těmito pracovníky.

6.08. Zabezpečování kulturní a zájmové činnosti a vyhledávání pracovních příležitostí pro léčbu prací obyvatel svěřenců v zařízeních sociální péče.

6.09. Organizování a odborné zabezpečování pečovatelské služby v okrsku; spoluúčast na řešení jednodušších sociálně-právních a sociálně zdravotních problémů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Provádění sociální depistáže (šetření v terénu), zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování.

7.02. Poskytování sociální pomoci, zpracování písemných podkladů a účast na jednáních v zájmu klientů s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi.

7.03. Vypracování návrhů sociálně terapeutických postupů, týkajících se větší skupiny občanů včetně přípravy podkladů pro sociální analýzy, prognózy a projekty.

7.04. Sestavování plánu depistáže (vyhledávání) sociálně potřebných občanů, koordinace práce se státními i nestátními institucemi na vymezeném územním celku.

7.05. Samostatný výkon sociálních agend v péči o rodinu, děti, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany.

7.06. Samostatné odborné ošetřovatelské práce v ústavech sociální péče prováděné středními zdravotnickými pracovníky včetně zajišťování výchovné části denního programu v ústavech pro děti a mládež.

7.07. Spolupráce s lékařem při předpisu speciálních diet obyvatelům a svěřencům ústavů sociální péče; zabezpečování podávání potravinových směsí a dohled na dodržování technologických postupů při přípravě stravy.

7.08. Samostatné provádění odborných rehabilitačních úkonů v ústavech sociální péče, odborné testování svěřenců - obyvatel, vypracování metodiky k léčbě prací, výběr vhodných pracovních příležitostí.

7.09. Provádění nápravy vad výslovnosti a výchova ke správné výslovnosti včetně vyhledávání svěřenců s vadami řeči, hlasu, sluchu.

7.10. Výchovná činnost zaměřená na vytváření dovedností a návyků svěřenců ústavů sociální péče pro děti a mládež, včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti, vykonávaná s použitím pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky.

7.11. Komplexní koordinace a odborné zabezpečování pečovatelské služby ve větším územním celku po odborné, provozní a ekonomické stránce včetně kontrolní činnosti.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Výchovně vzdělávací činnost zaměřená na vytváření a rozšiřování dovedností, návyků a vědomostí svěřenců ústavů sociální péče pro děti a mládež, včetně rozvíjení jejich zájmové činnosti, vykonávaná s využitím pedagogických metod po získání kvalifikace ze speciální pedagogiky.

8.02. Analytická, koncepční a metodická činnost v individuální a skupinové sociální práci, samostatné nebo skupinové uplatňování metod sociální práce (socializace, resocializace, jednání s institucemi, majetkoprávní záležitosti).

8.03. Sociálněprávní a sociálněpedagogické poradenství, sociálněvýchovná prevence a sociální práce s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci.

8.04. Samostatné zajišťování sociální diagnózy a terapie; realizace nebo prosazování sociálních opatření, odborné práce při socializaci a resocializaci, příprava klientů na ústavní péči, poradenská činnost, vyhodnocování poradenských testů.

8.05. Samostatný výkon specializovaných agend v péči o rodinu, děti, staré, zdravotně postižené a společensky nepřizpůsobivé občany.

8.06. Psychologické poradenství pod dohledem kvalifikovaného psychologa, spoluúčast na vyhodnocování psychologických testů.

8.07. Odborné metodické vedení zdravotnických pracovníků v zařízeních sociální péče v územním celku.

8.08. Provádění vysoce specializovaných rehabilitačních úkonů v ústavech sociální péče pro tělesně postižené v individuální léčebné tělesné výchově, zejména polohování pareticky a plegicky postižených, posilovacích a rozcvičovacích cviků, reflexních masáží; provádění složitých specializovaných kinesiologických rozborů.

8.09. Specializovaná ošetřovatelská péče o svěřence a obyvatele zařízení sociální péče vyžadující samostatnou rozhodovací činnost při posuzování zdravotního stavu obyvatele - svěřence a rozhodování o dalším postupu; poskytování zvláštní ošetřovatelské péče, například poskytování vyšší předlékařské pomoci při stavech ohrožení života, aplikace nitrožilních injekcí a infuzí, asistence a instrumentace při drobných chirurgických výkonech (incize), odsávání dýchacích cest, podávání stravy parenterální cestou a sondou.

8.10. Náročné činnosti při nápravách vad řeči, hlasu a sluchu, provádění nápravy vad výslovnosti.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Výchovně vzdělávací činnost s dětmi a mládeží v ústavech sociální péče pro tělesně i mentálně postižené s návazností na dříve získané návyky, jejich další rozvoj a fixace, další rozvoj zbytkových schopností u mentálně postižených jedinců s využitím specifických výchovných a vzdělávacích metod; vytváření koncepcí výchovně vzdělávací činnosti v ústavu, hodnocení výsledků a metodická a poradenská činnost.

9.02. Samostatné zajišťování prací v psychodiagnostice a psychoterapii, poskytování poradenských a psychoterapeutických služeb, samostatné provádění psychologických vyšetření a diagnostiky.

9.03. Samostatné zajišťování sociálně-právního poradenství a sociální práce s problémovými rodinami, skupinami nebo jednotlivci (uprchlíci, bezdomovci, agresivní jedinci); odborná činnost ve střediscích drogové a jiné závislosti a podobně.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Výchovně vzdělávací činnost v diagnostických ústavech a v diagnostických odděleních ústavů sociální péče pro mentálně postižené. Aplikace účinných diagnostických a výchovných metod a pokynů ve spolupráci s pediatry, neurology, psychiatry a psychology; zajišťování odborné poradenské činnosti z oblasti speciální pedagogiky.

10.02. Poskytování komplexních psychoterapeutických a poradenských služeb sociálně patologickým skupinám i jedincům. Náročné sociálně-právní, psychologické a sociální poradenství a pomoc, psychodiagnostické činnosti včetně zastupování při soudním a správním řízení.

10.03. Poskytování základní léčebně preventivní péče v zařízeních sociální péče.

10.04. Provádění dílčího sociálního výzkumu, zpracování analýz, koncepcí a projektů v regionu s mimořádně závažnou sociální problematikou (uprchlíci, bezdomovci a podobně), metodické řízení sociálních pracovníků, studentů.

10.05. Vedení psychoterapeutických skupin, uplatňování poradenských vyšetření, návrhy na umístění v ústavech, na prodloužení nebo zrušení ústavní péče, na adopci dětí a podobně.

10.06. Tvorba koncepčních, metodických a analytických materiálů a studií v oblasti rozvoje sociální pomoci, sociální péče a psychologického poradenství.

10.07. Odborné vedení lékařů v zařízeních sociální péče v rámci územního celku.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Samostatný výkon odborných prací v léčebně preventivní péči, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace, včetně konziliární činnosti v ústavech sociální péče.

11.02. Provádění nejsložitějších úseků sociální práce včetně odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje sociální práce, stanovení zásadní koncepce sociální oblasti (doktrína sociální práce).

11.03. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb včetně sociálního a psychologického poradenství.

5. SPORT

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Vykonávání dílčích trenérských a cvičitelských činností pod odborným dohledem podle stanovených programů.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Vykonávání sportovních činností, reprezentace rezortních sportovních center ve vnitrostátních a mezinárodních soutěžích s medailovým umístěním na mistrovství ČR ve své kategorii.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Vykonávání sportovních činností v širších reprezentačních družstvech ČR seniorů a v užších reprezentačních výběrech ČR juniorů a v kolektivních sportech v družstvech v nejvyšší mistrovské soutěži.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Vykonávání sportovních činností, například reprezentace na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy seniorů s bodovým umístěním na mistrovství světa juniorů a mistrovství Evropy juniorů, s medailovým umístěním na světové univerziádě, překonání českého rekordu, v kolektivních sportech se členstvím ve družstvech s umístěním v nejvyšší mistrovské soutěži do 3. místa.

8.02. Zajišťování odborné trenérsko-pedagogické činnosti, zpracování programů tělovýchovné a sportovní činnosti, usměrňování přípravy sportovců.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Vykonávání sportovních činností a reprezentace ve vnitrostátních a mezinárodních soutěžích, například reprezentace v individuálních disciplínách a menších kolektivech na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s finálovým umístěním.

9.02. Nejnáročnější odborná metodická trenérsko-pedagogická činnost při usměrňování přípravy sportovců.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Vykonávání sportovních činností a reprezentace na vrcholných mezinárodních soutěžích, například na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy s medailovým umístěním, v kolektivních sportech se členstvím ve družstvech s umístěním na olympijských hrách, mistrovství světa a mistrovství Evropy do 3. místa.

10.02. Tvorba a rozvíjení trenérsko-metodických koncepcí.

10.03. Koordinační metodická činnost orientovaná na profesní skupiny trenérů.

10.04. Komplexní zajišťování metodicko-tréninkového procesu sportovců světové a evropské úrovně.

6. ŠKOLSTVÍ

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Pomocné práce při výchově v předškolních a školských zařízeních.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Odborné rutinní práce při výchově dětí v předškolních zařízeních.

4.02. Odborné práce vztahující se k upevňování hygienických návyků, zkvalitnění společenského chování dětí a mládeže, dohled a kontrola zdravotního stavu ubytovaných.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Odborné práce zaměřené na vytváření základních pracovních návyků.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Výklad látky (textů) podle osnov a pokynů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Aplikace výchovných programů při zajišťování globální výchovné, vzdělávací a zdravotní péče o děti v předškolních zařízeních.

7.02. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo zaměřená na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže.

7.03. Výuka v zájmových a rekreativních kurzech, například hudebních, výtvarných, pohybové kultury.

7.04. Výchovně vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání ve dvouletých a kratších učebních oborech, které nekončí učňovskou zkouškou.

7.05. Zajišťování zájmové činnosti dětí a mládeže, případně dospělých s všeobecným zaměřením; organizační zajišťování soutěží a přehlídek; organizační zajišťování činnosti externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků.

7.06. Výuka plavání v rámci povinné tělesné výchovy žáků základních škol podle stanovených učebních plánů a vedení tělovýchovných kurzů.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Péče o děti předškolního věku spočívající v analýze věkových a individuálních zvláštností, potřeb a projevů dítěte, v navazující tvorbě výchovných a vzdělávacích programů včetně estetických, sportovních, ozdravných a dalších programů pro potřeby pedagogů konkrétního zařízení a jejich realizaci.

8.02. Výchova a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování specificky rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti a tvořivé schopnosti nebo zaměřená na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže s využíváním diagnostických, výchovně vzdělávacích a kontrolních metod při systematickém respektování jejich individuálních zájmů, schopností a předpokladů.

8.03. Zajišťování zájmové činnosti s úzkým odborným zaměřením, obsahové zajišťování soutěží a přehlídek, pedagogické a metodické vedení externích pracovníků a dobrovolných spolupracovníků, odborná pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží, popřípadě dospělými v jejich volném čase, poskytovaná především předškolním zařízením, školám, školským zařízením a občanským sdružením pracujícím s dětmi a mládeží, popřípadě dospělými.

8.04. Výchovná a vzdělávací činnost v odborném výcviku při přípravě na povolání.

8.05. Výuka ve speciálně zaměřených odborných kurzech zaměřených na zvyšování kvalifikace a rekvalifikaci, například jazykových, výtvarných, hudebních, technických.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků na základních školách a speciálních základních školách, zvláštních školách, pomocných školách a stálých školách v přírodě.

9.02. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních výchovně vzdělávacích a vědeckých nebo uměleckých činnostech vysoké školy, dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury.

9.03. Tvorba, rozvíjení a konkretizace specifických a specializovaných metod výchovy a vzdělávání dětí a mládeže mimo vyučování nebo metod zaměřených na celkový rozvoj nebo resocializaci dětí a mládeže, spojených s případným využíváním nových technických a kompenzačních pomůcek; metodická činnost přesahující rámec školského zařízení, popřípadě orientovaná na profesní skupinu vychovatelů.

9.04. Výchovně vzdělávací činnost rozšiřující vědomosti, dovednosti a návyky žáků při praktickém výcviku náročných studijních oborů, jako jsou například opravy a seřízení elektronických systémů, hydraulických a pneumatických elektronicky řízených systémů, v oblasti letecké zabezpečovací, diagnostické a měřící techniky a podobně.

9.05. Výchova a vzdělávání žáků v základních uměleckých školách rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti v oblasti umění se zaměřením na jejich přípravu k odbornému studiu na střední, případně vysoké škole uměleckého směru formou základního nebo rozšířeného studia.

9.06. Individuální vzdělávací činnost s talentovanými dětmi a mládeží, případně dospělými ve volném čase, vzdělávací činnost ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kurzech a metodická pomoc v oblasti práce s dětmi a mládeží, popřípadě dospělými, v jejich volném čase poskytovaná především předškolním zařízením, školám, školským zařízením a občanským sdružením pracujících s dětmi a mládeží, popřípadě dospělými, zobecňování výsledků specifických činností.

9.07. Provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace a psychologických vyšetření.

9.08. Poskytování speciálně pedagogických, diagnostických, terapeutických, reedukačních, poradenských a metodických služeb nebo speciální pedagogická výchovně vzdělávací činnost vykonávaná učitelem speciálního pedagogického centra - speciálním pedagogem pro zdravotně postižené děti předškolního věku.

9.09. Výuka ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kurzech a dalších formách zvyšování odborné kvalifikace nebo rekvalifikace, například pomaturitních a jazykových konverzačních.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků na střední škole, speciální střední škole, odborném učilišti, praktické škole, jazykové škole, Školském ústavu umělecké výroby a Státním těsnopisném ústavu.

10.02. Výchovně vzdělávací činnost spojená s výkonem uměleckých prací zaměřená na profesionální přípravu v konzervatořích a středních uměleckých školách, nastudování, případně tvůrčí spoluvytváření interpretace rozsáhlých a náročných uměleckých děl, rolí, partů, souborů nebo inscenací, tvůrčí řešení a spoluprovádění speciálních uměleckých děl malířských, sochařských a užitého umění, restaurování památek užitého umění.

10.03. Provádění komplexní výchovné, poradenské a metodické činnosti a pomoci pro účely socializace, resocializace a reedukace, psychologická vyšetření, provádění prací v psychodiagnostice a psychoterapii; poskytování náročných poradenských a psychoterapeutických služeb, provádění komplexních psychologických vyšetření a diagnostiky.

10.04. Poskytování komplexních speciálních pedagogických, diagnostických, terapeutických, reedukačních, poradenských a metodických služeb nebo speciálně pedagogická výchovně vzdělávací činnost vykonávaná učitelem speciálního pedagogického centra - speciálním pedagogem pro zdravotně postižené žáky základních, středních a speciálních škol a školských zařízení.

10.05. Poskytování přímé metodické pomoci pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení v centrech dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

10.06. Komplexní pěstování a rozvíjení poznávacích a tvůrčích schopností studentů a absolventů vysoké školy, vedení cvičení, seminářů, exkurzí, případně přednášek, průběžná kontrola studia a poskytování konzultací.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Tvůrčí řešení vědeckých, výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu, tvůrčí činnost v oblasti umění spolu s komplexním rozvíjením poznávacích a tvořivých schopností studentů a absolventů vysoké školy prostřednictvím jejich účasti na výzkumu, přednášení a vedení přednášek, expertizní, publikační a posuzovatelská činnost, aplikovaný a základní výzkum, vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

12.01. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu a umění, tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti do výuky studentů a absolventů vysokých škol a do výchovy mladých vědeckých a uměleckých pracovníků, přednášení a vedení přednášek, vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního a uměleckého oboru.

7. UMĚLECKÉ PRÁCE A PRÁCE UMĚLECKÉ REALIZACE

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Řízení průběhu programu navazujících pódiových vystoupení.

4.02. Sledování textu díla a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Příprava a reprodukce konferenciérských textů při představení česky i cizojazyčně.

5.02. Sledování notového záznamu a českého nebo cizojazyčného textu a napovídání účinkujícím při zkouškách a představeních.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Interpretace hudebních děl jednodušších forem.

6.02. Organizační zajišťování průběhu představení a průběhu zkoušek s odpovědností za bezpečnost provozu a bezpečnou přípravu technického zařízení.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Interpretace kolektivní části tanečního díla (lidového tance).

7.02. Hudební doprovod nácviku, nebo veřejného provedení baletního nebo tanečního díla.

7.03. Příprava dílčích částí audiovizuálních programů.

7.04. Organizační zajišťování průběhu představení a průběhu zkoušek s odpovědností za bezpečnost provozu a bezpečnou přípravu technického zařízení ve vícesouborových divadlech nebo v divadlech s obsluhou náročných technických zařízení (např. ovládací pult, provaziště, točna, propady).

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Interpretace kolektivní části baletního nebo hudebního symfonického nebo komorního díla a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla.

8.02. Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem.

8.03. Udržování technické úrovně zpěvu podle potřeby sólistů i členů sboru, příprava umělců na technické zvládnutí studovaného díla.

8.04. Nastudování pódiových pásem včetně pohybové spolupráce.

8.05. Nastudování pěveckých partů hudebně dramatických děl a vokálně symfonických děl se sólisty a sborem.

8.06. Příprava studijních a propagačních materiálů, vyhledávání a doporučování textů pro dramaturga.

8.07. Režie pódiových vystoupení, pásem.

8.08. Tvůrčí interpretace sólových instrumentálních partů.

8.09. Příprava umělců na zvládnutí studovaného baletního nebo tanečního díla včetně jejich pravidelného udržování na potřebné interpretační úrovni.

8.10. Samostatné zajišťování a tvorba audiovizuálních programů.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Nastudování baletního nebo tanečního díla s jednotlivými interprety a sborem podle uměleckých záměrů choreografa.

9.02. Dirigování instrumentálních souborů a činoherní hudby včetně nastudování díla.

9.03. Sestavování návrhu dramaturgického plánu na základě znalosti a soustavného sledování příslušné umělecké oblasti; poskytování poradenského servisu interpretům a pořadatelským organizacím v uměleckých agenturách.

9.04. Interpretace vedlejších a epizodních rolí dramatického díla.

9.05. Tvůrčí interpretace orchestrálních sól, spolupráce s dirigentem při uměleckém vedení orchestru.

9.06. Režie komponovaných pořadů.

9.07. Tvůrčí realizace nahrávky slovesných děl podle dramatické předlohy nebo scénáře; tvůrčí realizace nahrávky hudebních děl s odpovědností za soulad notového záznamu a hudebního snímku.

9.08. Tvůrčí interpretace sólových rolí operety a muzikálu nebo sólových pěveckých partů menšího rozsahu.

9.09. Tvůrčí interpretace sólových pantomimických rolí nebo sólových tanečních rolí menšího rozsahu.

9.10. Tvorba náročných audiovizuálních programů a děl výtvarných umění.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Interpretace jednotlivých partů komorních děl.

10.02. Nastudování a dirigování hudební stránky děl operetních a muzikálů.

10.03. Nastudování jednotlivých lidových tanců, tanečních pásem a celovečerních tanečních vystoupení; nastudování tanečních a baletních vložek do divadelních představení.

10.04. Tvůrčí interpretace rozsáhlých sólových partů hudebního díla.

10.05. Nastudování velkých sborových a vokálně symfonických děl a sborové pěvecké části hudebně dramatických děl.

10.06. Tvůrčí interpretace sólových rolí operních a baletních.

10.07. Tvůrčí interpretace hlavních nebo velmi náročných rolí dramatického díla.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Nastudování a dirigování děl symfonických a komorních a hudební stránky děl operních a baletních.

11.02. Vyhledávání a tvůrčí úprava dramatických textů ve spolupráci s autorem a režisérem, v baletu autorský podíl na vytváření repertoáru.

11.03. Inscenační ztvárnění baletního a pantomimického díla.

11.04. Inscenační ztvárnění dramatických nebo hudebně dramatických děl.

11.05. Vytvoření scénické nebo kostýmní výpravy divadelního představení nebo návrhu loutek.

8. VETERINÁRNÍ PÉČE

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Složitější laboratorní vyšetřování biologického a s ním souvisejícího materiálu včetně fyzikálních měření, práce se složitějšími přístroji.

6.02. Odběr biologických materiálů a provádění složitých fyzikálních měření.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Provádění složitých odborných laboratorních prací, zajišťování přístrojového vybavení a jeho využití, řešení dílčích tématických a výzkumných úkolů.

7.02. Provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody a pro složitá funkční vyšetření.

7.03. Provádění vysoce specializovaných vyšetření na úseku biochemie, složitějších vyšetření toxikologických a jiných, součinnost při zajišťování vysoce náročných úseků léčebně preventivní péče.

7.04. Provádění vysoce specializovaných hematologických a imunohematologických vyšetření, diferencování patologických krevních obrazů, kostní dřeně, uzlin a provádění složitějších testů, provádění specializovaných barvicích metod, například histochemické a náročných laboratorních prací na úseku histologie, samostatné odečítání cytologických výsledků.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Prohlídka jatečních zvířat na jatkách, vyšetření na trichidy, kontrola dodržování hygienických podmínek na jatkách.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovanějšího lékaře.

9.02. Samostatný výkon náročných odborných prací v příslušných oborech hygieny, epizootologie a ekologie.

9.03. Vyhodnocování výsledků mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetření živočišných produktů a rozhodování o jejich dalším využití.

9.04. Samostatné provádění náročných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče a hygienické služby, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vysokoškolským vzděláním.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Kontrola dodržování všech platných právních předpisů, veterinárních hygienických požadavků a zásad, plnění všech veterinárních, hygienických a zoohygienických požadavků při chovu a výživě zvířat.

10.02. Provádění speciálních laboratorních prací, spolupráce při zavádění nových vyšetřovacích metod v hygienické službě a na ostatních úsecích léčebně preventivní činnosti.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Provádění kontroly obvodních inspektorů pro epizootologii a veterinárních lékařů, provádějících zejména státní objednávku kontroly zdraví a vakcinaci.

11.02. Sledování vlivu vnějšího prostředí na zdraví zvířat, zajištění monitoringu cizorodých látek na úseku potravního řetězce.

11.03. Organizování kontroly krmiv a krmných komponentů při exportu, importu, schvalovacích řízeních výroby nových krmiv včetně veterinárního dozoru při jejich zavádění a při intoxikacích.

11.04. Přenášení nových metod a poznatků do praxe v oboru epizootologie, hygieny a ekologie, léčebně preventivní činnosti, konkrétní odborná činnost při jejich uplatňování v praxi.

9. ZDRAVOTNICTVÍ

2. PLATOVÁ TŘÍDA

2.01. Obslužné, technické a ostatní práce pomocného charakteru při ošetřování nemocných, doprovod pacientů, doprava pacientů na lůžkových odděleních ručními vozíky.

2.02. Pomocné činnosti v laboratorních a ostatních provozech zdravotnických zařízení, v zařízeních lékárenské péče, dezinfekce a sterilizace.

2.03. Příprava a aplikace jednoduchých léčebných lázeňských procedur podle lékařem stanovených podmínek, například koupelí, suchých zábalů.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Jednodušší pomocné rutinní práce při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních, pomoc při přípravě pacientů na operační výkon, pomocné práce spojené s obsluhou sterilizačních zařízení.

3.02. Provádění jednoduchých odběrů vzorků biologického materiálu, příprava pomůcek a jednoduchých roztoků a biologického materiálu ke zpracování v laboratoři za případného použití výpočetní techniky; příprava půd k laboratorním výkonům.

3.03. Aplikace jednoduchých léčebných procedur pod odborným vedením odpovědného pracovníka, například minerální, peloidní a přísadové koupele, parafínové zábaly.

3.04. Obtížné a fyzicky namáhavé pomocné práce související zejména s přejímkou, ukládáním léčiv a prostředků zdravotnické techniky, jejich doplňování v zařízeních lékárenské péče.

3.05. Mytí a sterilizace laboratorního skla pro náročnou technologii tkáňových kultur, orgánových štěpů a pro průkaz stopových prvků.

3.06. Provádění jednoduchých analýz, například stanovení tvrdosti vody, zjišťování přítomnosti některých prvků při přípravě a kontrole vody z reverzní osmózy.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Základní ošetřovatelské práce nižších zdravotnických pracovníků.

4.02. Odborné rutinní práce při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických, společenských a pracovních návyků při ošetřování a výchově dětí.

4.03. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů pod odborným vedením, klasické a sportovní masáže.

4.04. Zajištění základní zdravotnické péče a transport nemocných sanitními vozidly.

4.05. Přípravné práce spojené s pitvou, manipulace s těly zemřelých.

4.06. Jednoduché pomocné laboratorní práce při provádění analytických zkoušek, například základní vyšetření krve a moče; obsluha centrálních sterilizačních zařízení prováděná nižším zdravotnickým pracovníkem.

4.07. Obtížné pomocné práce zdravotnického charakteru spojené s přímým stykem s pacienty v psychiatrických léčebnách, protialkoholních záchytných stanicích a podobných pracovištích vyžadujících zvýšenou pozornost.

4.08. Instrumentace při stomatologických zákrocích včetně zpracování dentálních kovů.

4.09. Zhotovení protéz, přístrojů a objímkových přístrojů pro dolní končetiny, například individuální výroba podle nákresů nebo sádrových negativů, složitých kopyt pro ortopedickou obuv a bandážování protéz, přístrojů a objímkových podpůrných přístrojů pro dolní končetiny.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Náročné ošetřovatelské práce nižších zdravotnických pracovníků, například sledování fyziologických funkcí a projevů pacienta, péče o umírajícího, provádění léčebné pracovní terapie.

5.02. Šetření v terénu spojené s odběrem vzorků, například kontrola dodržování hygienických předpisů, protiepidemických zásad, kontrola režimu dne dětí, odběr vzorků vody, ovzduší, měření vibrací včetně statistického sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí.

5.03. Rutinní výchovná péče o děti v předškolním věku ve stacionářích.

5.04. Rutinní laboratorní práce v pitevnách, zhotovování suchých a vlhkých výukových preparátů, balzamování a speciální práce s mrtvými těly včetně nástřiků.

5.05. Základní analýza biologického materiálu.

5.06. Sestavování, seřizování a zkoušení narkotizačních nebo chirurgických přístrojů.

5.07. Návrhy konstrukce a zhotovení dílů protéz (například bércový díl stehenní protézy, na chodidla a ruce), modelování laminátových pánevních košů, korzetů a jejich částí, zhotovení korekčních vložek do ortopedické obuvi a vyrovnávacích vložek, zhotovování vzorků a výkroj svršků běžné ortopedické obuvi a lepení a šití vzorků pro běžnou ortopedii (například deformace), bandážování atypických extenčních a redresních korzetů, přístrojů a protéz.

5.08. Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích, poskytování neodkladné péče, ošetření ran včetně stavění krvácení, ošetřování zlomenin a převoz zraněných a nemocných.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Provádění ošetřovatelských a rehabilitačních úkonů středních zdravotnických pracovníků pod odborným dohledem nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů těmito pracovníky.

6.02. Provádění státního dozoru s jednoduchou problematikou včetně případného odběru vzorků.

6.03. Odborná asistence při přípravě léčivých přípravků v lékárnách, obsluha a udržování jednoduchých přístrojů a zařízení pro přípravu léčiv.

6.04. Odborná laboratorní vyšetření ve zdravotnických zařízeních v přímém vztahu k diagnostickému a terapeutickému postupu včetně případné práce s laboratorním informačním systémem.

6.05. Provádění rehabilitačních úkonů na úseku léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie a při léčbě prací středními zdravotnickými pracovníky pod odborným vedením nebo samostatné provádění jednodušších odborných úkonů těmito pracovníky.

6.06. Poskytování neodkladné péče včetně použití speciální zdravotnické techniky, například defibrilace srdce poloautomatickým defibrilátorem, zajištění žíly, samostatné vyprošťování osob při různých havarijních situacích, spolupráce při provádění primární diagnosticko-třídící činnosti v místě zásahu, spolupráce s lékařem při tracheální intubaci, asistence při spontánním fyziologickém porodu, zvládání krizových situací, zabezpečení odborného transportu zraněných a nemocných.

6.07. Zhotovování jednoduchých protetických náhrad a ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii včetně jednoduchých oprav.

6.08. Opravy a seřízení jednodušších lékařských elektronických přístrojů, například elektrokardiografů, monitorů.

6.09. Individuální zhotovení, stavba, zkoušení speciálních typů přístrojů, protéz a léčebných pomůcek mimořádných konstrukcí, například pro exartikulaci kyčelních kloubů, zhotovení trupové ortézy vz. Hessing, končetinové protézy vz. Gocht, zhotovení vzorků, výkroj svršků a zhotovení spodků těžké ortopedické obuvi, individuální výroba dle nákresů, například bandážování protetických pomůcek různými druhy usňového materiálu, zhotovení upínacích a závěsných bandáží běžných i atypických, výběr a zaměření ortopedických kopyt, jejich modelace dle konstrukčních nákresů.

6.10. Základní laboratorní vyšetření v laboratořích hygienické služby včetně prací s laboratorním informačním systémem.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Samostatná odborná činnost středních zdravotnických pracovníků ve zdravotnických zařízeních, v domácí péči, stacionářích, kolektivních dětských provozech, laboratořích, provádění samostatných odborných vyšetření, odborné ošetřovatelské činnosti a instrumentace, kompletace instrumentária v centrálních sterilizacích a hygieně včetně případné práce s laboratorním informačním systémem.

7.02. Samostatné provádění odborných rehabilitačních úkonů, pracovní terapie, arteterapie, psychogymnastiky.

7.03. Příprava rodiček k porodu, asistence při porodech vedených lékařem, ošetření rodiček podle pokynu lékaře.

7.04. Provádění státního zdravotního dozoru, hodnocení výsledků laboratorních vyšetření, kontrola hygienických a protiepidemických režimů, dodržování zásad prevence nosokomiálních nákaz, sběr a zpracování podkladů a anamnestických údajů pro epidemiologické studie, pro sledování zdravotního stavu populace ve vztahu k životnímu a pracovnímu prostředí a pro informační systémy; spolupráce při přípravě programů veřejného zdraví; referenční, poradenská a konzultační činnost.

7.05. Samostatné zjišťování a zpracování sociálně zdravotní anamnézy, diagnózy a prognózy sociálně zdravotní situace pacienta, samostatné poskytování sociálně právního a sociálně zdravotního poradenství včetně sociální pomoci.

7.06. Provádění běžných skiagrafických vyšetření, spolupráce s lékaři při skiaskopických a sonografických vyšetřeních.

7.07. Samostatné provádění činností, například samostatná příprava léčivých přípravků, pokud neobsahují silně účinná a velmi silně účinná léčiva, příprava zkoumadel pro laboratorní účely, samostatné vydávání léků a ostatních přípravků v lékárnách bez lékařského předpisu, příprava léčiv pro výdej na žádanky, samostatný výdej prostředků zdravotnické techniky na poukazy; na odděleních nukleární medicíny příprava radiofarmak z generátorů a kitů podle odborných pokynů.

7.08. Opravy, nastavování a seřizování složitých regulačních obvodů a zařízení dálkového měření a zapisování pro nemocnice, samostatné fyzikální testování diagnostických systémů, například v oboru nukleární medicíny.

7.09. Samostatné provádění vyšetření pomocí mikrografické techniky.

7.10. Samostatné provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody.

7.11. Spolupráce s lékařem při předpisu diet a speciálních diet nemocným, zabezpečování podávání potravinových směsí pro enterální výživu a dohled na dodržování technologických postupů při přípravě stravy.

7.12. Samostatné zhotovování protetických náhrad, ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii včetně jejich oprav; činnost dentálních hygienistek.

7.13. Stavba všech druhů a typů končetinových protéz z klasických materiálů i z plastů, případně za použití sestavitelných zahraničních polotovarů, stavba všech typů trupových ortéz, stavba všech typů epitéz, kýlních a břišních pasů atypických konstrukcí, provádění náročných technických vyšetření nohy zákazníka přístroji pro grafické technicko-vyšetřovací metody, například plantografem, pedobarografem, stavba složité atypické ortopedické obuvi podle sádrových pozitivů a konstrukčních nákresů a měr, například stavba vnitřních sandálů typu Choppart, individuální úpravy a aplikace pooperační obuvi.

7.14. Organizování cílené zdravotní výchovy zaměřené na různé rizikové a profesní skupiny obyvatelstva s cílem zvýšení jejich zdravotního uvědomění, spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, organizování seminářů a kurzů pro nezdravotnickou veřejnost, úzká spolupráce na realizaci programů Národního centra podpory zdraví.

7.15. Samostatná diagnosticko třídící činnost, spolupráce na organizaci zajištění likvidace zdravotních následků nehod, odborný dozor při vyprošťování jinými složkami, samostatné provádění neodkladné resuscitace včetně neodkladné endotracheální intubace.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Provádění vysoce specializovaných činností při poskytování diferencované ošetřovatelské péče, například při náročných diagnostických a terapeutických výkonech na oddělení resuscitačním a anesteziologickém, jednotkách intenzívní péče, instrumentaci na operačních sálech, samostatném vedení mimotělní perfúze a ostatních potřebných technologiích při srdečních operacích, vedení fyziologických porodů, uplatňování psychoterapeutických metod.

8.02. Samostatná dispečerská činnost na operačních střediscích (dispečinku) zdravotnických záchranných služeb.

8.03. Samostatné odborné činnosti v hygienické službě, například hodnocení nových výrobních a provozních technologií, posouzení míry rizika pracovního prostředí, kategorizace práce a pracovníka, zajištění laboratorních vyšetření, samostatné kvalifikované provádění specializovaných odborných měření sledovaných nox, například dozimetrická měření, měření hluku a vibrací, cizorodých látek, zpracování a vyhodnocení výsledků správních řízení včetně návrhů na opatření, samostatné kvalifikované provádění složitých fyziologických vyšetření klienta v terénu i laboratoři.

8.04. Provádění státního zdravotního dozoru a šetření v terénu včetně sankčních opatření, vydávání závazných pokynů a odborné zpracování závazných posudků orgánů hygienické služby, příprava podkladů pro posuzování návrhů a podání z hlediska ochrany zdraví populace.

8.05. Zavádění nových metodik odběrů vzorků jednotlivých složek životního a pracovního prostředí v terénu, nových metodik měření fyzikálních faktorů v terénu, plánování odběrů vzorků ovzduší včetně samostatného měření fyzikálních faktorů v terénu.

8.06. Nejnáročnější vysoce specializované činnosti farmaceutických laborantů, například příprava sterilních léků včetně kontrolní činnosti zaměřené na hodnocení jakosti léčivých přípravků.

8.07. Zavádění, rozvoj a provádění vysoce specializovaných laboratorních vyšetřovacích metod včetně jejich vyhodnocení a zpracování výsledků, například zpracovávání biologických materiálů analyticky náročnými metodami a technikami (imunochemické, enzymatické, potenciometrické, spektrofotometrické, spektrometrické), zavedení a kalibrace nových metodik, rozvoj a údržba laboratorního informačního systému, radioimunoassay (RIA), enzymoimunoassay (EIA), práce se složitými přístroji a automatickými analyzátory včetně jejich údržby.

8.08. Zhotovování speciálních protetických náhrad, speciálních ortodontických přístrojů, léčebných a rehabilitačních pomůcek ve stomatologii, zejména ve spolupráci se stomatochirurgií, onkologií a foniatrií včetně jejich oprav, například obturátory, poresekční protézy, epitézy, náhrady a přístroje po maxilo-faciálních operacích, náhrady opatřené zásuvnými zařízeními (atachmenty, opěrné třmeny, teleskopické a konusové korunky), náhrady v rámci komplexní terapie ortodontických anomálií a rozštěpů, náhrady po plastických korekcích protézního lože.

8.09. Náročné činnosti při nápravách vad řeči, hlasu a sluchu.

8.10. Nejnáročnější specializovaná radiodiagnostická vyšetření, například cílená tomografie, angiografie, digitální subtrakční angiografie, vyšetření mozku a páteřního kanálu, vyšetření na komputerovém tomografu (CT) a magnetické rezonanci, spolupráce s lékařem při provádění výkonů intervenční radiodiagnostiky, samostatné ozařování podle ozařovacích plánů na složitých počítačem řízených radioterapeutických přístrojích a kontaktních rentgenových přístrojích, ozařování náročnými ozařovacími technikami na radioizotopových ozařovačích, betatronech a hloubkových rentgenových přístrojích, montáž a demontáž aplikátorů pro brachyterapii, testy a obsluha AFL přístrojů, stanovení spolu s lékařem vstupních polí na simulátoru; provádění speciálních vyšetřovacích a terapeutických metod na úseku nukleární medicíny, práce s diagnostickými přístroji (gamakamera, gamagramofon a podobně) včetně jejich nastavování pro měření a kontrolu spekter radioaktivních zářičů.

8.11. Nejnáročnější vysoce specializované odborné práce při léčebné rehabilitaci na pracovištích, na nichž je uplatňován intenzívní rehabilitační režim, vycházející z hlubokých znalostí fyziologie a patofyziologie hybnosti a kliniky chorob, například Vojtova a Kabátova technika, mobilizační techniky a segmentové masáže, včetně výběru vhodné techniky léčebné rehabilitace; provádění složitých specializovaných odborných kinesiologických rozborů a speciálních facilitačních technik.

8.12. Samostatné provádění náročné sociální práce, zejména výchovné, poradenské a metodické činnosti, sociálně zdravotní pomoci pacientům v krizových situacích ohrožujících jejich zdravotní stav, specializované a kvalifikované organizování a vedení programů skupinové a sociální práce s pacienty ve zdravotnických zařízeních.

8.13. Základní diagnostická činnost, samostatné specializované poskytování neodkladné zdravotní péče včetně neodkladné punkce přetlakového pneumotoraxu, spolupráce s lékařem při punkcích dalších tělních dutin, samostatná příprava léků a léčivých přípravků včetně náhradních roztoků a jejich aplikace podle ordinace lékaře, defibrilace srdce běžným defibrilátorem, neodkladná neinvazivní kardiostimulace, organizace při zajišťování likvidace zdravotních následků havarijních situací.

8.14. Samostatné provádění složitých specializovaných vysoce odborných prací při náročných diagnostických a terapeutických výkonech směřujících k reedukaci vrozených i získaných očních vad dětí konzervativní cestou, provádění ortoptiky a pleoptiky, provádění refrakčních zkoušek ve spolupráci s lékařem a stanovení příslušných korekcí na úseku optometrie, provádění dalších vyšetřovacích metod, například perimetrie, tonometrie pod dohledem lékaře.

8.15. Technické vyšetřování a snímání měrných podkladů postižené části těla pacienta a navrhování konstrukčních řešení jednotlivých typů pomůcek, instruování pacientů o jejich používání a údržbě.

8.16. Specializované činnosti při přípravě a aplikaci realimentačních diet, samostatné vyhodnocování speciálních metabolických a bilančních diet, úzce specializovaná činnost v nutričním týmu; samostatné řešení koncepce podávání stravy v nemocničních zařízeních.

8.17. Konzervační a protetické práce včetně jednoduchých extrakcí zubů.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Preventivní, diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I.stupně.

9.02. Náročná odborná příprava, kontrola, uchování a výdej léčiv a prostředků zdravotnické techniky, prováděná farmaceutem do získání specializace I. stupně.

9.03. Výkon náročných odborných prací v hygienické službě včetně expertizních, konziliárních a poradenských a složitých laboratorních činností včetně prací na epidemiologických studiích, které nevyžadují specializaci.

9.04. Nejsložitější práce při montáži, oživování, uvádění do provozu a zajišťování provozu složitých elektronických a jiných přístrojů pro diagnostický a léčebný proces.

9.05. Samostatné provádění odborných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, kde platný předpis připouští práci pracovníka s jiným odborným vzděláním (například klinický psycholog, klinický logoped).

9.06. Samostatné provádění výchovné a poradenské činnosti a pomoci pro účely socializace a resocializace.

9.07. Samostatné provádění odborných náročných prací na úseku sociálně zdravotní péče v oblasti léčebně preventivní péče a kurativní sociální péče, například posuzování soběstačnosti, metodika nácviku složitých úkonů osobních či pracovních po dlouhodobé nemoci či úrazu.

9.08. Technicko-výrobní a konstrukční práce při stavbě nejsložitějších ortopedických pomůcek včetně bioelektronických.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializace I. stupně, včetně provádění přednemocniční neodkladné péče ve zdravotnických záchranných službách.

10.02. Samostatný výkon odborných prací v lékařských a ostatních oborech hygieny, epidemiologie a mikrobiologie, preventivního a pracovního lékařství, genetiky včetně konziliární, expertizní a poradenské činnosti.

10.03. Organizace, zabezpečování a kontrola základních údajů vznikajících na zdravotnických pracovištích, dohled nad dodržováním klasifikace při vyplňování dokladů o nemocných, spolupráce na zpracování analýz výsledných informací.

10.04. Práce při zajištění zdravotnických zařízení obyvatelstva a zařízení veterinární péče léčivy a prostředky zdravotnické techniky spočívající v přípravě, kontrole, uchovávání a výdeji léčiv na lékařské předpisy a žádanky, odborné konzultaci, spolupráci při vytváření lékové politiky, zajištění provozu zařízení lékárenské péče, provádění složitých analytických prací v lékárně, kontrole přesnosti přístrojů a zařízení, přípravě potřebných zkoumadel.

10.05. Provádění kontroly jakosti léčiv v lékárně, odběr vzorků pro laboratoře pro kontrolu léčiv, konzultace v otázkách jakosti léčiv, provádění atestů a analýz podle příslušných analytických postupů.

10.06. Provádění náročných prací v psychodiagnostice a psychoterapii a poskytování náročných poradenských a psychoterapeutických služeb.

10.07. Provádění odborných diagnostických a sociálně zdravotních prací na odděleních zdravotnických zařízení, na pracovištích zabývajících se prevencí a léčbou drogových závislostí, samostatné vedení rodinné terapie, psychoterapeutických skupin a komplexní sociální rehabilitace v medicínských oborech. Konziliární, expertní a poradenská sociální činnost.

10.08. Samostatné provádění nejsložitějších prací při oživování a uvádění do provozu složitých elektronických a jiných přístrojů a jejich udržování v bezporuchovém provozu na exponovaných pracovištích (jednotky intenzívní péče, poúrazová oddělení, analytická chemie, diagnostické laboratoře a podobně) včetně nastavování parametrů, dávek záření a podobně při přímé účasti na složitých zdravotnických úkonech.

10.09. Zabezpečování nejsložitějších agend na různých úsecích v oboru sociálního lékařství, veřejného zdravotnictví a informatiky, například provádění odborných analýz a studií pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje zdravotnictví, prosazování a zavádění nových postupů a metod práce.

10.10. Metodická nebo koncepční logopedická činnost včetně provádění zvlášť náročných náprav vad řeči.

10.11. Samostatné provádění specializovaných prací na pracovištích společných vyšetřovacích složek včetně konziliární, expertizní činnosti pracovníků s jiným odborným vzděláním.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Odborné preventivní, diagnostické a léčebné práce, k jejichž výkonu je nezbytné získání vyšší specializace, součinnost při výchově sekundárních lékařů a ostatních odborných pracovníků, popřípadě účast na výchově lékařů zařazených do specializační průpravy; výkon konziliární činnosti.

11.02. Výkon velmi náročných odborných nebo úzce specializovaných prací v jednotlivých oborech lékárenské činnosti v lékárnách s odbornými odděleními nebo specializovanými pracovišti (v odděleních přípravy sterilních léčiv, odděleních kontroly a přípravy zkoumadel, pracoviště odborných informací a podobně), podíl na vedení úzce specializovaných oborů a na dalším vzdělávání farmaceutů a farmaceutických laborantů.

11.03. Samostatný výkon nejnáročnějších a vysoce specializovaných odborných prací v lékařských oborech hygieny, epidemiologie, mikrobiologie, preventivního pracovního lékařství, společných vyšetřovacích složek včetně vedení oborů a jejich koordinace, poradenské, analytické činnosti a účasti na výchově odborných pracovníků.

11.04. Vypracování náročných metodik laboratorních nebo terénních a metodik hodnocení výsledků, výkon referenční činnosti v určitém oboru.

11.05. Stanovení zásadní sociálně zdravotní koncepce, zabezpečení sociálního lékařství, veřejného zdravotnictví a informatiky, například odborné analýzy a studie pro potřeby řízení, organizace a sestavování prognóz rozvoje sociální práce ve zdravotnictví.

11.06. Poskytování nejnáročnějších psychoterapeutických služeb a poradenství.

11.07. Samostatné provádění nejnáročnějších vysoce specializovaných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, farmacie a hygienické služby pracovníky s jiným odborným vzděláním.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

12.01. Tvůrčí komplexní koordinace řešení priorizovaných nejsložitějších projektů lékařského výzkumu vysoké vědecké hodnoty a velkého celostátního významu pro zdravotnictví, řešených zpravidla v mezinárodní spolupráci, včetně přenášení nových metod a získaných poznatků do praxe v léčebné i preventivní činnosti a ve farmacii (první kategorie IGA a odpovídající zařazení v obdobných grantových agenturách).

12.02. Koncepční vedení programů ochrany a podpory veřejného zdraví s mezinárodní spoluprací.

12.03. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu a tvůrčí aplikace nejnáročnějších vysoce odborných a ojedinělých úkonů v léčebné i preventivní péči jako souhrnu výsledků výzkumu, sloužícímu případně i k výchově vysoce specializovaných odborníků v příslušných oborech činnosti.

10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

2. PLATOVÁ TŘÍDA

2.01. Budování a údržba technického zařízení sloužícího k ochraně dokumentace a výzkumu přírody na povrchu, úpravy turistických tras, označování chráněných území.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

3.01. Sběr vzorků pro laboratorní a jiné účely.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

4.01. Budování a údržba technického zařízení ve vstupech do jeskyní i uvnitř, svařování (plynem, elektrickým obloukem) technického zařízení sloužícího k ochraně přírody, kácení stromů, zabezpečování skalních stěn, budování hlídek a odpočívadel, označování chráněného území v obtížných terénech.

4.02. Provádění strážní služby v ochraně přírody.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

5.01. Dokumentace technických prací, například výchozů.

5.02. Samostatné měření a pozorování v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie, ochrany ovzduší.

5.03. Provádění specializovaných odběrů vzorků v terénu.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

6.01. Zpracování dat a jejich interpretace v meteorologii, klimatologii, hydrologii, ochraně ovzduší včetně provádění kontrolních měření v terénu.

6.02. Samostatné měření, pozorování a zpracování dat v oboru meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší na profesionálních stanicích s celodenním nepřetržitým režimem.

6.03. Provádění ochrany přírody jako ochranářského mapování přírody, zpracování odborných informací z oblasti životního prostředí a ochrany přírody (návrhy na zápis chráněných územních přírodních výtvorů, přírodních památek, živočichů, rostlin, nerostů a zkamenělin do státního seznamu ochrany přírody); organizování asanačních a regulačních prací v terénu.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

7.01. Zajišťování a organizování technických a odborných úkolů ochrany přírody v terénu, dohled nad dodržováním právních předpisů na ochranu přírody a přírodních zdrojů, provádění inspekční činnosti v terénu včetně příslušné dokumentace, organizování a zajišťování činnosti sboru dobrovolných pracovníků ochrany přírody.

7.02. Organizování, kontrola a zajišťování odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí, popřípadě samostatné provádění průzkumů, výzkumů a navrhování opatření pro ochranu částí přírody a jejího kulturně výchovného využití; prosazování zájmů ochrany přírody při územním plánování a při závažných zásazích do přírody a krajiny.

7.03. Odborné práce ve specializovaných laboratořích meteorologie, klimatologie, hydrologie a ochrany ovzduší.

7.04. Provozní zabezpečení profesionálních pozorovacích sítí v meteorologii, klimatologii, hydrologii a ochraně ovzduší.

7.05. Odborné zpracování rozsáhlých datových souborů, jejich kontrola a interpretace z meteorologických, klimatických, hydrologických měření a dat o kvalitě ovzduší. 7.06. Samostatné pozorování, měření a zpracování dat v letecké meteorologii za podmínek provozu letiště v II. kategorii podle předpisů MOCL (Mezinárodní organizace pro civilní letectví).

8. PLATOVÁ TŘÍDA

8.01. Samostatné vykonávání složitých zásahů a průzkumů, posuzování návrhů na ochranu přírody; metodická řešení ochrany přírody; komplexní zabezpečení provozu správy chráněné krajinné oblasti a výchovného využívání přírody zpřístupněné veřejnosti.

8.02. Posuzování technických prací cizích organizací z hlediska ochrany životního prostředí včetně vypracování odborných posudků.

8.03. Zajišťování ekologické výchovy obyvatelstva; příprava odborných podkladů pro řízení a koordinaci mezinárodní spolupráce včetně zabezpečení dokumentace.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

9.01. Zpracování dílčích koncepcí rozvoje jednotlivých odvětví ochrany životního prostředí.

9.02. Provozní aplikace nových výsledků výzkumu a vývoje v meteorologii, klimatologii, hydrologii a ochraně ovzduší.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

10.01. Stanovení prognóz vývoje životního prostředí, vypracovávání oponentských posudků a složitých odborných posudků, spolupráce se zahraničními organizacemi včetně organizování mezinárodních konferencí a seminářů.

10.02. Koordinace odborných prací při ochraně přírody a životního prostředí v oblastním a větším rozsahu; vypracování zásad, odborných studií, koncepcí, programů a plánů a rozhodování ve věcech ochrany chráněných částí přírody a jejího kulturně výchovného využití.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

11.01. Tvůrčí řešení velkých projektů regionálního a tématického charakteru, složitých regionálních úkolů a jejich realizace v praxi; koordinace mezinárodních akcí ochrany životního prostředí, spolupráce s národními i mezinárodními organizacemi.

Kvalifikační předpoklady vzdělání
Kvalifikační předpoklady vzdělání potřebné pro výkon prací v jednotlivých platových třídách:

Platová třída Kvalifikační předpoklad vzdělání Platová třída Kvalifikační předpoklad vzdělání
1 základní 7 úplné střední
2 střední odborné 8 vyšší odborné
vysokoškolské - bakalářský studijní program
3 střední odborné 9 vysokoškolské - bakalářský studijní program
4 úplné střední 10 vysokoškolské - magisterský studijní program
5 úplné střední 11 vysokoškolské - magisterský studijní program
6 úplné střední 12 vysokoškolské - magisterský studijní program

Kvalifikačním předpokladem vzdělání se rozumí vzdělání získané způsobem stanoveným zákonem č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky uveřejněného pod č. 49/1994 Sb., zákona č. 256/1994 Sb., zákona č. 138/1995 Sb., zákona č. 306/1999 Sb. a zákona č. 19/2000 Sb., a zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 251/1992 Sb.

Stupnice platových tarifů podle platových tříd a platových stupňů (v Kč měsíčně)

Platový stupeňPočet let započitatelné praxePlatová třída
123456789101112
1do 1 roku424046605130564062106830751083409250102701161013120
2do 2 let441048505330587064507100781086709620106801207013630
3do 4 let4580504055406100671073808110901010000111001254014170
4do 6 let4760524057606340697076708430936010390115401304014730
5do 9 let4950544059906590725079708770973010800119901355015310
6do 12 let51405660622068507530828091101011011230124601408015910
7do 15 let53505880647071207830861094701051011670129501464016540
8do 19 let55606110672074008140895098401093012130134601521017190
9do 23 let578063506990769084609300102301136012610139901581017870
10do 27 let600066007260799087909670106401181013100145501644018570
11do 32 let6240686075508310914010050110501227013620151201708019310
12nad 32 let6490713078508630950010450114901275014160157101776020070

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 251/1992 Sb.

A. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců s výjimkou vedoucích zaměstnanců uvedených v části B

Stupeň řízeníPůsobnost zaměstnavatele
celostátníregionálnímístní
statutární orgán6000 - 10 0004500 - 70003000 - 5000
zástupce statutárního orgánu4000 - 75003000 - 55002000 - 4000
vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů zaměstnavatele s výjimkou zástupce statutárního orgánu2000 - 50001500 - 40001000 - 3500
vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců500 - 3000

Vedoucím zaměstnancům určí zaměstnavatel nebo orgán k tomu příslušný příplatek za vedení v rámci rozpětí stanoveného pro příslušný stupeň řízení a rozsah působnosti zaměstnavatele; působnost zaměstnavatele se řídí rozpětím, v rámci kterého určil příslušný orgán příplatek za vedení statutárnímu orgánu zaměstnavatele (§ 5 odst. 5 zákona). Zástupcem statutárního orgánu se pro účely poskytování příplatku za vedení rozumí ten vedoucí zaměstnanec, který je podle organizačního řádu oprávněn zastupovat statutární orgán v plném rozsahu jeho činnosti.

B. Výše příplatků za vedení vedoucích zaměstnanců škol a školských zařízení14)

FunkceZaměstnavatel
zařízení školního stravováníškola15) a školské zařízení16)územní samosprávný celek17)
ředitel zařízení školního stravování, školy a školského zařízení s právní subjektivitou3000 - 50003000 - 7000-
zástupce ředitele zařízení školního stravování, školy a školského zařízení s právní subjektivitou, který zastupuje ředitele v plném rozsahu jeho činnosti1000 - 35002000 - 5500-
ředitel zařízení školního stravování, školy a školského zařízení bez právní subjektivity, zástupce ředitele školy a školského zařízení s právní subjektivitou a vedoucí zaměstnanec, který řídí více útvarů zaměstnavatele500 - 30001000 - 4000500 - 4000
zástupce ředitele zařízení školního stravování, školy a školského zařízení bez právní subjektivity a vedoucí zaměstnanec, který řídí práci podřízených zaměstnanců500 - 3000

Poznámky pod čarou

1) Například nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb., nařízení vlády č. 142/1995 Sb., nařízení vlády č. 71/1996 Sb., nařízení vlády č. 326/1996 Sb., nařízení vlády č. 353/1997 Sb., nařízení vlády č. 248/1998 Sb. a nařízení vlády č. 126/2000 Sb., nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb., nařízení vlády č. 72/1996 Sb., nařízení vlády č. 327/1996 Sb., nařízení vlády č. 354/1997 Sb., nařízení vlády č. 249/1998 Sb. a nařízení vlády č. 127/2000 Sb.

2) § 4 odst. 2 a § 7 písm. l) zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

3) § 46 odst. 1 písm. e) zákoníku práce.

4) Např. § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb., § 51 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 139/1997 Sb., o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných poradců.

4a) § 2 odst. 4 vyhlášky č. 139/1997 Sb.

4b) Například zákon č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, zákon č. 58/1964 Sb., o zvýšení péče o těhotné ženy a matky, § 157 až 160 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 88/1968 Sb., zákona č. 153/1969 Sb., zákona č. 100/1970 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 52/1987 Sb., zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 3/1991 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 220/2000 Sb.

4c) § 20 odst. 1 a § 27a odst. 2 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

4d) § 44 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

4e) § 50 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 138/1990 Sb.

4f) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona č. 258/2000 Sb.
Vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

4g) § 70 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.

4h) § 9 odst. 1 a 3 zákoníku práce.

5) Nařízení vlády České republiky č. 252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách.

6) Vyhláška ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky č. 399/1991 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách.

7) Zákon České národní rady č. 76/1987 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 395/1991 Sb.).

7a) § 61 až 71 vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 28/1993 Sb.

7b) § 6 vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

8) § 76 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (úplné znění č. 86/1992 Sb.).

9) § 20 vyhlášky č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací.

9a) Např. § 249 až 251 zákoníku práce.

9b) § 129 a 130 zákoníku práce.

9c) § 83 zákoníku práce.

9d) § 85 zákoníku práce.

10) § 13 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.

11) Např. zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících.

12) § 21 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.

13) § 18 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.

14) § 1 zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.

15) § 2 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

16) § 3, 8 a 42 zákona č. 76/1978 Sb., ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 138/1995 Sb.

17) § 14 odst. 2 a § 16 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.

x) Poznámka k části 1: Asistent choreografa, dirigenta, sbormistra nebo režiséra se zařazuje o dva stupně níže, než je funkce, z níž je odvozen.

Přesunout nahoru