Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 250/1992 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Částka 52/1992
Platnost od 10.06.1992
Účinnost od 10.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 23. apríla 1992

o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Vláda Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 143/1992 Zb. o plate aodmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch (ďalej len "zákon") nariaďuje:


§ 1

Rozsah platnosti

Toto nariadenie upravuje platové pomery príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (ďalej len "príslušník"), ktorí sú v pracovnom pomere k zamestnávateľovi.1)

§ 2

Plat

(1) Príslušníkovi patrí

a) tarifný plat, ktorý zodpovedá jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa,

b) príplatky vo výške a za podmienok ustanovených zákonom a týmto nariadením.

(2) Príslušníkovi možno

a) zvýšiť tarifný plat, ktorý mu patrí podľa odseku 1 písm. a), o osobný príplatok až do výšky a za podmienok, ustanovených týmto nariadením,

b) poskytovať odmeny za podmienok ustanovených týmto nariadením.

§ 3

Platové triedy a platové stupne

(1) Príslušník sa zaradí na základe dohodnutého druhu práce (pracovných činností) a plnenia kvalifikačného predpokladu vzdelania (§ 4 ods. 1) a kvalifikačných požiadaviek vzdelania (§ 4 ods. 2) do platovej triedy podľa katalógu pracovných činností uvedeného v prílohe č. 1 tohto nariadenia (ďalej len "katalóg") a podľa dĺžky praxe do jedného z desiatich platových stupňov uvedených v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

(2) Náčelník a veliteľ sa zaradí do platovej triedy, v ktorej sú podľa katalógu zaradené najnáročnejšie činnosti ním vykonávané, najmenej však do platovej triedy, v ktorej sú zaradené najnáročnejšie činnosti v rámci ním riadeného organizačného útvaru alebo zložky Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky.

(3) Zamestnávateľ môže určiť pravidlá pre postup príslušníkov do vyššieho platového stupňa podľa hodnotenia ich pracovných výsledkov, spôsob a podmienky tohto hodnotenia.

§ 4

Kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania

(1) Kvalifikačné predpoklady (stupeň) vzdelania potrebné pre výkon činností zaradených do jednotlivých platových tried sú uvedené v katalógu.

(2) Zamestnávateľ môže pre výkon niektorých činností určiť kvalifikačné požiadavky zamerania alebo odboru vzdelania alebo ďalšie kvalifikačné požiadavky (napr. absolvovanie postgraduálneho štúdia, odborného kurzu), pokiaľ osobitný predpis2) neustanovuje inak.

§ 5

Zaraďovanie príslušníkov do platových tried

(1) Zamestnávateľ zaradí príslušníka do jednej z dvanástich platových tried, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.

(2) Ak pracovná činnosť nie je v katalógu uvedená, zamestnávateľ zaradí príslušníka do platovej triedy porovnaním z hľadiska zložitosti, zodpovednosti, psychickej a fyzickej náročnosti s príkladmi pracovných činností uvedenými v katalógu. Pri porovnaní vychádza zo všeobecnej charakteristiky platovej triedy uvedenej v zákone.

(3) V prípade, ak pracovnú činnosť príslušníka nemožno zaradiť podľa odseku 1 alebo 2 a takáto činnosť je uvedená v katalógu pracovných činností podľa osobitného predpisu,3) možno ho výnimočne zaradiť podľa tohto katalógu pracovných činností.3)

(4) Zamestnávateľ zaradí príslušníka, ktorý ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium do šiestej až ôsmej platovej triedy, v ktorej je podľa katalógu zaradená najnáročnejšia pracovná činnosť, výkon ktorej od neho požaduje.

(5) Zamestnávateľ môže príslušníka zaradiť do platovej triedy podľa postupu uvedeného v odsekoch 1 a 2 ak príslušník spĺňa kvalifikačné predpoklady a kvalifikačné požiadavky vzdelania potrebného pre výkon pracovnej činnosti zaradenej v tejto platovej triede. Na dosiahnutie vyššieho ako potrebného stupňa vzdelania sa nekprihliada.

(6) Príslušníka, ktorý nespĺňa požadovaný kvalifikačný predpoklad vzdelania, možno výnimočne zaradiť do piatej a vyššej platovej triedy, avšak najdlhšie po dobu dvoch rokov, ak nie je ďalej ustanovené inak.

(7) Príslušníka, ktorý nespĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania o jeden stupeň, možno zaradiť na dobu dlhšiu ako dva roky podľa odseku 6, ak

a) dlhodobo vykonáva pracovnú činnosť v príslušnom odbore a je starší ako 45 rokov,

b) začal v dobe, po ktorú bol výnimočne zaradený do platovej triedy podľa odseku 6, štúdium, ktorého absolvovaním si doplní potrebné vzdelanie, a riadne pokračuje v štúdiu; obdobne sa postupuje, ak príslušník začal štúdium pred výnimočným zaradením do platovej triedy podľa odseku 6,

c) je zaradený najvyššie do siedmej platovej triedy, pokiaľ sa pre výkon manuálnej pracovnej činnosti podľa rozhodnutia zamestnávateľa požaduje stredné vzdelanie alebo skúška odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu,2)

d) je zaradený do ôsmej platovej triedy, ak dosiahol iba úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie (ďalej len "úplné stredné vzdelanie").

(8) Príslušníka, ktorý pred ukončením potrebného stupňa vzdelania nezískal prax, možno po dobu získavania praktických skúseností pre výkon požadovaných pracovných činností zaradiť najvyššie do

a) piatej platovej triedy, ak ukončil úplné stredné vzdelanie,

b) šiestej platovej triedy, ak ukončil vyššie odborné4) alebo bakalárske5) štúdium,

c) ôsmej platovej triedy, ak ukončil vysokoškolské štúdium.

Ak takéto zaradenie nie je v súlade s odsekom 1, môže byť príslušník zaradený do piatej, šiestej alebo ôsmej platovej triedy najdlhšie po dobu jedného roka od absolvovania potrebného stupňa vzdelania.

§ 6

Doba rozhodná pre zaradenie príslušníka do platového stupňa

(1) Do doby rozhodnej pre zaradenie príslušníka do príslušného platového stupňa (ďalej len "započítateľná prax") sa započítava doba

a) praxe v odbore požadovanej pracovnej činnosti

b) praxe inej než požadovanej pracovnej činnosti, v závislosti od miery jej využitia pre úspešný výkon požadovanej pracovnej činnosti, v rozsahu najviac dvoch tretín,

c) výkonu vojenskej základnej (náhradnej) služby v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom platným v dobe jej výkonu a civilnej služby v rozsahu najviac 18 mesiacov,

d) starostlivosti o dieťa zodpovedajúca dĺžke materskej dovolenky, resp. ďalšej materskej dovolenky určenej osobitnými predpismi v čase jej vykonávania, osobnej celodennej starostlivosti o dieťa dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté určenej osobitným predpisom, najviac však šesť rokov zo súhrnu týchto dôb.

(2) Praxou v odbore požadovanej pracovnej činnosti sa na účely tohto nariadenia rozumie výkon rovnakej alebo obdobnej ako požadovanej pracovnej činnosti, alebo výkon pracovných činností, pre ktorý treba vedomosti rovnakého alebo obdobného zamerania ako pre výkon požadovanej pracovnej činnosti.

(3) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 sa odpočíta u príslušníka zaradeného do

a) piatej až siedmej platovej tiredy, ktorý nedosiahol úplne stredné vzdelanie, doba dvoch rokov, s výnimkou príslušníka zaradeného do tejto triedy podľa § 5 ods. 7 písm. c),

b) ôsmej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol len úplné stredné vzdelanie, doba päť rokov,

c) deviatej a vyššej platovej triedy, ktorý dosiahol vyššie odborné alebo bakalárske vzdelanie, doba dvoch rokov.

(4) Z doby započítateľnej praxe podľa odseku 1 možno odpočítať iné doby, ako sú doby uvedené v odseku 3, iba na základe hodnotenia pracovných výsledkov, pokiaľ zamestnávateľ postupoval podľa § 3 ods. 3.

§ 7

Tarifný plat

(1) Príslušníkovi zaradenému podľa § 3 ods. 1 patrí tarifný plat vo výške platovej tarify určenej pre platovú triedu a platový stupeň. Platové tarify sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia.

(2) Príslušníkovi, na ktorého sa vzťahuje § 73 ods. 2 Zákonníka práce a ktorý nemôže vykonávať podnikateľskú činnosť v zmysle § 73 ods. 4 Zákonníka práce, patrí tarifný plat podľa odseku 1 zvýšený o 25 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený. Okruh týchto príslušníkov určí zamestnávateľ v pracovnom poriadku.6)

(3) Príslušníkom, ktorí dosahujú veľmi dobré pracovné výsledky alebo kvalitne plnia pracovné úlohy vo väčšom rozsahu oproti iným príslušníkom, možno tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 zvýšiť o osobný príplatok až o 40 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.

(4) Príslušníkovi, ktorý je vynikajúcim uznávaným odborníkom a vykonáva pracovné činnosti zaradené do desiatej až dvanástej platovej triedy, môže zamestnávateľ zvýšiť tarifný plat určený podľa odseku 1 alebo 2 o osobný príplatok až do výšky 100 % platovej tarify desiateho platového stupňa v platovej triede, do ktorej je príslušník zaradený.

(5) O zvýšení alebo znížení takto určených platov podľa odsekov 2 a 4 rozhoduje zamestnávateľ v závislosti od plnenia určených podmienok.

(6) Plat určený podľa odsekov 2 až 4 sa zaokrúhľuje na celé desaťkoruny smerom hore.

§ 8

Príplatok za riadenie

Načelníkovi a veliteľovi určí zamestnávateľ na ocenenie náročnosti jeho riadiacej práce príplatok vo výške a za podmienok ustanovených v prílohe č. 3 tohto nariadenia.

§ 9

Príplatok za hodnosť, a to

hodnosťKčs mesačne
rotný PO700
rotmajster PO900
nadrotmajster PO950
podpráporčík PO1 000
práporčík PO1 050
nadpráporčík PO1 100
podporučík PO1 150
poručík PO1 200
nadporučík PO1 250
kapitán PO1 300
major PO1 450
podplukovník PO1 600
plukovník PO1 750.

§ 10

Osobitný príplatok

(1) Príslušníkovi, ktorý pracuje v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach, poskytuje zamestnávateľ príplatok vo výške a za podmienok ustanovených osobitným predpisom.7)

(2) Príslušníkovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na hasení požiarov, na záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach a je ohrozený jeho život alebo zdravie, patrí osobitný príplatok vo výške 500 až 1 500 Kčs mesačne; ostatným príslušníkom patrí osobitný príplatok vo výške 100 až 500 Kčs mesačne.

(3) Príslušníkovi, ktorý v subjektoch hospodárskej mobilizácie7a) vykonáva pracovné činnosti pri ochrane záujmov štátu, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo k iným vážnym rizikám pre brannú pohotovosť štátu alebo pri vyhlásení mimoriadnych opatrení, patrí príplatok vo výške 200 až 800 Kčs.

(4) Výšku osobitného príplatku v rámci rozpätia podľa odsekov 2 a 3 určí zamestnávateľ.

§ 11

Odmeny

(1) Zamestnávateľ môže poskytovať príslušníkovi odmenu za

a) splnenie mimoriadnej alebo osobitne významnej pracovnej úlohy,

b) pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov veku a prvého ukončenia zamestnania po nadobudnutí nároku na starobný alebo invalidný dôchodok, prípadne v súvislosti s jeho uvoľnením zo zamestnania, ak príslušník splní podmienky mimoriadneho poskytovania starobného dôchodku podľa osobitného predpisu,8) až do výšky jeho priemerného mesačného zárobku,

c) poskytnutie osobnej pomoci spojenej s odvahou a obetavosťou, najmä pri záchrane osôb a majetku ohrozených požiarom a záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach.

(2) Prostriedky na odmeny môže zamestnávateľ rozdeliť na jednotlivé organizačné útvary podľa významu, rozsahu a obťažnosti ich úloh formou fondu vedúceho.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Tarifný plat vo vyššom platovom stupni patrí príslušníkovi od prvého dňa mesiaca, v ktorom dosiahol určenú dobu započítateľnej praxe.

(2) Príplatky určené mesačnou sumou patria príslušníkovi v pomernej výške zodpovedajúcej odpracovanému času.

(3) Ak je príslušník preradený do inej platovej triedy, patrí mu tarifný plat zodpovedajúci novému zaradeniu odo dňa účinnosti tohto preradenia.

§ 13

(1) Zamestnávateľ, ktorý určil kvalifikačné požiadavky vzdelania podľa § 4 ods. 2, nemusí príslušníka, ktorý ich nespĺňa, preradiť do inej platovej triedy, ak jeho odborné vedomosti zaručujú kvalitný výkon pracovných činností a bol zaradený do platovej triedy pred určením týchto kvalifikačných požiadaviek.

(2) Príslušníka, ktorý absolvoval prípravu a je zaradený v turnusovej službe, môže zamestnávateľ zaradiť do piatej platovej triedy podľa katalógu odborných činností, i keď nespĺňa požiadavku vzdelania pre túto platovú triedu.

§ 14

Zamestnávateľ v roku 1992 môže príslušníkovi okrem odmeny podľa § 11 poskytovať odmeny za úspešné výsledky práce.

§ 15

Na zmiernenie následkov krívd spôsobených neplatnými právnymi úkonmi9) v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 môže zamestnávateľ odchylne, ako je ustanovené v § 6 ods. 1 písm. b), do započítateľnej praxe zahrnúť v plnom rozsahu i dobu inej praxe než v odbore požadovanej pracovnej činnosti, pokiaľ príslušník nemohol vykonávať prax v požadovanom odbore pracovnej činnosti.

§ 16

(1) Zamestnávateľ môže upraviť niektoré podmienky a náležitosti, ktoré vyplývajú z ustanovení § 3 ods. 3, § 4 ods. 2, § 6 ods. 1 písm. b) a ods. 4, § 7 ods. 3 a 4, § 8, § 10 ods. 2 a 3, § 11 v kolektívnej zmluve alebo vo vnútornom predpise po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.

(2) Štatutárnemu orgánu určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval,10) pokiaľ osobitný predpis neustanovuje inak. Ostatným príslušníkom určí peňažné plnenie podľa tohto nariadenia zamestnávateľ.

§ 17

Plat podľa tohto nariadenia sa príslušníkom poskytne prvýkrát za mesiac máj 1992.

§ 18

(1) Zrušuje sa výnos Ministerstva vnútra SSR z 30. júna 1987 č. PO-437/2-1987 o odmeňovaní príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (reg. v čiastke 17/1987 Zb.).

(2) Pre odmeňovanie príslušníkov stráca platnosť výnos Ministerstva vnútra SSR z 15. marca 1988 č. HS-234/13-88 o odmeňovaní pracovníkov bezpečnostného úseku Ministerstva vnútra SSR a útvarov Zboru národnej bezpečnosti v jeho pôsobnosti (reg. v čiastke 16/1988 Zb.).

(3) Mzdové opatrenia vydané pre Zbor požiarnej ochrany Slovenskej republiky podľa doterajších právnych predpisov strácajú platnosť.

§ 19

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 637/1992 Sb. Čl. II

Zamestnávateľ ku dňu účinnosti tohto nariadenia prehodnotí započítateľnú prax príslušníkov podľa § 6 nariadenia vlády.


J. Čarnogurský v. r.


Príloha č. 1 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Katalóg odborných pracovných činností v Zbore požiarnej ochrany Slovenskej republiky

5. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Základné činnosti pri vykonávaní hasiacich prác, záchrane osôb a majetku pod vedením a s použitím základných technických prostriedkov, dýchacej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, sústavná odborná a fyzická príprava.

Samostatný výkon bežných technických, prevádzkových, ekonomických a správnych činností na príslušnom organizačnom úseku správy Zboru požiarnej ochrany alebo zariadenia.

6. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Vykonávanie hasiacich prác, záchrany osôb a majetku s použitím základných technických prostriedkov i špeciálnych ochranných oblekov, dýchacej techniky, výškovej a vyslobodzovacej techniky; riadenie a obsluha požiarnych automobilov a inej špeciálnej techniky, starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj; sústavna odborná a fyzická príprava.

Samostatný výkon odbornej činnosti na preventívnom, operatívno-technickom, personálnom a hospodárskom úseku; spracúvanie a vedenie evidencií požiarnej ochrany.

7. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: úplné stredné

Vykonávanie najzložitejších hasiacich prác, záchrany osôb a majetku v rizikových podmienkach s použitím špeciálnej požiarnej, vyslobodzovacej a výškovej techniky, ochranných oblekov, dýchacej a oživovacej techniky; výkon prác pod vodnou hladinou, nad voľnou hĺbkou, v protichemických a žiaruvzdorných oblekoch.

Výkon špecializovaných technických činností na mieste zásahu (napr. strojná, protiplynová, spojovacia a protipovodňová služba).

Starostlivosť o zverené technické prostriedky, výzbroj a výstroj, riadenie a obsluha špeciálnych vozidiel a vyslobodzovacích zariadení.

Zabezpečovanie odbornej prípravy a výkonu činnosti požiarneho družstva pri zásahu, spracovanie dokumentácie o zásahu a o požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičeniach.

Kontrola stavu zabezpečenia požiarnej ochrany a stavu technických prostriedkov požiarnej ochrany v organizáciách.

Samostatný výkon odbornej činnosti pri spracúvaní a vedení určenej operatívno-technickej, preventívno-výchovnej, právnej a hospodárskej agendy; príprava odborných stanovísk pre stavebné a kolaudačné konanie a pre posudzovanie technológií a výrobkov z hľadiska ich požiarnej bezpečnosti.

8. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Organizovanie činnosti jednotiek požiarnej ochrany pri rozsiahlejších požiaroch a zložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo iných mimoriadnych udalostiach; organizačná a obsahová príprava a vykonávanie odbornej a fyzickej prípravy jednotky požiarnej ochrany v smene, príprava a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení.

Obsluha a servis špeciálnej techniky na hasenie požiarov a záchranu osôb, obsluha a údržba špeciálnych zariadení, meracej a vyslobodzovacej techniky, zabezpečovanie zložitých technicko-opravárenských prác; vyhodnocovanie požiarnej situácie za pomoci výpočtovej techniky.

Samostatný výkon zložitých odborných činností pri zisťovaní príčin vzniku požiarov, spracúvanie expertíz, posudkov, vyjadrení a stanovísk pri vykonávaní štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, príprava odborno-metodických materiálov pre činnosť na nižších organizačných útvaroch a pre odbornú a fyzickú prípravu.

Vykonávanie štátneho požiarneho dozoru, samostatné spracúvanie rozhodnutí v správnom konaní, vykonávanie jednoduchých legislatívnych a normalizačných prác a právneho poradenstva na úseku požiarnej ochrany.

9. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Organizovanie činnosti jednotky požiarnej ochrany na požiarnej stanici. Zodpovednosť za funkčnosť a úplnosť vybavenia požiarnej stanice, analýza stavu operatívno-technických opatrení v požiarnom obvode; riadenie zásahu pri rozsiahlejších požiaroch a zložitých záchranných prácach.

Organizovanie a vykonávanie požiarnych previerkových a požiarnych taktických cvičení vo veľkých objektoch, spracúvanie dokumentácie o zásahu; zabezpečovanie odbornej a fyzickej prípravy jednotiek požiarnej ochrany, určovanie postupu pri koordinácii súčinnostných služieb a medziokresnej pomoci.

Špecializovaný odborný výkon na úsekoch štátneho požiarneho dozoru, zisťovania príčin vzniku požiarov, operatívno-technickom, výskumu a vývoja, odbornej prípravy, informatiky a úloh požiarnej ochrany v rámci príprav na obranu.

Tvorba všeobecne záväzných právnych predpisov na úrovni okresu, samostatná systémová činnosť pri tvorbe opatrení s celorepublikovou pôsobnosťou, dozor nad úrovňou vykonávania štátnej správy na úseku požiarnej ochrany, riešenia majetkovoprávnych a pracovnoprávnych ostatných právnych záležitostí, vrátane zastupovania správy Zboru požiarnej ochrany v pracovných sporoch.

10. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Zodpovednosť za celkovú odbornú a operatívno-technickú pripravenosť jednotky (útvaru) Zboru požiarnej ochrany, koordinovanie zásahov pri najrozsiahlejších požiaroch a najzložitejších záchranných prácach pri povodniach a ostatných živelných pohromách alebo mimoriadnych udalostiach, organizovanie výkonu štátneho požiarneho dozoru v okrese.

Samostatné vykonávanie náročných a odborne zložitých prác v oblasti výskumu a vývoja, príprava návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a predpisov na určenie technických podmienok požiarnej bezpečnosti, určovanie koncepcie rozvoja ASR na úseku požiarnej ochrany, príprava podkladov pre rozhodovanie v otázkach spadajúcich do kompetencie ústredných orgánov štátnej správy.

11. platová trieda

Kvalifikačný predpoklad vzdelania: vysokoškolské

Spracovanie komplexných programov (koncepcií) rozvoja požiarnej ochrany v republikovej pôsobnosti i v medzinárodnej nadväznosti; vypracovanie návrhov zákonov z úseku požiarnej ochrany.

Príloha č. 2 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Stupnica platových taríf príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky (Kčs/mesačne)

Stupnica platových taríf podľa platových tried a platových stupňov
Plat. stupeňPočet rokov praxePlatová trieda
123456789101112
1do 3220024202660293032203540390042904720519057106280
2do 6230025302780306033603700407044804930542059706560
3do 9240026402900319035103860424046705140565062206840
4do 12249027403030332036504020442048605340587064607110
5do 15259028503140345037904170459050505550611067207390
6do 18269029603250358039404330476052405760634069707670
7do 21279030703370371040804490494054305970657072207950
8do 24288031703490384042204650511056206180680074808230
9do 27298032803610397043704800528058106390703077308510
10nad 27308033903730410045104960546060006600726079908790

Príloha č. 3 nariadenia vlády SR č. 250/1992 Zb.

Príplatky za riadenie u príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky

Funkciaorgán s republikovou pôsobnosťou Kčs/mes.územný orgán Kčs/mes.
1.Náčelník hlavnej správy4000 - 5000
2.Zástupca náčelníka1500 - 3800
3.Náčelník odboru800 - 2500
4.Náčelník zariadenia800 - 2500
5.Náčelník oddelenia500 - 1500
6.Náčelník okresnej správy1 600 - 3 000
7.Zástupca náčelníka1 200 - 2 400
8.Veliteľ jednotky okresnej správy800 - 2 000
9.Náčelník alebo veliteľ, ktorý je poverený riadením práce podriadených príslušníkov300 - 1 200

Poznámky pod čarou

1) § 47 ods. 1 zákona SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.

2) § 51 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.
Výnos Ministerstva vnútra SR z 21. júla 1992 č. PO-267/2-92, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany (č. 424/1992 Zb.).

3) Nariadenie vlády SR č. 249/1992 Zb. o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch.

4) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení zákona č. 171/1990 Zb. a zákona č. 522/1990 Zb.

5) Zákon č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.

6) § 82 ods. 2 Zákonníka práce.

7) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 227/1992 Zb. o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach.

7a) § 1 a 2 nariadenia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 284/1992 Zb. o opatreniach hospodárskej mobilizácie.

8) Nariadenie vlády ČSSR č. 118/1988 Zb. o mimoriadnom poskytovaní starobného dôchodku v znení nariadenia vlády ČSSR č. 116/1989 Zb., zákona č. 306/1991 Zb. a zákona č. 578/1991 Zb.

9) § 21 zákona č. 87/1991 Zb. o mimoriadnych rehabilitáciach.

10) § 46 ods. 2 a § 46b ods. 2 zákona SNR č. 126/1985 Zb. v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb.

Přesunout nahoru