Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 25/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve

Částka 6/1992
Platnost od 23.01.1992
Účinnost od 23.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. decembra 1991,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa za slová "podnikanie v poisťovníctve" vkladá čiarka a text "ustanoviť zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla".

2. V § 2 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

"(2) Sprostredkovateľskú činnosť súvisiacu s poisťovacou činnosťou (§ 7 ods. 1) môžu vykonávať aj iné subjekty, ako sú uvedené v odseku 1, za podmienok ustanovených týmto zákonom.".

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

3. V § 2 ods. 3 sa vypúšťajú slová "alebo poisťovne s cudzím kapitálom".

4. V § 13 ods. 6 sa za slová "peňažných ústavoch9)" vkladajú slová "bez oprávnenia ich prevodu do zahraničia,".

5. § 17 znie:

"§ 17

Dozoru podliehajú právnické a fyzické osoby, ktoré podnikajú v poisťovníctve na území Slovenskej republiky alebo ktoré majú na území Slovenskej republiky svoje sídlo alebo bydlisko. Dozor vykonáva Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Úlohy vyplývajúce z tohto zákona vykonáva dozorný orgán výhradne vo verejnom záujme.".

6. Za piatu časť sa vkladá nová šiesta časť, ktorá vrátane nadpisov znie:

"ŠIESTA ČASŤ Zákonné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

§ 22a

Prevádzkovateľ a vodič motorového vozidla je poistený na zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.".

7. Doterajšia "Šiesta časť" sa označuje ako "Siedma časť".

8. Za § 24 sa vkladá nový § 24a, ktorý znie:

"§ 24a

Životné poistenie osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v Slovenskej republike, poistenie majetku na území Slovenskej republiky a poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z činnosti fyzických a právnických osôb na území Slovenskej republiky, je možné uzatvoriť iba v poisťovni podnikajúcej v súlade s týmto zákonom na území Slovenskej republiky.".

9. V § 25 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: "Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď boli zistené uvedené skutočnosti, najneskoršie však do troch rokov odo dňa, keď k ním došlo.".

10. V § 25 ods. 3 sa slová "príslušná okresná finančná správa13)" nahrádzajú slovami "príslušný daňový orgán13)" a slová "Finančná správa hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy" sa nahrádzajú slovami "Daňový úrad Bratislava I ".

11. Poznámka č. 13) pod čiarou znie: "".

13) Zákon SNR č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch.

12. § 27 znie:

"§ 27

Tento zákon sa nevzťahuje na subjekty, ktoré vykonávajú nemocenské a sociálne zabezpečenie (poistenie).".

13. § 28 sa vypúšťa.

14. V § 29 sa na konci vety pripájajú slová "a rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla, vrátane sadzieb poistného a určí poisťovňu, ktorá ho bude vykonávať.".


Čl. II

Zrušujú sa:

1. s platnosťou pre Slovenskú republiku ustanovenia § 11 a § 16 ods. 1 písm. c) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení Zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.

2. Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 144/1990 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia podnikateľa za škodu, ktorá vznikne pracovníkovi pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Přesunout nahoru