Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 241/1992 Sb.Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Částka 49/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.07.1992
Zrušeno k 01.01.2013 (496/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

241

ZÁKON

České národní rady

ze dne 14. dubna 1992

o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

(1) Zřizuje se Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen "Fond").

(2) Fond je právnickou osobou, která se zapisuje na základě statutu do obchodního rejstříku. Fond spravuje ministerstvo kultury České republiky (dále jen "správce Fondu").

(3) V čele Fondu je ministr kultury České republiky (dále jen "ministr"), který odpovídá za hospodaření s prostředky Fondu.

§ 2

(1) Orgánem rozhodujícím o způsobu a výši čerpání prostředků Fondu je Rada Fondu (dále jen "Rada").

(2) Členy Rady volí a odvolává Česká národní rada, které je Rada odpovědna. Návrhy podává z významných osobností kultury a peněžnictví po projednání s profesními organizacemi a sdruženími tvůrců, zaměstnavatelů a pracovníků působících v oblasti České kinematografie ministr. Členství v Radě je veřejnou funkcí,1) je čestné a nezastupitelné.

(3) Rada má nejvíce 13 členů. Funkční období Rady je tříleté.

(4) Náklady spojené s činností Rady nese Fond.

(5) Podrobnosti o organizaci a činnosti Rady upraví statut Fondu, který schvaluje na návrh správce Fondu Česká národní rada.

§ 3

(1) Členem Rady může být pouze bezúhonný občan České republiky.

(2) Člen Rady nesmí mít funkce v politických stranách nebo politických hnutích, ani nesmí aktivně jejich jménem veřejně vystupovat nebo působit v jejich prospěch v souvislosti s funkcí v Radě; dále nesmí zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování.

(3) Členství v Radě je neslučitelné s funkcí prezidenta, poslance, předsedy a místopředsedy vlády, ministra, vedoucího jiného ústředního orgánu státní správy nebo jeho náměstka.

§ 4

Členství v Radě zaniká

a) uplynutím funkčního období,

b) vzdáním se funkce,

c) úmrtím člena,

d) odvoláním,

e) ztrátou způsobilosti k právním úkonům.

§ 5

(1) Rada posuzuje zejména

a) zásadní otázky tvorby a užití prostředků Fondu,

b) návrh ročního rozpočtu příjmů a výdajů Fondu a návrh závěrečného účtu Fondu.

(2) Rada rozhoduje o žádostech o poskytnutí prostředků Fondu podle § 10.

(3) Rada schvaluje účetní závěrku Fondu sestavenou k rozvahovému dni.

§ 6

(1) Správce Fondu sestavuje pro každý rozpočtový rok návrh rozpočtu příjmů a výdajů, přehled pohledávek a závazků a závěrečný účet Fondu, které předkládá ministerstvu financí České republiky ve lhůtách stanovených pro sestavování státního rozpočtu České republiky (dále jen "státní rozpočet") a státního závěrečného účtu České republiky (dále jen "státní závěrečný účet").

(2) Návrh rozpočtu Fondu předkládá Ministerstvo financí vládě vždy do 31. srpna a ta jej po případných změnách, které v něm provede, předkládá spolu s návrhem státního rozpočtu ke schválení Poslanecké sněmovně. Správce Fondu stanoví v návrhu rozpočtu Fondu jeho celkové výdaje jako částku podle zvláštního zákona.1a)

(3) Se závěrečným účtem Fondu předkládá správce Fondu vyhodnocení použití prostředků Fondem vynaložených.

(4) Fond vede účetnictví podle zákona o účetnictví a zpracovává účetní závěrku, kterou ověřuje auditor. Náklady s tím spojené hradí Fond.

§ 6a

(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje Ministerstvu kultury pro výkon autorských majetkových práv Fondem za účelem doložení skutečnosti, že tato práva připadla státu, o zemřelých autorech, popřípadě nositelích těchto práv

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.

(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou

a) příjmení,

b) jméno, popřípadě jména,

c) adresa místa pobytu,

d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,

e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,

f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.

(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil,

d) rodné číslo,

e) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu,

f) datum a místo a okres úmrtí, jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

g) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil,

h) státní občanství, popřípadě více státních občanství,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

b) datum narození,

c) místo a stát, kde se cizinec narodil; v případě, že se narodil na území České republiky, místo a okres narození,

d) rodné číslo,

e) státní občanství, popřípadě státní příslušnost,

f) druh a adresa místa pobytu na území České republiky,

g) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

h) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který cizinec prohlášený za mrtvého nepřežil,

i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům.

(5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.

(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.

§ 7

Finančními zdroji Fondu jsou:

a) výnosy z majetkových účastí České republiky na podnikání právnických osob ve filmovém průmyslu,

b) výnosy z cenných papírů nabytých Fondem od jiných subjektů,

c) úvěry od právnických osob,

d) úroky z návratných finančních výpomocí a z půjček poskytnutých Fondem žadatelům, a úroky z prostředků Fondu uložených v bance,

e) splátky půjček a návratných finančních výpomocí poskytnutých Fondem žadatelům,

f) smluvní pokuty placené žadateli v případech, ve kterých prostředky Fondu nebyly použity podle stanovených podmínek (§ 11 odst. 5),

g) dary a dědictví pro Fond,

h) výnosy z veřejných sbírek a loterií organizovaných Fondem,

i) sjednané podíly na příjmech z kinematografických děl, na které byly poskytnuty prostředky Fondu (§ 11 odst. 2),

j) dotace ze státního rozpočtu,

k) příplatek k ceně vstupného (§ 8),

l) příjmy z využití filmových děl,3) pokud byly na Fond převedeny,

m) příjmy za užití kinematografických děl, u nichž Fond vykonává autorská práva výrobce,3) která na něj přešla na základě zvláštního zákona,3a)

n) další zdroje stanovené zvláštními právními předpisy.

§ 8

(1) Účastník veřejné produkce kinematografického díla se vstupným zaplatí k ceně vstupného příplatek ve výši 1 Kčs.

(2) Příplatek podle odstavce 1 vyúčtuje a odvede pořadatel veřejné produkce Fondu do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí. Vyúčtování provede pořadatel na tiskopise vydaném správcem Fondu.

(3) Pořadatel veřejné produkce kinematografického díla se vstupným je povinen vést zvláštní evidenci o datu uskutečnění jednotlivých produkcí, včetně částky vybraných příplatků, o celkových částkách vybraných příplatků za příslušné čtvrtletí a o termínu jejich odvedení Fondu.

(4) Příplatek podle odstavce 1 neodvedený ve lhůtě podle odstavce 2 vymáhá správce Fondu.

(5) Pověření pracovníci správce Fondu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděli při výkonu své činnosti podle odstavce 4, popřípadě v souvislosti s ní. Tato povinnost trvá i po skončení jejich pověření.

(6) Vláda České republiky může s přihlédnutím ke změnám životních nákladů stanovit nařízením jinou výši příplatku.

§ 8a

(1) Správce Fondu může uložit pořadateli veřejné produkce kinematografického díla se vstupným za porušení povinností podle § 8 odst. 2 a 3 pokutu až do výše 50000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty správce Fondu přihlíží k závažnosti porušení povinnosti a způsobenému následku; u fyzických osob přihlíží též k míře zavinění.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do jednoho roku poté, kdy správce Fondu zjistí porušení povinnosti, nejdéle však do tří let od porušení povinnosti.

(4) Na řízení o uložení pokuty se vztahují obecné předpisy o správním řízení.3c)

(5) Pokuty podle odstavce 1 jsou příjmem Fondu. Pokuty vymáhá správce Fondu.

§ 9

(1) Prostředky Fondu lze poskytnout na tyto projekty:

a) tvorbu českého kinematografického díla,

b) výrobu českého kinematografického díla,

c) distribuci hodnotného kinematografického díla,

d) propagaci české kinematografie,

e) technický rozvoj a modernizaci české kinematografie,

f) výrobu, distribuci a propagaci kinematografických děl národnostních a etnických menšin, žijících na území České republiky.

(2) Prostředky Fondu se poskytují jako účelové dotace, půjčky nebo návratné finanční výpomoce.

(3) Účelové dotace z Fondu lze poskytnout jen do výše jedné poloviny nákladů plánovaných žadatelem.

(4) Na poskytnutí prostředků Fondu není právní nárok. Prostředky Fondu nelze poskytnout ke krytí ztráty z činnosti právnických nebo fyzických osob.

(5) Fond může peněžnímu ústavu poskytnout záruku za úvěr nebo za půjčku poskytnuté žadateli na projekty uvedené v odstavci 1.

§ 10

(1) Žadatelem o poskytnutí prostředků Fondu může být právnická osoba se sídlem nebo fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky. Je-li žadatelem československá právnická osoba s majetkovou účastí zahraničních osob,4) lze prostředky Fondu poskytnout, jen pokud je podíl majetkové účasti zahraniční osoby nižší než padesát procent.

(2) Žadatel podává žádost písemně správci Fondu. V žádosti žadatel uvede označení a bližší charakteristiku projektu, o jehož podporu se uchází, předpokládanou výši nákladů, údaj o případné zahraniční účasti, požadovanou formu podpory a její výši, případně označení pohledávky, o jejíž zajištění žádá. Správce Fondu může žadateli uložit povinnost doplnit žádost o další údaje rozhodné pro její posouzení a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu.

(3) Současně s podáním žádosti složí žadatel na úhradu nákladů spojených s jejím posouzením na účet Fondu částku stanovenou podle charakteru předkládaného projektu diferencované statutem Fondu, nejvýše však deset tisíc Kčs. Tuto částku je povinen správce Fondu žadateli vyúčtovat ve lhůtě podle § 11 odst. 1. Pokud náklady spojené s posouzením žádosti převýší složenou částku, hradí se rozdíl z prostředků Fondu.

(4) Nedoplní-li žadatel žádost podle odstavce 2 nebo nesloží-li částku podle odstavce 3, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.

§ 11

(1) O poskytnutí prostředků Fondu rozhoduje Rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění (§ 10 odst. 2). Rozhodnutí Rady obsahuje:

a) označení projektu, který má být Fondem podpořen,

b) označení žadatele,

c) formu podpory,

d) výši poskytnutých prostředků nebo označení pohledávky, která má být zajištěna,

e) dobu splatnosti, pokud jde o poskytnutí návratné finanční výpomoci nebo půjčky.

(2) Rada může v rozhodnutí stanovit, do jaké výše se Fond podílí na příjmech plynoucích z projektu podle odstavce 1.

(3) Na rozhodování podle odstavce 1 se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(4) Na základě rozhodnutí Rady a v souladu s ním uzavře Fond se žadatelem do 30 dnů od doručení rozhodnutí podle odstavce 1 smlouvu o výši a podmínkách poskytnutí prostředků Fondu nebo o poskytnutí záruky podle § 9 odst. 5 a o případném podílu Fondu na příjmech plynoucích z projektu. Nedojde-li k uzavření smlouvy v této lhůtě z důvodů na straně žadatele, rozhodnutí podle odstavce 1 zaniká a na žádost se hledí, jako by nebyla podána.

(5) Prostředky poskytnuté z Fondu lze použít výhradně ke stanovenému účelu; budou-li použity jinak, zaplatí žadatel Fondu pokutu ve výši a způsobem stanoveným ve smlouvě podle odstavce 4, a to až do celkové částky poskytnutých prostředků. Povinnost vrátit Fondu prostředky užité v rozporu se smlouvou tím není dotčena.

(6) Podrobnosti o nakládání s prostředky Fondu upraví statut Fondu.

§ 12

Zůstatek finančních prostředků Fondu se převádí do následujícího kalendářního roku.


§ 13

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992, s výjimkou ustanovení § 8, který nabývá účinnosti dne 1. září 1992.


Přechodná ustanovení zavedena zákonem č. 239/2012 Sb. Čl. X

Přechodné ustanovení

Schvalování účetní závěrky podle § 5 odst. 3 zákona č. 241/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé provede za účetní období roku 2012.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 124 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

1a) § 8b odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 482/2004 Sb.

2a) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

2b) § 1 zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

3) § 6 zákona č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb.
(úplné znění č. 247/1990 Sb.).

3a) § 13 zákona č. 273/1993 Sb., o některých podmínkách výroby, šíření a archivování audiovizuálních děl, o změně a doplnění některých zákonů a některých dalších předpisů.

3c) Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

4) § 24 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku.

Přesunout nahoru