Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 236/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Částka 49/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 29.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

236

ZÁKON

ze dne 30. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, se mění a doplňuje takto:

1. § 8 odst. 1 zní:

"(1) Poslanci zvolení na téže kandidátní listině politické strany, politického hnutí nebo volební koalice se mohou sdružovat v poslaneckém klubu. V průběhu volebního období se poslanec nemůže stát členem jiného poslaneckého klubu.".

2. V § 12 odst. 4 ve druhé větě se za slovy "předsednictva Federálního shromáždění" vkládají slova "na základě návrhů příslušných poslaneckých klubů".

3. V § 97 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se nové odstavce 2 a 3, které znějí:

"(2) Kancelář Federálního shromáždění je právnickou osobou.

(3) Organizační řád a platový řád Kanceláře Federálního shromáždění schvaluje předsednictvo Federálního shromáždění. Předsednictvu Federálního shromáždění přísluší stanovit opatřením k platovému řádu náležitosti, k jejichž úpravě jinak zmocňuje zvláštní zákon;1) vydání se oznamuje ve Sbírce zákonů.".

Čl. II

Zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, se doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 3 se na konci připojuje tato věta: "Kancelář je právnickou osobou.".

2. V § 3 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Platový řád pracovníků kanceláře schvaluje předsednictvo Federálního shromáždění. Předsednictvu Federálního shromáždění přísluší stanovit opatřením k platovému řádu náležitosti, k jejichž úpravě jinak zmocňuje zvláštní zákon1); vydání se oznamuje ve Sbírce zákonů.".


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech.

Přesunout nahoru