Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 235/1992 Sb.Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Částka 49/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.06.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992

o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. IV

Pokud jsou nároky podle

a) zákona č. 98/1987 Sb., o zvláštním příspěvku horníkům, ve znění zákona č. 160/1989 Sb.,

b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 557/1990 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

c) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 45/1987 Sb., o zásadách pro zkrácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníkům do 21 let v podzemí hlubinných dolů,

d) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 95/1987 Sb., o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny,

e) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 96/1987 Sb., o krácení pracovní doby bez snížení mzdy ze zdravotních důvodů pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny, ve znění vyhlášky č. 108/1989 Sb.,

f) vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci,

podmíněny zařazením zaměstnání do I. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení, hodnotí se pro účely těchto předpisů po 31. květnu 1992 takové zaměstnání podle předpisů o sociálním zabezpečení platných ke dni 31. května 1992, pokud bylo takové zaměstnání zařazeno do I. pracovní kategorie k tomuto dni.


Čl. VII

Přechodná ustanovení

(1) Převádí-li se část organizace vyplácející příspěvek poskytovaný organizacemi Československé státní dráhy poživatelům některých důchodů,1) příspěvek k důchodu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie2) nebo výsluhový přídavek ve stavebnictví3) do jiné organizace, přecházejí nároky na výplatu uvedených dávek pracovníků v této části organizace na přejímající organizaci. Při zrušení organizace spojeném s likvidací organizace vyplácející uvedené dávky přechází uvedené povinnosti na stát.

(2) Pokud občan utrpěl pracovní úraz nebo onemocněl nemocí z povolání přede dnem 1. června 1992, má nárok na zvýšení invalidního důchodu o 10 % jeho průměrného měsíčního výdělku podle předpisů platných před tímto dnem.

(3) Dávky uvedené v odstavci 1 vyplácené ke dni 31. května 1992 se vyplácejí po tomto dni dále za podmínek a ve výši stanovených předpisy platnými před tímto dnem.

Čl. VIII

(1) Zrušují se

1. Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

2. § 2 odst. 2 a v § 2 odst. 3 ve větě první slova "v případech uvedených v odstavci 1 i" a věta druhá nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 118/1988 Sb., o mimořádném poskytování starobního důchodu, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 116/1989 Sb.

3. Nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 117/1988 Sb., o zařazování zaměstnání do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení.

4. Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 40/1985 Sb., kterou se provádí zákon o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

5. Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č.j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

6. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. F 43-5324-4303-1982, kterým se vydává pro účely důchodového zabezpečení srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví (reg. v částce 27/1982 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva práce a sociálních věcí č.j. F 72-17147-7203-315 (reg. v částce 25/1985 Sb.).

7. Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č.j. 033/53/83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

8. Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č.j. 060/351/83 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

9. Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č.j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).

(2) Resortní seznamy zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie nebo do I. a II. kategorie funkcí pro účely důchodového zabezpečení pozbývají platnosti dnem 1. června 1992.

Čl. IX

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona o sociálním zabezpečení, jak vyplývá z pozdějších zákonů.

Čl. X

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Výnos federálního ministerstva dopravy ze dne 20. listopadu 1979 č.j. 25005/79-032 o poskytování příspěvku organizacemi ČSD poživatelům některých důchodů (reg. v částce 30/1979 Sb.).

2) Výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství ze dne 12. dubna 1983 č.j. 033/53/83 o poskytování příspěvku poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).
Výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č.j. 011/1042/83 ze dne 16. srpna 1983 o poskytování příspěvku organizacemi v působnosti federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu poživatelům některých důchodů vybraných profesí strojírenské metalurgie (reg. v částce 30/1983 Sb.).
Výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství č.j. 060/351/83 ze dne 10. května 1983 o poskytování příspěvku k důchodu poživatelům některých důchodů za výkon práce ve vybraných profesích strojírenské metalurgie (reg. v částce 21/1983 Sb.).

3) Zákon č. 23/1985 Sb., o výsluhovém přídavku ve stavebnictví.

27) § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti.

28) Zákon č. 244/1991 Sb., o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků.
Zákon č. 333/1991 Sb., o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.
Zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky.

29) Zákon Slovenské národní rady č. 79/1992 Sb., o Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky

Přesunout nahoru