Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 234/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

Částka 49/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 01.07.1992
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

234

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 3 zní:

"§ 3

Manželství se uzavírá souhlasným prohlášením muže a ženy před orgánem státu nebo před orgánem církve nebo náboženské společnosti (dále jen "orgán církve"), že spolu vstupují do manželství, a to veřejně a slavnostním způsobem v přítomnosti dvou svědků.".

2. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Uzavření manželství před orgánem státu

(1) Prohlášení o uzavření manželství učiní muž a žena u orgánu pověřeného vést matriky pro obvod, v němž má jeden z nich trvalý pobyt, a to před starostou (primátorem) nebo pověřeným poslancem obecního (městského) zastupitelstva za přítomnosti matrikáře.

(2) Příslušný orgán pověřený vést matriky může z důležitých důvodů povolit uzavření manželství před jiným orgánem pověřeným vést matriky nebo na kterémkoli vhodném místě.

(3) Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství, přímo ohrožen může se manželství uzavřít před kterýmkoli orgánem místní státní správy na kterémkoli místě.".

3. Za § 4 se vkládají § 4a, 4b a 4c, které včetně nadpisu znějí:

"Uzavření manželství před orgánem církve

§ 4a

(1) Prohlášení o uzavření manželství učiní muž a žena před příslušným orgánem církve, a to před osobou vykonávající činnost duchovního registrované církve nebo náboženské společnosti1) (dále jen "církevní forma").

(2) Manželství církevní formou se uzavírá v kostele nebo na jiném vhodném místě určeném předpisy církve nebo náboženské společnosti pro náboženské obřady nebo náboženské úkony.

(3) Je-li život toho, kdo chce uzavřít manželství církevní formou, přímo ohrožen, může se manželství uzavřít na kterémkoli vhodném místě.

(4) Orgán církve, před kterým došlo k uzavření manželství, je povinen bezodkladně doručit protokol o uzavření manželství s uvedením skutečností podle zvláštních předpisů2) příslušnému orgánu pověřenému vedením matrik, v jehož obvodu se uzavřelo manželství.3)

§ 4b

Podmínky uzavření manželství stanovené tímto zákonem platí i při uzavření manželství církevní formou.

§ 4c

Manželství uzavřená občany České a Slovenské Federativní Republiky v období od 1. ledna 1950 do nabytí účinnosti tohoto zákona církevní formou v zahraničí podle práva platného v místě uzavření manželství, jsou platná podle československého práva.".

4. V § 5 se slova "Československá socialistická republika" nahrazují slovy "Česká a Slovenská Federativní Republika".

5. V § 6 odst. 3 se slova "Národní výbor" nahrazují slovy "Příslušný orgán pověřený vést matriku nebo příslušný orgán církve".

6. V § 8 odst. 1 se slova "oddávajícím národním výborem" nahrazují slovy "příslušným orgánem pověřeným vést matriku nebo příslušným orgánem církve".

7. V § 9 se slova "okresní národní výbor" nahrazují slovy "okresní úřad4)".

8. § 10 se vypouští.

Čl. II

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění zákona č. 158/1969 Sb., se mění takto:

V § 20 se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavce 1.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 308/1991 Sb., o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností.

2) § 11 zákona č. 268/1949 Sb., o matrikách.

3) § 4 odst. 1 zákona č. 268/1949 Sb.

4) Zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Přesunout nahoru