Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 232/1992 Sb.Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie

Částka 48/1992
Platnost od 29.05.1992
Účinnost od 29.05.1992
Zrušeno k 01.01.1999 (111/1998 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1992

o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Policejní vysoké školy

§ 1

(1) Policejní vysoká škola je vysokou školou v působnosti federálního ministerstva vnitra nebo ministerstva vnitra České republiky anebo ministerstva vnitra Slovenské republiky (dále jen "příslušné ministerstvo vnitra").

(2) Vysokoškolské vzdělávání v oboru bezpečnostní služby1) se uskutečňuje na policejních vysokých školách.

§ 2

Na policejní vysokou školu se vztahuje zákon o vysokých školách,2) pokud tento zákon nestanoví jinak.

§ 3

(1) Policejní vysoká škola v působnosti federálního ministerstva vnitra se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem Federálního shromáždění; stejným způsobem se stanoví její název a sídlo.

(2) Policejní vysoká škola v působnosti ministerstva vnitra České republiky se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem České národní rady, policejní vysoká škola v působnosti ministerstva vnitra Slovenské republiky se zřizuje, slučuje, rozděluje a zrušuje zákonem Slovenské národní rady; stejným způsobem se stanoví jejich název a sídlo.

§ 4

(1) Fakulty policejní vysoké školy zřizuje, slučuje, rozděluje, zrušuje a jejich název a sídlo stanoví akademický senát policejní vysoké školy se souhlasem příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

(2) Děkana fakulty policejní vysoké školy jmenuje z jejich profesorů a docentů na návrh akademického senátu fakulty, a stejným způsobem z funkce odvolává, ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

(3) Počet pracovníků policejní vysoké školy a pracovníků jejích fakult stanoví na návrh akademického senátu této policejní vysoké školy ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

§ 4a

Policejní vysoká škola uskutečňuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia, po jehož ukončení vydává vysvědčení, popřípadě přiznává titul "bakalář" (ve zkratce "Bc").2a)

§ 5

(1) Příslušné ministerstvo vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola, vykonává při vzdělávání v oboru bezpečnostní služby působnost ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo ministerstva školství, mládeže a sportu Slovenské republiky, s výjimkou vydávání právních předpisů k provedení zákona o vysokých školách.

(2) Statut policejní vysoké školy registruje3) příslušné ministerstvo vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola po projednání s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, má-li policejní vysoká škola sídlo v České republice, nebo s ministerstvem školství, mládeže a sportu Slovenské republiky, má-li policejní vysoká škola sídlo ve Slovenské republice.

(3) Působnost ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky nebo ministra školství, mládeže a sportu Slovenské republiky podle zákona o vysokých školách vykonává ve vztahu k policejním vysokým školám ministr, který stojí v čele příslušného ministerstva vnitra, v jehož působnosti je policejní vysoká škola.

§ 6

Příslušnost akreditační komise,4) Rady vysokých škol, delegování zástupců do Rady vysokých škol5) a působnost právních předpisů vydaných k provedení zákona o vysokých školách6) se ve vztahu k policejní vysoké škole a její fakultě řídí sídlem policejní vysoké školy a její fakulty. Policejní akademie

§ 7zrušeno


§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 26/1993 Sb. Čl. VII

(1) Na dobu šesti měsíců ode dne účinnosti tohoto zákona se zřizují vojska ministerstva vnitra České republiky jako část ozbrojených sil České republiky.1)

(2) Voják vojsk ministerstva vnitra, který byl do 31. prosince 1992 ve služebním poměru vojáka z povolání v útvarech umístěných na území České republiky, se dnem účinnosti tohoto zákona stává vojákem z povolání vojsk ministerstva vnitra České republiky; služební poměr vojáků z povolání se řídí zvláštním zákonem.2)

(3) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali základní službu u útvarů vojsk ministerstva vnitra umístěných na území České republiky, dokončí tuto službu v délce stanovené zvláštním zákonem3) u útvarů Armády České republiky.

(4) Pro vojáka z povolání vojsk ministerstva vnitra České republiky, který bude přijat bezprostředně po dni zániku vojsk ministerstva vnitra České republiky do služebního poměru příslušníka Policie České republiky, platí ustanovení čl. III přiměřeně.

(5) Vojáci, kteří ke dni účinnosti tohoto zákona vykonávali základní službu u útvarů služby cizinecké a pohraniční policie Federálního policejního sboru umístěných na území České republiky, dokončí tuto službu v délce stanovené zvláštním zákonem3) u útvarů služby cizinecké a pohraniční policie Policie České republiky.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 31 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách.

2) Zákon č. 172/1990 Sb.

2a) § 21 odst. 1 zákona č. 172/1990 Sb.

3) § 28 zákona č. 172/1990 Sb.

4) § 17 zákona č. 172/1990 Sb.

5) § 16 zákona č. 172/1990 Sb.

6) § 35 zákona č. 172/1990 Sb.

1) Část 1 zákona č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 331/1992 Sb.).

2) Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 27 zákona č. 92/1949 Sb.

Přesunout nahoru