Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 223/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Částka 46/1992
Platnost od 21.05.1992
Účinnost od 21.05.1992
Zrušeno k 10.05.1994 (79/1994 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

223

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 23. dubna 1992,

kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 21 a § 23 odst. 1 písm. a) až e) a g) a odst. 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (dále jen "zákon"):


§ 1

Toto nařízení

a) upravuje poskytování platu zaměstnancům zaměstnavatele v působnosti federace,

b) stanoví způsob poskytování platu v jiné než československé měně,

c) stanoví hodnosti pro příslušníky celní správy,

d) stanoví zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru.

§ 2

Zařazení do platové třídy

(1) Zaměstnavatel zařadí zaměstnance podle převážně vykonávané práce do platové třídy podle katalogu prací a funkcí uvedeného v příloze č. 1 (dále jen "katalog").

(2) Pro práce a funkce v katalogu neuvedené stanoví zaměstnavatel vnitřním platovým předpisem příklady prací, popřípadě názvy funkcí, které zařadí do tříd porovnáním s příklady prací v katalogu uvedenými.

(3) Vedoucího zaměstnance zaměstnavatel zařadí do platové třídy odpovídající převážně vykonávané práci, nejméně však v platové třídě, ve které jsou zařazeny nejnáročnější práce jemu podřízených zaměstnanců.

(4) Pro zařazení do platové třídy stanoví katalog kvalifikační předpoklad vzdělání.

(5) Zaměstnavatel může vnitřním platovým předpisem stanovit zaměření vzdělání, obor vzdělání a další kvalifikační požadavky, například absolvování odborných kursů.

(6) Zaměstnavatel může povolit výjimku z kvalifikačního předpokladu vzdělání pro

a) zaměstnance bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru a pro zaměstnance zvláštních služeb v ozbrojených silách a v celní správě,

b) umělce a sportovce, který uměleckou nebo sportovní činnost vykonává v pracovním nebo služebním poměru.

(7) Zaměstnavatel může zaměstnance, který nesplňuje o jeden stupeň kvalifikační předpoklad vzdělání, avšak odbornou praxí prokázal pro výkon práce nebo funkce potřebné mimořádné odborné znalosti, zařadit do platové třídy podle odstavce 1.

(8) Podle odstavců 6 a 7 nelze postupovat v případech, kdy výkon práce nebo funkce podle zvláštního předpisu kvalifikační předpoklad vzdělání vyžaduje.

(9) Zaměstnanci, který je příslušníkem ozbrojených sil, se po přijetí do služebního poměru do doby ustanovení nebo jmenování do funkce přizná nejnižší platová třída odpovídající dosaženému stupni vzdělání.

§ 3

Platové tarify a jejich stupnice

(1) Zaměstnavatel uplatní pro stanovení platu z platového tarifu (dále jen "tarifní plat") platové tarify s platovými stupni nebo platové tarify s rozpětím; stupnice platových tarifů jsou uvedeny v příloze č. 2. Pro zaměstnance Federální bezpečnostní informační služby, zaměstnance ochranné služby a služby rychlého nasazení ve Federálním policejním sboru a zvláštních služeb v ozbrojených silách může vláda České a Slovenské Federativní Republiky stanovit horní hranici platového tarifu odchylně.

(2) Při uplatnění platových tarifů s platovými stupni přísluší zaměstnanci tarifní plat odpovídající platové třídě a platovému stupni podle délky dosažené odborné praxe, a to od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, k němuž dosáhl požadované doby odborné praxe; jestliže tento den připadl na první den kalendářního měsíce, přísluší tarifní plat ve vyšším platovém stupni již od tohoto dne.

(3) Při uplatnění platových tarifů s rozpětím přísluší zaměstnanci tarifní plat v rozpětí příslušné platové třídy přiznaný v závislosti na plnění kvalifikačních předpokladů a požadavků, délce dosažené odborné praxe a na dosahovaných výsledcích práce.

(4) Zaměstnanci, pro kterého je podle zvláštního zákona uplatněno omezení výkonu jiné výdělečné činnosti, se zvyšuje jeho platový tarif stanovený podle odstavce 2 nebo 3 o 25 % horní hranice rozpětí příslušné platové třídy; zvýšení se zaokrouhluje na desetikoruny směrem nahoru.

(5) Do doby odborné praxe se zaměstnanci započítá doba

a) zaměstnání v pracovním poměru nebo v obdobném pracovním vztahu v oboru odpovídajícím sjednanému druhu práce nebo ve služebním poměru,

b) výkonu vojenské základní (náhradní) a další služby a civilní služby,1)

c) mateřské a další mateřské dovolené,2) nejvýše však v rozsahu šesti let,

d) hodnocená jako doba zaměstnání pro účely důchodového zabezpečení podle zákonů o soudní a mimosoudní rehabilitaci.3)

(6) Jiné doby zaměstnání nebo výkonu činnosti lze do doby odborné praxe započítat podle míry využití teoretických znalostí a praktických dovedností získaných v příbuzném nebo jiném oboru činnosti pro vykonávanou práci a funkci, nejvýše však v rozsahu dvou třetin.

(7) Bližší podmínky pro uplatnění platových tarifů s platovými stupni nebo platových tarifů s rozpětím a pro zápočet odborné praxe stanoví zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

§ 4

Příplatek za vedení

(1) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je ústřední orgán státní správy a v jehož čele není ministr, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru)od 300 do 1 200
2ředitel odboruod 1 500 do 2 200
3zástupce statutárního orgánuod 2 800 do 4 000
4statutární orgánod 4 000 do 6 000.

(2) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v odstavci 1, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení, který činí

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru)od 300 do 1 200
2ředitel odboruod 800 do 2 000
3zástupce statutárního orgánuod 1 200 do 3 000
4statutární orgánod 1 600 do 5 000.

(3) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je Kancelář prezidenta republiky, Kancelář Federálního shromáždění, Generální prokuratura České a Slovenské Federativní Republiky, federální ministerstvo obrany, federální ministerstvo vnitra a celní správa, u něhož je uplatněna jiná základní organizační struktura, přísluší podle stupně řízení a náročnosti řídící práce příplatek za vedení podle přílohy č. 3.

(4) Vedoucímu zaměstnanci zaměstnavatele, kterým je Federální bezpečnostní informační služba, přísluší příplatek za vedení podle § 5 odst. 1 zákona. Bližší podmínky stanoví zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

§ 5

Hodnostní příplatek

(1) Zaměstnanci, který je příslušníkem celní správy, se stanoví hodnost a přísluší hodnostní příplatek, který činí

hodnosthodnostní příplatek Kčs měsíčně
celní čekatel700
celní strážmistr800
celní nadstrážmistr900
vrchní celní nadstrážmistr1 000
celní asistent1 100
celní kontrolor1 200
vrchní celní kontrolor1 300
celní inspektor1 450
vrchní celní inspektor1 600
celní rada1 800
vrchní celní rada2 000
ministerský celní rada2 200
celní prezident2 400.

(2) Hodnostní příplatek náleží ve výši odpovídající hodnosti, pro kterou zaměstnanec splňuje kvalifikační předpoklady vzdělání a celkovou výsluhu let. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy mimořádného povýšení.

(3) Podmínky pro stanovení hodností příslušníků celní správy jsou uvedeny v příloze č. 4.

§ 6

Zvláštní příplatek

(1) Za výkon prací ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí, při působení chemických škodlivin, prachů (aerosolů bez toxického účinku), vibrací, ionizujícího záření, elektromagnetického záření, infračerveného záření (tepla), laserů, za práci v infekčním pracovním prostředí s rizikem profesionálního onemocnění, při přímém kontaktu s alergeny, při působení chemických karcinogenů a zvýšeného tlaku vzduchu a dále za práci v klimaticky zvlášť obtížných oblastech se poskytne zvláštní příplatek ve výši 1,50 Kčs až 4 Kčs za každou hodinu této práce. Ztížené a zdraví škodlivé pracovní prostředí stanoví zvláštní předpisy.

(2) Za práci v dýchacích izolačních přístrojích, azbestových oblecích, pod vodou a při ničení, laboraci, delaboraci a výzkumných zkouškách výbušných předmětů se poskytne zvláštní příplatek ve výši 20 Kčs až 40 Kčs za každou hodinu této práce. Při práci pod vodou s výbušninami se poskytne zvláštní příplatek ve výši 30 Kčs až 60 Kčs za každou hodinu této práce.

(3) Za práci ve výškách nad 10 m výšky na nezajištěných pracovištích (bez lešení, bez vysokozdvižných lávek a podobně) se poskytne zvláštní příplatek ve výši 5 Kčs až 15 Kčs za každou hodinu této práce.

(4) Při výkonu služeb a činností při ochraně zájmu státu, při nichž může dojít k ohrožení života nebo jiným závažným rizikům, a dále při plnění zvláštních úkolů pro brannou pohotovost státu nebo při mimořádných opatřeních mimo dobu branné pohotovosti státu a činnosti s mimořádnou psychickou zátěží se poskytne zaměstnanci podle míry rizika a mimořádných nároků vyvolaných pracovními podmínkami zvláštní příplatek ve výši 200 Kčs až 1 200 Kčs měsíčně, ve specializovaných útvarech federálního ministerstva obrany, Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie ve výši 200 Kčs až 1 500 Kčs měsíčně a ve Federální bezpečnostní informační službě ve výši 200 Kčs až 1 800 Kčs měsíčně.

(5) Zaměstnanci zařazenému ve funkci výkonného letce nebo palubního personálu se poskytne zvláštní příplatek ve výši 200 Kčs až 1 200 Kčs měsíčně. Zvláštní příplatek se zvyšuje

a) v působnosti federálního ministerstva obrany při splnění požadavků bojového použití a nalétání stanoveného počtu hodin až o 600 Kčs měsíčně,

b) při zabezpečování letecké přepravy o 0,06 až 0,70 Kčs za každý nalétaný kilometr,

c) při zabezpečování záchranné nebo pohotovostní služby o 200 Kčs za jeden operační den vrtulníku.

(6) Zaměstnanci zařazenému ve funkci, s níž je spojen výkon výsadkářské činnosti, se poskytne zvláštní příplatek ve výši 200 Kčs až 500 Kčs měsíčně. Zvláštní příplatek se zvyšuje

a) při pozemním a vzdušném výcviku výsadkáře podle míry rizika až o 500 Kčs měsíčně,

b) za každý zkušební seskok padákem o 150 Kčs až 300 Kčs.

(7) Zvláštní příplatek poskytovaný podle předchozích odstavců za pravidelně vykonávané práce lze stanovit měsíční paušální částkou. Při podstatné změněpracovních podmínek je zaměstnavatel povinen paušální částku nově stanovit.

(8) Bližší podmínky pro určení zvláštního příplatku a jeho výši stanoví zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

§ 7

Osobní příplatek

(1) Zaměstnanci lze poskytovat měsíčně osobní příplatek až do výše

a) 40 % horní hranice rozpětí příslušné platové třídy, nebo

b) 100 % horní hranice rozpětí příslušné platové třídy, jde-li o zaměstnance

1. zařazeného v 10. až 12. platové třídě, který je vynikajícím odborníkem, nebo

2. který vykonává vědeckou činnost, nebo

3. který je mimořádně talentovaným umělcem nebo vrcholovým sportovcem a uměleckou nebo sportovní činnost vykonává v pracovním nebo služebním poměru, nebo

4. Federální bezpečnostní informační služby, zvláštních služeb v ozbrojených silách a v celní správě, ochranné služby a služby rychlého nasazení ve Federálním policejním sboru nebo jde-li o policistu Sboru hradní policie nebo vojáka z povolání přiděleného k výkonu řídící nebo odborné funkce u jiného zaměstnavatele, u něhož je uplatněn zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku.

(2) Bližší podmínky pro poskytování osobního příplatku lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo je zaměstnavatel stanoví ve vnitřním platovém předpisu.

§ 8

Odměny

(1) Zaměstnanci lze poskytnout odměny

a) za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovních úkolů a za dlouhodobě dosahované kvalitní výsledky práce,

b) za každých ukončených pět let služby v ozbrojených silách, bezpečnostních sborech a službách ve služebním poměru,

c) k ocenění pracovních zásluh při příležitosti dosažení 50 let věku a při prvém skončení zaměstnání po vzniku nároku na starobní nebo invalidní důchod,

d) za poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně, živelních událostech nebo v jiných obdobných mimořádných případech.

(2) Odměny podle odstavce 1 písm. a) lze poskytovat z fondu vedoucího.

(3) Bližší podmínky pro poskytování odměn lze sjednat v kolektivní smlouvě nebo je zaměstnavatel stanoví ve vnitřním platovém předpisu.

§ 9

Plat při výkonu práce v cizině

(1) Zaměstnanci s místem výkonu práce podle pracovní smlouvy v cizině lze poskytovat s jeho souhlasem 64 % platu v jiné než československé měně.

(2) Přepočet 64 % platu zaměstnance v jiné než československé měně se provádí pro jednotlivé státy v daném období stejným přepočítacím koeficientem.

§ 10

Zvláštní jednorázové peněžní náležitosti

(1) Příslušníku ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb ve služebním poměru, který se zaváže konat službu ve vybraných funkcích po dobu nejméně šesti let od vzniku služebního poměru, lze poskytnout jednorázově částku 10 000 Kčs; okruh funkcí vymezí zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

(2) Příslušník, jehož služební poměr skončil před splněním závazku podle odstavce 1, je povinen vrátit poměrnou část poskytnuté částky, jestliže jeho služební poměr skončil

a) uvolněním na vlastní žádost,

b) propuštěním ze služebního poměru s výjimkou propuštění v důsledku organizačních změn nebo ze zdravotních důvodů,

c) ztrátou hodnosti.

(3) Příslušníku ve služebním poměru v ozbrojených silách může příslušný ministr v mimořádných, zvlášť odůvodněných případech, na jeho žádost poskytnout jednorázovou nenávratnou peněžní výpomoc.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 11

(1) Tarifní plat podle platové třídy přísluší zaměstnanci ode dne, kdy byl do příslušné platové třídy zařazen, a jde-li o zaměstnance, který je ve služebním poměru, ode dne, kdy převzal výkon funkce.

(2) Příplatek za vedení, hodnostní příplatek a zvláštní příplatek stanovený měsíční částkou přísluší zaměstnanci od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy byly splněny podmínky vzniku nároku na něj; jestliže byl tímto dnem první den kalendářního měsíce, přísluší již od tohoto dne.

§ 12

Plat podle zákona a tohoto nařízení se poskytne poprvé za měsíc květen 1992.

§ 13

Zrušují se:

1. Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 290/1991 Sb., o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy.

2. § 17, oddíl první až jedenáctý části třetí, přílohy č. 3 až 6 vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 568/1991 Sb., kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie.

3. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. června 1976 č. j. 8800-81/5 odd. 1976 o určování pracovní doby občanských pracovníků vojenské správy a národních podniků v oboru federálního ministerstva národní obrany - řidičů silničních motorových vozidel a závozníků (reg. částka 11/1977 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 17. července 1979 č. j. 11700-81/5. odd. (reg. částka 24/1979 Sb.).

4. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 3. července 1980 č. j. 3100-FS/5-1980 o odměňování odborných a administrativních pracovníků v ústředních orgánech federálního ministersva národní obrany (reg. částka 44/1980 Sb.).

5. Výnos Správy federálních hmotných rezerv č. 8 ze dne 25. listopadu 1982 č. j. SP-194/82 o určování pracovní doby pracovníků silniční dopravy (reg. částka 9/1983 Sb.).

6. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 30. listopadu 1982 č. j. 6850-FS/5-1982 o odměňování uměleckých pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany č. 12/1988 ze dne 2. září 1988 (reg. částka 30/1988 Sb.) a výnosu č. 3/1989 federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. prosince 1989 (reg. částka 40/1989 Sb.).

7. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 20. prosince 1982 č. j. 6800-FS/5-1982 o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 14/1983 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva obrany č. 8/1990 ze dne 14. listopadu 1990 (č. 514/1990 Sb.).

8. Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 6/1984 - Odměňování občanských pracovníků v oboru působnosti federálního ministerstva vnitra a odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (reg. částka 20/1984 Sb.), ve znění rozkazu ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 8/1988 (reg. částka 10/1988 Sb.).

9. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 9. listopadu 1984 č. j. 8990-FS/5-1984 o opatření ke zvýšení hmotné zainteresovanosti lékařů a farmaceutů na práci ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 7/1985 Sb.).

10. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 9. listopadu 1984 č. j. 9010-FS/5-1984 o poskytování náborových příspěvků lékařům a farmaceutům ve vybraných místech Severočeského kraje a v okrese Sokolov (reg. částka 7/1985 Sb.).

11. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 5. června 1984 č. j. 8490-FS/5-1984 o mzdovém zvýhodnění pracovníků výroby a zpracování výbušnin v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 7/1985 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany č. 17/1988 ze dne 8. prosince 1988 (reg. částka 47/1988 Sb.).

12. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 11. prosince 1984 č. j. 9270-FS/5-1984, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 25/1985 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 27. srpna 1987 č. j. 18790-FS/5-1987 (reg. částka 18/1987 Sb.) a výnosu federálního ministerstva obrany č. 3/1991 ze dne 21. června 1991 (č. 303/1991 Sb.).

13. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 27. prosince 1984 č. j. 9280-FS/5-1984, kterým se vydává platový řád pro učitele středních škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 25/1985 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva národní obrany ze dne 27. srpna 1987 č. j. 18780-FS/5-1987 (reg. částka 18/1987 Sb.).

14. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. listopadu 1986 č. j. 12800-FS/5-1986 o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva obrany č. 6/1990 ze dne 14. listopadu 1990 (č. 512/1990 Sb.).

15. Výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 18. prosince 1986 č. j. 12900-FS/5-1986 o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 6/1987 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva obrany č. 7/1990 ze dne 14. listopadu 1990 (č. 513/1990 Sb.).

16. Výnos Správy federálních hmotných rezerv č. 9 ze dne 30. září 1987 č. j. SP-186/87 o odměňování pracovníků dělnických povolání v závodech Správy federálních hmotných rezerv (reg. částka 1/1988 Sb.).

17. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 7/1988 ze dne 16. května 1988 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v organizacích výzkumné a vývojové základny rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 16/1988 Sb.).

18. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 11/1988 ze dne 20. července 1988 o odměňování občanských pracovníků vojenské správy v závodních jednotkách požární ochrany v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministersva národní obrany (reg. částka 26/1988 Sb.).

19. Rozkaz ministra vnitra Československé socialistické republiky č. 21/1988 - Odměňování učitelů praporčických a důstojnických škol Sboru národní bezpečnosti, Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra - občanských pracovníků (reg. částka 47/1988 Sb.).

20. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 1/1989 ze dne 3. května 1989, kterým se vydává platový řád pro trenéry vrcholového a výkonnostního sportu v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany (reg. částka 15/1989 Sb.).

21. Výnos federálního ministerstva národní obrany č. 3/1990 ze dne 19. dubna 1990 o odměňování zdravotnických pracovníků (č. 153/1990 Sb.), ve znění výnosu federálního ministerstva obrany č. 4/1991 ze dne 11. října 1991 (č. 460/1991 Sb.).

22. Výnos federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 16. prosince 1991 č. j. 221-7959-2211, 131291 o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky (č. 556/1991 Sb.).

§ 14

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 18/1992 Sb.

2) § 157 zákoníku práce.

3) Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci.
Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČSFR č.223/1992 Sb.

KATALOG PRACÍ A FUNKCÍ

ČÁST PRVNÍ

Státní správa

1. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Kancelářský zaměstnanec

Příklady prací:

1.1. Zapisování korespondence do protokolů, zprostředkování oběhu spisů, tisku v rámci organizace.

1.2. Přijímání, potvrzování, třídění a doručování spisů, písemností a zásilek organizace.

1.3. Podávání informací o příslušnosti vnitřních útvarů (popřípadě konkrétních zaměstnanců) k vyřizování podnětů, dotazů nebo stížností.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Odborný kancelářský zaměstnanec

Příklady prací:

2.1. Výkon přípravných a pomocných prací s dílčími návaznostmi na další činnosti, například přijímání a základní třídění údajů a podkladů.

2.2. Vybírání poplatků podle předem stanovených sazeb.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vedoucí kancelářský zaměstnanec

Kvalifikační předpoklad: střední vzdělání

Příklady prací:

3.1. Přijímání, shromažďování a příprava podkladů pro správní řízení.

3.2. Vykonávání dílčích prací při vyřizování jednoduchých správních aktů.

3.3 Poskytování jednoduchých informací v odborných agendách.

3.4. Zjišťování dílčích statistických údajů od příslušných orgánů a jejich sumarizace.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Referent

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání nebo střední vzdělání

Příklady prací:

4.1. Příprava podkladů pro správní řízení spočívající zejména v kontrole náležitostí z hlediska věcného i právního, případně příprava návrhu na doplnění určených náležitostí.

4.2. Určování správních poplatků a jednoduchých dávek.

4.3. Vyřizování korespondence podle pokynů a obecných postupů.

4.4. Provádění administrativních úkonů souvisejících se zabezpečováním přípravy a průběhu soudního řízení, spočívající zejména v předvolání účastníků k jednání, ve vyhotovování rozhodnutí a v administrativním vyřizování porozsudkové agendy podle pokynů.

4.5. Provádění úkonů úředního zapisovatele ve smyslu trestního zákona nebo zákona o prokuratuře, zabezpečování spisové služby na prokuratuře včetně zpracování anotací, kontroly komplexnosti a obsahu z hlediska stanovených náležitostí, vedení dozorových spisů.

4.6. Vyřizování administrativy vedoucího organizace a náměstka vedoucího ústředního orgánu.

4.7. Zabezpečování chodu knihovny, objednávání, příjem, třídění knih a tiskovin, jejich uspořádání, vyhodnocování a vyřazování.

4.8. Složitá archivářská činnost v orgánu státní správy.

4.9. Příprava, sběr a zpracování statistických údajů.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Odborný referent

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

5.1. Příprava podkladů pro správní rozhodnutí, výpočet správních poplatků a dávek.

5.2. Vyměřování jednotlivých dávek ve sporných případech.

5.3. Sledování úkolů vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, usnesení vlády a zastupitelských orgánů a jejich přenesení výkonným útvarům.

5.4. Sestavování statistických podkladů pro rozborovou činnost a analýzy.

5.5. Organizování chodu soudní kanceláře, protokolární záznam soudního jednání, podání a ústních prohlášení účastníků, žádostí o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, vyznačování doložky vykonatelnosti na stejnopisy rozhodnutí, zakládání a vedení registrů soudů a prokuratur.

5.6. Zhotovování záznamů z jednání vedoucích orgánů a kontrola jejich plnění, jakož i jiné sekretářské práce pro vedoucího ústředního orgánu.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vedoucí referent

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

6.1. Samostatné vyřizování správních aktů s vymezenou dílčí působností v ucelené odborné oblasti.

6.2. Odborné zpracování podkladů pro správní rozhodnutí vydávaná v prvním a druhém stupni správního řízení.

6.3. Provádění daňových kontrol podle rámcových pokynů, zabezpečování všech úkonů potřebných k výkonu rozhodnutí.

6.4. Vymáhání soudních pohledávek a zajišťování výkonu peněžitých trestů.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vrchní referent

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

7.1. Odborné zpracování rozhodnutí v prvním a druhém stupni správního řízení.

7.2. Vyměřování dávek ve sporných a složitých případech.

7.3. Aprobační činnost.

7.4. Tvorba dílčích rozborů pro analýzu trhu práce a vývoje zaměstnanosti.

7.5. Provádění odborné poradenské činnosti specializovaného územního orgánu.

7.6. Vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních, správních a obchodních věcech, vyhrazených jinak podle zákona o soudním řízení předsedovi senátu, podle pokynů a v rozsahu stanoveném v jednacím řádu.

7.7. Organizace a kontrola práce soudních kanceláří Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky, Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní republiky, vyšších vojenských soudů a vojenských obvodových soudů.

7.8. Příprava návrhu rozpočtu, zdrojů příjmů a zaměření výdajů včetně návrhů prováděcích předpisů.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední vzdělání

Příklady prací:

8.1. Rozborová hodnotící a rozhodovací činnost v ucelené odborné agendě.

8.2. Vykonávání kontrolní činnosti v konkrétních případech rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy.

8.3. Vykonávání dílčích legislativních prací a právního poradenství.

8.4. Komplexní zpracování analýzy trhu práce a vývoje zaměstnanosti v územním celku včetně prognózy vývoje.

8.5. Samostatné vykonávání úkonů v trestních, občanskoprávních, obchodních a správních věcech, vyhrazených jinak podle zákona o soudním řízení předsedovi senátu nebo předsedovi kolegia Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky, podle jejich pokynů a v rozsahu stanoveném jednacím řádem.

8.6. Komplexní zajišťování soudní správy vojenského obvodového soudu.

8.7. Komplexní zajišťování správy generální prokuratury.

8.8. Vedení kontrolních týmů v celém rozsahu působnosti územních orgánů státní správy.

8.9. Provádění lektorské a školící činnosti v ucelené oblasti státní správy.

8.10. Komplexní zajišťování odborných činností v útvarech Sboru ozbrojené ochrany železnic a zajišťování dílčích odborných činností bezpečnostní ochrany železnic na úrovni oblasti.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Odborný rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

9.1. Výkon ucelených odborných specializovaných činností ve vymezeném úseku státní správy s celostátní nebo republikovou působností.

9.2. Samostatná systémová činnost při tvorbě opatření s celostátní působností.

9.3. Dozorčí a rozhodčí činnost nad výkonem státní správy.

9.4. Zastupování celospolečenských zájmů v konkrétních případech určených zákonem, prováděcím předpisem nebo na základě kompetencí.

9.5. Zajišťování komplexní rozborové a kontrolní činnosti v rozsahu působnosti ústředního orgánu státní správy včetně návrhu na opatření.

9.6. Usměrňování realizace obecně závazných a prováděcích norem, provádění výkladů ve sporných případech ve velkých celcích (armáda, státní správa).

9.7. Navrhování dotační rozvojové nebo útlumové politiky v odvětví.

9.8. Komplexní zajišťování činnosti soudní správy Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky nebo Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

9.9. Samostatná tvorba statistického informačního systému.

9.10. Metodické a odborné řízení rozhodujících úseků činnosti územních orgánů státní správy.

9.11. Samostatná systémová činnost při tvorbě celoarmádních opatření.

9.12. Výkon státní inspekce nebo dozoru nad technickou způsobilostí jednotlivých strojů, zařízení, výrob a provozů a odbornou způsobilostí skupin zaměstnanců podle zákonných pověření s odpovědností za bezpečnost a životy skupiny osob nebo za značné škody širokého dosahu.

9.13. Komplexní zajišťování bezpečnostní ochrany železnic v útvarech s vysokou intenzitou činnosti ve významných železničních uzlech; zajišťování stěžejních činností bezpečnostní ochrany železnic na úrovni oblasti.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vrchní rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

10.1. Zajišťování koncepční, metodické a normotvorné a obdobné odborné činnosti v dílčích oblastech systému státní správy s celostátní působností.

10.2. Tvorba právní úpravy jednotlivých oblastí společenského systému na základě komplexních programů a koncepcí vývoje nebo obecné orientace, a to po obsahové a formální stránce, například tvorba norem pro usměrňování zaměstnanosti, pro ochranu životního prostředí nebo předpisů k provedení sociální, finanční a jiné politiky.

10.3. Koordinace celostátních nebo mezinárodních systémů se složitými vnitřními i vnějšími vazbami.

10.4. Výkon náročných odborných prací spočívajících zejména v rozborové a koncepční činnosti, vyhodnocení jejich výsledků a přípravě podkladů pro rozhodování v otázkách spadajících do rozsahu kompetence ústředního orgánu státní správy; zpracování návrhů zásad právních předpisů k provedení zákonů.

10.5. Zajišťování kontroly realizace vládních programů a činností ústředních orgánů státní správy.

10.6. Samostatné rozpracování koncepcí rozvoje Československé armády pro určitou odbornost nebo službu u vojsk.

10.7. Řízení inspekční a kontrolní činnosti s celoarmádní působností, její plánování, usměrňování a vyhodnocování.

10.8. Výkon státní inspekce nad technickou a jinou způsobilostí komplexů strojů a zařízení, nad provozem složitých procesů (výroba, provoz, postupy, koordinace) a nad odbornou způsobilostí vysoce kvalifikovaných odborníků, a to s republikovou nebo celostátní působností a s odpovědností za bezpečnost a životy široké skupiny osob nebo za velmi vysoké škody odstranitelné za velmi dlouhé období nebo neodstranitelné, včetně koordinace a organizačního zajištění expertní a analytické činnosti.

10.9. Komplexní zajišťování bezpečnostní ochrany železnic na úrovni oblasti nebo zajišťování činnosti ústředního velitelství Sboru ozbrojené ochrany železnic.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Ministerský rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

11.1. Výkon koncepční, normotvorné a obdobné odborné činnosti ústředního orgánu státní správy nebo jiného orgánu státní správy s celostátní nebo republikovou působností; tvorba zásad zákonné právní úpravy jednotlivých oblastí společenského systému; příprava zásadních materiálů pro utváření politiky vývoje jednotlivých odvětví.

11.2. Koordinace celostátních nebo mezinárodních systémů se složitými vnitřními i vnějšími vazbami.

11.3. Řešení základních otázek systému velení a řízení vojsk; řešení zásadních názorových střetů druhů vojsk a služeb; rozhodování o prioritách rozvoje Československé armády.

11.4. Zajišťování a koordinace státní inspekce a dozoru nad nejsložitějšími procesy s odpovědností za obecné ohrožení osob a neodstranitelné škody širokého mezinárodního dosahu, včetně komplexní systémové analýzy.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vládní rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

12.1. Tvůrčí zpracování a posuzování návrhů programů a koncepcí dlouhodobého vývoje celospolečenského systému nebo jeho jednotlivých oblastí, například zahraničně politické orientace České a Slovenské Federativní Republiky, státoprávního a územně správního uspořádání, ekonomického a sociálního systému.

12.2. Tvůrčí koordinace celostátních nebo mezinárodních systémů s nejširšími vnitřními a vnějšími vazbami na složité a rozsáhlé systémy různých oborů a směrů.

ČÁST DRUHÁ

Ozbrojené síly - vojenské velitelské orgány

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel družstva

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

6.1. Řízení a velení družstvu, osádce, obsluze (velitel družstva).

6.2. Zabezpečení provozu cvičiště, střelnice, výcvikového zařízení (správce cvičiště, střelnice, učebního a výcvikového zařízení).

6.3. Dílčí práce v odborných úsecích (pomocník na štábu útvaru, u náčelníka služby).

6.4. Výkon vojenské pořádkové, bezpečnostní a dopravní policie (starší inspektor, technik, pomocník).

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel čety

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

7.1. Komplexní řízení a velení četě, skupině (velitel čety, zástupce velitele čety, velitel skupiny).

7.2. Technické, organizační, materiální a finanční zabezpečení chodu roty (technik roty, komplexu, systému, výkonný praporčík roty).

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel roty

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední vzdělání

Příklady prací:

8.1. Komplexní řízení a velení rotě (velitel roty, baterie, zástupce velitele roty, baterie).

8.2. Zabezpečování chodu a obsluha speciálních systémů a zařízení roty, velitelských stanovišť (náčelník systému, komplexu, stanice, radiolokátoru a podobně).

8.3. Řízení a zabezpečení přípravy, chodu a obsluhy složitých zařízení a techniky v rámci praporu a oddílu (inženýr praporu, oddílu).

8.4. Samostatné řízení podsystémů, plnění odborných úkolů praporu (oddílu), podle pokynů nadřízených (náčelník druhu vojska a služeb, důstojník velitelství praporu - oddílu).

8.5. Samostatné plnění rozhodujících úkolů pluku nebo brigády; řízení jednotlivých podsystémů (náčelník druhu vojska a služeb, starší důstojník, důstojník pro plnění odborných úkolů pluku nebo brigády).

8.6. Samostatné plnění rozhodujících úkolů v jedné odbornosti na velitelství divize i ve vztahu k podřízeným útvarům podle pokynů nadřízených (důstojník, starší důstojník u náčelníka druhu vojska a služeb).

8.7. Zabezpečení chodu pracoviště na vojenském velitelství (náčelník kanceláře štábu).

8.8. Samostatné plnění dílčích úkolů velitelství vojenských středních škol a škol pro důstojníky v záloze (důstojník, starší důstojník).

8.9. Samostatné plnění dílčích úkolů na rektorátech vojenských akademií, vojenských vysokých škol, velitelství školících jednotek (důstojník, starší důstojník u náčelníka odborných oddělení, skupin, náčelníka druhu vojska a služeb).

8.10. Samostatné plnění odborných úkolů okresních vojenských správ vyšších doplňovacích velitelství, vojenských ubytovacích a stavebních správ a správ vojenské dopravy (důstojník a starší důstojníci, náčelník skupiny a odborného oddělení zabezpečujícího vnitřní chod tohoto velitelství).

8.11. Samostatné plnění odborných úkolů posádkové správy a vojenského archivu (důstojník, starší důstojník, náčelník skupiny a odborného oddělení s užším rozsahem činnosti).

8.12. Komplexní zabezpečení chodu cvičiště a střelnice (velitel cvičiště, velitel střelnice).

8.13. Zajišťování výkonu vojenské pořádkové, bezpečnostní a dopravní policie (starší důstojník).

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel praporu

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

9.1. Komplexní řízení, velení a zabezpečení praporu, oddílu (velitel praporu, oddílu, zástupce velitele praporu, oddílu).

9.2. Řízení dílčích podsystémů v rámci divize s užší působností do podřízených útvarů nebo zabezpečujících chod velitelství divize (náčelník skupin, náčelník druhu vojska a služeb pluku nebo brigády).

9.3. Samostatné plnění úkolů v odborné oblasti na vojenském velitelství podle pokynů náčelníka druhu vojska a služeb (vedoucí starší důstojník, starší důstojník).

9.4. Komplexní řízení a velení skladu, základně, uzlu v působnosti velitelství vojenského velitelství, druhu vojska, správy Generálního štábu Československé armády (náčelník skladu, základny, uzlu, zástupce náčelníka skladu, základny, uzlu, náčelník pobočky skladu, základny, uzlu).

9.5. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci vojenských středních škol (náčelník skupin, náčelník druhu vojska a služeb).

9.6. Samostatné plnění rozhodujících úkolů v jedné odbornosti u rektorátu vojenské akademie, vojenské vysoké školy, školícího a výcvikového střediska (vedoucí starší důstojník, náčelník skupiny, náčelník oddělení).

9.7. Komplexní velení školnímu, výcvikovému a zabezpečovacímu praporu (velitel školního praporu, velitel výcvikového a zabezpečovacího praporu, zástupce velitele školního, výcvikového a zabezpečovacího praporu).

9.8. Komplexní řízení, velení a zabezpečení výcvikového prostoru (velitel vojenského výcvikového prostoru, zástupce velitele vojenského výcvikového prostoru).

9.9. Řízení ročníku posluchačů nebo kursu na vojenské akademii, vojenské vysoké škole, školícím a výcvikovém středisku.

9.10. Komplexní řízení, velení a zabezpečení okresní vojenské správy a správy vojenské dopravy.

9.11. Komplexní zajišťování výkonu vojenské pořádkové, bezpečnostní a dopravní policie (velitel skupiny, zástupce velitele skupiny).

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel pluku

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

10.1. Komplexní řízení, velení a všestranné zabezpečení pluku nebo brigády (velitel pluku, brigády, zástupce velitele pluku, brigády).

10.2. Řízení jednotlivých dílčích podsystémů v rámci vojenského velitelství s užší působností do podřízených svazků a útvarů, nebo zabezpečující chod vlastního velitelství (náčelník oddělení a skupiny vojenského velitelství).

10.3. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci velitelství divize, s působností do celé organizační struktury podřízených útvarů, jejichž činnost má rozhodující vliv na připravenost, plánování a řízení (náčelník oddělení, náčelník skupin, náčelník druhu vojska a služeb velitelství divize).

10.4. Komplexní řízení a velení skladu, základně s ústřední působností nebo s působností vojenského velitelství s vyšším rozsahem činnosti - řízení samostatných a odloučených součástí (náčelník skladu, základny, zástupce náčelníka skladu, základny).

10.5. Řízení a komplexní zabezpečení pracoviště výpočetní techniky v podřízenosti vojenského velitelství nebo správy federálního ministerstva dopravy a Generálního štábu Československé armády s rozsáhlou projektovou a provozní činností (náčelník výpočetního střediska, zástupce náčelníka výpočetního střediska).

10.6. Řízení jednotlivých podsystémů zasahujících do celé organizační struktury v rámci rektorátu vojenské akademie, vojenské vysoké školy, školícího a výcvikového střediska (náčelník oddělení, skupiny, náčelník druhu vojska a služeb).

10.7. Komplexní velení, řízení a zabezpečení školních jednotek a chodu fakult (velitel školní jednotky, zástupce velitele školní jednotky, tajemník fakulty).

10.8. Komplexní řízení, velení a zabezpečení vyšších doplňovacích velitelství a vojenských ubytovacích a stavebních správ.

10.9. Komplexní řízení vojenské policie u posádkových velitelství a divizí (velitel vojenské policie, zástupce velitele vojenské policie).

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel divize

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

11.1. Komplexní řízení, velení a všestranné zabezpečení úkolů divize (velitel divize, zástupce velitele divize).

11.2. Řízení jednotlivých podsystémů v rámci vojenského velitelství, s působností do celé struktury podřízených svazků a útvarů, jejichž činnost má rozhodující vliv pro bojovou připravenost, plánování a řízení (náčelník správy, náčelník oddělení vojenského velitelství).

11.3. Komplexní řízení, velení a všestranné zabezpečení chodu velitelství školícího a výcvikového střediska, rektorátu vojenské akademie a vojenské vysoké školy (velitel školícího a vycvikového střediska, zástupce velitele školícího a výcvikového střediska, kvestor).

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Velitel vojenského velitelství

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

12.1. Komplexní řízení, velení a všestranné zabezpečení úkolů vojenského velitelství a všech podřízených součástí (velitel vojenského velitelství, zástupce velitele vojenského velitelství).

ČÁST TŘETÍ

Bezpečnostní služby a sbory

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vedoucí referent (velitel čety vojsk ministerstva vnitra, osobní a doprovodný řidič)

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

6.1. Řízení, kontrola a organizování činnosti čety vojsk ministerstva vnitra.

6.2. Ochrana určených objektů zvláštního významu včetně jejich zabezpečení technickými prostředky.

6.3. Provádění bezpečnostně dopravní ochrany chráněných osob.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vrchní referent (velitel roty vojsk ministerstva vnitra, operativní technik, osobní ochránce)

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

7.1. Řízení, kontrola a organizování činnosti roty vojsk ministerstva vnitra.

7.2. Řízení a zajišťování speciálních operativních technických prací při nasazování zpravodajské techniky.

7.3. Provádění zvláštní ochrany chráněných osob (bydliště, pracoviště, místa pobytu) včetně poskytování speciálních služeb bezpečnostního charakteru.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Rada (pátrač, doprovodce pasové a letištní kontroly, vrchní inspektor pohraniční policie)

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední vzdělání

Příklady prací:

8.1. Pátrání po osobách a věcech; kontrola zájmových osob důvodně podezřelých z páchání trestné nebo nepřátelské činnosti.

8.2. Doprovázení dopravních letadel s cílem ochrany cestujících a posádky; vyjednávání s případným pachatelem teroristického útoku.

8.3. Organizování činnosti pohraniční policie, zajišťování výkonu hraničně policejní služby podřízených včetně spolupráce s orgány místní správy a samosprávy.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Odborný rada (operativní zaměstnanec Federální kriminální policie, protidrogové brigády a Úřadu pro zahraniční styky a informace, specialista rychlého nasazení)

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

9.1. Vykonávání vysoce specializovaných prací na úseku boje proti terorismu, odhalování trestné činnosti páchané ve spojení s cizinou a trestné činnosti v oblasti výroby, držení a rozšiřování drogy, falšování a pozměňování peněz, známek a cenných papírů.

9.2. Provádění náročných specializovaných zpravodajských operací v tuzemsku i zahraničí.

9.3. Stanovení způsobů zajišťování akcí včetně provádění zákroků proti teroristům, únoscům osob a dopravních prostředků, nebezpečným pachatelům organizované trestné činnosti a pachatelům zvlášť závažných trestných činů.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vrchní rada (ředitel odboru, starší vyšetřovatel, specialista, specialista výcviku a speciálních služeb rychlého nasazení)

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

10.1. Vyšetřování v trestných činech proti bezpečnosti státu včetně spolupráce s bezpečnostními orgány dalších států.

10.2. Řízení a zajišťování odborného speciálního výcviku specialistů rychlého nasazení; zajišťování bojové připravenosti a akceschopnosti a vykonávání speciálních úkolů jednotky rychlého nasazení.

10.3. Komplexní příprava a řízení rozsáhlých a specifických bezpečnostních činností.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Ministerský rada (ředitel úřadu, útvaru, kryptolog).

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

11.1. Navrhování nových a tvůrčí aplikace obecných matematických metod v kryptologii při tvorbě nových šifrovacích systémů, při rozborech a luštění cizích šifrovacích systémů; navrhování nových metod luštění šifrovacích systémů.

11.2. Komplexní systémové řešení otázek souvisejících s ochranou vnitřního pořádku a bezpečnosti státu na svěřených úsecích.

ČÁST ČTVRTÁ

Celní správa

3. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní praktikant

Kvalifikační předpoklad: střední vzdělání

Příklady prací:

3.1. Udržování veřejného pořádku při celním řízení mimo celní prostor.

3.2. Ostraha celních přechodů, dodržování veřejného pořádku v celním prostoru a střežení dopravních prostředků v celním prostoru.

3.3. Usměrňování pohybu osob, dopravních prostředků a zboží v celním prostoru.

3.4. Obsluha spojovacích prostředků a prostředků provozu.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 8. třídy

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání nebo střední vzdělání

Příklady prací:

4.1. Provádění prohlídek zavazadel, dopravních prostředků a osobní prohlídky ve stanoveném úseku celního pohraničního pásma.

4.2. Shromažďování a příprava podkladů pro celní řízení.

4.3. Provádění celního řízení a projednávání celních a devizových přestupků v blokovém řízení v rozsahu stanoveném nadřízeným funkcionářem.

4.4. Provádění celní kontroly v případech povolených přeprav zboží mimo celní přechody v rozsahu stanoveném nadřízeným funkcionářem.

4.5. Obsluha kontrolních technických prostředků.

4.6. Zabezpečování úkolů v oblasti služební kynologie, v oblasti používání zbraní a mírnějších prostředků a využívání kontrolních, technických a jiných prostředků.

4.7. Provádění ostrahy a dohledu nad pohybem osob, zboží a dopravních prostředků ve stanoveném úseku celního pohraničního pásma.

4.8. Doprovázení dopravních prostředků.

4.9. Provádění ostrahy a dohledu nad pohybem zboží a dopravních prostředků ve svobodném celním pásmu, provádění prohlídek dopravních prostředků a zásilek přepravovaných do a ze svobodného celního pásma.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 7. třídy

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

5.1. Rozhodování o propouštění zboží v dovozu, vývozu a průvozu.

5.2. Rozhodování o vyměření cla, správních poplatků a jiných dávek.

5.3. Rozhodování celních a devizových přestupků v blokovém řízení.

5.4. Rozhodování o udělení vývozních a dovozních povolení v cestovním styku v rozsahu vymezeném předpisem.

5.5. Zpracování celní statistiky.

5.6. Vedení základních celních agend (například rejstřík přijatých celních průvodek, rejstřík vydaných celních průvodek, rejstřík podmíněného volného oběhu).

5.7. Plnění úkolů celní pátrací služby a protinarkotické skupiny.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 6. třídy

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

6.1. Rozhodování složitějších případů propouštění zboží v dovozu, vývozu a průvozu.

6.2. Rozhodování složitějších případů vyměření cla, správních poplatků a jiných dávek.

6.3. Rozhodování o celních a devizových přestupcích v blokovém a příkazním řízení.

6.4. Rozhodování o udělení vývozních a dovozních povolení v cestovním styku.

6.5. Příprava projednávání celních a devizových přestupků na celnici (sepisování protokolů, shromažďování důkazního materiálu a podobně).

6.6. Příprava projednávání případů porušení celních předpisů organizacemi (protokoly, dokumentace).

6.7. Plnění vybraných úkolů celní pátrací služby, protinarkotické skupiny a podobně.

6.8. Potvrzování původu zboží.

6.9. Provádění vnitřní kontrolní činnosti.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 5. třídy

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání

Příklady prací:

7.1. Rozhodování případů propouštění zboží v dovozu, průvozu a vývozu, vyměřování cla, správních poplatků a jiných dávek ve sporných případech.

7.2. Plnění náročných úkolů celní pátrací služby, protinarkotické skupiny a podobně.

7.3. Ověřování původu zboží.

7.4. Koordinace činnosti s místními orgány státní správy.

7.5. Rozhodování o udělování vývozních i dovozních povolení v delegovaném rozsahu.

7.6. Rozhodování o provedení osobní prohlídky.

7.7. Rozhodování o celních a devizových přestupcích projednávaných na celnici.

7.8. Projednávání porušení celních předpisů organizacemi.

7.9. Potvrzování původu zboží složitějších skupin.

7.10. Spolupráce se státními orgány, zejména policejními, při plnění úkolů v celním pohraničním pásmu.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 4. třídy

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední vzdělání

Příklady prací:

8.1. Rozhodování v odvolacím řízení v případě autoremedury.

8.2. Rozhodování o udělování výjimek v povolovacím řízení, rozhodování o snížení nebo prominutí cla.

8.3. Rozhodování o určení celního prostoru, o zřízení celních skladů a stanovení podmínek pro jejich provoz.

8.4. Rozhodování nejsložitějších případů zařazování zboží.

8.5. Rozhodování o celních a devizových přestupcích projednávaných na celnici, projednávání porušení celních předpisů organizacemi.

8.6. Vedení odborných agend (celní právní, COCOM, rozhodování složitých případů určování původu zboží a podobně), příprava podkladů pro rozhodování na vyšším stupni (autoremedury, odvolání a podobně).

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 3. třídy

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

9.1. Vykonávání samostatné systémové činnosti při tvorbě celostátních opatření, například realizace zákonných oprávnění, regulačních opatření včetně případných návrhů úprav obecně závazných a interních předpisů.

9.2. Zajišťování inspekční a kontrolní činnosti provádění celní politiky s celostátní působností.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 2. třídy

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

10.1. Samostatné rozpracování koncepcí rozvoje celnictví a celní politiky; zajišťování koncepční, metodické a normotvorné činnosti s celostátní působností; samostatná příprava podzákonných norem pro jednotlivé oblasti činností.

10.2. Koordinace výkonu celní služby v oblasti.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Celní úředník 1. třídy

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

11.1. Zpracování a posuzování návrhů nejsložitějších koncepčních materiálů a programů celnictví a celní politiky; tvorba zásad zákonných právních úprav, například celního zákona.

11.2. Zajišťování a koordinace rozhodujících úseků celostátního celního systému, zejména základních otázek řízení celnictví.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Funkce: Vládní celní rada

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

12.1. Organizování a koordinace komplexního celostátního celního systému.

ČÁST PÁTÁ

Ostatní práce a funkce

1. PLATOVÁ TŘÍDA

Příklady prací:

Administrativní a provozně technické práce

1.1 Jednoduchá obsluha rozmnožovacích a kopírovacích strojů.

1.2. Třídění písemností a došlé pošty z hlediska místa určení, zapisování do protokolu, doručování roztříděných písemností jednotlivým útvarům, zprostředkování oběhu spisů a tiskovin.

Ochrana majetku a osob.

1.3. Hlídání objektů a zařízení, zajišťování ochrany proti krádežím, přepadení, živelním pohromám a podobně, kontrola příchodů a odchodů osob a příjezdů a odjezdů vozidel, popřípadě kontrola zavazadel a vozidel.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

1.4. Výkon pomocných prací podle přesných postupů a pokynů, s běžnou fyzickou a trvalou smyslovou zátěží a bez vazeb na další činnost.

1.5. Jednoduché ruční práce v zahradnictví s použitím běžného nářadí.

1.6. Pomocné práce při výrobě jídel, jako sběr a mytí kuchyňského nádobí, čištění a jednoduchá obsluha jednoúčelových kuchyňských strojů a podobně.

1.7. Výdej jídel s případnou obsluhou strávníků; obstarávání jídel, nápojů s vyúčtováním svěřených částek.

1.8. Běžný úklid včetně vynášení odpadků, čištění koberců vysavačem a dezinfekce záchodů.

1.9. Zajišťování chodu šatny, vydávání klíčů a prádla, podávání základních informací o provozním pořádku zařízení a poskytovaných službách.

2. PLATOVÁ TŘÍDA

Příklady prací:

Administrativní a provozně technické práce

2.1. Vykonávání pravidelně opakovatelných administrativních, administrativně technických nebo provozně manipulačních prací.

2.2. Pořizování a doplňování seznamu inventáře, sledování jeho pohybu včetně evidence a výkaznictví.

2.3. Opisování textu z rukopisu nebo psaní podle diktátu.

2.4. Archivování a skartace běžných písemných materiálů.

2.5. Operativní evidence zásob, základních prostředků a podobně.

2.6. Obsluha pobočkových telefonních ústředen a účastnických dálnopisných stanic a telefaxů, obsluha posádkového spojovacího uzlu.

2.7. Vybírání poplatků za výkon služeb včetně odvodu z tržeb, příjem a výdej zakázek ve sběrnách.

2.8. Rozkreslování konstrukčních podkladů podle pokynů.

2.9. Vedení jednoduchých statistik a evidencí.

2.10. Označování a třídění faktur, kontrola správnosti položek a částek, práce na účtovacích strojích.

2.11. Manipulační práce v provozu podací stanice spojené s obsluhou zařízení potrubní pošty.

2.12. Rozmnožování a kopírování technických a jiných informací a výkresové dokumentace na rotačních xerografických a diazografických strojích s připojeným snášecím zařízením.

Ochrana majetku a osob

2.13. Ozbrojená ochrana a střežení objektů a zařízení, obchůzky se služebním psem včetně péče o psa, s případným provedením ozbrojeného zákroku.

Zdravotnictví

2.14. Aplikace jednoduchých léčebných procedur podle lékařem stanovených podmínek (koupele, suché zábaly).

2.15. Čištění, dezinfekce, sterilizace a další pomocné činnosti v laboratorních provozech a zařízeních lékárenské péče.

2.16. Pomocné práce v nemocničních a poliklinických provozech zdravotnických zařízení; transport pacientů a doprovod nemocných na příslušná oddělení.

2.17. Rozvažování, rozpočítávání a adjustace léčiv v lékárnách.

2.18. Pomocné práce v zubních laboratořích (vylévání obtisků, leštění zubních náhrad a podobně).

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

2.19. Výkon přípravných nebo pomocných prací zpravidla samostatně s běžnou smyslovou zátěží nebo se zvýšenou fyzickou námahou, případně spojených s rizikem pracovního úrazu.

2.20. Provádění domovnických prací včetně drobné údržby, například výměny žárovek, dozoru nad používáním společných prostorů, udržování čistoty a pořádku ve svěřeném objektu.

2.21. Výroba jednoduchých druhů teplých jídel, polévek, cukrárenských výrobků nebo jídel studené kuchyně a výdej jídel nebo různých příloh k hlavním jídlům.

2.22. Výroba a výdej teplých nebo nealkoholických nápojů a pohárů nebo různých příloh k hlavním jídlům.

2.23. Samostatný prodej v kantýnách a bufetech s úpravou jídla na talíř.

2.24. Obsluha výměníkových stanic bez automatické regulace a redukčních stanic dálkového vytápění.

2.25. Zabezpečování kotelny palivem ručně nebo mechanickými prostředky.

2.26. Samostatný příjem, skladování, ošetřování a výdej výrobků a materiálů včetně vedení evidence a kontroly.

2.27. Čištění velkých úklidových ploch pomocí samohybných mechanismů.

2.28. Čištění všech typů oken včetně jejich případného rozebrání a složení.

2.29. Výsadba a ošetřování běžných druhů květin a rostlin včetně ruční přípravy půdy.

3. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: střední vzdělání, vyučení ve dvouletém učebním oboru

Příklady prací:

Administrativní a provozně technické práce

3.1. Vykonávání opakovaných kontrolovatelných administrativních, administrativně technických nebo provozně manipulačních prací.

3.2. Vyřizování administrativní agendy vedoucího, vyřizování korespondence, stenografování.

3.3 Práce na elektronických psacích strojích s pamětí RAM (Random Acces Memory), případně i se záznamem na paměťové medium (FD, HD, mg páska) včetně využívání předprogramovaných úkonů a operací (například formátování stran, zarovnání pravého okraje, centrování, opravy, tisk, tabulky, grafy).

3.4. Práce na počítačích různých typů, například PC XT, PC AT v prostředí textového systému nebo vytváření a doplňování datových a textových databank řízených uživatelským programem nebo systémem včetně jejich kontroly, oprav, třídění, výpisu, popřípadě s vytvářením předprogramovaných tabulek a grafů.

3.5. Evidování (vedení účtů) zásob, základních prostředků, nákladů a podobně.

3.6. Obsluha, údržba a běžné opravy rotačních xerografických a diazografických strojů s připojeným snášecím zařízením.

3.7. Zajišťování chodu spisovny, podatelny a archivu.

Ochrana majetku a osob

3.8. Zjišťování a předběžné šetření krádeží a poškození zboží ve veřejných prostorách s případným využíváním průmyslové televize a videotechniky, spolupráce s orgány policie.

Zdravotnictví

3.9. Aplikace léčebných procedur podle lékařem přesně stanoveného postupu a podmínek, například částečné nebo celotělové zábaly bahnem, oviny parafínem, skotské střiky, žárovkové potní lázně, Priessnitzovy zábaly, elektroléčebné procedury včetně osobní péče, dozoru a podávání základních informací o aplikovaných léčebných procedurách.

3.10. Jednodušší rutinní práce při ošetřování nemocných v ambulantních odděleních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení.

3.11. Asistence při stomatologickém vyšetření; zpracování dentálních materiálů.

3.12. Příprava pomůcek, biologického materiálu a jednoduchých roztoků.

3.13. Přípravné a technické práce při přípravě léčiv; ukládání a doplňování hromadně vyráběných léků a zdravotnických potřeb v lékárně a obdobných pracovištích vojenské farmacie.

3.14. Pečovatelské úkony u imobilních občanů, jako například odborné ošetření nohou.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

3.15. Výkon ucelených rutinních obslužných prací podle daných postupů a provozních režimů spojených s určitou hmotnou odpovědností, smyslovou zátěží, rizikem pracovního úrazu nebo vysokou fyzickou námahou a s určitými dalšími provozními návaznostmi.

3.16. Obsluha víceúčelového velkokapacitního kuchyňského stroje nebo více jednoúčelových velkokapacitních kuchyňských strojů na výrobu pokrmů, velkokapacitních chladících a mrazících zařízení.

3.17. Výroba a výdej běžných druhů teplých jídel a moučníků nebo složitých jídel studené kuchyně a výroba polotovarů z předzpracovaných surovin na přípravu hlavních jídel.

3.18. Domovnické práce včetně řemeslné údržby objektu (opravy dveří a zámků, různých uzávěrů), drobné zednické, truhlářské nebo zahradnické práce, s případným vytápěním objektu.

3.19. Řízení silničních motorových vozidel s celkovou hmotností do 3,5 t.

3.20. Obsluha teplovodního nebo horkovodního kotle systému ústředního vytápění s výkonem kotle nad 0,12 MW (0,106 Gcal za hodinu); obsluha nízkotlakého parního kotle se jmenovitým výkonem nebo více kotlů s přepočítaným výkonem do 2,22 kg/s (8t/h).

3.21. Zjišťování a opravy rozvodů elektroinstalace v objektech s případnou výměnou vodičů včetně prozvonění.

3.22. Jednoduché základní údržbářské práce, například výměna obložení brzd a spojek, opravy převodovky, opravy elektromechanických kontrolních pokladen, jednoduchých reprografických strojů, zasklívání běžných konstrukcí všemi druhy skla, vsazování oken a dveří a podobně.

3.23. Příprava tiskárenské formy, nastavení stroje a tisk jednobarevných prací na maloformátovém stroji.

3.24. Fotografování černobílých informativních a dokumentačních snímků; zhotovení fotokopií z mikrofilmů s běžnými textovými předlohami.

3.25. Samostatná kvantitativní a případná kvalitativní přejímka zboží, výrobků, materiálů a surovin, jejich skladování, kompletace rozsáhlých zakázek včetně obsluhy skladovacích mechanismů s využitím výpočetní techniky, provádění inventarizace a přeceňování zásob.

3.26. Výsadba a ošetřování okrasných a ovocných keřů a stromů včetně úpravy kořenů a nadzemních částí.

4. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání nebo střední vzdělání pro výkon provozních, manipulačních, výrobních a řemeslných prací vyučení ve tříletém učebním oboru

Příklady prací:

Administrativní a provozně technické práce

4.1. Vykonávání částečně opakovaných různorodých administrativních, hospodářskosprávních, ekonomických nebo provozně technických prací podle rámcových pokynů nebo obvyklých postupů.

4.2. Pokladní manipulace s peněžní hotovostí.

4.3. Vyřizování cestovních dokladů pro zahraniční cesty.

4.4. Vyřizování administrativní agendy vedoucího organizace.

4.5. Fakturace, likvidace faktur.

4.6. Kreslení složitých výkresů podle předloh a odborných pokynů.

4.7. Samostatná práce na počítačích typu PC XT, PC AT a srovnatelných v prostředí databázových systémů, tabulkových procesorů, editorů a podobně.

4.8. Shromažďování podkladů pro odbornou technickou činnost.

4.9. Komplexní zajišťování vojskové spisové služby a podatelny.

4.10. Vykonávání prací v informačním systému o území, příprava leteckých měřících snímků a snímků dálkového průzkumu Země a práce v hydrografii podle pokynů vedoucího.

4.11. Zajišťování základních ekonomických, provozních a veškerých administrativně technických činností bezpečnostních útvarů.

Kultura

4.12. Zpracování grafické části televizních pořadů (grafik).

4.13. Zajištění provozní a administrativní agendy výrobního štábu, evidování počtu záběrů a jejich metráže (klapka).

Pedagogické činnosti

4.14. Odborné rutinní práce při hygieně, sebeobsluze a výchově dětí předškolního věku (pomocná vychovatelka v mateřské škole).

4.15. Odborné procesy vztahující se k upevňování hygienických návyků, zkvalitnění společenského chování mládeže, dohled a kontrola zdravotního stavu ubytovaných (pomocný vychovatel domova mládeže).

4.16. Vykonávání dílčích trenérských a cvičitelských činností podle stanovených programů.

Ochrana majetku a osob

4.17. Plnění základních úkolů bezpečnostní pořádkové a dopravní služby policie ve vymezeném rozsahu.

4.18. Ozbrojený doprovod peněžních zásilek a cenin.

Zdravotnictví

4.19. Manipulace s těly zemřelých.

4.20. Nižší odborné rutinní práce při ošetřování pacientů, například v psychiatrických léčebnách, protialkoholních záchytných stanicích, na odděleních v ústavech pro duševně postižené s těžkým psychickým postižením a podobných pracovištích.

4.21. Základní péče o děti v jeslích.

4.22. Provádění jednoduchých rehabilitačních úkonů, klasické sportovní masáže.

4.23. Provádění jednodušších rehabilitačních úkonů pod vedením rehabilitačního zaměstnance na úseku fyzikální terapie, při léčbě prací, nácvik běžných denních činností.

4.24. Jednoduché laboratorní práce při provádění analytických zkoušek, například základní vyšetření krve a moče.

4.25. Transport nemocných se zajištěním základní odborné péče.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

4.26. Výkon odborných prací s případnými vazbami na další procesy, prováděných podle rámcových pokynů spojených zpravidla s vyšší hmotnou odpovědností, zvýšenou smyslovou zátěží a odpovědností za zdraví a bezpečnost dalších osob. Výkon jednoduchých individuálních řemeslných prací.

4.27. Úprava jatečného masa, drůbeže a ryb na kuchyňské zpracování.

4.28. Řízení výroby jídel na svěřeném úseku.

4.29. Výroba technologicky náročných teplých jídel nebo specialit studené kuchyně s případným využitím velkokapacitních i programově řízených kuchyňských strojů.

4.30. Řízení silničních motorových vozidel o celkové hmotnosti nad 3,5 t do 12 t.

4.31. Obsluha a údržba klimatizačního zařízení skládajícího se z vyhřívacích a chladících elementů (chladící výkon cca 3,5 MW), nastavování termostatů vstupní vody, předhřívačů lehkého topného oleje a uzavírání armatur na okruzích vyhřívacího média.

4.32. Instalační a topenářské práce, jako jsou montáže a opravy potrubí vnitřní kanalizace, přípojek plynovodů pro spotřebiče, montáž oběhových čerpadel včetně uvedení do provozu, montáž a opravy nízkotlakých kotlů včetně rozvodných potrubí.

4.33. Stavební údržba objektu, jako je zdění lícového zdiva nebo provedení hladkých omítek.

4.34. Montáž a zapojování elektroinstalace v objektech a zařízeních včetně rozvodných skříní.

4.35. Řízení kvalitativní a kvantitativní přejímky zboží a jeho uskladnění s využitím výpočetní techniky a kontrolní činnosti.

4.36. Fotografování barevných snímků; duplikování a kopírování mikrofilmů a mikrofiší.

4.37. Příprava tiskárenské formy, nastavení stroje a tisk jednobarevných prací na archivovacím stroji; tisk vícebarevných prací na maloformátových strojích.

4.38. Ošetřování koní ve výcviku a výcvik pod sedlem a v zápřeži.

5. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání pro výkon provozních, manipulačních, výrobních a řemeslných prací vyučení ve tříletém učebním oboru

Příklady prací:

Hospodářskosprávní a ekonomické práce

5.1. Provádění účetních prací.

5.2. Vedení archivu nebo zajišťování archivace závažných dokumentů v organizaci.

5.3. Komplexní zajišťování vojskové spisové služby a podatelny v organizačně složitých podmínkách.

5.4. Vedení rozsáhlé odborné knihovny v organizaci včetně katalogizace a doplňování knižního fondu.

Technické práce

5.5. Vykonávání ucelených technických prací nebo dílčích technických agend.

5.6. Operativní (dispečerské) zajišťování výroby (provozu) s jednoduchými technologickými vazbami.

5.7. Provádění náměrů, dílčích rozborů a zkoušek včetně vyhodnocování.

5.8. Revize stavu technických zařízení.

5.9. Zajišťování vstupní, mezioperační a výstupní technické kontroly.

5.10. Zajišťování provozu, údržby, oprav, pojištění a hospodárného využití dopravních prostředků, mechanizačních prostředků a podobně.

5.11. Vykonávání prací na úseku bezpečnosti práce v organizaci, provádění prověrek dodržování bezpečnostních předpisů a protipožární připravenosti pracovišť.

5.12. Vytváření uživatelských programů nebo rutin (zpravidla v jazyku BASIC) pro tak zvané kapesní počítače (Pocket Computer) o kapacitě paměti RAM nad 1 kB nebo programovatelné kalkulátory s kapacitou nad 500 programovatelných kroků (příkazů).

5.13. Zajištění provozu výpočetní stanice včetně organizace zpracování, distribuce vstupních a výstupních dat a zajištění jejich bezpečnosti.

Kultura

5.14. Samostatné vykonávání základních knihovnických, informačních a kulturně výchovných činností (budování informačního systému knihovny, propagace, faktografické informace).

5.15. Provádění dílčích prací a úkolů při výrobě televizních a rozhlasových pořadů (asistent kamery - ostřič, asistent architekta, asistent střihu, asistent kostýmního výtvarníka, asistent scény, asistent zvuku, asistent finiše, asistent animátora).

5.16. Sledování vysílání, zpracování hlášení o jeho průběhu; zachycování údajů pro statistiku odvysílaných pořadů; předávání doplňkových materiálů na technická pracoviště, spolupráce při upřesňování denního vysílacího plánu (programový inspektor).

Redaktorské práce

5.17. Provádění méně složitých korektorských prací, kontrola správnosti a kvality autorských korektur.

Ochrana majetku a osob

5.18. Samostatné plnění úkolů bezpečnostní pořádkové a dopravní služby policie.

5.19. Ozbrojená ochrana a střežení cenin a nebezpečného materiálu (například zbraně, výbušniny).

5.20. Ozbrojená ochrana a střežení důležitých objektů s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

5.21. Zajišťování přepravy osob a cenného materiálu po bezpečnostní stránce včetně péče o technické prostředky ochrany.

5.22. Zajišťování bezpečnosti a plynulosti železničního provozu, ochrany objektu, zařízení, osob a veřejného pořádku; zjišťování přestupků včetně pokutování; vykonávání služby hlídkové a strážní ochrany.

Zdravotnictví

5.23. Pomocné a laboratorní práce v pitevnách.

5.24. Spolupráce při vyprošťování při různých havarijních situacích, poskytování neodkladné péče a převoz zraněných a nemocných z místa havárie.

5.25. Práce při odborném vyšetřování a testování zdravotního stavu.

5.26. Výchovná péče o děti v předškolním věku.

5.27. Základní analýza biologického materiálu.

5.28. Návrhy konstrukce a zhotovení dílů protéz (například bércový díl stehenní protézy, na chodidla a ruce), modelování laminátových pánevních košů, korzetů a jejich částí, zhotovení korekčních vložek do ortopedické obuvi a vyrovnávacích vložek, zhotovování vzorků a výkroj svršků běžné ortopedické obuvi a lepení a šití vzorků pro běžnou ortopedii (např. deformace), bandážování atypických extenčních a redresních korsetů, přístrojů a protéz.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

5.29. Výkon různorodých odborných prací s případnou vysokou hmotnou odpovědností za zdraví a bezpečnost druhých osob nebo smyslovou zátěží s pevně stanovenými přesnými a s četnými návaznostmi na další procesy a děje; samostatný výkon individuálních řemeslných prací.

5.30. Výroba velmi náročných národních specialit nebo výroba nejnáročnějších specialit studené kuchyně pro bankety a recepce, organizace výroby jídel pro slavnostní příležitosti včetně sestavování vlastních receptur vybraných pokrmů.

5.31. Řízení výroby jídel

5.32. Řízení silničních motorových vozidel s více než 9 místy k sezení nebo vozidel nad 12 tun hmotnosti.

5.33. Řízení chodu, údržba a opravy velkých klimatizačních zařízení, skládajících se z parovodních a teplovodních kotlových jednotek výkonu cca 8,1 MW, turbokompresorů chladících směsí, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

5.34. Vyzdívání ze všech druhů stavebních materiálů, vyzdívání režného zdiva a jednoduchých kleneb včetně provádění omítek štukových, škrábaných, gletovaných.

5.35. Instalační a topenářské práce, jako je samostatná montáž a opravy domovních plynovodů, samostatná montáž a opravy vodovodů s příslušenstvím ústředního vytápění včetně zkoušek těsnosti dle ČSN.

5.36. Příprava tiskařské formy, nastavování stroje a tisk na archovém stroji jednobarevných a vícebarevných prací, tisk barevně tištěných prací na maloformátových strojích.

6. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání pro výkon provozních, manipulačních, výrobních a řemeslných prací též vyučení v tříletém učebním oboru

Příklady prací:

Hospodářskosprávní a ekonomické práce

6.1. Samostatné vykonávání hospodářskosprávních nebo ekonomických prací nebo zajišťování méně složitých agend.

6.2. Samostatné zajišťování účetních prací.

6.3. Zajišťování jednotlivých úseků personální agendy.

6.4. Komplexní zajišťování správy majetku.

6.5. Samostatný nákup vymezeného sortimentu zboží, sjednávání kontraktů.

6.6. Příprava podkladů pro uzavírání hospodářských a autorských smluv a sledování jejich plnění; příprava podkladů pro soud.

6.7. Sestavování kalkulace nákladů, materiálu a cen jednoduchých výrobků a služeb.

6.8. Provádění kontroly jednotlivých dílčích činností organizace včetně prošetřování stížností.

6.9. Komplexní zajišťování utajovaných skutečností tvořících předmět státního, hospodářského nebo služebního tajemství včetně zajišťování spisové služby a podatelny se specifickým způsobem ochrany státního tajemství.

Technické práce

6.10. Zajišťování technických agend.

6.11. Určování technologických postupů nebo řízení jednoduchých výrob nebo provozů.

6.12. Sestavování a prověřování technických norem a normativů, provádění rozborů technického charakteru, sledování a kontrola dodržování technologických postupů a technických parametrů.

6.13. Komplexní zajišťování nezávadnosti pracovního prostředí z hlediska bezpečnostních předpisů (bezpečnostní technik).

6.14. Zajišťování technického dozoru méně složitých investičních akcí; sestavování podkladů pro investiční činnost.

6.15. Zajišťování dopravy v organizačně složitých podmínkách.

6.16. Technické zabezpečení a řízení údržby a oprav technologických zařízení a budov.

6.17. Výkon prací při zajišťování chodu složité a speciální výpočetní techniky včetně uvádění do provozu.

6.18. Ovládání systémů provozu výpočetní techniky včetně obsluhy počítačů vyšších tříd.

Kultura

6.19. Samostatné vykonávání odborných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně výchovných činností včetně účasti ve výpůjční službě.

6.20. Tvůrčí interpretace hudebních děl jednodušších forem (člen souboru hudebníků z povolání, člen hudební nebo pěvecké složky folklórních souborů).

6.21. Provádění náročnějších dílčích prací a úkolů při výrobě televizních a rozhlasových pořadů (asistent produkce - výroby, asistent režie, asistent mistra zvuku).

6.22. Spolupráce s kameramanem; zabezpečování kompozic záběrů, barevného podání, pohybu kamery a ostrosti záběrů (asistent kameramana).

6.23. Určování nejvhodnějších technologických postupů při realizaci a záznamu videopořadu (specialista primárního videozáznamu).

Redaktorské práce

6.24. Zajišťování dílčích redaktorských textových a výtvarných činností.

Pedagogické činnosti

6.25. Výchovná činnost zaměřená na utváření návyků sebeobsluhy, hygieny a celkový rozvoj socializace dítěte (učitelka mateřské školy I).

6.26. Přednášení látky (textů) podle osnov a pokynů (lektor).

Ochrana majetku a osob

6.27. Zajišťování ochrany osob při hromadných akcích.

6.28. Řízení ochranné služby u vojenské jednotky s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

6.29. Zástupce velitele ochranné služby u vojenské jednotky s velkým množstvím výbušnin, zbraní nebo hořlavin.

6.30. Zajišťování bezpečnostní pořádkové a dopravní služby (územní a objektová odpovědnost).

6.31. Vykonávání prvotních kriminalistických úkonů, technické ochrany objektů a činností v systému řízení nižších operačních článků.

Zdravotnictví

6.32. Odborné práce v ambulantních i nemocničních složkách zdravotnických zařízení, laboratorních provozech pod odborným vedením odpovědného zaměstnance.

6.33. Individuální zhotovení, stavba, zkoušení speciálních typů přístrojů, protéz a léčebných pomůcek mimořádných konstrukcí, například po exartikulaci kyčelních kloubů a podobně.

6.34. Zdravotní a výchovná péče o děti v jeslích a dětských lůžkových zařízeních.

6.35. Zajišťování standardní dokumentace pro lékařskou, ošetřovatelskou, laboratorní, řídící a další činnost příslušných oddělení, pracovišť a zařízení sociální péče.

6.36. Odborná laboratorní vyšetření včetně odběru biologických materiálů, provádění analytických zkoušek.

6.37. Asistence při přípravě léčivých přípravků v lékárnách a obdobných pracovištích vojenské farmacie a obsluha technických zařízení a přístrojů v přípravě léčiv.

6.38. Zhotovování stomatologických náhrad a provádění jednoduchých ortodontických prací.

6.39. Spolupráce s lékařem při předpisu speciálních diet.

6.40. Opravy a seřízení lékařských elektronických přístrojů.

6.41. Individuální zhotovení, stavba, zkoušení speciálních typů přístrojů, protéz a léčebných pomůcek mimořádných konstrukcí (například po exartikulaci kyčelních kloubů), zhotovení vzorků, výkroj svršků a zhotovení spodků těžké ortopedické obuvi - individuální výroba dle nákresů.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

6.42. Výkon ucelených odborných prací, které jsou důležitou součástí širších procesů a jevů, a to podle obecných postupů spojených s případnou velmi vysokou hmotnou odpovědností nebo odpovědností za obtížně odstranitelné škody většího rozsahu s vysokou smyslovou (neuropsychickou) zátěží; výkon individuálních řemeslných prací se značným podílem tvůrčí invence nebo individuálních řemeslně vysoce odborných prací.

6.43. Řízení provozu, údržby a opravy automatizovaných a poloautomatizovaných klimatizačních zařízení pro velmi rozsáhlé objekty o výkonu tepelných zdrojů cca 11,6 MW (10 Gcal/h) turbokompresorů, chladicích věží, klimatizačních jednotek a jejich příslušenství.

6.44. Organizace řízení rozsáhlé výroby jídel včetně stanovení technologických postupů a kalkulací, kontrola jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků při dodržování jejich správné gastronomické skladby, vyřizování reklamací s dodavateli, případně zákazníky, kontrolní a personální činnost, přímé řízení dílčích odborných skupin zaměstnanců (šéfkuchař).

6.45. Asanace historických zděných konstrukcí, vyrovnávání vychýleného zdiva, deformovaných kleneb a podobně.

6.46. Opravy a otvírání pokladen, trezorů, pancéřových skříní i komor všech typů s velmi složitým zabezpečovacím zařízením a opravy trezorových mechanismů, elektronických a hydraulických systémů, provádění rizikových hasebních prací a záchrany osob v ochranných oblecích za pomoci výškové i jiné techniky (výsuvný automobilový žebřík, požární vysokozdvižná plošina), práce pod vodou a podobně.

Výkonnostní sport

6.47. Zajišťování a vykonávání sportovních a instruktorských činností, reprezentace ve vnitrostátních a mezinárodních soutěžích.

7. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: úplné střední vzdělání pro výkon provozních, manipulačních, výrobních a řemeslných prací též vyučení v tříletém učebním oboru

Příklady prací:

Správní a ekonomické práce

7.1. Provádění dílčích ekonomických rozborů, sledování vývoje nákladů a výdajů včetně návrhů opatření; zajišťování odborných ekonomických činností na úseku financování, rozpočetnictví a kalkulace; vedení složitých účetních agend.

7.2. Komplexní výkon personální agendy.

7.3. Příprava podkladů pro obchodní jednání v oblasti vnějších ekonomických vztahů.

7.4. Komplexní kontrolní a revizní činnost uvnitř organizace, například revize hospodaření s rozpočtovými prostředky.

7.5. Písemný nebo ústní překlad různorodých jednoduchých textů nevyžadujících znalosti odborné terminologie.

7.6. Komplexní zajišťování správy majetku rozsáhlých majetkových souborů.

Technické, projektové a konstrukční práce

7.7. Určování technologických postupů nebo operativní (dispečerské) řízení výroby nebo provozu.

7.8. Samostatné zpracování technických norem a podkladů pro normativy.

7.9. Příprava, realizace, posuzování a vyhodnocování efektivnosti obtížnějších stavebních a strojních investic nebo jednotlivých částí velkých investičních celků.

7.10. Revize technického stavu vybraných technických zařízení (zdvíhacích, tlakových, elektrických nebo plynových).

7.11. Samostatné provádění geodetických prací, měření polohopisu a výškopisu včetně grafického zpracování výsledků.

7.12. Vytváření uživatelských aplikací (uživatelských software) pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné, prostřednictvím programových prostředků zvoleného prostředí, případně vyšších programovacích jazyků včetně jejich odladění.

7.13. Organizace práce dílčího provozu výpočetních systémů; zajišťování komplexní obsluhy speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů; zajišťování provozu složitých výpočetních systémů, sítí počítačů podle návodu a provozní dokumentace technologie zpracování dat.

7.14. Lokalizace a odstraňování poruch speciálních strojů a zařízení výpočetních systémů nebo vyčleněných částí počítačů; zajišťování profilace a běžné údržby těchto částí.

7.15. Práce v informačním systému o území, mapování, příprava leteckých měřičských snímků a snímků dálkového průzkumu Země, grafické zpracování výsledků klasickým nebo automatizovaným systémem.

7.16. Projektování staveb menšího významu s běžně používanou konstrukcí a technologií a technicky méně náročných staveb.

7.17. Jednoduché projektové práce v oblasti vytápění, zdravotní techniky, elektroinstalace.

7.18. Projektové řešení přenosové a spojovací technologie, například na úrovni uzlové sítě nebo jednodušší zesilovací stanice.

Doprava

7.19. Organizace systému obsluhy a dalších služeb na palubě velkokapacitního letounu, koordinace práce mezi posádkou a pozemním personálem, řízení činnosti celého kolektivu palubních průvodčí, garance služeb pro cestující, řešení nestandartních situací; zajišťování dodržování provozních a bezpečnostních předpisů na palubě letounu (vedoucí kabiny, vedoucí palubní průvodčí, Purser).

7.20. Řízení pohybu letadel na pohybové ploše s odpovědností za bezpečnost provozu (řídící odbavovací plochy).

Kultura

7.21. Samostatné zajišťování odborných specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních a kulturně výchovných činností včetně případné účasti ve výpůjční službě (odborná bibliografie, řešerše, vedení odborně specializované knihovny).

7.22. Interpretace kolektivní části vokálně symfonického nebo hudebně dramatického díla (člen sboru).

7.23. Interpretace kolektivní části tanečního díla - lidového tance (člen taneční složky).

7.24. Řízení přípravy a průběhu činnosti jednotlivých pracovních úseků podle realizační koncepce a technologie výroby filmů a televizních pořadů; řízení činnosti kolektivu zaměstnanců zúčastněných při výrobě televizního pořadu na místě natáčení (zástupce vedoucího produkce - vedoucí natáčení).

7.25. Samostatné řešení a realizace výtvarné koncepce filmů a televizních pořadů; zajišťování převedení originálů výtvarných předloh a pozadí pro potřebu stanovené technologie při zachování režijní koncepce a rukopisu autora výtvarných návrhů; spolupráce s autorem výtvarných návrhů (výtvarník realizátor).

7.26. Přednes textů určených ke zprostředkování obsahu a sledu vysílání tvůrčím způsobem; umělecké výkony mluveného slova, kromě samostatných rolí v dramatických dílech, konferenciérských a reportérských výkonů a moderování (hlasatel I).

7.27. Úprava textů - dialogů scénářů televizních pořadů (scénárista - dialogista).

7.28. Vedení literární přípravy filmů; zajišťování umělecké a odborné úrovně při realizaci filmu (dramaturg).

7.29. Výběr a kompozice zvukové stránky audiovizuálního díla (střihač zvuku).

Redaktorské práce

7.30. Publicistická činnost, výtvarné, grafické, fotoreportérské a technické redaktorské práce podle pokynů.

7.31. Samostatné provádění náročných korektorských prací z hlediska zásad typografické úpravy, sazby a norem polygrafické výroby; spolupráce s redaktorem při odstraňování případných obsahových chyb v rukopisu.

7.32. Jazykové, stylistické, výtvarné a grafické redakční práce, redakční zpracování výtvarné a grafické úpravy.

Pedagogické činnosti

7.33. Komplexní výchovná činnost zaměřená na rozvoj dispozic osobnosti dítěte a celkový rozvoj jeho socializace; rozšiřování vědomostí a dovedností souvisejících s přípravou na vstup do základní školy (učitelka mateřské školy - děti předškolního věku II).

7.34. Mimoškolní výchova dětí rozvíjející zájmovou a rekreativní činnost dětí a mládeže a systematicky doplňující školní výuku (vychovatel ve školní družině a školním klubu).

7.35. Výuka v zájmových kursech, hudebních, výtvarných, pohybové výchovy, společenského tance a společenské výchovy.

7.36. Zajišťování odborné metodické a trenérské činnosti; zpracování programu tělovýchovné a sportovní činnosti; usměrňování přípravy sportovců; zajišťování vrcholové sportovní přípravy sportovců mládežnických kategorií.

7.37. Rozvíjení tvořivých schopností mládeže a organizace rozmanitých činností v oblasti společenských věd, přírodních věd, techniky (odborný zaměstnanec domova dětí a mládeže, instruktor domova dětí a mládeže, vychovatel v domově mládeže).

Ochrana majetku a osob

7.38. Speciální ozbrojená individuální ochrana.

7.39. Zajišťování ozbrojené ochrany železnic se speciální technikou, výzbrojí a výstrojí; šetření případů vážného narušení bezpečnosti a pořádku; řízení směny, hlídek a stráží; komplexní zajišťování odborných činností v odděleních Sboru ozbrojené ochrany železnic.

Zdravotnictví

7.40. Samostatná odborná činnost v ambulantních nemocničních složkách i ve zvláštní domácí péči, provádění odborných specializovaných vyšetření, odborné ošetřovatelské činnosti, instrumentace, asistence při obtížných zákrocích a výkonech.

7.41. Provádění odborných rehabilitačních úkonů, pracovní terapie, arteterapie, psychogymnastika.

7.42. Hodnocení výsledků laboratorních vyšetření, kontrola hygienických a protiepidemických režimů, dodržování zásad prevence nosokomiálních nákaz, sběr a zpracování podkladů pro epidemiologické studie.

7.43. Radiodiagnostická vyšetření včetně zhotovování snímků, skiagrafická vyšetření.

7.44. Vydávání léků a ostatních přípravků v lékárnách bez lékařského předpisu, samostatná příprava léčivých přípravků, pokud neobsahují silně účinná a velmi silně účinná léčiva, a příprava zkoumadel pro laboratorní účely; na odděleních nukleární medicíny příprava radiofarmak z generátorů a kitů.

7.45. Opravy, nastavování a seřizování složitých regulačních obvodů a zařízení dálkového měření a zapisování pro nemocnice, samostatné fyzikální testování diagnostických systémů (například v oboru nukleární medicíny).

7.46. Provádění refraktačních zkoušek ve spolupráci s lékařem a stanovení příslušných korekcí na úseku optometrie, provádění dalších vyšetřovacích metod, například perimetrie, tonometrie pod dohledem lékaře.

7.47. Odborné práce v multidisciplinárním týmu při psychoterapeutickém zvládání krizových situací.

7.48. Samostatný sběr a zpracování anamnestických údajů pro epidemiologické studie.

7.49. Vysoce specializovaná činnost v odborných odděleních nebo specializovaných pracovištích lékáren.

7.50. Provádění specializovaných laboratorních vyšetření, příprava individuálních složitých půd pro diagnostiku, provádění složitých prací v referenčních a výzkumných laboratořích.

7.51. Provádění náročných vyšetření se složitými přístroji pro grafické vyšetřovací metody.

7.52. Zhotovování speciálních protetických náhrad fixních i snímacích z kovů drahých i náhradních, provádění speciálních ortodontických prací, speciální práce ve spolupráci se stomatochirurgií, onkologií a foniatrií.

7.53. Spolupráce s lékařem při předpisu speciálních diet nemocným, zabezpečování podávání potravinových směsí pro enterální výživu.

Provozní, manipulační, výrobní a řemeslné práce

7.54. Výkon složitých odborných specializovaných prací s vysokou odpovědností za velmi obtížně odstranitelné škody.

7.55. Výkon individuálních tvůrčích mistrovských řemeslných prací.

Výkonnostní sport

7.56. Zajišťování a vykonávání sportovních a instruktorských činností, například reprezentace v širším reprezentačním družstvu České a Slovenské Federativní Republiky.

8. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání nebo úplné střední vzdělání

Příklady prací:

Správní a ekonomické práce

8.1. Zajišťování cenové tvorby.

8.2. Zajišťování financování organizace.

8.3. Komplexní zajišťování složitých účetních agend.

8.4. Zajišťování personálního rozvoje organizace s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců.

8.5. Zajišťování poradenské, rozborové a studijní činnosti.

8.6. Komplexní zajišťování úkolů souvisejících s brannou pohotovostí státu, válečným stavem a mimořádnými situacemi v organizaci.

8.7. Vykonávání odborné předkladatelské a tlumočnické činnosti (odborných textů), předpokládající znalost odborné terminologie a obratů; písemný a ústní překlad různorodých jednoduchých textů z běžně nepoužívaných jazyků (čínština, japonština, africké, severské jazyky a podobně) do mateřského jazyka a naopak.

8.8. Aplikace poznatků psychologie, sociologie, ergonomie a fyziologie v podmínkách organizace.

Technické, projektové a konstrukční práce

8.9. Operativní (dispečerské) nebo přímé řízení složitých výrob nebo provozů (mistr).

8.10. Vykonávání náročných odborných programátorských prací.

8.11. Vypracování sborníků technických norem a normativů.

8.12. Příprava a realizace rozsáhlých investic (technologické celky včetně stavební části) s posuzováním a vyhodnocováním efektivnosti.

8.13. Určování technologie výroby s vysokými nároky na přesnost a spolehlivost (výroba motorů, telefonních ústředen a podobně).

8.14. Řízení a organizování technické vstupní, mezioperační a výstupní kontroly nebo samostatné provádění nejnáročnější technické kontroly podle technických norem a technických podmínek.

8.15. Vypracování technických, hygienických a jiných norem a normativů.

8.16. Vypracování analýzy, formulace a algoritmizace konkrétních úloh z oblasti zpracování dat (uživatelských aplikací); vypracování vývojových diagramů řešení těchto částí, programů ve stanovených programovacích jazycích; samostatné odlaďování programů; zdokonalování zavedeného uživatelského programového vybavení; zpracování odpovídající projektové dokumentace.

8.17. Zabezpečování technologie zpracování složitých prováděcích projektů, zpracování dat na výpočetních systémech (v počítačových sítích) včetně zabezpečení ochrany, údržby a aktualizace složitých databází; provádění úprav těchto projektů včetně úprav technologie dané projektem na podmínky konkrétního provozu.

8.18. Zajišťování a provádění odborných opravářských prací a údržby speciálních strojů a složitých zařízení výpočetních systémů včetně jejich oživování a uvádění do provozu; provádění pravidelných profylaktických prohlídek výpočetních systémů, práce při jejich technickém testování.

8.19. Projektování běžných stavebních objektů (obytných objektů do 4 podlaží, pozemních průmyslových objektů s jednoduchým založením).

8.20. Konstrukční řešení strojních zařízení a přístrojů.

Výzkumné a vývojové práce

8.21. Samostatné řešení dílčích výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění výzkumných a vývojových prací při realizaci úkolů vědy a techniky při využívání metodologie daného vědního oboru.

Doprava

8.22. Komplexní činnost při zpracování předletových informací; odpovědnost za správnost, aktuálnost a rozsah těchto informací poskytovaných posádkám letadel (briefing - letecká informační služba).

Kultura

8.23. Samostatné zajišťování složitých odborných knihovnických, bibliografických, informačních agend a kulturně výchovných činností (cizojazyčná, vědecká katalogizace, specializovaná bibliografie, poradenská činnost, publikační a školící činnost).

8.24. Interpretace kolektivní části hudebního symfonického a komorního díla a hudební stránky hudebně dramatického díla (člen orchestru).

8.25. Nastudování pěveckých partů hudebně dramatických a vokálně symfonických děl se sólisty a sborem (korepetitor).

8.26. Nastudování pódiových pásem, pohybová spolupráce (choreograf).

8.27. Tvůrčí interpretace sólových instrumentálních partů (sólista - instrumentalista).

8.28. Nastudování a dirigování hudebních děl jednodušších forem - taneční a dechové orchestry (dirigent).

8.29. Režie pódiových vystoupení nebo pásem (režisér).

8.30. Střih televizních pořadů (střihač).

8.31. Zajišťování hladkého průběhu vysílání pořadů podle denního vysílacího plánu, řízení vysílání v přestávkách mezi pořady, zodpovědnost za dodržování vysílacích časů; zařazování vhodných programových rezerv; účast na přípravě a výběru doplňkových materiálů; operativní rozhodování o náhlých zásazích do vysílání (režisér dne).

8.32. Režie a realizace zvukové a hudební části televizního pořadu; řízení prací při přepisu a střihu zvukových sekvencí; dramaturgický výběr hudby, ruchů a hluků (režisér ozvučení, režisér dabingu).

8.33. Organizačně umělecká spolupráce při režii filmů a televizních pořadů, spolupráce při zpracování technického scénáře, provádění dílčích úkolů v oblasti režie televizního pořadu (pomocný režisér).

8.34. Komponování a tvůrčí interpretace průvodního slova, zpráv a podobně (hlasatel II).

Redaktorské práce

8.35. Samostatná publicistická činnost; zajišťování umělecké, výtvarné a technické úrovně materiálů nebo pořadů.

8.36. Samostatné zabezpečování odborných tiskových, výtvarných nebo technických redaktorských agend, odborné posuzování náročných rukopisů, lektorských posudků a podobně.

Pedagogické činnosti

8.37. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí ve věku 6 až 15 let, s využitím specifických diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod (učitel základní školy I).

8.38. Komplexní výchovná a vzdělávací činnost zaměřená na vedení výcviku ve specifických podmínkách (mistr odborné výuky na odborném učilišti).

8.39. Výuka ve speciálně zaměřených odborných kursech jazykových, výtvarných, hudebních a podobně.

8.40. Zajišťování výchovy sportovního družstva; zpracování komplexních plánů sportovní přípravy; zajišťování činnosti trenérů sportovního družstva a přípravy representantů České a Slovenské Federativní Republiky.

Prokuratura

8.41. Právní čekatel

Zdravotnictví

8.42. Provádění vysoce specializovaných a náročných odborných činností při resuscitaci, realimentaci a intenzivní péči o nemocné s využitím všech dostupných prostředků, odborné práce prováděné v multidisciplinárním týmu při složitých diagnostických a terapeutických výkonech.

8.43. Nejnáročnější specializované práce při ošetřování nemocných ve zdravotnických zařízeních včetně příprav operací a instrumentace a jiné.

8.44. Aplikace náročných pracovních metod v péči o nemocné, specializovaná péče o nemocné vyžadující zvláštní péči.

8.45. Zavádění nových metodik odběru vzorků ovzduší v terénu, nových metodik měření fyzikálních faktorů v terénu.

8.46. Plánování odběrů vzorků ovzduší, samostatné složité odběry vzorků ovzduší, samostatné odborně náročné měření fyzikálních faktorů v terénu.

8.47. Samostatné provádění vyšetření a měření v oblasti fyziologie a antropometrie a vitálních funkcí v terénu, provádění funkčních vyšetření v laboratoři.

8.48. Provádění speciálních náročných skiagrafických vyšetření, součinnost při provádění speciálních kontrastních vyšetření, práce s vyšetřovacími přístroji na úseku nukleární medicíny, prověřování spektra radioaktivních zářičů, provádění ozařování dle ozařovacích plánů.

8.49. Nejnáročnější specializované práce při léčebné rehabilitaci na vybraných pracovištích (v rehabilitačních ústavech, na vybraných nemocničních pracovištích a ve vybraných lázeňských léčebnách).

8.50. Konzervační a protetické práce ve stomatologii včetně jednoduchých extrakcí zubů.

8.51. Spolupráce při vyprošťování osob při různých havarijních situacích; samostatné poskytování neodkladné zdravotní péče (intubace, kardiopulmonální resuscitace, podávání infúze, punkce pneumotoraxu, fixace zlomenin a podobně); zabezpečení odborného transportu zraněných a neodkladná šetření hygienické služby.

Výkonnostní sport

8.52. Zajišťování a vykonávání sportovních a instruktorských činností, například reprezentace na olympijských hrách nebo na mistrovství světa v individuálních sportovních odvětvích a malých sportovních kolektivech.

Veterinární činnost

8.53. Provádění preventivní a hygienické veterinární činnosti.

8.54. Vyhodnocování výsledků ornitologického a ekologického průzkumu.

9. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

Správní a ekonomické práce

9.1. Zajišťování komplexních ekonomických rozborů.

9.2. Zajišťování veškeré podnikové právní agendy jako řešení občanskoprávních, obchodněprávních, pracovněprávních a ostatních právních náležitostí včetně zastupování organizace v právních sporech.

9.3. Stanovení zásad mzdové politiky organizací s rozmanitou kvalifikační a profesní strukturou zaměstnanců.

9.4. Komplexní řízení cenové tvorby za ucelené cenové skupiny.

9.5. Komplexní zajišťování obchodní činnosti.

9.6. Komplexní řízení zahraniční propagace včetně plánování a organizování výstav a veletrhů.

9.7. Písemný nebo ústní překlad různorodých odborných nebo obtížných textů z běžně nepoužívaných jazyků a naopak.

9.8. Komplexní zajišťování personální agendy v ústředních orgánech státní správy.

Technické, projektové a konstrukční práce

9.9. Komplexní zajišťování náročných a rozsáhlých technických agend a prací zpravidla koncepčního dlouhodobého charakteru.

9.10. Operativní (dispečerské) nebo přímé řízení velmi složitých výrob nebo provozů.

9.11. Řízení investiční činnosti na uceleném úseku organizace s rozsáhlou investiční výstavbou nebo při obnově rozsáhlého souboru nemovitých památek.

9.12. Řízení a organizace technické kontroly v technologicky nejnáročnějších výrobách včetně rozborů kvality a návrhů opatření.

9.13. Zajišťování nejsložitějších prací při montáži, oživování a uvádění do provozu složitých elektronických systémů (funkčních celků).

9.14. Určování technologií nejsložitějších výrob (letecké techniky a podobně).

9.15. Vytváření uživatelských systémů, případně sítí pro počítače typu PC XT, PC AT a srovnatelné včetně jejich odladění.

9.16. Rozbory a matematické analýzy složitých úloh; analýzy a projektování řešení bází dat, ochrany a údržby dat; organizování a řízení realizace prováděcích projektů zpracování dat.

9.17. Zajišťování a organizace údržby nejsložitějších zařízení výpočetních systémů; komplexní operativní řízení a koordinace průběhu nejsložitějších oprav prostředků výpočetní techniky včetně počítačových sítí; řízení a vyhodnocení periodických profylaktických prohlídek počítačů, doplňování a obnovování programových a technických prostředků oprav počítačů; zajišťování prací při montáži, oživování a uvádění do provozu komplexních počítačových systémů.

9.18. Projektování rozsáhlých a složitých investičních celků nebo jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí.

9.19. Konstrukční řešení technicky velmi náročných výrobků a zařízení (obráběcí stroje řízené elektronickými systémy, optoelektronické přístroje, speciální technicky velmi náročné části těchto strojů a zařízení).

Výzkumné a vývojové práce

9.20. Samostatné řešení výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění výzkumných a vývojových prací.

Doprava

9.21. Řízení nejsložitější technické agendy při zpracování technické dokumentace a technologie pro veškeré typy letadel včetně nejsložitější letadlové techniky, odpovědnost za dodržování technologických postupů (technik letadel).

9.22. Řízení kontrolních prací svěřeného úseku kontroly letadel, organizace odstraňování zjištěných závad na letounech, odpovědnost za kvalitní práce kontrolorů a mechaniků (technik kontroly letadel).

9.23. Komplexní dispečerské řízení leteckého provozu, dozoru za letový úsek, odpovědnost za koordinaci letového provozu se všemi podnikovými složkami, řešení vzniklé situace s veliteli (dispečer letecké dopravy).

9.24. Komplexní dispečerské řízení odbavovacího procesu, koordinace z hlediska odbavení letadel, cestujících, zavazadel, zboží, pošty, řešení provozních změn (dispečer letecké dopravy).

9.25. Zajišťování neradarových rozestupů mezi řízenými lety, odpovědnost za koordinaci letového provozu se spolupracujícími stanovišti a pracovišti; udržování spojení s letadly, poskytování letových informací letadlům a vedoucím směn.

Kultura

9.26. Komplexní zajišťování specializovaných knihovnických, bibliografických, informačních agend, kulturně výchovných a edičních činností včetně automatizovaných systémů, samostatné provádění poradenské činnosti.

9.27. Tvůrčí realizace nahrávky slovesných děl podle dramatické předlohy nebo scénáře (režisér slovesné edice).

9.28. Tvůrčí realizace nahrávky hudebních děl s odpovědností za soulad notového záznamu a hudebního snímku (hudební režisér).

9.29. Tvůrčí interpretace jednotlivých rolí dramatického díla (herec).

9.30. Tvůrčí interpretace sólových rolí operety a muzikálu (sólista operety a muzikálu).

9.31. Tvůrčí interpretace orchestrálních sól, spolupráce s dirigentem při uměleckém vedení orchestru (koncertní mistr skupiny houslí).

9.32. Nastudování a dirigování instrumentálních souborů a činoherní hudby (dirigent).

9.33. Sestavování návrhu dramaturgického plánu na základě znalosti a soustavného sledování příslušné umělecké oblasti, v agenturách i poskytování poradenského servisu interpretům a pořadatelským zařízením (dramaturg).

9.34. Režie komponovaných pořadů (režisér).

9.35. Tvůrčí interpretace sólových pěveckých partů menšího rozsahu (sólista zpěvák).

9.36. Snímání televizních pořadů, zajišťování estetické účinnosti a technické dokonalosti obrazové části televizních pořadů (kameraman).

9.37. Navrhování výtvarně dekorativní části televizních pořadů (architekt).

9.38. Výběr předesloví, podkresové a efektové hudby, ruchů a hluků, snímání zvukových efektů pro použití v pořadu, kombinování zvuků a jejich kompozice do příslušného rytmického a výrazového řádu, tvůrčí používání hotových hudebních snímků k uměleckému zvýraznění specifikých forem pořadů; kultivování hudebních a zvukových záznamů (režisér ozvučení pořadu).

Redaktorské práce

9.39. Samostatná tvůrčí odborná publicistická činnost; zajišťování odborné, umělecké, výtvarné a technické úrovně vytvořených materiálů, redigování technicky nejobtížnějších rukopisů.

Pedagogické činnosti

9.40. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků dětí ve věku povinné školní docházky s využitím specifických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem po splnění kritérií stanovených resortním předpisem (učitel základní školy II).

9.41. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků ve věku 15 až 19 let, s využitím specifických diagnostických vzdělávacích a kontrolních metod (učitel střední školy I).

9.42. Komplexní zajišťování nejnáročnější metodické a trenérské činnosti při usměrňování přípravy státních reprezentantů, sportovců středisek vrcholového sportu a ostatních sportovců nejnáročnějších sportovních odvětví včetně zpracování programů a přímého vedení činnosti.

9.43. Výuka ve specializačních zdokonalovacích a doplňkových odborných kursech (pomaturitní, jazykový konverzační).

9.44. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných prací a aktivní účast ve cvičeních a ostatních výchovně vzdělávacích a vědeckých nebo uměleckých činnostech vysoké školy; dokumentační zpracování odborné a vědecké literatury (asistent na vysoké škole).

Prokuratura

9.45. Prokurátor vojenské obvodové prokuratury.

9.46. Starší vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury.

9.47. Vyšetřovatel vojenské obvodové prokuratury.

Zdravotnictví

9.48. Diagnostická a léčebná činnost konaná lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovanějšího lékaře.

9.49. Provádění odborných prací spojených s přípravou, kontrolou, uchováváním a výdejem léčiv a prostředků zdravotnické techniky.

9.50. Výkon náročných odborných prací v hygienické službě a léčebně preventivní činnosti včetně vyšetřování klinickými fyziologickými a psychologickými metodami, expertízní, konsiliární a poradenské činnosti pod vedením zaměstnance s vyšší kvalifikací, práce na epidemiologických studiích; samostatné provádění složitých laboratorních prací v hygienické službě.

9.51. Psychologická vyšetření pod vedením kvalifikovaného odborníka, účast na řešení vědeckých, výzkumných nebo vývojových problémů.

Výkonnostní sport

9.52. Zajišťování a vykonávání sportovních a instruktorských činností, například reprezentace v individuálních sportovních odvětvích a malých kolektivech na olympijských hrách a mistrovství světa s umístěním do 6. místa, na mistrovství Evropy do 3. místa nebo překonání evropského rekordu.

Veterinární činnost

9.53. Profylaktická, diagnostická a léčebná činnost konaná vetrinárním lékařem do získání specializace I. stupně pod dohledem kvalifikovaného veterinárního lékaře a kontrola dodržování veterinárních hygienických požadavků při výrobě, zpracování, skladování a přepravě potravin.

10. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

Technické, projektové a konstrukční práce

10.1. Komplexní zajišťování technologické přípravy nejsložitějších a nejnáročnějších výrob, například investičních celků.

10.2. Řízení, organizace a koordinace velmi složitých technologických celků, výrob a zařízení.

10.3. Organizace, zajištění a vytváření projektových úkolů automatizace řízení; řízení a tvorba zpracování logických rozborů a matematické analýzy rozsáhlých projektů zpracování dat.

10.4. Samostatné tvůrčí, konstrukční řešení unikátních strojů a zařízení založených na funkčně nových principech (výrobní zařízení, dopravní prostředky).

10.5. Projektování velmi složitých staveb a technologických celků.

Výzkumné a vývojové práce

10.6. Samostatné řešení závažných a složitých výzkumných a vývojových úkolů nebo samostatné provádění náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při řešení a realizaci úkolů rozvoje vědy a techniky.

Doprava

10.7. Navigační vedení letounu, odpovědnost za přesnost informací pro velitele letounu, za úplnost navigační dokumentace na palubě letounu a za navigační přípravu letu; kontrola správné činnosti všech navigačních a radionavigačních zařízení před letem a v průběhu letu na letounu o vzletové hmotnosti nad 80 000 kg (navigátor - letovod).

10.8. Rozhodování v procesu řízení letového provozu; mezinárodní spolupráce včetně koordinace činnosti se stanovišti řízení letového provozu v rámci státu; odpovědnost za bezpečné, plynulé a ekonomické řízení v rámci svojí působnosti pomocí neradarových rozestupů (řídící letového provozu).

10.9. Zajišťování spojení se službami řízení letového provozu, včasnosti informací, úplnosti podávaných zpráv, kontroly správné činnosti všech spojovacích zařízení před letem a v průběhu letu (palubní radiotelegrafista).

10.10. Plánování a komplexní dispečerské řízení vojenského letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti; koordinace letového provozu všech uživatelů vzdušného prostoru; organizování součinnosti skupiny řízení a zabezpečení létání (stálý řídící létání).

10.11. Komplexní radiolokační řízení vojenského letového provozu ve stanovené zóně odpovědnosti; koordinace letového provozu všech uživatelů vzdušného prostoru; řešení vzniklých situací s osádkami letounů; součinnost ve skupině řízení létání (řídící přistání).

10.12. Uvádění podřízených složek do daného stupně připravenosti k obraně území a vzdušného prostoru České a Slovenské Federativní Republiky; komplexní radiolokační řízení letounů k obraně teritoria a vzdušného prostoru České a Slovenské Federativní Republiky; zajišťování bezpečnosti letového provozu ve stanoveném prostoru odpovědnosti; součinnost ve skupině řízení a zabezpečení létání; řešení vzniklé situace s osádkami letounů (letovod operátor velitelských stanovišť).

10.13. Zajištění obsluhy, údržby a plynulého provozu vojenské letecké techniky, diagnostického a kontrolního zařízení, včetně letecké munice; řízení práce příslušníků inženýrsko letecké služby technické letky, technického oddělení a leteckých vojskových opraven (zástupce velitele technické letky, technického oddělení, leteckých vojskových opraven, náčelník kontrolní skupiny).

Kultura

10.14. Nastudování velkých sborových a vokálně symfonických děl a sborové pěvecké části hudebně dramatických děl (sbormistr).

10.15. Tvůrčí interpretace sólových rolí operních a baletních (sólista opery).

10.16. Tvůrčí interpretace rozsáhlých sólových partů hudebního díla (koncertní sólista).

10.17. Interpretace jednotlivých partů komorních děl (člen komorního souboru).

10.18. Nastudování a dirigování hudební stránky děl operetních a muzikálů (dirigent).

10.19. Sestavování, organizování a řízení výrobního štábu při výrobě televizních pořadů; zajišťování uměleckých a materiálně technických podmínek pro realizaci televizních pořadů při dodržení rozpočtu (vedoucí produkce - výroby).

10.20. Tvůrčí realizace a řízení nahrávek a zvukových záznamů hudebních děl, provádění potřebných režijních úprav k dosažení příslušné umělecké a zvukové kvality nahrávek (hudební režisér).

10.21. Tvůrčí realizace zvukového záznamu díla (rozhlasového pořadu) nebo přímého vysílání, tvorba uměleckoakustické složky nahrávaného nebo přenášeného díla (mistr zvuku).

10.22. Vypracování zvukového a hudebního scénáře; řízení tvorby rozborové složky audiovizuálního díla (zvukový režisér audiovizuálního díla).

Redaktorské práce

10.23. Samostatný tvůrčí výkon nejvýznamnějších zpravodajských nebo jiných publicistických činností včetně řízení práce dalších redaktorů.

Pedagogické činnosti

10.24. Komplexní výchovně vzdělávací činnost zaměřená na rozšiřování vědomostí, dovedností a návyků žáků ve věku od ukončení povinné školní docházky do ukončení studia na střední škole, popřípadě výuka dospělých ve studiu při zaměstnání s využitím specifických, diagnostických, vzdělávacích a kontrolních metod vykonávaná učitelem po splnění kritérií stanovených resortním předpisem (učitel střední školy II).

10.25. Komplexní rozvoj poznávacích a tvůrčích schopností studentů vysoké školy, vedení cvičení, seminářů a exkursí; průběžná kontrola studia a poskytování konzultací (odborný asistent).

10.26. Výkon psychodiagnostické a psychoterapeutické činnosti u zdravotně postižených a obtížně vychovatelných jedinců v návaznosti na výchovně vzdělávací proces; stanovení preventivních a diagnostických postupů k jednotlivým případům (odborný zaměstnanec diagnostického ústavu).

Prokuratura

10.27. Vojenský obvodový prokurátor.

10.28. Náměstek vojenského obvodového prokurátora.

10.29. Vedoucí prokurátor hlavní vojenské prokuratury.

10.30. Starší prokurátor hlavní vojenské prokuratury.

10.31. Náčelník oddělení vyšší vojenské prokuratury.

10.32. Starší prokurátor vyšší vojenské prokuratury, starší vyšetřovatel vyšší vojenské prokuratury.

Zdravotnictví

10.33. Výkon odborných diagnostických a léčebných prací na odděleních zdravotnických zařízení.

10.34. Samostatný výkon náročných odborných prací v příslušných oborech hygieny, epidemiologie a mikrobiologie a léčebně preventivní činnosti a lékařské genetiky včetně konziliární, expertizní a poradenské činnosti.

10.35. Poskytování základní léčebně preventivní péče ve stanoveném obvodu.

10.36. Příprava, kontrola, uchovávání, výdej léků na lékařské předpisy a žádanky, odborné konzultace, spolupráce při vytváření lékové politiky, zajištění provozu zařízení lékárenské péče.

10.37. Provádění složitých analytických prací v lékárně, kontrola přesnosti přístrojů a zařízení, příprava potřebných zkoumadel.

10.38. Kontrola jakosti léčiv na pracovištích vojenské farmacie, odběr vzorků pro laboratoř pro kontrolu léčiv, provádění testů a analýz podle příslušných analytických metod; kontrola účelné farmakoterapie a provozu lékárenských zařízení.

10.39. Samostatné provádění prací v psychodiagnostice a psychoterapii.

Výkonnostní sport

10.40. Zajišťování a vykonávání sportovních a instruktorských činností, například reprezentace na olympijských hrách a mistrovství světa s umístěním do 3. místa, na mistrovství Evropy vybojování 1. místa.

Veterinární činnost

10.41. Profylaktická, diagnostická a léčebná činnost a výkon veterinárního dozoru po získání specializace I. stupně.

11. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

Projektové a konstrukční práce

11.1. Koordinace a tvůrčí řešení nejsložitějších konstrukčních a projektových úkolů, významných staveb (jaderných zařízení), unikátních strojů a složitých investičních zařízení založených na funkčně nových principech se špičkovými parametry.

Výzkumné a vývojové práce

11.2. Tvůrčí řešení nejnáročnějších výzkumných a vývojových úkolů nebo provádění velmi náročných a obtížných výzkumných a vývojových prací při tvůrčím řešení úkolů zásadního významu pro rozvoj odvětví nebo vědního oboru.

Speciální systémové práce

11.3. Koordinace rozsáhlých a náročných systémů s celostátní nebo mezinárodní působností.

Doprava

11.4. Vedení letounu se vzletovou hmotností nad 80 000 kg, odpovědnost za přesné a bezpečné provádění leteckých činností včetně odpovědnosti za činnost celé posádky od zahájení předletové přípravy do ukončení letu (velitel letounu II).

11.5. Pilotování vojenského letounu, odpovědnost za kvalitní, bezpečné a hospodárné provedení letu v souladu se všemi platnými letovými předpisy a normami včetně odpovědnosti za činnost posádky od zahájení předletové přípravy až do ukončení letu (velitel - důstojník vojenského letounu II).

Kultura

11.6. Inscenační ztvárnění děl dramatických a hudebně dramatických (režisér).

11.7. Nastudování a dirigování děl symfonických a komorních a hudební stránky děl operních a baletních (dirigent).

11.8. Vyhledávání a tvůrčí úprava dramatických textů ve spolupráci s autorem a režisérem (dramaturg).

11.9. Režie televizních a rozhlasových uměleckých dramatických a hudebně dramatických děl (televizní, rozhlasový režisér).

Pedagogické činnosti

11.10. Tvůrčí řešení nejsložitějších výzkumných a vývojových úkolů nebo tvůrčí aplikace výsledků základního výzkumu spolu s komplexním rozvojem poznávacích a tvořivých schopností studentů vysoké školy prostřednictvím jejich účastí na výzkumu; vedení přednášek; expertizní, publikační a posuzovatelská činnost; realizace aplikovaného a základního výzkumu; vedení a oponování seminárních, diplomových a vědeckých prací (docent).

Prokuratura

11.11. Vyšší vojenský prokurátor.

11.12. Náměstek vyššího vojenského prokurátora.

11.13. Náčelník oddělení hlavní vojenské prokuratury, zástupce náčelníka oddělení hlavní vojenské prokuratury.

11.14. Vedoucí starší prokurátor.

Zdravotnictví

11.15. Samostatné provádění náročných zdravotnických zákroků a činností na lůžkových odděleních; součinnost při řízení, výchově a kontrole práce sekundárních lékařů; výkon konziliární činnosti.

11.16. Samostatný výkon odborných prací v různých oborech léčebně preventivní činnosti a lékařské genetiky včetně konziliární a posudkové činnosti, vedení oborů a účast na výchově odborných zaměstnanců.

11.17. Výkon velmi náročných odborných nebo úzce specializovaných prací (vyžadujících vyšší specializaci) v jednotlivých oborech činnosti vojenské farmacie nebo v nemocničních lékárnách (například práce v oddělení klinické farmacie, v oddělení přípravy sterilních léčiv); podíl na vedení úzce specializovaných oborů a výchově farmaceutů zařazených do specializační přípravy.

11.18. Samostatný výkon nejnáročnějších a vysoce specializovaných odborných prací v lékařských oborech hygieny, epidemiologie, mikrobiologie, preventivního pracovního lékařství včetně vedení oborů a jejich koordinace, poradenské, analytické a posudkové činnosti a účasti na výchově odborných zaměstnanců.

11.19. Nejnáročnější specializované práce při léčebné rehabilitaci na vybraných pracovištích (v rehabilitačních ústavech, na vybraných nemocničních pracovištích a ve vybraných lázeňských léčebnách).

11.20. Samostatné provádění nejnáročnějších a vysoce specializovaných prací na různých úsecích léčebně preventivní péče, farmacie a hygienické služby zaměstnanci s jiným odborným vzděláním než lékařským nebo farmaceutickým.

Veterinární činnost

11.21. Organizování vědeckého a technického rozvoje služby a zpracování koncepce veterinárního zabezpečení vojsk v poli.

11.22. Vyhodnocování a realizace nejnovějších poznatků veterinární medicíny v pravenci a léčení zvířat.

12. PLATOVÁ TŘÍDA

Kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání

Příklady prací:

Vědecké práce

12.1. Řešení úkolů základního výzkumu a vývoje s rozhodujícím významem pro rozvoj příslušného vědního oboru.

Speciální systémové práce

12.2. Tvůrčí koordinace nejnáročnějších celostátních nebo mezinárodních systémů.

Doprava

12.3. Vedení velkokapacitního letounu s nejsložitější elektronickou výzbrojí, například typu Airbus, A 310/300; odpovědnost za kvalitní bezpečné a hospodárné provedení letu v souladu se všemi platnými letovými předpisy a normami včetně odpovědnosti za činnost posádky od zahájení předletové přípravy do ukončení letu (velitel letounu I).

12.4. Pilotování (vedení) letounu vybaveného zbraňovými systémy k obraně teritoria a vzdušného prostoru, odpovědnost za kvalitní a bezpečné provedení letu v souladu s platnými letovými předpisy a normami včetně odpovědnosti za činnost posádky od zahájení předletové přípravy do ukončení letu (velitel vojenského letounu I).

Pedagogické činnosti

12.5. Tvůrčí specializované a systémové práce zahrnující sledování rozhodujících trendů vývoje vědy a výzkumu, tvůrčí aplikace výsledků vědecko výzkumné činnosti do vysokoškolské výuky a výchovy, vedení přednášek, vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného vědního oboru (profesor).

Prokuratura

12.6. Generální prokurátor.

12.7. Hlavní vojenský prokurátor.

12.8. Náměstek generálního prokurátora České a Slovenské Federativní Republiky.

12.9. Zástupce hlavního vojenského prokurátora.

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČSFR č. 223/1992 Sb.

PLATOVÉ TARIFY

I. Stupnice platových tarifů s platovými stupni

Platový stupeňDoba odborné praxePlatové tarify v Kčs/měs. podle platových tříd a platových stupňů
123456789101112
1do 3 let2 2002 3502 5002 6502 8003 0003 2003 5003 9004 4005 0005 700
26 let2 2702 4302 5902 7602 9303 1403 3503 6804 1004 6205 2505 990
39 let2 3402 5102 6802 8703 0603 2803 5003 8604 3004 8405 5006 280
412 let2 4102 5902 7702 9803 1903 4203 6504 0404 5005 0605 7506 570
515 let2 4802 6702 8603 0903 3203 5603 8004 2204 7005 2806 0006 860
618 let2 5502 7502 9503 2003 4503 7003 9504 4004 9005 5006 2507 150
721 let2 6202 8303 0403 3103 5803 8504 1204 5805 1005 7206 5007 440
824 let2 6902 9103 1303 4203 7104 0004 2904 7605 3005 9406 7507 730
927 let2 7602 9903 2203 5303 8404 1504 4604 9405 5006 1607 0008 020
10nad 27 let2 8303 0703 3103 6403 9704 3004 6305 1205 7006 3807 2508 310

II. Stupnice platových tarifů v rozpětí

Rozpětí platových tarifůPlatové tarify v Kčs/měs. podle platových tříd
123456789101112
minimum2 2002 3502 5002 6502 8003 0003 2003 5003 9004 4005 0005 700
maximum2 8303 0703 3103 6403 9704 3004 6305 1205 7006 3807 2508 310

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČSFR č. 223/1992 Sb.

Příplatek za vedení

ČÁST PRVNÍ

Ústřední orgány federace

1. Kancelář prezidenta republiky

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1.1 vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru) od 500 do 1 500
1.2 ředitel odboru od 1 500 do 3 000
1.3 náměstekod 4 000 do 6 000
1.4 kancléřod 6 000 do 8 000

2. Kancelář Federálního shromáždění

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
2.1 vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru) od 500 do 1 500
2.2 ředitel odboru od 1 500 do 3 000
2.3 zástupce vedoucího Kanceláře FSod 4 000 do 5 000
2.4 kancléř Kanceláře FSod 5 000 do 6 000

3. Generální prokuratura České a Slovenské Federativní Republiky

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
3.1 vedoucí oddělení (zástupce ředitele odboru) od 500 do 1 500
3.2 ředitel odboru od 1 500 do 3 000
3.3 náměstek generálního prokurátoraod 4 000 do 6 000
3.4 generální prokurátorod 6 000 do 8 000

ČÁST DRUHÁ

Ozbrojené síly

1. Ústřední orgány federálního ministerstva obrany, Generální štáb Československé armády, Civilní obrana České a Slovenské Federativní Republiky, Hlavní vojenská prokuratura

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1.1náčelník skupinyod 500 do 1 500
1.2zástupce náčelníka odděleníod 1 600 do 2 200
1.3zástupce náčelníka správy, náčelník odděleníod 2 800 do 3 600
1.4náčelník správy, zástupce náčelníka hlavní správy, velitel železničního vojska federálního ministerstva dopravy, zástupce hlavního vojenského prokurátoraod 3 600 do 4 400
1.5zástupce náměstka ministra obrany, zástupce náčelníka Generálního štábu Československé armády, náčelník hlavní správy, náčelník Civilní obrany České a Slovenské Federativní Republikyod 4 000 do 5 000
1.6náčelník Generálního štábu - náměstek ministra obrany, náměstek ministra obrany, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu Československé armády, hlavní vojenský prokurátor - náměstek generálního prokurátoraod 5 000 do 6 000

2. Ústřední vojenské úřady Československé armády s celoarmádní působností, vyšší vojenské prokuratury, vyšší vojenské soudy

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
2.1náčelník skupinyod 800 do 1 200
2.2zástupce náčelníka odděleníod 1 200 do 1 800
2.3náčelník odděleníod 1 800 do 2 600
2.4zástupce náčelníka vojenského úřadu, zástupce ředitele institutu, náměstek vyššího vojenského prokurátoraod 2 400 do 3 400
2.5náčelník vojenského úřadu, ředitel institutu, vyšší vojenský prokurátorod 3 000 do 4 000

3. Vojenské velitelství, velitelství letectva a protivzdušné obrany

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
3.1zástupce náčelníka oddělení, náčelník skupinyod 600 do 1 200
3.2zástupce náčelníka správy, náčelník odděleníod 1 200 do 2 200
3.3náčelník správy, zástupce náčelníka štábu, náčelník druhu vojska a službyod 2 400 do 3 200
3.4náčelník štábu, zástupce veliteleod 3 000 do 4 000
3.5velitelod 4 000 do 5 000

4. Vojenské velitelské orgány a jim na roveň postavené součásti, vojenské obvodové prokuratury, vojenské obvodové soudy

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
4.1velitel čety, zástupce velitele roty, náčelník druhu vojska a služby praporu, velitel družstvaod 300 do 600
4.2velitel roty, náčelník štábu praporu, zástupce velitele praporu, zástupce náčelníka štábu brigády a pluku, náčelník oddělení brigády, náčelník druhu vojska a služby brigády a plukuod 600 do 1 200
4.3velitel praporu, náčelník štábu brigády a pluku, zástupce velitele brigády a pluku, náčelník oddělení divize, náčelník druhu vojska a služby divizeod 1 200 do 1 800
4.4náčelník štábu, zástupce velitele divize, náměstek vojenského obvodového prokurátora, velitel brigády, velitel pluku, zástupce náčelníka štábu divizeod 1 200 do 2 200
4.5velitel divize, vojenský obvodový prokurátorod 2 400 do 3 200

5. Školství

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
5.1zástupce ředitele školy, školského zařízení, vedoucí vychovatel, vedoucí střediska pro praktické vyučování, vedoucí odloučeného pracoviště, vedoucí samostatného útvaruod 300 do 800
5.2.vedoucí katedry, vedoucí kliniky lékařské fakulty, ředitel školy, školského zařízeníod 500 do 1 000
5.3děkan, tajemník fakulty a proděkanod 1 200 do 2 000
5.4rektor, kvestor a prorektorod 2 000 do 3 000

6. Zdravotní služba

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
6.1zástupce funkcionářů uvedených v následujícím odstavci a vedoucí střední zdravotničtí zaměstnanci, kteří jsou pověřeni řízením oddělení (skupin, pracovišť) uvedených ve vnitřním organizačním předpisu ministerstvaod 300 do 800
6.2zástupce funkcionářů uvedených v následujícím odstavci, primář (náčelník oddělení) ve vojenské nemocnici s poliklinikou I. - III. typu a ve vojenském odborném ústavu a zařízení, vedoucí lékárník (včetně výdejny léků), vedoucí laboratoře kontroly léčiv, vedoucí lékaři (náčelníci) obvaziště a posádkové ošetřovny, náčelník zdravotnické služby organizace, vedoucí (náčelník) odboru, úseku, oddělení, skupiny a laboratoře na poliklinice, ve vojenských odborných ústavech a zařízeních a v hygienicko-epidemiologickém oddíluod 800 do 1 500
6.3ředitel (náčelník) vojenské nemocnice s poliklinikou I. - III. typu, ředitel (velitel) hygienicko-epidemiologického oddílu, ředitel (náčelník) vojenského odborného ústavu a zařízení, samostatné polikliniky, vojenské ozdravovny, dětské a vojenské záchranné službyod 2 000 do 3 000

7. Veterinární služba

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
7.1náčelník oddělení (laboratoře) nebo skupiny veterinárního oddílu, náčelník veterinárního střediskaod 300 do 600
7.2náčelník veterinárního oddíluod 800 do 1 500

8. Kultura

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
8.1vedoucí kolektivního tělesa, uměleckého souboru a sboru a uměleckotechnického provozuod 300 do 600
8.2ředitel uměleckého a kulturního zařízení, orchestruod 800 do 2 000

9. Věda a výzkum

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
9.1zaměstnanec výzkumu a vývoje řídící útvary výzkumua vývoje od 500 do 1 200
9.2náčelník výzkumného ústavuod 2 000 do 3 000

Příplatek za vedení pro další řídící funkce ozbrojených sil stanoví federální ministerstvo obrany ve vnitřním platovém předpisu.

ČÁST TŘETÍ

Bezpečnostní služby a sbory

1. Ústřední orgány

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1.1vedoucí oddělení, skupinyod 500 do 1 500
1.2ředitel odboru, zástupce ředitele samostatného odboruod 1 500 do 3 000
1.3zástupce ředitele útvaru, úřadu, sekce ministerstva, ředitel samostatného odboru, zástupce náčelníka správy vojsk ministerstva vnitraod 3 000 do 4 000
1.4zástupce ředitele Federálního policejního sboru, zástupce ředitele divize federálního ministerstva vnitra, ředitel útvaru, úřadu, sekce ministerstva, náčelník správy vojsk ministerstva vnitraod 4 000 do 5 000
1.5náměstek ministra, ředitel divize federálního ministerstva vnitra, ředitel Federálního policejního sboruod 5 000 do 6 000

2. Územní a podřízené orgány

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
2.1vedoucí oddělení, skupinyod 300 do 1 200
2.2ředitel odboruod 800 do 2 200
2.3zástupce ředitele podřízeného útvaruod 1 200 do 3 000
2.4ředitel podřízeného útvaruod 1 600 do 4 000

Příplatek za vedení pro další řídící funkce vojsk ministerstva vnitra a Pohraniční policie Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie stanoví zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

ČÁST ČTVRTÁ

Celní správa

1. Ústřední orgán

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
1.1vedoucí odděleníod 500 do 1 500
1.2ředitel správy, náměstek generálního ředitele, ředitel celního ředitelstvíod 1 500 do 4 000
1.3generální ředitelod 4 000 do 6 000

2. Územní orgán

funkcepříplatek za vedení Kčs měsíčně
2.1vedoucí odloučeného pracoviště, směny, zástupce vedoucího stanice, celní odbočkyod 300 do 800
2.2vedoucí oddělení, sekce, celní odbočkyod 600 do 1 200
2.3náměstek ředitele celniceod 1 000 do 2 200
2.4ředitel celniceod 1 800 do 2 800

Příplatek za vedení pro další řídící funkce celní správy stanoví zaměstnavatel ve vnitřním platovém předpisu.

Příloha č. 4 k nařízení vlády ČSFR č. 223/1992 Sb.

Podmínky pro stanovení hodností příslušníků celní správy

ČÁST PRVNÍ

Propůjčování hodnosti, jmenování a povyšování do hodnosti

(1) Příslušníku se hodnost prvního stupně propůjčuje do doby úspěšného absolvování prvního stupně vzdělání. Po vydání kvalifikačního výkazu a složení služebního slibu se příslušníku tato hodnost jmenováním potvrzuje.

(2) Celním vzděláním je profesní vzdělání zabezpečované celní správou.

(3) Příslušník, který splňuje kvalifikační předpoklad vysokoškolského vzdělání v příslušném studijním oboru, popřípadě jeho zaměření a první stupeň odborného vzdělání, může být mimořádně povýšen až do hodnosti čtvrtého stupně.

(4) Do doby výsluhy let v hodnosti se započítává doba pracovního poměru příslušníka v celní správě, s výjimkou doby

a) pracovního volna bez náhrady mzdy trvajícího nepřetržitě víc než půl roku,

b) další mateřské dovolené.

(5) Pro výběrové hodnosti se výsluha let nestanoví.

(6) Celkovou výsluhou let se rozumí součet výsluhy let stanovené pro jednotlivé hodnosti.

(7) Do vyšší hodnosti může být příslušník povýšen, jestliže

a) dosahuje dobré pracovní výsledky,

b) splňuje kvalifikační předpoklady pro navrhovanou hodnost,

c) splňuje celkovou výsluhu let a od jeho jmenování nebo povýšení do dosavadní hodnosti uplynula stanovená doba výsluhy let v dosavadní hodnosti.

(8) Mimořádně lze příslušníku propůjčit vyšší hodnost, než by mu náležela podle plnění kvalifikačních předpokladů a výsluhy let stanovených tímto nařízením, a to zpravidla po dobu výkonu speciálních činností. Po skončení výkonu speciálních činností se rozhodnutí o propůjčení hodnosti ruší.

(9) Mimořádně lze příslušníka povýšit do vyšší hodnosti o jeden stupeň

a) bez dodržení stanovené doby výsluhy let, prokazuje-li mimořádné pracovní výsledky nebo vykonal-li záslužný čin nebo vykonává nejméně pět let lektorskou činnost v celní správě,

b) bez ohledu na předepsané vzdělání, dosahuje-li trvale velmi dobré pracovní výsledky a dovršil 45 let věku.

(10) Při závažném porušení pracovní kázně, pravidel slušnosti, občanského soužití nebo služebního slibu může být příslušníku prodloužena výsluha let v hodnosti pro povýšení do další hodnosti až o tři roky. Jestliže v průběhu této doby příslušník dosahuje dobré pracovní výsledky, může mu být po uplynutí její poloviny zbytek prominut.

(11) Při zvlášť závažném nebo opakovaném porušení pracovní kázně, pravidel slušnosti, občanského soužití nebo služebního slibu, které mohlo mít za následek poškození dobrého jména celní správy, může být příslušníku snížena hodnost o jeden stupeň.

(12) Do 1. až 12. hodnostního stupně jmenuje a povyšuje statutární orgán nejvyššího orgánu celní správy; do 11. až 13. hodnostního stupně ministr zahraničního obchodu. Hodnosti propůjčuje statutární orgán nejvyššího orgánu celní správy.

(13) O prodloužení výsluhy let v hodnosti nebo o snížení hodnosti rozhoduje ten, kdo je oprávněn jmenovat nebo povyšovat do dosavadní hodnosti.

(14) Hodnost příslušníka zaniká skončením jeho pracovního poměru v celní správě, s výjimkou odchodu do důchodu.

ČÁST DRUHÁ

Výsluha let v hodnosti a kvalifikační předpoklady

hodnostní stupeň označení hodnostivýsluha let v hodnosti při školním vzdělánístupeň celního vzdělání
základní středníúplné střednívysokoškolské
1celní čekatel10,51.
2celní strážmistr412.
3celní nadstrážmistr7212.
4vrchní celní nadstrážmistrV322.
5celní asistent423.
6celní kontrolor523.
7vrchní celní kontrolor633.
8celní inspektor743.
9vrchní celní inspektorV54.
10celní rada64.
11vrchní celní radaV4.
12ministerský celní radaV4.
13celní prezident4.

V = výběrová hodnost

Přesunout nahoru