Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 218/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Částka 44/1992
Platnost od 22.05.1992
Účinnost od 01.06.1992
Zrušeno k 01.06.2002 (86/2002 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

218

ZÁKON

ze dne 27. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), se mění a doplňuje takto:

1. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Zdroje znečišťování

(1) Zdroji znečišťování ovzduší (dále jen "zdroje znečišťování") podle tohoto zákona jsou:

a) technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv, zařízení technologických procesů, uhelné lomy a jiné plochy s možností zapaření, hoření nebo úletu znečišťujících látek nebo plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, sklady a skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a jiné stavby, zařízení a činnosti, pro které bylo vydáno kolaudační nebo jiné obdobné rozhodnutí, na jehož základě lze zdroj znečišťování provozovat. V pochybnostech rozhodne o vymezení zdroje znečišťování stavební úřad nebo jiný příslušný orgán státní správy, a to na návrh orgánu ochrany ovzduší,

b) pohyblivá zařízení se spalovacími nebo jinými motory, která znečišťují ovzduší, zejména silniční motorová vozidla, železniční kolejová vozidla, plavidla a letadla (dále jen "mobilní zdroje znečišťování"); podrobnosti stanoví zvláštní předpis.

(2) Zdroje znečišťování uvedené v odstavci 1 písm. a) se člení podle tepelného výkonu, míry vlivu technologického procesu na ovzduší nebo rozsahu znečišťování na:

a) technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu vyšším než 5 MW a zařízení zvlášť závažných technologických procesů (dále jen "velké zdroje znečišťování"),

b) technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu od 0,2 do 5 MW, zařízení závažných technologických procesů, jakož i uhelné lomy a obdobné plochy s možností hoření, zapaření nebo úletu znečišťujících látek (dále jen "střední zdroje znečišťování"),

c) technologické objekty obsahující stacionární zařízení ke spalování paliv o tepelném výkonu nižším než 0,2 MW, zařízení technologických procesů nespadajících do kategorie velkých a středních zdrojů znečišťování, plochy, na kterých jsou prováděny práce, které mohou způsobovat znečišťování ovzduší, skládky paliv, surovin, produktů a odpadů a zachycených exhalátů a jiné stavby, zařízení a činnosti výrazně znečišťující ovzduší (dále jen "malé zdroje znečišťování").".

2. Do § 4 se za písmeno e) doplňují nová písmena f) a g), která znějí:

"f) stávajícím zdrojem znečišťování je zdroj, který byl v souladu s platnými předpisy uveden do provozu do 30. září 1991, nebo zdroj, pro jehož zřízení bylo do tohoto termínu vydáno stavební nebo jiné obdobné povolení a který bude uveden do provozu do 31. prosince 1994,

g) novým zdrojem znečišťování je zdroj, pro jehož zřízení bylo vydáno stavební nebo jiné obdobné povolení po 1. říjnu 1991, a nebo zdroj uvedený do provozu po 31. prosinci 1994 bez ohledu na den vydání stavebního nebo jiného obdobného povolení.".

3. V § 5 odst. 4 se za slova "limity znečišťování" vkládají slova "pro zdroje uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až c); slovo "dohodnuté" se nahrazuje slovem "projednané".

4. Do § 5 se za odstavec 4 doplňuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Emisní limity pro mobilní zdroje znečišťování uvedené v § 3 odst. 1 písm. b) stanoví federální ministerstvo dopravy obecně závazným právním předpisem.".

Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 6 a za nový odstavec 6 se doplňují nové odstavce 7 a 8, které znějí:

"(7) Seznam znečišťujících látek, kategorizace zdrojů znečišťování a limity znečišťování vyhlášené Federálním výborem pro životní prostředí nebo orgány státní správy republik podle odstavce 4 mohou být změněny a vyhlášené limity znečišťování zpřísněny nejdříve po pěti letech ode dne jejich účinnosti; změna nebo zpřísnění musí být vyhlášeny nejméně tři roky před dnem stanoveným jako den jejich účinnosti. Zdroje musí stanovené limity splňovat do pěti let ode dne jejich účinnosti.

(8) Množství vypouštěných znečišťujících látek ze zdroje se zjišťuje měřením nebo se stanoví bilančním výpočtem. Měření se provádí v místě, za kterým již nedochází k dalšímu čištění nebo ředění vypouštěných plynů. Podrobnosti o místě a způsobu měření stanoví zvláštní předpis.".

5. Do § 6 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobci, dovozci a prodejci paliv jsou povinni vyrábět, dovážet a prodávat paliva v souladu s požadavky na kvalitu stanovenou zvláštním předpisem [§ 20 písm. d)].".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako 4 a 5.

6. Do § 8 se za písmeno b) doplňuje nové písmeno c), které zní:

"c) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy (§ 12 odst. 1).".

7. Dosavadní text § 8 se označuje jako odstavec 1, za něj se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnosti podle odstavce 1 písm. b) se nevztahují na provozovatele malých zdrojů znečišťování (lokální topeniště), které jsou umístěny v bytech v obytných domech, v rodinných domcích a ve stavbách pro individuální rekreaci.".

8. V § 9 odst. 2 se vypouštějí slova "na vyzvání orgánu ochrany ovzduší".

9. V § 11 odst. 2 ve druhé větě se slova "(§ 6 odst. 4)" nahrazují slovy "(§ 6 odst. 5)".

10. § 14 odst. 3 zní:

"(3) Emisní limity stanovené pro stávající zdroje znečišťování vycházejí z nejnižších dosažitelných emisí na daných technických zařízeních při dodržení podmínek stanovených pro jejich provoz. Orgány ochrany ovzduší stanoví tyto limity do 30. června 1993 a současně stanoví, do kdy musí být dosažena hodnota emisního limitu stanoveného pro nové zdroje znečišťování. Tato doba musí být stanovena s ohledem na používané technologie a musí skončit nejpozději do 31. prosince 1998. Podrobnosti stanoví zvláštní předpis.".

11. V § 14 odst. 4 se na konci věty vypouští odkaz "[§ 5 odst. 4 písm. b)]".

12. Dosavadní text § 17 se označuje jako odstavec 1, za něj se vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Povinnost platit poplatky se nevztahuje na fyzické osoby provozující malé zdroje znečišťování o tepelném výkonu do 50 kW, pokud takovýto zdroj není pravidelně užíván k výkonu podnikatelské činnosti.".

13. V § 18 odst. 1 zní:

"(1) Pokutu ve výši od 30 000 do 10 000 000 Kčs orgán ochrany ovzduší uloží:

a) provozovateli velkého zdroje znečišťování, poruší-li povinnosti stanovené v § 6 odst. 4, § 7 odst. 1 písm. a), c), d), f), h), i) a § 7 odst. 2,

b) výrobci, dovozci a prodejci paliv, poruší-li povinnosti stanovené v § 6 odst. 3.". V § 18 se odkazy na "§ 6 odst. 3" přeznačují na "§ 6 odst. 4".

14. V § 18 odst. 4 se za slovo "provozovateli" vkládá slovo "malého".

15. V § 18 odst. 6 písm. b) zní:

"b) nezjednal nápravu uloženou orgánem ochrany ovzduší podle § 12 odst. 1.".


Čl. II

(1) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. června 1992.

(2) Ustanovení § 5 odst. 7 nabývá účinnosti dnem 1. října 1992.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru