Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 216/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Částka 43/1992
Platnost od 22.05.1992
Účinnost od 22.05.1992
Zrušeno k 01.04.1997 (206/1996 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

216

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 8. dubna 1992,

kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

Vláda České republiky nařizuje k provedení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:


ČÁST PRVNÍ

Rozsah zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním

§ 1

(1) Na základě všeobecného zdravotního pojištění se pojištěncům poskytuje zdravotní péče za plnou nebo částečnou úhradu. Její rozsah a úroveň jsou dány charakterem postižení zdravotního stavu pojištěnce a objemem finančních zdrojů na její úhradu.

(2) Plně hrazený je finančně nejméně náročný z možných způsobů zdravotní péče, který je indikován ze zdravotních důvodů, splňuje zásady postupu dané současným stupněm poznání a dosahuje účinku srovnatelného s ostatními způsoby.

(3) Částečně hrazený je takový způsob zdravotní péče, který je indikován ze zdravotních důvodů, splňuje zásady dané současným stupněm poznání, dosahuje účinku srovnatelného s ostatními způsoby, ale je finančně náročnější než způsob podle odstavce 2.

(4) Při částečně hrazené péči tvoří výši úhrady pojištěncem rozdíl mezi maximální cenou výkonu a cenou výkonu hrazenou příslušnou zdravotní pojišťovnou. Maximální cena výkonu se vypočte tak, že se bodové hodnocení příslušného zdravotního výkonu uvedené v seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam výkonů")1) vynásobí maximální cenou bodu stanovenou cenovým výměrem Ministerstva financí a přičte se cena přímého materiálu, je-li uvedena u tohoto výkonu v seznamu výkonů. Částka, kterou uhradí příslušná zdravotní pojišťovna za výkon, se vypočte tak, že se bodové hodnocení zdravotního výkonu podle předchozí věty vynásobí cenou bodu sjednanou zdravotní pojišťovnou, u níž je pojištěnec pojištěn, se smluvním zdravotnickým zařízením a přičte se cena přímého materiálu, je-li uvedena u tohoto výkonu v seznamu výkonů.

(5) Kategorizace zdravotních výkonů s rozdělením na výkony částečně hrazené, nehrazené nebo hrazené za určených podmínek, je stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení. Zdravotní výkony neuvedené v příloze č. 1 hradí zdravotní pojišťovny plně, jsou-li uvedeny v seznamu výkonů.1)

Diagnostická a léčebná péče

§ 2

(1) Má-li ošetřující lékař pochybnosti o tom, zda se jedná o zdravotní výkon spadající do zdravotní péče plně nebo částečně hrazené zdravotním pojištěním (dále jen "hrazená péče"), nebo potřebuje-li nutně vzhledem k míře postižení zdravotního stavu pojištěnce provést výkon nad tento rámec, vyžádá si před jeho provedením konzultaci revizního lékaře zdravotní pojišťovny, kterou si pojištěnec zvolil (dále jen "revizní lékař"). Pokud je pojištěnci vzhledem k míře postižení jeho zdravotního stavu proveden neodkladný zdravotní výkon nad rámec hrazené péče, oznámí tuto skutečnost ošetřující lékař po provedení výkonu reviznímu lékaři. Revizní lékař posoudí odůvodněnost takového zdravotního výkonu. Zdravotní výkon uznaný revizním lékařem uhradí zdravotní pojišťovna ve výši prokazatelných nákladů spojených s jeho provedením. Zdravotní výkon, který nebyl revizním lékařem uznán, zdravotní pojišťovna nehradí; v takovém případě nese náklady zdravotního výkonu zdravotnické zařízení ošetřujícího lékaře.

(2) Ustanovení odstavce 1 se vztahuje i na případy týkající se provedení nutného a neodkladného výkonu, který není obsažen v seznamu výkonů, ale je podle ošetřujícího lékaře v zájmu zdraví pojištěnce. Takový výkon je hrazen ve výši prokazatelných nákladů spojených s jeho provedením.

(3) Ošetřujícím lékařem podle odstavců 1 a 2 je lékař, který má pojištěnce v péči.

§ 3

Diagnostická a léčebná péče

Jednotlivé výkony diagnostické péče, léčebné péče ambulantní i ústavní včetně léčebné rehabilitace a péče o chronicky nemocné jsou uvedeny v seznamu výkonů.1)

Prevence

§ 4

(1) V rámci hrazené péče se u pojištěnců provádějí preventivní prohlídky. Preventivní prohlídky provádí zvolený praktický lékař pro děti a dorost, praktický lékař pro dospělé, ženský lékař a zubní lékař, není-li ze zdravotnické dokumentace pojištěnce zřejmé, že prohlídka byla provedena nebo že pojištěnec byl v dále uvedených lhůtách v požadovaném rozsahu vyšetřen.

(2) U pojištěnců se provádí preventivní prohlídka:

a) v prvém roce života devětkrát do roka, z toho minimálně šestkrát v prvém půlroce života a z toho minimálně třikrát v prvních třech měsících života pokud jim není poskytována dispenzární péče podle § 6 odst. 1 písm. a),

b) v 18 měsících věku,

c) ve třech letech a dále vždy jedenkrát za dva roky.

(3) V oboru stomatologie se provádí preventivní prohlídka:

a) u dětí a dorostu ve věku do 18 let dvakrát ročně,

b) u těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství,

c) u dospělých jedenkrát ročně.

(4) V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka při ukončení povinné školní docházky a dále počínaje patnáctým rokem věku jedenkrát ročně.

(5) Rozsah preventivních prohlídek podle předchozích odstavců ve vztahu k věku je stanoven v příloze č. 2 tohoto nařízení.

§ 5

(1) Hrazená péče zahrnuje též vyšetření a prohlídky prováděné v rámci opatření proti přenosným nemocem.2) Prohlídky pojištěnců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné prováděné v souvislosti s vydáváním zdravotního průkazu se do potřebné zdravotní péče nezahrnují.

(2) Hrazená péče zahrnuje rovněž:

a) stanovená očkování3) prováděná pracovišti léčebné péče,

b) poskytnutí očkovacích látek proti vzteklině, proti tetanu při poraněních a nehojících se ranách, proti tuberkulóze a testování s použitím tuberkulinového testu,

c) odběry materiálů prováděné v zařízeních léčebné péče na mikrobiologické, imunologické a parazitologické vyšetření pro klinické účely a v souvislosti s výskytem nákaz,

d) vyšetření materiálů uvedených pod písmenem c) laboratořemi smluvních zdravotnických zařízení,

e) diagnostiku HIV, anti HCV a HBsAg u dárců krve, tkání, orgánů a gamet a diagnostiku HIV prováděnou v zařízeních léčebně preventivní péče v případech léčebně preventivních postupů a v případech, kdy si to vyšetřovaný pojištěnec vyžádal, s výjimkou:

1. anonymních vyšetření,

2. vyšetření při soukromých a pracovních cestách do zahraničí.

(3) Hrazená péče nezahrnuje:

a) očkování prováděná zařízeními hygienické služby,

b) poskytnutí očkovacích látek s výjimkou uvedenou v odstavci 2 písm. b),

c) odběry materiálů prováděné zařízeními hygienické služby a jejich vyšetření,

d) diagnostiku HIV včetně vyšetření prováděných v zařízeních hygienické služby na žádost pojištěnce včetně anonymních vyšetření.

§ 6

Dispenzární péče

(1) V rámci hrazené péče se dispenzární péče poskytuje pojištěncům zdravým, ohroženým a nemocným v těchto skupinách:

a) dětem do jednoho roku,

b) vybraným dětem od jednoho roku věku chronicky nemocným a ohroženým poruchami zdravotního stavu, a to i v důsledku nepříznivého rodinného nebo jiného společenského prostředí,

c) vybraným mladistvým,

d) těhotným ženám ode dne zjištění těhotenství,

e) ženám, které používají hormonální a nitroděložní antikoncepci,

f) pojištěncům ohroženým nebo trpícím závažnými onemocněními.

(2) Výběr pojištěnců do dispenzární péče provádějí ošetřující lékaři.

(3) Podmínky a rozsah dispenzární péče jsou stanoveny v příloze č. 3 tohoto nařízení.

§ 7

Hrazená péče zahrnuje i prohlídku zemřelého pojištěnce, pitvu,4) dopravu k pitvě a dopravu z pitvy do místa, kde k úmrtí došlo, popřípadě do místa pohřbu, je-li stejně vzdálené nebo bližší než místo, kde osoba zemřela. Hrazená péče nezahrnuje dopravu k soudní pitvě, soudní pitvu a dopravu ze soudní pitvy.

§ 8

Závodní preventivní péče

Závodní preventivní péče zabezpečuje ve spolupráci se zaměstnavatelem prevenci včetně ochrany zdraví zaměstnanců před nemocemi z povolání a jinými poškozeními zdraví z práce a prevenci úrazů. Hrazená péče zahrnuje:

a) zdravotní výkony provedené v rámci první pomoci;

b) periodické preventivní prohlídky zaměstnanců vykonávajících činnosti epidemiologicky závažné, zaměstnanců na rizikových pracovištích, zaměstnanců, jejichž činnost může ohrozit zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob a zaměstnanců, u nichž je vyžadována zvláštní zdravotní způsobilost, v rozsahu stanoveném zvláštním předpisem;5)

c) mimořádné a následné prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů;

d) dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice riziku.

§ 9

Poskytování léčiv a prostředků zdravotnické techniky

(1) Jednotlivá léčiva a prostředky zdravotnické techniky (dále jen "léčiva a prostředky") včetně výše a způsobu jejich úhrady zdravotní pojišťovnou jsou uvedeny v seznamu léčiv a prostředků.6)

(2) Zdravotní pojišťovna hradí léčiva a prostředky předepsané nebo poskytnuté smluvními zdravotnickými zařízeními podle zvláštních předpisů.15)

Doprava a náhrada cestovních nákladů

§ 10

(1) Zdravotní pojišťovna hradí dopravu pojištěnce, je-li indikován ošetřujícím lékařem doprovod, i dopravu průvodce na území České republiky, popřípadě na území Slovenské republiky, pokud tak vyplývá z dohody mezi vládou České republiky a Slovenské republiky, do smluvního zdravotnického zařízení, ze smluvního zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do ústavu sociální péče, mezi smluvními zdravotnickými zařízeními a v rámci smluvního zdravotnického zařízení, a to v případě, že zdravotní stav pojištěnce podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby. Pokud k onemocnění došlo v místě přechodného pobytu, je doprava ze zdravotnického zařízení do místa trvalého pobytu, které je vzdálenější než místo přechodného pobytu, hrazena jen tehdy, pokud to podle vyjádření ošetřujícího lékaře nezbytně vyžaduje zdravotní stav pojištěnce. Doprava se provádí vozidly smluvní dopravní zdravotní služby a je hrazena podle seznamu výkonů.1)

(2) Dopravu podle odstavce 1 hradí zdravotní pojišťovna ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního zdravotnického zařízení, které je schopno požadovanou zdravotní péči poskytnout.

(3) V mimořádných případech nebo v případech, kdy

a) je to ekonomicky výhodnější, hradí zdravotní pojišťovna na základě indikace lékaře a schválení revizního lékaře i nezbytnou leteckou dopravu,

b) hrozí nebezpečí z prodlení, hradí zdravotní pojišťovna náklady i jinému dopravci; o takové dopravě rozhoduje ošetřující lékař.

(4) Vyžaduje-li to nezbytně zdravotní stav pojištěnce a je-li bezprostředně ohrožen jeho život, hradí zdravotní pojišťovna na území České republiky dopravu transfúzních přípravků, speciálních léčiv, tkání a orgánů k transplantaci, jakož i dopravu lékaře nebo jiného zdravotnického pracovníka ke specializovanému a nezbytnému výkonu.

§ 11

(1) Indikovanou dopravu lékaře a ostatních zdravotnických pracovníků za pojištěncem hradí zdravotní pojišťovna podle seznamu výkonů.1)

(2) Pokud se pojištěnec, který má nárok na dopravu podle § 10, rozhodne pro dopravu soukromým vozidlem a pokud ošetřující lékař takovou dopravu schválí, má nárok na náhradu cestovních nákladů podle seznamu výkonů.1)

§ 12

Pohotovostní a záchranná služba

(1) Hrazená péče zahrnuje též zdravotní výkony provedené v rámci

a) zdravotní péče poskytované v akutních případech praktickými a zubními lékaři mimo jejich ordinační hodiny,

b) lékařské služby první pomoci a ústavní pohotovostní služby,

c) zdravotnické záchranné služby16) při poskytování odborné přednemocniční neodkladné péče.

(2) Hrazená péče zahrnuje i neodkladné zdravotní výkony provedené při pohotovostní službě lékařem i mimo jeho odbornost.

§ 13

Posudková činnost

Hrazená péče zahrnuje též posuzování dočasné neschopnosti k práci nebo ke studiu ošetřujícím lékařem a posuzování skutečností, které jsou podle § 127 zákoníku práce důležitými osobními překážkami v práci, a obdobné výkony u žáků a studentů.

ČÁST DRUHÁ

Podmínky poskytování hrazené péče

§ 14zrušeno

§ 15

Poskytování zdravotní péče

(1) Zdravotní péči poskytují především ve zdravotnických zařízeních, ale podle potřeby též v bytě pojištěnce, nebo na jiném místě, kde je nutno péči poskytnout, zdravotničtí pracovníci,7) popřípadě další odborní pracovníci ve zdravotnictví, a to v rozsahu své odborné způsobilosti. Jiní zdravotničtí pracovníci než lékaři poskytují hrazenou péči na základě ordinace ošetřujícího lékaře, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Hrazená péče je pojištěnci poskytována zpravidla na základě doporučení nebo objednání praktickým nebo jiným ošetřujícím lékařem.

(3) Bez předchozího doporučení zvoleným praktickým lékařem pro děti a dorost, praktickým lékařem pro dospělé, ženským lékařem, zubním lékařem nebo jiným ošetřujícím lékařem je hrazená péče poskytována

a) pojištěnci s chronickým onemocněním a pojištěnci indikovaně dispenzarizovanému, který je v péči zdravotnického zařízení,

b) při návštěvě zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní péči v oboru psychiatrie, sexuologie, dermatovenerologie nebo oftalmologie, jde-li o předpis brýlí,

c) v akutních případech, kdy zdravotní péče je neodkladná nebo hrozí-li nebezpečí z prodlení a tato péče je poskytnuta lékařem nebo jiným zdravotnickým pracovníkem, zdravotnickou záchrannou službou, lékařskou službou první pomoci nebo klinickým psychologem, pokud jde o akutní duševní krize a traumata.

(4) Nejde-li o případy uvedené v předchozím odstavci, hradí pojištěnec při vyžádání zdravotní péče bez předchozího doporučení vždy zvýšené náklady za poskytnutí takové péče podle seznamu výkonů.1)

§ 16

Odmítnutí převzetí do péče

Zvolený lékař může odmítnout přijetí pojištěnce do své péče pouze tehdy, jestliže by jeho přijetím bylo překročeno únosné pracovní zatížení lékaře tak, že by nebyl schopen zajistit kvalitní zdravotní péči o tohoto nebo o ostatní pojištěnce, které má ve své péči. Jiná vážná příčina, pro kterou může zvolený lékař odmítnout přijetí pojištěnce, je též přílišná vzdálenost místa trvalého nebo přechodného pobytu pojištěnce pro výkon návštěvní služby. Míru únosného pracovního zatížení a závažnost příčiny pro nepřijetí pojištěnce do své péče posuzuje zvolený lékař. Lékař nemůže odmítnout pojištěnce ze stanoveného spádového území. 17)

Ambulantní péče

§ 17

(1) Základní komplexní zdravotní péči poskytuje pojištěncům jejich praktický lékař. Tímto lékařem se rozumí praktický lékař pro dospělé a praktický lékař pro děti a dorost.

(2) Při převzetí do péče vyplní lékař podle § 4 odst. 1 registrační list, jehož kopii zašle příslušné zdravotní pojišťovně. Současně si vyžádá od lékaře, který měl pojištěnce v péči v předcházejícím období, informace potřebné k zajištění návaznosti zdravotní péče. Tento lékař je povinen zvolenému lékaři tyto informace předat písemně. Zvolený lékař seznámí pojištěnce při převzetí do péče s plánem preventivních prohlídek.

(3) Praktický lékař je povinen zajišťovat péči o pojištěnce, které má ve své péči, včetně návštěvní služby pro tyto pojištěnce, v místě uvedeném na registračním listu.

§ 18zrušeno

§ 19

(1) Pojištěnci, kteří se opakovaně nebo dlouhodobě zdržují v místě odlišném od místa trvalého pobytu, jsou oprávněni zvolit si praktického, zubního a ženského lékaře dosažitelného v tomto místě. Pojištěnci si mohou tohoto lékaře zvolit s upozorněním na potřebu pouze přechodné péče a na již provedenou volbu lékaře v místě trvalého pobytu. V tomto případě je lékař poskytující zdravotní péči v místě trvalého pobytu povinen předat zvolenému lékaři lékařskou zprávu, popřípadě výpis ze zdravotnické dokumentace.

(2) Lékař po ukončení přechodné péče zasílá výpis ze zdravotnické dokumentace pojištěnce lékaři, u něhož je provedena základní volba.

§ 20

(1) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce poskytnutí odborné péče, doporučí praktický lékař pojištěnci takové smluvní zdravotnické zařízení, které je schopno odbornou péči na náležité úrovni poskytnout; právo na volbu lékaře a zdravotnického zařízení9) tím není dotčeno. Spolu s doporučením k přijetí odborným lékařem zasílá praktický lékař též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení.

(2) V indikovaných případech ošetřující lékař dojednává vyšetření nebo ošetření pojištěnce v jiném zdravotnickém zařízení; to platí i pro dojednání péče ústavní. Dojednání odborné péče se vztahuje i na případy, kdy je pojištěnec odesílán do spádového zdravotnického zařízení.10)

(3) Odborný lékař nebo jiný odborný pracovník ve zdravotnictví informuje praktického lékaře, popřípadě vyžaduje-li to povaha onemocnění též odborného lékaře, který má pojištěnce ve své péči, o zjištěných skutečnostech a o průběhu a ukončení léčení, zejména o skutečnostech důležitých pro posouzení zdravotní způsobilosti k práci a o epidemiologické situaci. Totéž platí pro poskytování informací mezi praktickým lékařem a lékařem závodní preventivní péče.

§ 21

(1) Hrazenou péčí je i zvláštní forma ambulantní péče poskytovaná jako

a) domácí zdravotní péče,

b) zdravotní péče v sanatoriích (stacionářích),

c) zdravotní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních ústavní péče osobám, které jsou v nich umístěny z jiných než zdravotních důvodů,18)

d) zdravotní péče v ústavech sociální péče.

(2) Zdravotní péče podle odstavce 1 zajišťuje pojištěncům s akutním nebo chronickým onemocněním, pojištěncům tělesně nebo mentálně postiženým a závislým na cizí pomoci, hrazenou zdravotní péči v jejich vlastním sociálním prostředí.

Ústavní péče

§ 22

Vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěnce, poskytne se mu hrazená péče formou péče ústavní. Ústavní péčí se rozumí péče v nemocnicích a v odborných léčebných ústavech. V těchto zařízeních může být poskytována vedle ústavní péče i péče ambulantní.

§ 23

(1) Do ústavní péče jsou pojištěnci přijímáni zpravidla na doporučení ošetřujícího lékaře. Ošetřující lékař zasílá s doporučením k přijetí do ústavní péče též písemné odůvodnění a důležité zdravotní údaje včetně výsledků předem provedených vyšetření a informace o provedeném léčení. Do odborných léčebných ústavů jsou pojištěnci přijímáni na základě návrhu ošetřujícího lékaře; tato podmínka nemusí být splněna při přijetí do psychiatrické léčebny.

(2) Pojištěnec musí být přijat do ústavní péče, jestliže by odložením nástupu byl ohrožen jeho život nebo vážně ohroženo jeho zdraví a jestliže jde o porod. Přijetí nesmí být odepřeno též v případě povinného léčení.11)

(3) Každé nepřijetí pojištěnce do ústavní péče musí být řádně dokumentováno. V tom případě je pojištěnci předána zpráva pro ošetřujícího lékaře. Stejně se postupuje i v případě, že pojištěnec sám přijetí odmítne.

§ 24

(1) Je-li při přijetí dítěte do zdravotnického zařízení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu nutná celodenní přítomnost průvodce, může s ním být průvodce přijat do ústavní péče. Pobyt průvodce dítěte mladšího 6 let v nemocnici se považuje za ústavní ošetřování. Průvodce je podle indikace a možností umístěn buď spolu s dítětem přímo na lůžkovém oddělení, nebo na oddělení dochází z ubytovacího prostoru, který je součástí tohoto zařízení. V případě dítěte staršího 6 let se pobyt průvodce v nemocnici považuje za ústavní ošetřování jen se souhlasem revizního lékaře.

(2) Pobyt průvodce v odborné dětské léčebně a dětské lázeňské léčebně se považuje za ústavní ošetřování v případech přijetí průvodce dítěte mladšího 6 let na dobu, kdy je zaškolován v ošetřování a léčebné rehabilitaci dítěte nebo kdy je přítomnost průvodce nutná vzhledem ke zdravotnímu stavu dítěte. V ostatních případech u komplexní lázeňské péče o děti a dospělé [§ 27 odst. 3 písm. a)] a péče v odborných léčebných ústavech (§ 22 a § 27a odst. 2) hradí zdravotní pojišťovna pobyt průvodce pouze v případech, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař.

§ 25

(1) Bezprostřední péči o pojištěnce zajišťuje tým zdravotnických pracovníků vedený ošetřujícím lékařem nemocnice nebo odborného léčebného ústavu, který určuje v rámci pokynů vedoucího lékaře oddělení diagnostický a léčebný postup. K zabezpečení odborné péče a součinnosti odborníků různých oborů zajišťují jednotlivá oddělení konsiliární služby pro hospitalizované pojištěnce.

(2) Vyžaduje-li zdravotní stav pojištěnce, aby byl přeložen na jiné oddělení, je nutno přeložení předem konzultovat s vedoucím lékařem oddělení nebo jím pověřeným lékařem.

(3) Z léčebných důvodů je možno pojištěnce propustit do domácího ošetření na propustku. Po dobu trvání propustky není zdravotnické zařízení oprávněno účtovat zdravotní pojišťovně náklady za ústavní péči s výjimkou léčiv a prostředků, kterými pojištěnce na propustku vybaví.

§ 26

(1) Pojištěnec se propustí z ústavní péče, jakmile jsou provedena potřebná vyšetření a ošetření nebo dojde-li k takovému zlepšení zdravotního stavu, kdy lze další péči poskytovat ambulantně nebo v jiných zdravotnických zařízeních, popřípadě v zařízeních sociální péče. Pojištěnec musí být vybaven při propuštění léčivy a prostředky, které jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, na tři dny nebo v odůvodněných případech i na další, nezbytně nutnou dobu.

(2) Pojištěnec se předčasně propustí z ústavní péče na vlastní písemnou žádost (revers), nejde-li o případy, kdy je možné provádět vyšetřovací a léčebné výkony bez souhlasu nemocného.12)

(3) Pojištěnec, který soustavně porušuje hrubým způsobem domácí řád a odmítá zásadním způsobem spolupráci, může být z ústavní péče předčasně propuštěn, pokud toto chování není způsobeno závažnou duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody a pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví. Předčasně propustit nelze pojištěnce v případech, kdy se jedná o povinné léčení.

(4) Ošetřujícím lékařům se odesílá bezodkladně zpráva o propuštění pojištěnce včetně návrhu dalšího léčebného postupu.

(5) Pokud není pojištěnec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu schopen obejít se bez pomoci další osoby, může být propuštěn z ústavní péče až po předchozím včasném vyrozumění člena rodiny nebo osoby, která je schopna tuto péči zajistit.

(6) O propuštění pojištěnce, u něhož není zajištěna další péče, propouštějící zařízení včas informuje okresní úřad, v hlavním městě Praze obvodní úřad, podle místa pobytu pojištěnce. Obdobně postupuje u dětí a mladistvých se závažnou sociální problematikou v rodině. Náklady vzniklé další hospitalizací pojištěnce, který nemůže být propuštěn vzhledem k nezajištění další péče, nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou.19)

§ 27

Lázeňská péče

(1) Lázeňskou péči poskytovanou jako nezbytnou součást léčebného procesu navrhuje ošetřující lékař, potvrzuje revizní lékař a hradí zdravotní pojišťovna. Návrh na lázeňskou péči se podává na předtištěném formuláři zdravotní pojišťovny. Současně je určován i stupeň naléhavosti [odstavec 3 písm. a)].

(2) Nemoci, u nichž se lázeňská péče poskytuje pojištěncům, indikační předpoklady, délka léčebného pobytu, typ lázeňské péče a seznam lázeňských míst České republiky, kde je příslušná lázeňská péče poskytována, jsou stanoveny v příloze č. 4 tohoto nařízení (dále jen "Indikační seznam").

(3) Lázeňská péče se poskytuje a hradí jako:

a) komplexní lázeňská péče - tato péče navazuje na ústavní péči nebo péči v odborných ambulancích a je zaměřena na doléčení, zabránění vzniku invalidity a nesoběstačnosti nebo na minimalizaci rozsahu invalidity. U účastníků nemocenského pojištění se poskytuje v době jejich dočasné neschopnosti k práci. Pojištěnce předvolává k lázeňské péči lázeňská léčebna. Pacient v prvém pořadí naléhavosti je k nástupu na léčení předvolán nejpozději do jednoho měsíce od data vystavení návrhu, popř. po dohodě ošetřujícího, revizního a lázeňského lékaře přeložen do léčebny přímo z nemocničního lůžka. V druhém pořadí naléhavosti je pacient předvolán nejpozději do tří měsíců, děti a dorost do šesti měsíců od data vystavení návrhu. Náklady komplexní lázeňské péče jsou plně hrazeny zdravotní pojišťovnou;

b) příspěvková lázeňská péče - tato péče je poskytována u nemocí, které jsou obsaženy v Indikačním seznamu a kde nejsou splněny podmínky uvedené pod písmenem a). Zdravotní pojišťovna hradí náklady na vyšetření a léčení pojištěnce. Tato péče může být poskytnuta jednou za dva roky, nerozhodne-li revizní lékař jinak.

(4) Dětem a dorostu do 19 let se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), pokud není na žádost rodičů poskytována podle odstavce 3 písm. b). Přeložení pojištěnce ve věku do 19 let z nemocnice do léčebny revizní lékař neposuzuje.

(5) U nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce se lázeňská péče poskytuje podle odstavce 3 písm. a), jestliže ji navrhl nebo indikaci potvrdil příslušný odborník pro nemoci z povolání.

(6) Způsob poskytnutí lázeňské péče podle odstavce 3 navrhuje ošetřující lékař a schvaluje revizní lékař podle Indikačního seznamu. Podle odstavce 3 písm. a) může být lázeňská péče poskytnuta i na návrh jiného ošetřujícího lékaře, než je uvedeno v Indikačním seznamu, pokud je indikace podložena příslušným odborným nálezem.

§ 27a

Péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách

(1) Zdravotní péči poskytovanou na doporučení lékaře dětem a mladistvým do 18 let v dětských odborných léčebnách a ozdravovnách hradí zdravotní pojišťovna. Péče se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny. Revizní lékař neposuzuje přeložení pojištěnce z nemocnice do léčebny.

(2) Nemoci, u nichž se dětem a mladistvým do 18 let poskytuje péče v odborných dětských léčebnách, a indikační zaměření těchto léčeben (dále jen "Indikační seznam pro léčbu v dětských odborných léčebnách") jsou stanoveny v příloze č. 5 tohoto nařízení. V případech, kdy se indikace k léčbě v dětských odborných léčebnách překrývají s indikacemi k léčbě v lázeňských léčebnách, rozhoduje o vhodnosti léčby v lázeňském zařízení či dětské odborné léčebně navrhující lékař. Délka léčebného pobytu v odborných dětských léčebnách se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař léčebny.

(3) Dětem od 3 do 15 let zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními problémy spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu v dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebně, se poskytuje na návrh ošetřujícího lékaře potvrzený revizním lékařem zdravotní pojišťovny péče v ozdravovně. Délka pobytu v ozdravovně zpravidla nepřesahuje 21 dnů; delší pobyt je možný pouze se souhlasem revizního lékaře.

§ 28

Má-li pojištěnec za to, že mu není poskytována náležitá potřebná zdravotní péče, může:

a) podat návrh na přezkoumání vedoucímu zdravotnického zařízení,14)

b) obrátit se na Českou lékařskou komoru, Českou stomatologickou komoru nebo Českou lékárnickou komoru, týkají-li se nedostatky odborného nebo etického postupu lékaře nebo lékárníka, anebo na jinou profesní organizaci, pokud byla zřízena, týkají-li se uvedené nedostatky jiného zdravotnického pracovníka,

c) obrátit se na revizního lékaře, zejména jde-li o odmítání zdravotních výkonů spadajících do hrazené péče.

d) obrátit se na příslušný orgán státní správy, který provedl registraci zdravotnického zařízení podle zvláštního zákona.20)


ČÁST TŘETÍ

Ustanovení společná, přechodná a záverečná

§ 29

V rozsahu stejném jako u smluvních zdravotnických zařízení zdravotní pojišťovna hradí neodkladnou péči, zejména první pomoc, terapeutické zásahy při stavech, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, bezprostřední ohrožení života nebo závažné poškození zdraví, poskytnutou zdravotnickým zařízením, které není ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně.

§ 30

Zdravotní pojišťovnou se pro účely tohoto nařízení rozumí Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nebo jiná zdravotní pojišťovna provádějící všeobecné zdravotní pojištění, pokud byla zřízena.

Kontrola

§ 31

(1) Revizní lékaři a odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti určení zdravotní pojišťovnou (dále jen "odborní pracovníci") kontrolují, zda

a) poskytnutá péče odpovídá péči vyúčtované zdravotní pojišťovně,

b) byly vyúčtovány pouze ty výkony, léčiva a prostředky, které je zdravotní pojišťovna povinna uhradit,

c) rozsah a druh zdravotní péče odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce.

(2) Ke splnění úkolů uvedených v odstavci 1 jsou revizní lékaři a odborní pracovníci oprávněni vstupovat do zdravotnického zařízení. Výkon činnosti revizního lékaře a odborných pracovníků nesmí narušit prováděný léčebný výkon.

(3) Pokud kontrola prokáže neoprávněnost nebo nesprávnost vyúčtování zdravotní péče, zdravotní pojišťovna takovou péči neuhradí.

§ 32

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní pojišťovně nezbytnou součinnost při výkonu kontroly, zejména předkládá požadované doklady, sděluje údaje a poskytuje vysvětlení. Přístup ke zdravotnické dokumentaci se umožňuje pouze revizním lékařům nebo odborným pracovníkům; tito pracovníci mají přístup ke zdravotnické dokumentaci pouze v rozsahu odpovídajícím kontrole.

§ 33

Mimořádná úhrada zdravotní péče

(1) Zdravotní pojišťovna hradí ve výjimečných případech jako zvláštní položky:

i) zdravotní péči finančně mimořádně nákladnou, označenou v seznamu výkonů nebo v seznamu léčiv a prostředků tímto způsobem,

b) zdravotní péči, jejíž poskytnutí je z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností zdravotní péče, jinak zdravotní pojišťovnou zásadně nehrazené.

(2) Zvláštní položky se předepisují na platné tiskopisy s výrazným vyznačením charakteru zvláštní položky.

(3) S výjimkou případů, kdy hrozí nebezpečí z prodlení, je předepsání zvláštní položky vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Zdravotní pojišťovna hradí zvláštní položky v plném rozsahu nebo za finanční spoluúčasti pojištěnce.

§ 34

(1) Péče poskytovaná v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, péče v kojeneckých ústavech, dětských domovech a jeslích se hradí z rozpočtu zřizovatele. Z rozpočtu zřizovatele se hradí také zdravotnická záchranná služba16) a pohotovostní služby, s výjimkou hrazené zdravotní péče poskytované podle § 12.

(2) Ustanovením odstavce 1 není dotčena povinnost občanů platit úhrady za zdravotní péči podle zvláštních předpisů.

§ 35 – § 37zrušeno

§ 38

Na osoby ve vazbě a ve výkonu trestu odnětí svobody se nevztahují ustanovení § 17 odst. 2 a § 20 odst. 1 část první věty za středníkem. Ostatní ustanovení se na uvedené osoby vztahují přiměřeně.

§ 39

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č. 1

Seznam zdravotních výkonů s kategorizací N,S,W,Z

1. Obecná část

1.1 Seznam symbolů, vysvětlivky 1.2 Přehled odborností 1.3 Způsob výpočtu spoluúčasti pro pojištěnce

2. Seznam zdravotních výkonů s kategorizací N, S, W, Z

2.1 Seznam zdravotních výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění - kategorie "N"

2.2 Seznam zdravotních výkonů hrazených ze zdravotního pojištění částečně - kategorie "S"

2.3 Seznam zdravotních výkonů hrazených ze zdravotního pojištění za určitých podmínek - kategorie "W"

2.4 Seznam zdravotních výkonů hrazených ze zdravotního pojištění po předchozím schválení revizním lékařem - kategorie " Z"

3. Rejstříky

3.1 Členění dle klíče kód, odbornost, kategorie 3.2 Členění dle klíče odbornost, kód, kategorie

1. OBECNÁ ČÁST

1.1 Seznam symbolů a zkratek použitých v tomto seznamu,vysvětlivky

označení,symbolVYSVĚTLIVKA
ODBzkratka - ODBORNOST
KODč.KÓDU zdravotního výkonu
NÁZEVnázev zdravotního výkonu
Pmatmateriál přímo spotřebovaný při výkonu v Kč , výše Pmat je stanovena vyhl.MZ ČR č.258/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů
BODYoznačují bodovou hodnotu zdravotního výkonu , stanovenou vyhl.MZ ČR č.258/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů (Pmzdy+režijní náklady na výkon)
KATkategorie zdravotního výkonu z hlediska úhrad ze zdravotního pojištění - symboly S,N,Z,W - viz dále
Svýkon označený ve sloupci KAT symbolem “S“ - zdravotní výkon částečně hrazený ze zdravotního pojištění - spoluúčast pojištěnce
Nvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “N“ - zdravotní výkon zásadně nehrazený ze zdravotního pojištění, vyjímkou může být předchozí povolení revizním lékařem pro konkrétního pojištěnce, vzhledem k jeho závažnému zdravotnímu stavu (nebo k jeho zvláštní zdravotní potřebě)
Zvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “Z“ - zdravotní výkon hrazený zdravotní pojišťovnou jen za určitých podmínek a po schválení revizním lékařem
Wvýkon označený ve sloupci KAT symbolem “W“ -zdravotní výkon plně hrazený ze zdravotního pojištění jen při splnění určitých podmínek nebo limitovaný maximální hrazenou frekvencí, není nutné schválení revizním lékařem
ZPzdravotní pojišťovna
RLrevizní lékař
Dgdiagnosa

1.2 PŘEHLED ODBORNOSTÍ

ČÍSLO ODBNÁZEV ODBORNOSTI
1praktický lékař pro dospělé
2praktický lékař pro děti a dorost
13stomatologická chirurgie
14stomatologie všeobecná - praktický lékař-stomatolog
15čelistní ortopedie
101interní lékařství
102angiologie
103diabetologie
104endokrinologie
105gastroenterologie a hepatologie
106geriatrie
107kardiologie
108nefrologie
109revmatologie
128hemodialýza
201fyziatrie,balneologie a léčebná rehabilitace
202hematologie
203přenosné nemoci
204tělovýchovné lékařství
205tuberkulóza a respirační nemoci
206klinická farmakologie
207alergologie a klinická imunologie
208lékařská genetika
209neurologie
210dětská neurologie
222transfúzní služba
301pediatrie
303dorostové lékařství
304neonatologie
305psychiatrie
306dětská psychiatrie
308léčba alkoholismu a jiných toxikománií
309sexuologie
401hygiena práce a nemocí z povolání
402klinická onkologie
403radioterapie
404dermatovenerologie
501chirurgie
502dětská chirurgie
504cévní chirurgie
505kardiochirurgie
506neurochirurgie
507hrudní chirurgie
601plastická chirurgie
602popáleninová medicína
603gynekologie a porodnictví
604dětská gynekologie
606ortopedie
701otorinolaryngologie
702foniatrie
705oftalmologie
706urologie
708ARO a intensivní péče
709zdravotnická záchranná služba (RZP)
801klinická biochemie
802lékařská mikrobiologie
804lékařská parazitologie
805lékařská virologie
807patologická anatomie
808soudní lékařství
809radiodiagnostika
810nukleární medicína
813laboratoř alergologická a imunologická
814laboratoř toxikologická
815laboratoř nukleární medicíny
819laboratorní výkon universální -mezioborový
899universální lékařské výkony - bez vazby na odbornost
901klinická psychologie
902rehabilitační pracovník- absolvent VŠ
903klinická logopedie
904jiný zdrav.pracovník- vysokoškolák
911zdravotní sestra
913zdravotní laborant
918rehabilitační pracovník - absolvent SZŠ
949jiný zdrav. pracovník s úplným středním odb. vzděláním

1.3 Způsob výpočtu výše spoluúčasti pojištěnce na úhradě zdravotní péče

Výkony označené kategorií:

N - maximální úhrada pojištěncem = cena Pmat plus (body krát maximální cena 1 bodu)

S - maximální úhrada pojištěncem = (cena Pmat plus body krát maximální cena 1 bodu) mínus (cena Pmat plus body krát cena 1 bodu ZP)

Max. cenu 1 bodu v Kč - stanovuje MF ČR - (viz cen. věstník MF ČR - cenový výměr č.01/1994 ve znění pozdějších doplňků). Cena 1 bodu v Kč - cena bodu sjednaná zdravotní pojišťovnou, u níž je pojištěnec pojištěn, se smluvním zdravotnickým zařízením .

2. Seznam zdravotních výkonů s kategorizací N,S,W,Z

SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ S KATEGORIZACÍ N, S, W, Z

č. pol.ODBKODNÁZEVVYSVĚTLIVKA - DOPLNĚNÍ NÁZVUPmat (v Kč)BODYKATPODMÍNKA ÚHRADY ZP
2.1 SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ NEHRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ - KATEGORIE “N“
100100191ÚČAST PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PŘI JEDNÁNÍv obecním zájmu nebo s právnickou osobou0138N
200100192ZDRAVOTNĚVÝCHOVNÁ ČINNOSTpro skupinu pacientů099N
300200291ÚČAST PRAKTICKÉHO LÉKAŘE PRO DĚTI A DOROSTpři jednání v obecním zájmu nebo s právnickou osobou0139N
400200292ZDRAVOTNĚVÝCHOVNÁ ČINNOSTpro skupinu rodičů0101N
501492215KOFERDAM - JEDNA ČELIST3055N
601492405LÉČEBNÝ PLÁN SLIZNIČNÍCH ONEMOCNĚNÍvyhodnocení výsledků komplexního a kontrolních vyšetření, stanovení diagnózy a postupu léčby6123N
701493301TREPANACE ALVEOLUzahrnuje incizi mukoperiostu a trepanaci alveolární kosti v místě apexu zubu2382N
801493610IMPLANATOLOGIE - ANALÝZA, PŘÍPRAVAanalýza studij. modelů , zhodnoc. kost.profilu, metric. vyhodnoc. ortopantomogramu, výběr vhod.implantátu, simulov.operace na sádr. model. a ev. úprava implantátu, zkusmá vosk. modelace předpokl.fixní náhrady,lze započ. na zákl.91010,pomoc.vyš.se přičítají15327N
901493620USAZENÍ NITROKOSTNÍHO IMPLANTÁTUincise, odklopení mukoperiostálního laloku, příprava kostního lů žka, zavedení implantátu, sutura rány131185N
1001493630IMPLANTACE - DRUHÁ FÁZEincise, odklopení mukoperiostálního laloku, odkrytí implantátu, výměna krycího šroubu za orální část, plastika sliznice, sutura75123N
1101493640TRANSDENTÁLNÍ IMPLANTÁTincise, odklopení mukoperiostálního laloku, amputace kořenového hrotu, preparace kořenového kanálku a lůžka v alveolární kosti, zavedení transdentálního implantátu pod kontrolou zraku, sutura125185N
1201493650ODSTRANĚNÍ NITROKOSTNÍHO IMPLANTÁTUincize, vybavení implantátu, sutura100185N
1301493660SUBPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - 1 SEXTANTI.fáze - incize, preparace mukoperiostu, otisk kostěného lů žka, sutura,250463N
II.fáze - incise, preparace mukoperiostu, usazení implantátu, sutura
1401493670ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁTU - 1 SEXTANTincize, preparace mukoperiostu, vynětí implantátu, toileta, sutura - v návaznosti na kód č. 9366010093N
1501595110ODBORNÁ ORTODONTICKÁ KONZULTACEporada o charakteristice a vývoji vady a možnostech léčby955N
1610689741GERIATRICKÁ KONFERENCE0320N
1720489720ERGOMETRIE SPECIÁLNÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ80146N
1820489735SPIROERGOMETRIE PRO TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSTVÍ0236N
1950433226REKONSTRUKCE A.ILIACA INT.A DALŠÍ VÝKONY PRO VASKULARNÍ IMPOTENCI6623178N
20OPERACE OČNÍCH VÍČEK
2160130701EXCISE KOŽNÍHO NADBYTKU HORNÍHO VÍČKA170411N
2260130702EXCISE KOŽNÍHO NADBYTKU A EXSTIRPACE TUKOVÉHO PROLAPSU HORNÍHO VÍČKA170618N
2360130704EXCISE KOŽNÍHO NADBYTKU DOLNÍHO VÍČKA170549N
2460130705EXCISE KOŽNÍHO NADBYTKU A EXSTIRPACE TUKOVÉ HO PROLAPSU DOLNÍHO VÍČKA170756N
25OPERACE PRSU
2660130725AUGMENTACE Z MÍSTNÍHO MATERIÁLU4361652N
2760130726AUGMENTACE KORIOTUKOVÝM IMPLANTÁTEM (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)4922066N
2860130727AUGMENTACE SYNTETICKOU VLOŽKOU298825N
2960130729MODELACE PTOTICKÉHO PRSU4921376N
3060130730EXTIRPACE ŽLÁZY Z PERIAREOLÁRNÍHO ŘEZU U GYNEKOMASTIE227825N
31OPERACE BŘIŠNÍ STĚNY
3260130740VENTER PENDULUS7182047N
3360130750LIPOSUKCE A 30 MIN.137549N
3460130753DERMABRASE A 10 MIN.73222N
3560130762KOREKTIVNÍ TETOVÁŽ A 10 MIN.4654N
3660344007REKANALIZACE VEJCOVODU PO PŘEDCHOZÍ STERILIZACI6771275N
3770189374NEPŘÍMÁ LARYNGOSKOPIE S INSTALACÍ LÉKŮ DO HRTANU093N
3870315004SCREENINGOVÉ VYŠETŘENÍ SLUCHU U DĚTÍ DO 3 LET0160N
3970589321PŘÍPRAVA A UCHOVÁNÍ SPOJIVKOVÉHO A SKLERÁLNÍHO STĚPU37756N
4070635216IMPLANTACE PENILNÍCH PROTÉZ - SEMIFLEXIBILNÍ1001877N
4170635217IMPLANTACE PENILNÍCH PROTÉZ - INFLATIBILNÍ (BEZ CENY PROTÉZ)1502815N
4270635223PENIS - KAVERNOSOMETRIE0376N
4380779009ODBĚR ALOGENNÍHO ŠTĚPU Z MRTVOLY0239N
4480889132BALSAMACEpodle smluvních cen po dohodě se zadavatelem00N
4580889133KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ STOPY BIOLOGICKÉ HO PŮVODU - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ1731122N
4680889135KREVNÍ SKUPINA ABO A RHz krve zemřelých při hemolýze a hnilobě, imunohematologický průkaz systému ABO ve tkáních a skvrnách138714N
4780889136LÉKAŘSKÁ ZPRÁVA SOUDNÍHO LÉKAŘE0154N
4880889138SOUDNÍ PITVA ČÁSTI TĚLA - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ250438N
4980889139SOUDNÍ PITVA NEZNÁMÉ OSOBY - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍkosterního nálezu6002326N
5080889140SOUDNÍ PITVA PO EXHUMACI - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ6004673N
5180889141SOUDNÍ PITVA PŘI NÁHLÉ SMRTI - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ2001178N
5280889142SOUDNÍ PITVA PŘI NÁSILNÉ SMRTI - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ3001460N
5380889143SOUDNÍ PITVA PŘI PODEZŘENÍ NA NESPRÁVNÝ POSTUP PŘI VÝKONU ZDRAV. PÉČE - SOUDNÍ LÉ KAŘSTVÍpřepitvání3002323N
5480889144RTG VYŠETŘENÍ PŘI PITVĚ- SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ00N
5580889145URČENÍ SKUPINOVÝCH VLASTNOSTÍ ABO - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍz tkání morfologicky120714N
5680889146ÚŘEDNÍ PROHLÍDKA ŽIVÉ OSOBY - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ50262N
5780889147VYŠETŘENÍ POŠEVNÍHO STĚRU - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ17654N
5880889148VYŠETŘENÍ STOPY BIOLOGICKÉHO PŮVODU - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍ120430N
5980963009KAVERNOZOGRAFIE430798N
6089980191ADMINISTRATIVNÍ VÝKON JINÉHO NEŽ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE (A' 15 MIN.)v zájmu fyzické nebo právnické osoby, nesledující léčebný účel045N
6189980192KONSULTACE ODBORNÉHO LÉKAŘE NEMOCNÝM (A' 10 MIN)v zájmu fyzické nebo právnické osoby010N
6289980193TELEFONICKÁ KONSULTACE ODBORNÉHO LÉKAŘE NEMOCNÝM (A' 5 MIN)v zájmu fyzické nebo právnické osoby05N
6389980199VYŠETŘENÍ LÉKAŘEM SPECIALISTOU BEZ PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO DOPORUČENÍ PRAKTICKÉHO NEBO JINÉHO OŠETŘUJÍCÍHO LÉKAŘE K ODBORNÉMU VYŠETŘENÍ U SPECIALISTYjedná se o péči poskyt. bez předchoz.písem.diagnosticko- -terapeut.rozvahy praktic.nebo jin.oš.lékaře a jeho doporuč. k odbor.vyš. specialist.,vedle tohoto výkonu plně hraz. pacientem jsou ostat.výkony proved.lékař.specialist. hraz. podle sezn.zdr.výkonů060N
649039310LOGOPEDICKÉ PREVENTIVNÍ VYŠETŘENÍ - DEPISTÁŽ V TERÉNUprevence dětí v terénu016N
659049402ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PRO TĚLOVÝCHOVNÉ LÉKAŘSKÉ ÚČELY0110N
669119516VYŠETŘENÍ ŽALUDEČNÍHO CHEMISMU V NÁVŠTĚVNÍ SLUŽBĚ SESTRY58333N
679119518ADMINISTRATIVNÍ ČINNOST SAMOSTATNĚ PRACUJÍCÍHO SZPvčetně zajištění kontaktu s institucemi sociální péče020N
689119519EDUKAČNÍ POHOVOR STŘEDNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO PRACOVNÍKAs nemocným či rodinou v ambulantní péči061N
699119532VYŠETŘENÍ ŽENSKÉHO MLÉKA VE SBĚRNĚ A JEHO DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ081N
709139581EXPEDICE VZORKU Z KRYOBANKYvyhledání a vyjmutí materiálu z kryobanky036N
719139582OŠETŘENÍ KONTEJNERU SPERMOBANKYkontrola hladiny dusíku, dolití, doplnění0142N
2.2 SEZNAM ZDRAVOTNÍCH VÝKONŮ HRAZENÝCH ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ČÁSTEČNĚ- KATEGORIE “S“
7201481082LÉČEBNÝ PLÁN PARODONTOLOGICKÉ LÉČBYvyhodnocení výsledku komplexního a kontrolních vyšetření, stanovení diagnózy a sestavení léčebného plánu, včetně stanovení plánovaného rozpočtu - na základě 91010 a 91040, ev. 91050682S
7301492130PEČETĚNÍ FISURY - ZUB zapečetění nekazivé fisury - každý zub1233S
7401492203VÝPLŇ STÁLÉHO ZUBU - TŘI PLOŠKYkavity II.třídy MOD, apod.,výkon zahrnuje preparaci kavity, plastickou výplň včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně, následné leštění (materiál amalgam nebo samopolymerující kompozit)4595Su dětí do 18 let hrazeno plně
7501492204VÝPLŇ- VÍCE NEŽ TŘI PLOŠKY NEBO REKONSTRUKCE RŮŽKUkombinované kavity, které zasahují více než tři plošky zubu a kavity IV.třídy, výkon zahrnuje preparaci kavity, plastickou výplň včetně podložky, přiložení matrice nebo použití jiného prostředku na tvarování výplně následné leštění36109Su dětí do 18 let hrazeno plně
7601492205FOTOKOMPOZIT - JEDNA PLOŠKAkavity I., III.a V.tř.,lze započítat při opravě fasety fixní náhrady,výk.zahrn. preparaci kavity pro fotokompozitní výplň, podložku, postup.aplikaci a polymeraci výplň.materiál., použití matrice nebo jiného prostředku pro tvarování výplně a násled.leštění3268S
7701492206FOTOKOMPOZIT - DVĚ PLOŠKYkavity II.třídy - MO, DO, apod.,výkon zahrnuje preparaci kavity pro fotokompozitní výplň, podložku, postupnou aplikaci a polymeraci výplň. materiálu, použití matrice nebo jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění60109S
7801492207FOTOKOMPOZIT - TŘI PLOŠKYsedlov.výplň II.tř.v postran.úseku chrupu (MOD nebo jiná rozsáhl.výplň zasah.3 a více plošek), výk.zahrn.prepar.kavity pro fotokompozit.výplň, podložku, postup.aplikaci a polymer.výplň.materiál.,použ. matrice nebo jin.prostř. pro tvarov.výplně a násl.lešť.70136S
7901492208FOTOKOMPOZIT - REKONSTRUKCE RŮŽKUkavity IV.třídy - růžek, řezací hrana, labiální plocha,výkon zahrnuje preparaci kavity pro fotokompozitní výplň, podložku, postupnou aplikaci a polymeraci výplň. materiálu, použití matrice nebo jiného prostředku pro tvarování výplně a následné leštění64123Su dětí do 18 let hrazeno plně
8001492210DOSTAVBA PLASTICKÁpříprava destruovaného zubu plastickým nástavbovým materiálem pod korunku, případně se zakotvením do kořenového kanálku, materiál jako prefabrikované kořenové čepy nebo parapulpální čepy, apod. se účtuje zvlášť37150S
8101492241ENDODONTICKÉ OŠETŘENÍdefinitivní ošetření kořenového kanálku, každý kanálek, zahrnuje mechanickou a chemickou přípravu, medikamentózní vložku, definitivní plnění kořenového kanálku,počet návštěv nerozhoduje20109Su dětí do 18 let hrazeno plně
8201492301ÚSTNÍ HYGIENA - TERAPEUTICKÁ INSTRUKTÁŽnácvik orální hygieny v rámci léčby parodontopatií (Na základě 91010,91040) čistění zubu, interdentální hygiena, masáže dásní, včetně informace pacienta o vhodných pomůckách, motivace,započítává se 1x ročně32109S
8301492302ÚSTNÍ HYGIENA - OPAKOVANÁ TERAPEUTICKÁ INSTRUKTÁŽZapočítává se dle potřeby na základě kontrolního vyšetření - 91050.3282S
8401492321GINGIVEKTOMIE, GINGIVOPLASTIKA - NA ZUBjako samostatný výkon2941S
8501492331ODKLOPENÍ MUKOPERIOSTÁLNÍHO LALOKU - FRONTÁLNÍ SEXTANTchirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky86309S
8601492332OPERACE S ODKLOPENÍM - LATERÁLNÍ SEXTANTchirurgické výkony vedoucí k odstranění pravých parodontálních chobotů s odklopením mukoperiostálního laloku, včetně gingivo a osteoplastiky93371S
8701493113HEMIEXTRAKCEodstranění radixu vícekořenového zubu se zachovaným patologickým procesem nepostižené části65123S
8801493302AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - FRONTÁLNÍ ZUBodklopení mukoperiostálního laloku snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura, též periapikální exkochleace90247S
8901493303AMPUTACE KOŘENOVÉHO HROTU - PREMOLÁR, MOLÁRodklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti periapikálně, amputace kořenového hrotu zaplněného zubu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura, též periapikální exkochleace100278S
9001493304AMPUTACE - DALŠÍ KOŘEN Z JEDNOHO PŘÍSTUPUamputace každého dalšího kořenového hrotu z jedné operační rány1062S
9101493305PEROPERAČNÍ PLNĚNÍplnění kořenového kanálku pod kontrolou zraku nebo retrográdní plnění jako součást 93303,93304 za každý kořenový kanálek2062S
9201493306EXTIRPACE ODONTOGENNÍ CYSTY DO 1 CModklonění mukoperiostálního laloku, snesení kosti, extirpace cysty, ev. amputace kořenového hrotu, exkochleace, toileta kořene a kosti, sutura120278S
9301494310OPRAVA FIXNÍ NÁHRADY V ORDINACIsejmutí-opětovné nasazení inlaye, korunky, kotevního prvku, zhotovení nebo oprava fasety ve fixní náhradě v ústech pomocí samopolymerující pryskyřice,fixace uvolněné adhesivní náhrady982S
9401494350PROVIZORNÍ MŮSTEK, V ROZSAHU DO 6 ZUBŮk ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů - každá čelist,můstek zhotovený přímo samopolymerujicí pryskyřicí v ústech pacienta razidlovou metodou,v hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení41109S
9501494360PROVIZORNÍ MŮSTEK, V ROZSAHU 7 A VÍCE ZUBŮk ochraně preparovaných zubů a okluzních vztahů - každá čelist,můstek zhotovený přímo samopolymerující pryskyřicí v ústech pacienta razidlovou metodou,v hodnocení je zahrnuto i opakované nasazení44150S
9601595250ADAPTACE A NACEMENTOVÁNÍ JEDNOHO KROUŽKUadaptace a nacementování kroužku,součástí výkonu je i předchozí separace zubu2583S
9701595260NALEPENÍ JEDNOHO ZÁMKUrozumí se též nalepení jedné kanyly, knoflíku, dvojháčku či podobné součásti fixního aparátu podle přesných pravidel3455S
9801585310NAVÁZÁNÍ PARCIÁLNÍHO OBLOUKUpříprava a navázání částečného drátěného oblouku v rozsahu do 6-ti zubů do zámku nebo kanyl jako součásti fixního aparátu1697S
9901595320NAVÁZÁNÍ CELÉHO OBLOUKUpříprava a navázání drátěného oblouku v rozvahu 7 a více zubů do zámku nebo kanyl jako součásti fixního aparátu27166S
10020922801AKUPUNKTURA (TĚLOVÁ , AURICULOTER. ELEKTROSTIMUL. ELEKTROAKUP. LASER, MAGNETOP., AJ.)16218Svýkon bude hrazen pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu ( na základě smlouvy se ZP)
10120922802ELEKTROAKUPUNKTURA DLE DR. VOLLA - BEZ TESTOVÁNÍ NOSOD0444Svýkon bude hrazen pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu ( na základě smlouvy se ZP)
10220922803ELEKTROAKUPUNKTURA DLE DR. VOLLA - S TESTOVÁ NÍM NOSOD0620Svýkon bude hrazen pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu ( na základě smlouvy se ZP)
10320989293PROSTÝ AKUPUNKTURNÍ VÝKONaplikace léčby opakovaná, dle předchozího plánu, 1 sezení1681Svýkon bude hrazen pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu ( na základě smlouvy se ZP)
10460389451UMĚLÁ INSEMINACE INTRACERVIKÁLNÍ, INTRAKAVITÁLNÍ NEBO INTRATUBÁRNÍ65438Súhrada ZP maximálně 4x stejné omezení jako u kódu 89523
10560389452IN VITRO FERTILIZACEs následným embryo transferem (ET), vč. všech k provedení nutných výkonů od 1. až k 28. dni cyklu, s výjim. níže uved. výkonů , vč. nákladů za použitá média a katetru k transferu9181907Súhrada ZP maximálně 2x,jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
10660389455OPATŘENÍ K IN VITRO FERTILIZACInejdříve 2 dny před plánovanou punkcí folikulu, od prvého dne cyklu až po den ovulace, včetně všech nutných výkonů uvedených v odstavci in vitro fertilizace (IVF)108665Súhrada ZP maximálně 4x,jen ze zdravotní indikace při sterilitě manžel. páru, ne na žádost fyzické nebo práv. osoby (případné další cykly se svolením revizního lékaře)
10760389456OPATŘENÍ K IN VITRO FERTILIZACIpři vynechání buněč.dělení, vč.k provedení nutných výkonů od 1.dne cyklu až ke dni ovulace,kromě shora uved.výkonů 1,2,3, včetně náklad. na živná média,shora uvedené případy nejsou účtovatel.v případě,že k získání oocytu byl pobyt v ústavu delší než 2 dny9181547Súhrada ZP maximálně 4x,jen ze zdravotní indikace při sterilitě manžel. páru, ne na žádost fyzické nebo práv. osoby (případné další cykly se svolením revizního lékaře)
2.3 SEZNAM ZDRAVOT. VÝKONŮ HRAZENÝCH ZE ZDRAVOT. POJIŠTĚNÍ ZA URČIT. PODMÍNEK - KATEGORIE “W“
10800100181ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PROVÁDĚNÉ ZÁVODNÍM LÉKAŘEM069Wvýkon bude hrazen pokud je nezbytný ke zjištění epidemiologické situace na pracovišti
10901491010VSTUPNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍvyšetření stavu chrupu, parodontu, sliznic a měkkých tkání dutiny ústní, stavu čelistí a mezičelistních vztahů , vč. povinných indexů (KPE, CPITN), anamnézy a stanovení léčebného plánu se zápisem v léčebné dokumentaci (minimální obsah léčebného záznamu18136Wvýkon plně hrazen ZP 1x ročně
11001491020KONTROLNÍ KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍpreventivní prohlídka vázaná na předchozí ukončení léčby pacienta; jednoduchý léčebný plán převážně v rozsahu konzervačních a profylaktických úkonů . Zahrnuje příp. měření TK1068Whrazeno plně dle § 4 Zdravotního řádu
11101492103ODSTRANĚNÍ ZUBNÍHO KAMENE PROFYLAKTICKÉOZK v rámci běžné stomatologické léčby jako jeden z úkonů v prevenci vzniku parodontopatie při CPITN do stupně 2, včetně čistění zubů depurační pastou846Wvýkon plně hrazen 1x ročně
11201492140KOLEKTIVNÍ PROFYLAXEprovádění kolektivní profylaxe ve školních zařízeních lékařem, včetně poučení o hygieně dutiny ústní za hodinu45164Wvýkon bude hrazen jen při přiložení jmenného seznamu žáků , u kterých byl proveden
11301492333KRYTÍ OBNAŽENÝCH KRČKŮ ZUBU - NA ZUBtyto výkony zahrnují můstkový lalok, laterálně posunutý - lalok, volné štěpy druhá fáze, apod.88124Whrazeno pouze z léčebných důvodů
11410710044ERGOMETRIE PŘI FYZICKÉ ZÁ TĚŽIzátěžové pracovní elektrokardiografické vyšetření (bicykl, rumpál, běhátko)25247Wvýkon bude hrazen na žádost ošetřujícího lékaře ze zdravotní indikace
11512826030CHRON. HEMODIALÝZA (BEZ POBYTOVÝCH NÁKLADŮ A LAB. VYŠETŘENÍ)28391082Wvýkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se ZP
11620122201MOBILIZACE PÁTEŘE NEBO KLOUBU - S NÁRAZEM744Wvýkon bude hrazen,pokud jej provádí lékař s osvědčením k tomuto výkonu, na základě smlouvy se ZP
11720122203STANOVENÍ DLOUHODOBÉ HO REHABILITAČNÍHO PLÁNU NA ZÁKLADĚ PROBĚHLÉ REHABILITAČNÍ KONFERENCEpro upřesnění dalšího postupu léčení pacienta i pro spolupráci s dalšími obory, podmínkou je podrobný zápis v dokumentaci a informace pacienta o závěrech, což potvrdí pacient svým podpisem7129wvýkon bude hrazen, pokud je vykázán maximálně 1x během léčby na jednoho pacienta
11820233530TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ APLIKACE PŘÍJEMCI00Wvýkon bude hrazen na základě smlouvy zdravotnického zařízení se ZP
11920254512TYPIZACE HLA ANTIGENU I. TŘÍDYserologické stanovení HLA-A, B, C antigenu na lymfocytech periferní krve65858Wstejné omezení jako u kódu č.50501
12020402401KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM0145Wvýkon bude hrazen po písemné indikaci ošetřujícím lékařem
12120402402CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM073Wstejné omezení jako u kódu č.02401
12220402403KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ TĚLOVÝCHOVNÝM LÉKAŘEM040Wstejné omezení jako u kódu č. 02401
12320410022LÉKAŘSKÉ VYŠETŘENÍ PŘI SPECIFICKÉ ZÁTĚŽI V TERENNÍCH PODMÍNKÁCH (NE VYŠETŘENÍ SPORTOVCŮ )0272Wvýkon bude hrazen po písemné indikaci lékaře pneumologa nebo kardiologa
12420602601KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM048Wvýkon bude hrazen pokud je jako komplexní vyšetření indikován písemně ošetřujícím lékařem a lékař, který vyšetření provádí, přejímá pacienta do další odborné péče
12520602602CÍLENÉ VYŠETŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM024Wvýkon bude hrazen po písemné indikaci ošetřujícím lékařem, pokud odpovídá rozsahem cílenému vyšetření
12620602603KONTROLNÍ VYŠEŘENÍ KLINICKÝM FARMAKOLOGEM012Wvýkon bude hrazen, pokud je vykázán jako další vyšetření po předchozím komplexním nebo cíleným vyšetření
12720802801GENETICKÁ KONZULTACEposouzení genetického rizika s diagnostickou rozvahou, návrhem preventivních opatření600104Wvýkon bude hrazen po písemné indikaci ošetřujícím lékařem
12820802802KLINICKOGENETICKÉ VYŠETŘENÍklinické, somatoskopické a somatometrické vyšetření pacienta, zhodnocení odchylek od normy, popis fenotypu a diagnostická rozvaha, dokumentace výsledku880182W stejné omezení jako u kodu č. 02801
12920889600CÍLENÉ ANTROPOLOGICKÉ A ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM, NE VYŠETŘENÍ SPORTOVCŮ050Wstejné omezení jako u kódu č.89518
13020889777KOMPLEXNÍ ANTROPOMETRICKÉ VYŠETŘENÍ PROVÁDĚNÉ LÉKAŘEM NEBO ANTROPOLOGEM, NE VYŠETŘENÍ SPORTOVCŮ5100Wvýkon bude hrazen na žádost ošetřujícího lékaře ze zdravotní indikace,pokud vyšetřující lékař přejímá pacienta do další odborné péče, nebude hrazen na žádost fyzické nebo právnické osoby
13120912101MONITOROVÁNÍ EEG - AMBULANTNÍjen technické provedení275257Wvýkon bude hrazen jen ve spojení s kódem 12102
13222254510KREVNÍ SKUPINA JEDEN JAKÝ KOLIV ANTIGENreakce vyšetřovaných erytrocytu se specifickým diagnostickým antisérem podle návodu výrobce. Ceny rozdílné - různé specifity, různé metody, uvedené hodnoty jsou průměrné16737Wstejné omezení jako u kódu č.50501
13330822106ANTABUS -ALKOHOLOVÁ REAKCEvykazuje se na 1 pacienta (probíhá skupinově, max. 20 léčených) v ceně není započítána cena konzumovaného alkoholu, lze uvést na jednoho léčeného pouze 1× během 1 léčby023Wvýkon nebude hrazen na žádost právnické osoby
13430889534VYŠETŘENÍ ALCOTESTEMdechová zkouška042Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace na písemnou žádost ošetřujícího lékaře, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
13530903901KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM0357Wstejné omezení jako u kódu č. 02601
13630903902CÍLENÉ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM0174Wstejné omezení jako u kódu č. 02602
13730903903KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ SEXUOLOGEM095Wstejné omezení jako u kódu č. 02603
13830974016NATIVNÍ SPERMIOGRAM0101Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
13930989522KOMPLETNÍ SPERMIOGRAMvyšetření koncentrace spermií a jejich pohyblivosti v komůrce, dva barevné preparáty k hodnocení morfologie spermií a přídatných buněk091Wstejné omezení jako u kódu č.89451
14030989524NÁCVIKOVÁ SEXOTERAPIE SEXUOLOGEMvedení pacienta nácvikovými psychoterapeutickými technikami, zaměřenými na jeho sexuální problém091Wstejné omezení jako u kódu č.89451
14140104101KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ0127Wstejné omezení jako u kódu č.02601
14240104102CÍLENĚ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ064Wstejné omezení jako u kódu č.02602
14340104103KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM PRO NEMOCE Z POVOLÁNÍ035Wstejné omezení jako u kódu č. 2603
14440110058TEST ODOLNOSTI K HYPOXII - VYŠETŘENÍ V PODTLAK.KOMOŘE, LÉKAŘ V KOMOŘEna 1 pacienta včetně zátěžového vyšetření v komoře50200Wvýkon bude hrazen na žádost ošetřujícího lékaře (např. kardiologa) ze zdravotní indikace, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
14540118008ŠETŘENÍ NA PRACOVIŠTI PACIENTA Z HLEDISKA RIZIKA PROFESIONÁLNÍHO POŠKOZENÍvč. pracovišť pro kožní choroby z povolání0200Wvýkon bude hrazen jen v indikaci vyšetření pro profesionální postižení
14640189518POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU Z HLEDISKA PROFESIONÍLNÍHO POŠKOZENÍ025Wvýkon bude hrazen na žádost ošetřujícího lékaře ze zdravotní indikace, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
14740430006ODSTRANĚNÍ MALÝCH LÉZÍ KŮŽE (KOMEDONY, MOLLUSKA, MILIA VERUKY AJ.) - (1-5 LÉZÍ)(ZP) výkon je uhrazen ze zdravotní indikace: k odstranění malých lézí kůže, pro vyúčtování ošetření či převazu střední rány lékaři nechirurg. oborů v ambulantní péči2564Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace k odstranění malých lézí kůže, dále při ošetř.či převazu střední rány v ambulant.péči.nebude hrazen z kosmetických důvodů , nebo na žádost fyzické či právnické osoby
14850130209OPERACE CYSTY, HEMANGIOMU, LIPOMU - OBLIČEJ A KRKjedna léze387345Wplná úhrada pouze u zdravotní indikace
14950130210OPERACE CYSTY, HEMANGIOMU, LIPOMU - OBLIČEJ A KRKkaždá další - přičti k předchozímu kódu387138Wplná úhrada pouze u zdravotní indikace
15050130211OPERACE CYSTY, HEMANGIOMU, LIPOMU - JINÉ OBLASTIjedna léze63207Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
15150133534TRANSPLANTACE PANKREATU A LEDVINY40008142Wstejné omezení jako u kódu č.33530
15250133536TRANSPLANTACE JATER VČETNĚ MOodběr postižených jater u příjemce a transplantace jater od dárce194018671Wstejné omezení jako u kódu č. 33530
15350134202APENDEKTOMIE591828Wvýkon bude hrazen po indikaci ošetřujícím lékařem, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
15450533540TRANSPLANTACE SRDCE VČETNĚ MO2988218032Wstejné omezení jako u kódu č. 33530
15560106101KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA PLASTICKOU CHIRURGII - PŘÍJMOVÉ PŘI PŘIJETÍ K HOSPITALIZACI5181Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
15660106102CÍLENÉ ZAMĚŘENÉ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA PLASTICKOU CHIRURGII0125Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
15760106103KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ODBORNÍKEM NA PLASTICKOU CHIRURGII069Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
15860130251ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: DO 5% Z PLOCHY POVRCHU TĚLApřičti k ceně ošetření defektu220720Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
15960130252ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: DO 10% Z PLOCHY POVRCHU TĚLApřičti k ceně ošetření defektu220823Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16060130253ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: DO 15% Z PLOCHY POVRCHU TĚLApřičti k ceně ošetření defektu220927Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16160130254ODBĚR DERMOEPIDERMÁLNÍHO ŠTĚPU: DO 20% Z PLOCHY POVRCHU TĚLApřičti k ceně ošetření defektu, větší počet % řešit kombinací výkonů2201066Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16260130257KOŽNÍ ŠTĚP - PLNÁ TLOUŠ TKA: MALÝ POD 1 CM63218Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16360130258KOŽNÍ ŠTĚP - PLNÁ TLOUŠTKA: STŘEDNÍ 1-5 CM63336Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16460130259KOŽNÍ ŠTĚP - PLNÁ TLOUŠTKA: VELKÝ NAD 5 CM57475Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
165REVIZE, EXCIZE, SUTŮRA ŘEZNÝCH TRŽNÝCH A TRŽNĚZHMOŽDĚNÝCH RAN
16660130501KOŽNÍ KRYT OBLIČEJE A KRKU DO 10 CM - SUTŮRA135240Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16760130502KOŽNÍ KRYT OBLIČEJE KRKU VÍCE NEŽ10 CM - SUTŮRA223309Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16860130503KOŽNÍ KRYT JINÉ MÍSTO DO 10 CM - SUTŮRA141206Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
16960130504KOŽNÍ KRYT JINÉ MÍSTO VÍCE NEŽ 10 CM - SUTŮRA65274Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17060130505SUTŮRA SVALOVÉHO PORANĚNÍ VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍHO KRYTU238343Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17160130506SUTŮRA ŠLACHY FLEXORU RUKY NEBO REINSERCE VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍHO KRYTU178626Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17260130507SUTŮRA ŠLACHY EXTENSORU RUKY VČETNĚ OŠETŘENÍ KOŽNÍHO KRYTU162469Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17360130508SUTŮRA DIGITÁLNÍHO NEBO KOMUNÁLNÍHO DIGITÁLNÍHO NERVU441759Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17460130509SUTŮRA PERIFERNÍHO NERVU MIKROCHIR. TECHNIKOU8821586Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17560130510CÉVNÍ ANASTOMOSA MIKROCHIRURGICKOU TECHNIKOU500690Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
176EXCIZE KOŽNÍCH LÉZÍ
17760130520EXCISE LÉZE S BIOPSIÍ (BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU)46207Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17860130521EXCISE LÉZE BEZ BIOPSIE (BEZ UZAVŘENÍ VZNIKLÉHO DEFEKTU)46138Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
17960130522EXCISE LÉZE, SUTURA DO 10 CM, VČETNĚ BIOPSIE125241Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18060130523EXCISE LÉZE, SUTURA VÍCE NEŽ 10 CM, VČETNĚ BIOPSIE125310Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
181DEFEKTY KOŽNÍHO KRYTU A MĚKKÝCH TKÁNÍ OŠETŘENÉ TRANSPLANTACÍ
18260130540XENOTRANSPLANTACE DO 5% POVRCHU TĚLA (ROZSÁHLEJŠÍ VYKÁZAT NÁSOBKEM KÓDU)276390Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18360130541AUTOTRANSPLANTACE DERMOEPIDERM. ŠTĚPEM DO 1% POVRCHU TĚLA464549Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18460130542AUTOTRANSPLANTACE DERMOEPIDERM. ŠTĚPEM OD 1 DO 5% POVRCHU TĚLA996963Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18560130543AUTOTRANSPLANTACE ŠTĚPEM V PLNÉ TLOUŠTCE DO 5 CM2 (ROZSÁHLEJŠÍ VYKÁZAT NÁSOBKEM KÓDU)160618Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
186ODBĚR TKÁNÍ K AUTOTRANSPLANTACI
18760130550ODBĚR KOSTNÍHO ŠTĚPU (KROMĚ ŠTĚPU Z KALVY)375965Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18860130551ODBĚR FASCIÁLNÍHO ŠTĚPU256690Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
18960130552ODBĚR ŠLACHOVÉHO ŠTĚPU65621Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19060130553ODBĚR NERVOVÉHO ŠTĚPU65690Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19160130554ODBĚR CÉVNÍHO ŠTĚPU MALÉHO KALIBRU (PRO MIKROCHIRURGICKOU REKONSTRUKCI)341552Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19260130555ODBĚR CHRUPAVKOVÉHO ŠTĚPU ZE ŽEBRA177965Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19360130560ODBĚR CHRUPAVKOVÉHO ŠTĚPU Z KONCHY NEBO SEPTA NOSNÍHO144621Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
194UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM MÍSTNÍM
19560130570OBLIČEJ A KRK DO 10 CM2369601Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19660130571OBLIČEJ A KRK OD 10 DO 20 CM2485825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19760130572OBLIČEJ A KRK NAD 20 CM27041101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19860130573RUKA DO 10 CM2239654Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
19960130574RUKA NAD 10 CM2358963Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20060130575JINÁ LOKALIZACE (KONČETINY, TRUP) DO 100 CM2102963Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20160130576JINÁ LOKALIZACE NAD 100 CM21391239Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
202UZAVŘENÍ DEFEKTU KOŽNÍM LALOKEM PŘÍMÝM ZE VZDÁLENÉHO MÍSTA
20360130580JEDNOSTOPKOVÝ TUBULOVANÝ LALOK, DVÍŘKOVÝ , CROSS FLAP ...3585236Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20460130585ZHOTOVENÍ DVOUSTOPKOVÉHO TUBULOVANÉHO LALOKU2971652Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20560130586PŘENOS STOPKY D.T.L. NEBO ODPOJENÍ144825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20660130587ROZPROSTŘENÍ D.T.L. NEBO MODELACE144825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
207UZAVŘENÍ DEFEKTU TRANSPOZICÍ FASCIOKUTÁNNÍHO,MUSKULÁRNÍHO NEBO MUSKULOKUTÁNNÍHO LALOKU
20860130590FASCIOKUTÁNNÍ LALOK4822047Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
20960130591MUSKULÁRNÍ LALOK7612568Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21060130592MUSKULOKUTÁNNÍ LALOK7773263Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
211VOLNÉ PŘENOSY TKÁŇOVÝCH CELKŮ MIKROCHIRURGICKOU METODOU
21260130601KOŽNÍ A FASCIOKUTÁNNÍ LALOKY25827240Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21360130602SVALOVÉ A SVALOVĚKOŽNÍ LALOKY29189425Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21460130603VASKULARIZOVANÁ KOST, PŘENOS PRSTU Z NOHY NA RUKU307211609Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21560130604VASKULARIZOVANÝ SEGMENT STŘEVA NEBO OMENTA371611609Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
216NÁSLEDNÉ VÝKONY NA RUCE PO ÚRAZE, ELEKTIVNÍ CHIRURGIE
21760130625TENOLÝZA FLEXORU651239Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21860130626REKONSTRUKCE ŠLACHOVÉHO POUTKA (ŠLACH. ŠTĚP PŘIČTI)241825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
21960130627IMPLANTACE SILIKONU PŘI DEFEKTU ŠLACHY11771101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22060130628REKONSTRUKCE ŠLACHY FLEXORU ŠTĚPEM (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)4301376Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22160130629TRANSPOSICE ŠLACHY FLEXORU3331652Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22260130630TENOLÝZA EXTENSORU65825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22360130631REKONSTRUKCE EXTENSOROVÉHO APARÁTU PRSTU RUKY (ODBĚR ŠTĚPU PŘIČTI)1621101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22460130632OŠETŘENÍ RUPTURY DORS. APONEUROSY HYPEREXTENČNÍ DLAHOU15105Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22560130634EXCISE NEUROMU KROMĚ HORTONOVA A TUMORU GLOMU65618Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22660130635IMPLANTACE UMĚLÉHO MP NEBO IP KLOUBU3941376Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22760130636KAPSULOTOMIE MP NEBO IP KLOUBU65618Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22860130637ARTHRODÉZA MP NEBO IP KLOUBU951101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
22960130638KOREKČNÍ OSTEOTOMIE FALANGY NEBO METAKARPU951239Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23060130639DISTRAKCE FALANGY NEBO METAKARPU1511101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23160130640IMPLANTACE KOSTNÍHO ŠTĚPU NA RUCE (VČ. ODBĚRU)3581652Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23260130645FENESTRACE ŠLACHOVÉ POCHVY65549Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23360130646DISCISE LIG. CARPI VOLARE (SY. CANALIS CARPI)65825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23460130649TRANSPOSICE STOPKOVANÉ HO NEUROVASKULÁRNÍHO LALŮČKU NA RUCE1642066Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23560130651POLICIZACE PRSTU2572480Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
236DUPUYTRENOVA KONTRAKTURA
23760130653PALM. APONEURECTOMIE U DLAŇOVÉ FORMY144963Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
23860130654ROZŠÍŘENÁ APONEURECTOMIE U FORMY S KONTRAKTUROU PRSTU1902066Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
239PRIMÁRNÍ OPERACE U ROŠTĚPOVÝCH VAD
24060130658ROZŠTĚP RTU4631699Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24160130659ROZŠTĚP RTU U CELKOVÉHO JEDNOSTRANNÉHO ROZŠTĚPU (OBOUSTR. ROZŠTĚP VYNÁSOB)5052568Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24260130660ATYPICKÉ ROZŠTĚPY OBLIČEJE7253089Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24360130661ROZŠTĚP MĚKKÉHO PATRA2621525Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24460130662ROZŠTĚP TVRDÉHO I MĚKKÉHO PATRA2982047Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24560130663VELOFARYNGOFIXACE1651352Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
246NÁSLEDNÉ VÝKONY U ROZŠTĚPOVÝCH VAD
24760130668UZÁVĚR VESTIBULONASÁLNÍ KOMUNIKACE1511178Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24860130669REOPERACE PATRA (UZÁVĚR ORONASÁLNÍ KOMUNIKACE, PRODLOUŽENÍ PATRA)1541525Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
24960130671IMPLANTACE KOSTI DO DEFEKTU ČELISTI (VČETNĚ ODBĚRU)3872220Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25060130672KOREKCE NOSU PO ROZŠTĚPU (OSTEOTOMIE KOREKCE CHRUPAVEK)2302568Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
251HYPOSPADIE
25260130675ROZŠÍŘENÍ ÚSTÍ105411Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25360130676NAPŘÍMENÍ MEMBRA344963Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25460130677VYTVOŘENÍ NEOURETHRY (VČETNĚ EVENT. ODBĚRU KOŽNÍHO ŠTĚPU)3521352Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25560130678SPOJKA (ANASTOMÓ ZA NEOURETHRY)617825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25660130679UZÁVĚR URETHROKUTÁNNÍ PÍŠTĚLE386687Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25760130680JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE DISTÁLNÍ5751376Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
25860130681JEDNODOBÁ REKONSTRUKCE U HYPOSPADIE PROXIMÁLNÍ6122480Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
259EPISPADIE
26060130685VYTVOŘENÍ NEOURETHRY4751239Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
261VROZENÉ VADY RUKY
26260130688SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PRSTU144549Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
26360130689SNESENÍ PŘÍDATNÉHO PAPRSKU223825Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
26460130690SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTÍ U MĚKKÉ SYNDAKTYLIE (VČETNĚ TRANSPLANTÁTU)3721239Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
26560130691SEPARACE JEDNOHO MEZIPRSTI U TVRDÉ SYNDAKTYLIE (VČETNĚ TRANSPLANTÁTU)3721443Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
266VROZENÉ VADY UŠNÍHO BOLTCE
26760130699MODELACE A PŘITAŽENÍ ODSTÁLÉHO BOLTCEnad 10 let ZP nehradí103687Wplná úhrada do 10 let věku dítěte
268OPERACE OČNÍCH VÍČEK
26960130707KOREKCE PTÓZY VÍČKA (RIESE-BURIAN, HESS, ... U FASC. ZÁVĚSU PŘIČTI ODBĚR FASC. ŠTĚPU)4011376Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
270OPERACE NOSU
27160130720STATICK FASC. ZÁVĚS U PARESY N. VII. (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)5962568Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27260130722STATICKODYNAMICKÝ ZÁVĚS U PAREZY N. VII. (VČETNĚ ODBĚRU FASC. ŠTĚPU)6933089Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
273OPERACE BŘIŠNÍ STĚNY
27460130741VENTER PENDULUS S DIASTÁZOU8152568Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27560130742OPERACE HERNIE S POUŽITÍM ZPEVŇUJÍCÍHO MAT.8512915Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27660130748JEDNOSTRANNÁ REDUKCE STEHNA NEBO PAŽE EXCIZÍ3391101Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27760130756OPERACE LYMFEDÉMU BÉRCE3453698Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27860130757OPERACE LYMFEDÉMU CELÉ DK4754956Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
27960179003ODBĚR ALOGENNÍHO KOŽNÍHO ŠTĚPU DO 5% POVRCHU TĚLA2941837Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
28060179004ODBĚR ALOGENNÍHO KOŽNÍHO ŠTĚPU Z 5- 10% POVRCHU TĚLA3041975Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
28160179005ODBĚR ALOGENNÍHO KOŽNÍHO ŠTĚPU Z 10- 20% POVRCHU TĚLA3702044Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
28260179006ODBĚR ALOGENNÍHO KOŽNÍHO ŠTĚPU Z 20- 30% POVRCHU TĚLA5232458Wplná úhrada pouze v případě zdravotní indikace
28360324001UMĚLÁ INSEMINACE VAGINÁLNÍ5115Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby.
28460343006PŘERUŠENÍ TĚHOT. V I. TRIMESTRU (PŘIČTI DILATACI, EV. BIOPSII)22195Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po patřičné dokumentaci
28560343007INDUKCE POTRATU VE II. TRIMESTRU. (INTRA NEBO EXTRAAMNIÁLNĚ) (PŘIČTI EV. DILATACI, REVIZI PO SPONT. AB)631337Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace, po patřičné dokumentaci
28660344004UZÁVĚR TUBY PRO STERILIZACI80732Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace se souhlasem pacientky, ne na osobní žádost fyzické osoby
28760344010LAPAROSKOPIE PRO ZÍSKÁNÍ OOCYTU134454Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
28860389458PORADA S MANŽELSKÝM PÁREM SPOJENÁ S PODROBNÝM VYSVĚTLENÍM MEDICINSKÝCH A SOCIÁLNÍCH ASPEKTŮ UMĚLÉHO OPLODNĚNÍvýkon je u téhož případu jen jednou účtovatelný. Dále není účtovatelný lékařem, který provádí přípravu k umělému oplodnění a v souvislosti s homologní inseminací u spontanního cyklu0226Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
28960389468ZÍSKÁNÍ OOCYTU A INTRATUBÁRNÍ TRANSFER OOCYTU A SPERMIÍ LAPAROSKOPICKY9181207Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29060389469ZÍSKÁNÍ OOCYTU K IN VITRO FERTILIZACI PUNKCÍ OVARIÁLNÍHO FOLIKULUza kontroly ultrazvukem525645Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29160389523KRYOPREZERVACE EJAKULATUpříprava porcí a preparace, postupné zmrazení manuálně nebo s poloautomatem0213Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29260389526POSTKOITÁLNÍ TESTvyšetření hlenu děložního hrdla na přítomnost spermií několik hodin po pohlavním styku0103Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29360389527PREPARACE EJAKULÁTU PRO INSEMINACISwim-up procedury a podobně vymývací postupy0142Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29460389529VYŠETŘENÍ HLENU DĚLOŽNÍHO HRDLAposouzení množství a kvality děložního hrdla, včetně arborizace na skle a měření pH077Wvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace při sterilitě manželského páru,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29570189404TESTY NA AGRAVACI A SIMULACI0132Wv případě prokázané simulace nebude hrazeno,ze zdravotní indikace hrazeno plně
29670589294APLIKACE KONTAKTNÍ ČOČKY025Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace po operaci katarakty
29770633532TRANSPLANTACE LEDVINY35003238Wvýkon bude hrazen na základě smlouvy se zdravotnického zařízení se ZP
29870635204CIRCUMCISE OSTATNÍ43611Wvýkon bude hrazen po indikaci ošetřujícím lékařem, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
29970635233IMPLANTACE PROTÉZY VARLETE42574Wplná úhrada ZP pouze u zdravotní indikace
30070735203CIRCUMCISE NOVOROZENEC42797Whrazeno jen z terapeutických důvodů , stejné omezení jako u kódu č.34202
30170826023HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE 2 HODINY (1 PACIENT V HYPERBAR. KOMOŘE)bez přítomnosti lékaře v komoře50866Whrazeno jen z terapeutických důvodů
30270826024HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE KAŽDÝ DALŠÍ PACIENT V KOMOŘE SOUČASNĚ- PŘIČTIbez přítomnosti lékaře v komoře - přičti k předchozímu kódu500Whrazeno jen z terapeutických důvodů
30370826025HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE 2 HODINY ZA PŘÍTOMNOSTI LÉKAŘE (1 PAC.Vlékař přítomen v komoře v úvodu léčby50925Whrazeno jen z terapeutických důvodů
30470826026HYPERBARICKÁ OXYGENOTERAPIE ZA PŘÍTOMNOSTI LÉK.V KOMOŘE KAŽDÁ DALŠÍ 1 HOD.1 pac.v komoře - lékař přítomen po celou dobu léčby v komoře (t.j. i předcházející 2 hodiny i další hodinu) - přičti k předchozímu kódu50697Whrazeno jen z terapeutických důvodů
30570833602ANESTEZIOLOGICKÝ VÝKON PŘI TRANSPLANTACI PANKREATU A LEDVINY21261636Wstejné omezení jako u kódu č.33530
30670833604ANESTEZIOLOGICKÝ VÝKON PŘI TRANSPLANTACI LEDVINY2126864Wstejné omezení jako u kódu č.33530
30770833606ANESTEZIOLOGICKÝ VÝKON PŘI TRANSPLANTACI JATER335274363Wstejné omezení jako u kódu č.33530
30870833610ANESTEZIOLOGICKÝ VÝKON PŘI TRANSPLANTACI SRDCE159601963Wstejné omezení jako u kódu č.33530
30980150501TĚHOTENSKÝ TEST ORIENTAČNÍ343Wvýkon bude hrazen po ordinaci ošetřujícího lékaře, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
31080255008KULTIVAČNÍ VYŠETŘENÍ NA GO2228Wstejné omezení jako u kódu č.50501
31180889134KONZULTACE NÁLEZU SOUDNÍM LÉKAŘEMklinický seminář0108Wvýkon bude hrazen pokud je na žádost ošetřujícího lékaře nutný k vysvětlení nálezu u konkrétního případu
31280889137MAKROSKOPICKÁ HISTOCHEMICKÁ REAKCE - SOUDNÍ LÉKAŘSTVÍZP hradí jen pokud je reakce nutno použít pro průkaz čerstvého infarktu myokardu patologem50200Womezení obsaženo v názvu výkonu
31380917206ZÁTĚŽOVÁ ECHOKARDIOGRAFIE99866Whrazeno jen z diagnosticko- terapeutických důvodů
31489920027PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁ - PROVÁDĚNÁ LÉKAŘEM NEPSYCHIATREMnesystematická,podpůmá psychoterapie zaměřená na zvládnutí aktuálních obtíží, motivaci k léčbě069Wvýkon bude hrazen jen na jednoho pacienta 1x ročně v jednom oboru po podrobném zápisu v dokumentaci
31589920028ROZHOVOR LÉKAŘE S RODINOUzaměřený ke sdělení potřebných informací pro získání aktivní spolupráce rodiny na léčbě, nedílnou součástí je zápis o obsahu pohovoru do dokumentace069Wvýkon bude hrazen na jednoho pacienta ve věku do 15 let maximálně 2x ročně, u dospělého 1x ročně, po podrobném zápisu v dokumentaci
31689928001EDUKAČNÍ POHOVOR LÉKAŘE S NEMOCNÝM ČI RODINOUpoučení a nácvik dovedností v rozsahu nezbytném k racionální spolupráci na léčbě069Whrazeno pouze při zdravotní indikaci, zdůvodněné písemně v dokumentaci a stvrzené podpisem edukovaného
31789989797KONZILIUM SPECIALISTOUu lůžka nemocného v bytě (na žádost praktického lékaře)0103Wvyšetření hrazeno jen pokud je na žádost praktického lékaře
3189119520KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ ZDRAVOTNÍHO STAVU PACIENTA V JEHO PROSTŘEDÍstředním zdravotnickým pracovníkem0121Wvýkon bude hrazen jen na doporučení praktického lékaře,při převzetí pacienta do lékařem indikované dočasné nebo dlouhodobé ošetřovatelské péče v domácnosti
3199119521CÍLENÁ KONTROLA PACIENTA STŘEDNÍM ZDRAVOTNICKÝM PRACOVNÍKEM V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ030Wvýkon bude hrazen po předchozí indikaci praktického lékaře, která může být jednorázová nebo vyjadřující konkrétní frekvenci návštěv na určité období
3209119522OŠETŘOVATELSKÁ INTERVENCE JEDNODUCHÁ (V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ)2040Wstejné omezení jako kód č.9521
3219119523KOMPLEXNÍ PÉČE O OŠETŘOVATELSKY NÁROČNÉ - NEPOHYBLIVÉ NEMOCNÉ V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ50121Wstejné omezení jako kód č.9521
3229119524PSYCHOTERAPIE PODPŮRNÁprováděná středním zdravotnickým pracovníkem (včetně přípravy k porodu)040Wvýkon bude hrazen jen na žádost lékaře, jinak je nedílnou součástí ostatních výkonů
3239119530SPECIÁLNÍ PODPURNÉ AKTIVITY, PROVÁDĚNÉ ZDRAVOTNÍ SESTROU, SESTROU PRO SOCIÁLNÍ SLUŽBUdoprovod, pomoc a podpora(např. nesamostatnému psychiatrickému pacientovi) při zařizování základních sociálních potřeb0182Wvýkon bude hrazen po indikaci lékaře jen u zdravotní sestry, pokud sleduje zdravotnický účel (např.doprovod na vyšetření)
3249189205MASÁŽ KLASICKÁ ČÁSTEČNÁ (MOŽNO I NZP) - 15 MINUT053Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace na doporučení ošetřujícího lékaře, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
3259189209INDIVIDUÁLNÍ VODOLÉČBA - PODVODNÍ MASÁŽ CÍLENÁ , MANUÁLNÍ PROVÁDĚNÁ , SKOTSKÝ STŘIK (30 MINUT)12107Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace na doporučení ošetřujícího lékaře, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
3269189210VODOLÉČBA - OSTATNÍ METODYvířivá lázeň na HK a DK, šlapací koupel, Haufeho lázeň, parní skříň, zábal po koupeli, horkovzdušná lázeň ap.730Wvýkon bude hrazen ze zdravotní indikace na doporučení ošetřujícího lékaře, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
2.4 SEZNAM ZDRAVOT. VÝKONŮ HRAZ. ZE ZDRAVOT. POJIŠTĚNÍ PO PŘEDCHOZÍM SCHVÁLENÍ REVIZ. LÉKAŘEM - KATEGORIE “Z“
32701331452SUPERIOSTÁLNÍ IMPLANTÁT - JEDNA ČELISTI.fáze - incize, preparace mukoperiostu, preparace kosti, otisk, sutura. II.fáze- incize, preparace mukoperiostu, usazení implantátu, sutura280696Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
32801331453ODSTRANĚNÍ SUBPERIOSTÁLNÍHO IMPLANTÁ TU - JEDNA ČELISTv místní anestézii po incizi a odklopení mukoperiostu, vynětí implantátu, toaleta, sutura,odstranění nevyhovujícího nebo uvolněného implantátu83392Zstejné omezení jako u kódu č.31452
32901338908MANDIB. NEBO MAXIL. ŠTÍTKOVÁ OSTEOTOMIE PŘI HYPOPLASII00Zstejné omezení jako u kódu č.31452
33001338909KOREKCE BRADY981878Zstejné omezení jako u kódu č.31452
33101338910OSTEKTOMIE TĚLA MANDIBULY2741878Zstejné omezení jako u kódu č.31452
33201338911OSTEOTOMIE TĚLA MANDIBULY3181470Zstejné omezení jako u kódu č.31452
33301338912SAGITÁLNI OSTEOTOMIE VĚTVE MANDIBULY1461470Zstejné omezení jako u kódu č.31452
33401338913OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV DO 10 MM00Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
33501338914OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV 10-20 MM00Zstejné omezení jako u kódu č.38913
33601338915OSTEOTOMIE MANDIBULÁRNÍ RETROGNAT. JAKKOLIV VÍCE NEŽ 20 MM00Zstejné omezení jako u kódu č.38913
33701491260 DIAGNOSTICKÁ FOTOGRAFIEfotografický snímek pro účely dokumentace1214Zstejné omezení jako u kódu č.38913
33801492101ÚSTNÍ HYGIENA - PROFYLAKTICKÁ INSTRUKTÁŽstav ústní hygieny, poučení o prevenci kazu a onemocnění parodontu vč. instruktáže správné hygieny, zacvičení pacienta, doporučení dietního režimu (min. 20 min.),lze započítat na základě komplexního nebo kontrolního vyšetření při CPITN982Zstejné omezení jako u kódu č.38913
33901492102KONTROLA ÚSTNÍ HYGIENY - PROFYLAKTICKÁkontrola úspěšnosti hygienických návyků včetně opakovaného poučení (min. 10 min.),lze započítat v návaznosti na 92101 nebo 92140, max. 2× ročně938Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34001492303KYRETÁŽ- NA ZUBvýkon zahrnuje: odstranění supra a subgingiválního zubního kamene, nekrotického cementu a patologicky změněného epiteliálního listu, včetně lokálního ošetření gingivy,jako součást komplexní terapie parodontopatií, možno započítat dle potřeby3841Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34101492306ARTIKULACE CHRUPUcelkový zábrus okluze a artikulace na podkladě funkčního vyšetření stomatognatního systému. Nutno doložit modely před a po výkonu. Speciální vyšetření a práce s artikulátorem se přičítá18509Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34201492401KOMPLEXNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEvstupní vyšetření, anamnéza, vyšetření ústní sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, ev. slinných žláz, zjištění anatomických odchylek, dentálních a mezičelistních anomálií, zjištění stavu hygieny a parodontálních tkání6191Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34301492402KONTROLNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEvyšetření v rozsahu nutném k doplnění diagnózy nebo jako kontrola v průběhu léčby682Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34401492403KONZILIÁRNÍ VYŠETŘENÍ ÚSTNÍ SLIZNICEvyšetření na vyžádání jiným lékařem i mimo vlastní ordinaci6164Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34501493205AUTOTRANSPLANTACE ZUBUodklopení mukoperiostálního laloku, snesení kosti, excize perikoronárního vaku, plastika alveolární kosti, fixace zubu, sutura130432Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
34601530339ZVĚTŠENÍ BRADY PROTÉZOU00Zstejné omezení jako u kódu č.93205
34701530340ZVĚTŠENÍ BRADY KOSTÍ, CHRUPAVKOU00Zstejné omezení jako u kódu č.93205
34801530344ZÁVĚSY STŘEDNÍ OBLIČEJOVÉ ETÁŽE19872Zstejné omezení jako u kódu č.93205
34901595120VSTUPNÍ ORTODONTICKÉ VYŠETŘENÍstomatologické vyšetření mimo speciální indexy, komplexní ortodontické vyšetření, stanovení léčebného plánu a ev. předběžného rozpočtu,ZP hradí u téhož pacienta a lékaře nejvýše 1× za 3 roky18138Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
35001595130STANOVENÍ FÁZE RŮSTUurčení růstové fáze pacienta zhodnocení rtg snímku ruky428Zstejné omezení jako u kódu č.95120
35101595140ANALÝZA TELER TG SNÍMKU LBI vyhodnocení profilového, ev. zadopředního dálkového rtg snímku lbi pomocí speciálních měření, ZP hradí u téhož pacienta a lékaře nejvýše 3×1697Zstejné omezení jako u kódu č.95120
35201595390ORTODONTICKÁ KONTROLAkontrola průběhu léčby po dobu aktivní fáze či retence s event. úpravami aparátu. Nelze účtovat v jedné návštěvě spolu s jinými ortodontickými úkony mimo 95130, 95140, 95160 a 95180783Zstejné omezení jako u kódu č.95120
35340428009EPILACE A 30 MINUT5089Zvýkon bude hrazen pouze u dg.E00 až E07 (poruchy štít.žlázy,hormonální poruchy),E10 až E14 (diabetes mellitus).E20 až E35 (diecefalohypofyzární poruchy), po předchozím schválení revizním lékařem ZP, ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
354VROZENÉ VADY UŠNÍHO BOLTCE
35560130695KOREKCE MALÉ VROZENÉ ANOMÁLIE BOLTCE A OKOLÍ (VÝRŮSTKY PŘED BOLTCEM..)296549Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
35660130696POSUN RUDIMENTU263618Zstejné omezení jako u kódu č.30695
35760130697REKONSTRUKCE BOLTCE CHRUPAVČITÝM ŠTĚPEM (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU)4562568Zstejné omezení jako u kódu č.30695
35860130698KOŽNÍ VLOŽKA ZA BOLTEC (VČETNĚ ODBĚRU ŠTĚPU3321101Zstejné omezení jako u kódu č.30695
359OPERACE OČNÍCH VÍČEK
36060130703XANTHELASMA132342Zstejné omezení jako u kódu č.30695
361OPERACE PTÓZY OBLIČEJE
36260130710OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - HORNÍ3541652Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
36360130711OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - DOLNÍ4231652Zstejné omezení jako u kódu č.30710
36460130712OPERACE PTÓZY OBLIČEJE - CELKOVÁ (SMAS LIFTING)6792480Zstejné omezení jako u kódu č.30710
365OPERACE NOSU
36660130715RINOPLASTIKA KOMPLETNÍ (4 KRÁT OSTEOTOMIE, SNESENÍ HRBOLU, KOREKCE CHRUPAVEK)2921652Zstejné omezení jako u kódu č.30710
36760130716RINOPLASTIKA - MĚKKÝ NOS2191239Zstejné omezení jako u kódu č.30710
36860130717RINOPLASTIKA - SEDLOVITÝ NOS
(L-ŠTĚP, VČETNĚ ODBĚRU)
5211597Zstejné omezení jako u kódu č.30710
36960130718RINOFYMA149825Zstejné omezení jako u kódu č.30710
370OPERACE PRSU
37160130728REDUKCE A MODELACE U GIGANTOMASTIE5291652Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
37260130731ABLACE SE ZACHOVÁNÍM DVORCE4731376Zstejné omezení jako u kódu č.30728
37360130732REKONSTRUKCE AREOMAMILÁRNÍHO KOMPLEXU445963Zstejné omezení jako u kódu č.30728
37460130733ODSTRANĚNÍ IMPLANTÁTU PRSU S KAPSULOTOMIÍ390825Zstejné omezení jako u kódu č.30728
37560130734KAPSULEKTOMIE3901239Zstejné omezení jako u kódu č.30728
376OPERACE BŘIŠNÍ DUTINY
37760130760IMPLANTACE TKÁŇOVÉHO EXPANDERU588825Zstejné omezení jako u kódu č.30728
37860631624OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU - VARIZAČNÍ11751701Zstejné omezení jako u kódu č.30728
37960631625OSTEOTOMIE PROXIMÁLNÍHO FEMURU - VALGIZAČNÍ11751701Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
38060631630ZKRÁCENÍ FEMURU11752290Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38160831631PRODLOUŽENÍ FEMURU - JEDNORÁZOVÉ11752606Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38260631632PRODLOUŽENÍ FEMURU - POSTUPNÉ11752606Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38360631747PRODLOUŽENÍ BÉRCE - JEDNORÁZOVÉ6102639Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38460631748PRODLOUŽENÍ BÉRCE - POSTUPNÉ6102639Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38560631749ZKRÁCENÍ BÉRCE6102390Zstejné omezení jako u kódu č.31625
38670132025SEPTOPLASTIKA389784Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
38770538116DERMATOPLASTIKA JEDNOHO VÍČKA17273Zstejné omezení jako u kódu č.32025
38870538117BLEPHAROCHALASIS - EXCIZE Z JEDNOHO VÍČKA + ODSTRANĚNÍ TUKU A ZÁHYBU392218Zstejné omezení jako u kódu č.32025
38970589320PLASTICKÁ OPERACE KŮŽE VÍČKA OTOČNÝM LALOKEM NEBO POSUNEM428327Zstejné omezení jako u kódu č.32025
39070616217TRANSURETRÁ LNÍ HYPERTERMIE PROSTATYúhrada ZP z indikace: alternativní léčba nemocných, kteří nemohou podstoupit klasický chir. zákrok a nemohou být léčeni medikamentosně, úhrada ZP u 1 pacienta maximálně 3×3486235Zvýkon bude hrazen ZP po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
39170635220PENIS - INTRAKAVERNOSNÍ INJEKCE VASOAKTIVNÍCH LÁTEK090Zvýkon bude hrazen jen ze zdravotní indikace , po předchozím schválení revizním lékařem ZP,ne na žádost fyzické nebo právnické osoby
39270635245VAS DEFERENS - LIGATURA JEDNO NEBO OBOUSTRANNÁ21376Zstejné omezení jako u kódu č.35220
39380966014KAVERNOSOGRAFIEjen klinický výkon, ne rentgenologický0588Zstejné omezení jako u kódu č.35220

3. REJSTŘÍKY

3.1 REJSTŘÍK - KOD, ODBORNOST, KATEGORIE, ČÍSLO POLOŽKY

KODODBKATč. pol.
00181001W108
00191001N1
00192001N2
00291002N3
00292002N4
02401204W120
02402204W121
02403204W122
02601206W124
02602206W125
02603206W126
02801208W127
02802208W128
03901309W135
03902309W136
03903309W137
04101401W141
04102401W142
04103401W143
06101601W155
06102601W156
06103601W157
09205918W324
09209918W325
09210918W326
09310903N64
09402904N65
09516911N66
09518911N67
09519911N68
09520911W318
09521911W319
09522911W320
09523911W321
09524911W322
09530911W323
09532911N69
09581913N70
09582913N71
10022204W123
10044107W114
10058401W144
12101209W131
15004703N38
16217706Z390
17206809W313
18008401W145
20027899W314
20028899W315
22106308W133
22201201W116
22203201W117
22801209S100
22802209S101
22803209S102
24001603W283
26023708W301
26024708W302
26025708W303
26026708W304
26030128W115
28001899W316
28009404Z353
30006404W147
30209501W148
30210501W149
30211501W150
30251601W158
30252601W159
30253601W160
30254601W161
30257601W162
30258601W163
30259601W164
30339015Z346
30340015Z347
30344015Z348
30501601W166
30502601W167
30503601W168
30504601W169
30505601W170
30506601W171
30507601W172
30508601W173
30509601W174
30510601W175
30520601W177
30521601W178
30522601W179
30523601W180
30540601W182
30541601W183
30542601W184
30543601W185
30550601W187
30551601W188
30552601W189
30553601W190
30554601W191
30555601W192
30560601W193
30570601W195
30571601W196
30572601W197
30573601W198
30574601W199
30575601W200
30576601W201
30580601W203
30585601W204
30586601W205
30587601W206
30590601W208
30591601W209
30592601W210
30601601W212
30602601W213
30603601W214
30604601W215
30625601W217
30626601W218
30627601W219
30628601W220
30629601W221
30630601W222
30631601W223
30632601W224
30634601W225
30635601W226
30636601W227
30637601W228
30638601W229
30639601W230
30640601W231
30645601W232
30646601W233
30649601W234
30651601W235
30653601W237
30654601W238
30658601W240
30659601W241
30660601W242
30661601W243
30662601W244
30663601W245
30668601W247
30669601W248
30671601W249
30672601W250
30675601W252
30676601W253
30677601W254
30678601W255
30679601W256
30680601W257
30681601W258
30685601W260
30688601W262
30689601W263
30690601W264
30691601W265
30695601Z355
30696601Z356
30697601Z357
30698601Z358
30699601W267
30701601N21
30702601N22
30703601Z360
30704601N23
30705601N24
30707601W269
30710601Z362
30711601Z363
30712601Z364
30715601Z366
30716601Z367
30717601Z368
30718601Z369
30720601W271
30722601W272
30725601N26
30726601N27
30727601N28
30728601Z371
30729601N29
30730601N30
30731601Z372
30732601Z373
30733601Z374
30734601Z375
30740601N32
30741601W274
30742601W275
30748601W276
30750601N33
30753601N34
30756601W277
30757601W278
30760601Z377
30762601N35
31452013Z327
31453013Z328
31624606Z378
31625606Z379
31630606Z380
31631606Z381
31632606Z382
31747606Z383
31748606Z384
31749606Z385
32025701Z386
33226504N19
33530202W118
33532706W297
33534501W151
33536501W152
33540505W154
33602708W305
33604708W306
33606708W307
33610708W308
34202501W153
35203707W300
35204706W298
35216706N40
35217706N41
35220706Z391
35223706N42
35233706W299
35245706Z392
38116705Z387
38117705Z388
38908013Z329
38909013Z330
38910013Z331
38911013Z332
38912013Z333
38913013Z334
38914013Z335
38915013Z336
43006603W284
43007603W285
44004603W286
44007603N36
44010603W287
50501801W309
54510222W132
54512202W119
55008802W310
63009809N59
66014809Z393
74016309W138
79003601W279
79004601W280
79005601W281
79006601W282
79009807N43
80191899N60
80192899N61
80193899N62
80199899N63
89132808N44
89133808N45
89134808W311
89135808N46
89136808N47
89137808W312
89138808N48
89139808N49
89140808N50
89141808N51
89142808N52
89143808N53
89144808N54
89145808N55
89146808N56
89147808N57
89148808N58
89293209S103
89294705W296
89320705Z389
89321705N39
89374701N37
89404701W295
89451603S104
89452603S105
89455603S106
89456603S107
89458603W288
89468603W289
89469603W290
89518401W146
89522309W139
89523603W291
89524309W140
89526603W292
89527603W293
89529603W294
89534308W134
89600208W129
89720204N17
89735204N18
89741106N16
89777208W130
89797899W317
91010014W109
91020014W110
91082014S72
91260014Z337
92101014Z338
92102014Z339
92103014W111
92130014S73
92140014W112
82203014S74
82204014S75
92205014S76
92206014S77
92207014S78
92208014S79
92210014S80
92215014N5
92241014S81
92301014S82
92302014S83
92303014Z340
92306014Z341
92321014S84
92331014S85
92332014S86
92333014W113
92401014Z342
92402014Z343
92403014Z344
92405014N6
93113014S87
93205014Z345
93301014N7
93302014S88
93303014S89
93304014S90
93305014S91
93306014S92
93610014N8
93620014N9
93630014N10
93640014N11
93650014N12
93660014N13
93670014N14
94310014S93
94350014S94
94360014S95
95110015N15
95120015Z349
95130015Z350
95140015Z351
95250015S96
95260015S97
95310015S98
95320015S99
95390015Z352

3.2 REJSTŘÍK - ODBORNOST, KOD, KATEGORIE, ČÍSLO POLOŽKY

ODBKODKATč. pol.
00100181W108
00100191N1
00100192N2
00200291N3
00200292N4
01331452Z327
01331453Z328
01338908Z329
01338909Z330
01338910Z331
01338911Z332
01338912Z333
01338913Z334
01338914Z335
01338915Z336
01491010W109
01491020W110
01491082S72
01491260Z337
01492101Z338
01492102Z339
01492103W111
01492130S73
01492140W112
01492203S74
01492204S75
01482205S76
01492206S77
01492207S78
01492208S79
01492210S80
01492215N5
01492241S81
01482301S82
01492302S83
01492303Z340
01492306Z341
01492321S84
01492331S85
01492332S86
01492333W113
01492401Z342
01492402Z343
01492403Z344
01492405N6
01493113S87
01493205Z345
01493301N7
01493302S88
01493303S89
01493304S90
01493305S91
01493306S92
01493610N8
01493620N9
01493630N10
01493640N11
01493650N12
01493660N13
01493670N14
01494310S93
01494350S94
01494360S95
01530339Z346
01530340Z347
01530344Z348
01595110N15
01595120Z349
01595130Z350
01595140Z351
01595250S96
01595260S97
01595310S98
01595320S99
01595390Z352
10689741N16
10710044W114
12826030W115
20122201W116
20122203W117
20233530W118
20254512W119
20402401W120
20402402W121
20402403W122
20410022W123
20489720N17
20489735N18
20602601W124
20602602W125
20602603W126
20802801W127
20802802W128
20889600W129
20889777W130
20912101W131
20922801S100
20922802S101
20922803S102
20989293S103
22254510W132
30822106W133
30888534W134
30903901W135
30903902W136
30903903W137
30974016W138
30989522W139
30989524W140
40104101W141
40104102W142
40104103W143
40110058W144
40118008W145
40189518W146
40428008Z353
40430006W147
50130209W148
50130210W149
50130211W150
50133534W151
50133536W152
50134202W153
50433226N19
50533540W154
60106101W155
60106102W156
60106103W157
60130251W158
60130252W159
60130253W160
60130254W161
60130257W162
60130258W163
60130259W164
60130501W166
60130502W167
60130503W168
60130504W169
60130505W170
80130506W171
60130507W172
60130508W173
60130509W174
60130510W175
60130520W177
60130521W178
60130522W179
60130523W180
60130540W182
60130541W183
60130542W184
60130543W185
60130550W187
60130551W188
60130552W189
60130553W190
60130554W191
60130555W192
60130560W193
60130570W195
60130571W196
60130572W197
60130573W198
60130574W199
60130575W200
60130576W201
60130580W203
60130585W204
60130586W205
60130587W206
60130590W208
60130591W209
60130592W210
60130601W212
60130602W213
60130603W214
60130604W215
60130625W217
60130626W218
60130627W219
60130628W220
60130629W221
60130630W222
60130631W223
60130632W224
60130634W225
60130635W226
60130636W227
60130637W228
60130638W229
60130639W230
60130640W231
60130645W232
60130646W233
60130649W234
60130651W235
60130653W237
60130654W238
60130658W240
60130659W241
60130660W242
60130661W243
60130662W244
60130663W245
60130668W247
60130669W248
60130671W249
60130672W250
60130675W252
60130676W253
60130677W254
60130678W255
60130679W256
60130680W257
60130681W258
60130685W260
60130688W262
60130689W263
60130690W264
60130691W265
60130695Z355
60130696Z356
60130697Z357
60130698Z358
60130699W267
60130701N21
60130702N22
60130703Z360
60130704N23
60130705N24
60130707W269
60130710Z362
60130711Z363
60130712Z364
60130115Z366
60130716Z367
60130717Z368
60130718Z369
60130720W271
60130722W272
60130725N26
60130726N27
60130727N28
60130728Z371
60130729N29
60130730N30
60130731Z372
60130732Z373
60130733Z374
60130734Z375
60130740N32
60130741W274
60130742W275
60130748W276
60130750N33
60130753N34
60130756W277
60130757W278
60130760Z377
60130762N35
60179003W279
60179004W280
60179005W281
60179006W282
60324001W283
60343006W284
60343007W285
60344004W286
60344007N38
60344010W287
60389451S104
60389452S105
60388455S106
60389456S107
60388458W288
60389468W289
60389469W290
60389523W291
60389526W292
60389527W293
60389529W294
60631624Z378
60631625Z379
60631630Z380
60631631Z381
60631632Z382
60631747Z383
60631748Z384
60631749Z385
70132025Z386
70189374N37
70189404W295
70315004N38
70538116Z387
70538117Z388
70589294W296
70589320Z389
70589321N39
70616217Z390
70633532W297
70635204W298
70635216N40
70635217N41
70635220Z391
70635223N42
70635233W299
70635245Z392
70735203W300
70826023W301
70826024W302
70826025W303
70826026W304
70833602W305
70833604W306
70833606W307
70833610W308
80150501W309
80255008W310
80779009N43
80889132N44
80889133N45
80889134W311
80889135N46
80889136N47
80889137W312
80888138N48
80889139N49
80889140N50
80889141N51
80889142N52
80889143N53
80889144N54
80889145N55
80889146N56
80889147N57
80889148N58
80917206W313
80963009N59
80966014Z393
89920027W314
89920028W315
89928001W316
89980191N60
88980192N61
89980193N62
89980199N63
89989797W317
90309310N64
90409402N65
91109516N66
91109518N67
91109519N68
91109520W318
91109521W319
91109522W320
91109523W321
91109524W322
91109530W323
91109532N69
91309581N70
91309582N71
91809205W324
91809209W325
91809210W326

Příloha č. 2

Preventivní péče

Za preventivní prohlídku se považuje celkové vyšetření pacienta, pokud nebylo prokazatelně provedeno v rozsahu odpovídajícímu preventivní prohlídce v intervalu posledních 3 měsíců.

§ 4 odst. 1

Obsah a rozsah preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro dospělé

Preventivní prohlídka se provádí od 18ti let jednou za 2 roky.

Obsah preventivní prohlídky:

- doplnění anamnézy se zaměřením na změny, rizikové faktory a profesní rizika, v rodinné anamnéze je zvláštní důraz kladen na kardiovaskulární úmrtí výskyt hypertenze, a diabetes mellitus.

- kompletní fyzikální vyšetření interního charakteru (včetně orientačního vyšetření zraku a sluchu, palpační vyšetření nitroočního tlaku, změření TK, změření hmotnosti).

Obligatorní součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence (vyšetření per rectum a vyšetření prsu). Vyšetření EKG se provádí u osob starších 40 let v 4 letých intervalech, při zjištění hypertenze ( pro kterou není pacient dispenzarizován), pak při každé preventivní prohlídce.

Laboratorní vyšetření obsahuje:

- orientační chemické vyšetření moči

- vyšetření plasmatického cholesterolu celkového + plasmatických lipoproteinů (LDL + HDL) v rámci první preventivní prohlídky u praktického lékaře v 18 letech a dále ve 40 a 60 letech.

- vyšetření glykemie od 45 let ve dvouletých intervalech

§ 4 odst. 2 a 3

Obsah a rozsah preventivních prohlídek v oboru praktický lékař pro děti a dorost

ad.písm.a)

Prohlídky od narození do 18 měsíců

1. založení zdravotní dokumentace - u novorozence

2. anamnéza. Změny zdravotního stavu od poslední kontroly.

3. vyšetření:

a) hmotnost dítěte, výška dítěte

b) interní vyšetření

c) vyšetření psychomotorického vývoje /podle Vlacha/

d) cílené vyšetření /specifické pro daný věk/ a zjištěné zdravotní riziko

e) posouzení zdravotního stavu před očkováním

f) diagnostická rozvaha

g) závěr a poučení rodičů.

Výživa. Režim dítětě.

Novorozenec:

1. prohlídka pokud možno v rodinném prostředí - posouzení sociální úrovně rodiny anamneza: rodinná anamnéza. Osobní a těhotenská anamnéza matky.

prenatální, perinatální a postnatální anamnéza zpráva z porodnice a její zhodnocení vyšetření: posouzení celkového stavu dítěte kůže a podkožní vrstva, adnexa mízní uzliny svalstvo a kostra hlava: tvar, velikost velké fontanely, švy, obvod hlavy, oči a okolí /postavení bulbů, spojivky/, uši, nos, dutina ústní krk:tvar, uzliny hrudník: obvod hrudníku, jeho tvar, stav klavikul, fyzikální nález na srdci, plicích břicho: velikost, palpační vyšetření nitrobřišních ongánů. Pupeční jizva, inquinální krajiny. Palpační vyšetření pulsu na aa. femorales. genital končetiny: symetrie, deformity. Hybnost v kyčelních kloubech. Psychomotorický vývoj dle Vlacha včetně novorozeneckých reflexů.

Prohlídka ve 14 dnech: dtto. Zjištění výživy dítěte, protikřivičná profylaxe, potřebná poučení rodičů dítěte.

Prohlídka v 6 týdnech: Vyšetření pulsu na aa. femorales, pozornost věnovat screeningu fenylketonurie, odbornému ortopedickému vyšetření, celkové zhodnocení stavu.

Prohlídka ve 3 měsících: dtto. Protikřivičná profylaxe. Doporučení k odbornému ortoped. vyšetření.

Prohlídka ve 4.-5. měsíci: dtto. Orientační vyšetření sluchu.

Prohlídka v 6 měsících: dtto. Protikřivičná profylaxe.

Prohlídka v 8. měsících: dtto. Orientační vyšetření sluchu.

Prohlídka v 10. - 11. měsíci: dtto. Protikřivičná profylaxe.

Prohlídka ve 12. měsíci: dtto. Zjištění základních antropometrických ukazatelů a jejich zhodnocení, zjištění pulzů na femorálních arteriích, protikřivičná profylaxe, velikost velké fontanely, vývoj dentice, potřebná poučení rodičů dítěte.

ad. písm. b) Prohlídka v 18 měsících: dtto. Stav velké fontanely. Vývoj dentice. Screeening psychomotorického vývoje se zaměřením na hrubou a jemnou motoriku, rozvoj řeči a sociální chování dítěte.

ad. písm. c) Prohlídka ve 3 letech věku. Celkové vyšetření obsahuje mimo jiné:

- rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta. zhodnocení psychosomatického vývoje, jemné a hrubé motoriky, sociálního chování, anthropometrického měření, ověření laterality, znalosti barev.

- fyzikální vyšetření

- vyšetření očí a zraku,

- vyšetření řeči, hlasu a sluchu

- vyšetření moče

- vyšetření tlaku, pulzu

- vyšetření dutiny ústní

- genitál / uložení varlat u chlapců a zjištění případného fluoru u dívek/

- závěrečný rozhovor lékaře s rodinou zaměřený k získání aktivní spolupráce, popřípadě podpůrný psychoterapeutický rozhovor /vážně nemocné dítě,ohrožené dítě, posouzení funkčnosti rodiny/.

§ 4. odst. 2 písm. c)

Prohlídka v 5 letech věku.

základní obsah stejný jako ve 3 letech.

- zhodnocení psychomotorického vývoje, též za použití testu IMV

- 5 k nápomoci posouzení školní zralosti

- znalost barev na úrovni samostatného pojmenování -zvážení zařazení dítěte do kolektivu v předškolním období, jeho zralosti ev. o odkladu školní docházky ve spulupráci s rodinou

V 5ti letech při pozitivní rodinné anamnéze tj.při předčasném výskytu kardiovaskulárních onemocnění (náhlých cévních mozkových příhod, hyperlipoprotemii, hypertenzi, obezitě, diabetu) je součástí preventivní prohlídky vyšetření celkového cholesterolu, triglyceridu a HDL cholesterolu.

Prohlídky v období povinné školní docházky - 7,9,11,13 let

V rozsahu celkového vyšetření je: ( základní rozsah je stejný jako u prohlídky v 5 letech)

- rozhovor s rodiči v ordinaci zaměřený na nová anamnestická fakta.

- anthropometrické měření

- vyšetření moče

- vyšetření TK, pulzu

- vyšetření zraku, včetně barvocitu

- vyšetření sluchu

- vyšetření řeči, hlasu

- vyšetření pohybového aparátu

- vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu

- vyšetření krku, lymf. uzlin, št. žlázy

Prohlídka ve 13 letech

- rozsahem odpovídá předchozím prohlídkám -posuzují se otázky vhodné volby povolání

- ev. příprava změněné pracovní schopnosti, provádí se kompletizace dokumentace a nálezů pro jednání komisí Správy sociál. zabezpečení

- zhodnocení psychosociálního vývoje

Ve 13 ti letech při pozitivní rodinné anamneze (viz prohlídka v 5ti letech) je součástí prohlídky vyšetření celkového cholesterolu, triglyceridů a HDL cholesterolu).

Prohlídka v 15 letech

V rozsahu je celkové vyšetření a aktualizace anamnestických údajů.

- anthropometrické měření

- vyšetření moče

- vyšetření TK, pulzu

- vyšetření zraku,

- vyšetření sluchu

- vyšetření řeči, hlasu

- vyšetření dutiny ústní, stavu chrupu závěrečné hodnocení

- posouzení volby povolání včetně tělovýchovného zařazení.

Celkové zhodnocení stavu a vývoje dítěte od narození (- sepsání epikrisy se stanovením nejzávažnějších odchylek a poruch od normy, návrh dalšího řešení léčby včetně prognózy, případně doporučení návrhu na změněnou pracovní schopnost

Prohlídka v 17 letech.

Provádí se v 17 letech před ukončením péče u praktického lékaře pro děti a dorost před převedením do péče praktického lékaře pro dospělé

- doplnění sociální, rodinné a osobní anamnézy pacienta

- anthropometrické měření

- vyšetření moče

- vyšetření TK, pulzu

- vyšetření zraku,

- vyšetření sluchu

- vyšetření řeči, hlasu

- závěrečné zhodnocení stavu jedince včetně zařazení do budoucího pracovního procesu nebo dalšího studia na vysoké škole u chlapců předběžné hodnocení zdravotního stavu vzhledem k vojenské službě

Preventivní prohlídky při nástupu na pracoviště (učiliště, střední odbornou školu) se zvýšeným rizikem se provádí ve spolupráci s příslušným odborným lékařem.

Nedílnou součástí prevence v pediatrii je očkování, které se provádí podle platného očkovacího kalendáře.

Pokud nebylo možno vykonat preventivní prohlídku v dané věkové hranici, vykoná ji lékař v nejbližším možném termínu. Závěrem každé preventivní prohlídky je poučení rodičů.

§ 4 odst. 4

Obsah a četnost preventivních prohlídek v oboru stomatologie

U dětí v prvním roce života mezi 6 -12 měsícem

U dětí a dorostu od 1 roku života do 18 let dvakrát ročně

Preventivní prohlídka obsahuje: založení dokumentace, anamnézu se zvláštním zřetelem na vývoj orofaciální soustavy na věk 3, 6, 12 a 15 let, kdy se i tato anamneza doplňuje. Vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní, anomálií v postavení zubů a čelistí. Součástí stomatologické preventivní prohlídky dětí a dorostu je i prevence onkologická, zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání. Součástí této prohlídky je zároveň i poučení o významu prevence stomatologických onemocnění a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.
U těhotných žen dvakrát v průběhu těhotenství

Preventivní prohlídka těhotných žen obsahuje: vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí stomatologické preventivní prohlídky těhotných je i prevence onkologická, zaměřená na pátrání po přednádorových změnách a nádorových projevech na chrupu parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání. Součástí této preventivní prohlídky je i poučení o významu prevence stomatologických onemocnění těhotné ženy v průběhu těhotenství i u jejího budoucího dítěte a krátká instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní těhotné ženy i jejího budoucího dítěte, včetně poučení o povinnosti budoucí matky zajistit první stomatologickou preventivní prohlídku u svého budoucího dítěte mezi 6 - 12 měsícem jeho věku.

U dospělých jedenkrát ročně

Preventivní prohlídka obsahuje: vyšetření stavu chrupu, parodontu, stavu sliznice a měkkých tkání dutiny ústní. Součástí stomatologické preventivní prohlídky dospělých je i prevence onkologická, zaměřená na pátrání po přednádorových změnách i nádorových projevech na chrupu, parodontu, čelistech i kolemčelistních měkkých tkání. Součástí je i instruktáž o udržování správné hygieny dutiny ústní.

§ 4 odst. 5

Obsah a rozsah preventivních prohlídek v oboru gynekologie a porodnictví

V oboru gynekologie se provádí preventivní prohlídka ( v rozsahu možností v daném věku) u dívek před ukončením povinné školní docházky nebo v 15 letech (dětským gynekologem). Pravidelné preventivní prohlídky v intervalu 1 roku se provádějí od 15 let věku (odborným ženským lékařem). U žen dispenzarizovaných je preventivní prohlídka součástí dispenzámí péče.

Rozsah preventivní prohlídky:

- rodinná, osobní a pracovní anamnéza a aktualizace této anamnézy se zřetelem na známé rizikové faktory

- aspexe kůže

- vyšetření prsů (aspexe a prohmatání prsů a regionálních mízních uzlin)

- vyšetření v zrcadlech, kolposkopické vyšetření (u virgo žen vaginoskopie)

- odběr materiálu z děložního čípku k cytologickému a bakteriologickému vyšetření, ev. i virologickému vyšetření

- palpační bimanuální vyšetření

- vyšetření per rectum

- poučení o významu preventivní protirakovinné prohlídky

- nácvik samovyšetřování prsů

- vyplnění průvodky k cytologickému vyšetření a průvodky k bakteriologickému ev. i virologickému vyšetření.

Příloha č. 3

Dispenzární péče

DISPENZÁRNÍ PÉČE

OnemocněníFrekvence dispenzárních prohlídekSpecializace dispensarizujícího lékařePoznámka
Infekční a parazitární onemocnění
virové hepatitidy všech typů do jednoho roku od začátku onemocnění1 × měsíčněinfekce, gastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, praktický lékař
virové hepatitidy všech typů po jednom roce od začátku onemocnění při přetrvávání zvýšených jaterních testů1 × za 2 měsícedtto
chronické virové hepatitidy B,C,D1× za 2-6 měs.dtto
stavy po jaterním poškození při jiných infekčních onemocněních minimálně 1 rok1× za 2 měs.dtto
asymptomatičtí nosiči HBsAg a anti HCV1× za 6 měs.dtto + praktický lékař
chronická EBV infekce, únavový syndrom1× za 6-12 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie,imunologie, praktický lékař,.
toxoplasmosa v rekonvalescenci po dobu 2 let1× za 3 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie
toxoplasmosa v graviditědle potřeby, minimálně 1× za 2 měs.vnitřní lékařství, gynekologie
toxoplasmosa - vrozená forma, oční forma1× měsíčněinfekce, pediatrie, oftalmologie, vnitřní lékařství
další antropozoonózy v rekonvalescenci po dobu 2 let1× za 3-6 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, ev.- jiný odborník dle postiženého orgánu/systému
malárie a jiné tropické nemoci do 1 roku od začátku onemocnění1× měsíčněinfekce
neuroinfekce - hnisavé meningitidy, paretická onemocnění, polyradikulitidy, těžké serosní meningitidy1× za 3 měs.infekce, neurologiesledovat minimálně 1 rok
Lymská boreliosa1× za 2-3 měs.infekce, vnitřní lékařství, pediatrie, neurologie, dermatologie, revmatologie, praktický lékařpo dobu dvou let od začátku onemocnění
osoby s preexpoziční a postexpoziční imunizací proti lysse2× a 3 měs.infekcepůl roku po ukončení očkování
HIV pozitivní osoby - asymptomatičtí nosiči1× za 6 měs.svobodně zvolený ošetř. lékař, který doporučí dispenzarizaci u specialistykožní projevy-dermatologie
- v stadiu ARC, PGL1× za 2 měs.dtto
- v rozvinutém stadiu AIDSmin.1x měs.dtto
imunodeficientní stavy po inf. nemocech1× za 3 měs.infekce, interna, pediatrie, imunologie
osoby po návratu z epidemiologicky závažných oblastí1× za měsícinfekcepo dobu 6 měsíců
sepse a infekční karditidy po vyléčení 2 roky1× za 3 měs.infekce, interna, kardiologie, pediatrie
při přetrv. vegetacích1× za 12 měs.dtto
aktinomykosa1× za 3 měs.infekce, odb. oš. lékařdle lokalisace, 1 rok po odeznění klin. aktivity
horečnaté stavy nezjištěné etiologie s přetrvávajícími path. labor. projevy1× za 3 měs.infekce, interna, pediatrie, revmatologie5 let
osoby nemocné TBC a jinými mykobakteriosami plicními i mimoplicními - po skončení léčení3× po 2 měs.TRN, odborník dle specializace podle postiženého orgánu/systému
- další 3 roky1× za 6 měs.dtto
osoby se zvýšeným rizikem TBC - osoby v kontaktu s nemocným TBC3× po 6 měs.TRNvyřadit po zániku zdroje
osoby s odléčenou TBC komplikovanou dalším onemocněním1× za 12 měs.TRN
závažné recidivující infekce herpetickými viry1× za 2-12 měs.infekční nemoci, dle postiž. orgánu - dermatovenerologie,gynekologie, neurologie
Pohlavní choroby
syfilis dle stadia1× za 2-12 měs.dermatovenerologie
gonorrhea1× za 3-6 měs.dermatovenerologiepo vyléčení max. 2 roky
recidivující infekce HPV1× za 3-6 měs.dermatovenerologiezejm. v genitální oblasti
Nemoci endokrinní soustavy
struma eufunkční1× za 6-12 měs.endokrinologie, vnitřní lékařství praktický lékař,
struma s mechanickým syndromem1× za 6- 12měs.endokrinologie, ORL, vnitřní lékařství
thyreotoxikoza v remisi1× za 6-12 měsenokrinologie, vnitřní lékařství
specielní formy (oftalmopatie)individuelně.endokrinologie, vnitřní lékařství, oftalmologie
stavy po strumectomii nebo léčbě radiojodem1× za 6-12 měs.endokrinologie, nukleární medicina
hypotyreózy ve stabilizovaném stavu1× za 12 měsendokrinologie, praktický lékař, vnitřní lékařství
stavy po zevním ozáření krku1× za 12 měsendokrinologie,
léčba Amiodaronem a pod. preparáty1× za 6 měs.endokrinologie,
thyreoiditis v remisi1× za 12 měsendokrinologie, vnitřní lékařství
autoimunní thyreoditis1× za 6 měs.endokrinologie,
syndrom resistence na hormony1× za 6-12 měsendokrinologie,
adrenální nedostatečnost , vrozená adrenální hyperplasie (ve stabilizovaném stavu), němé adenomy nadledvinek1× za 6 měs.endokrinologie,
afunkční adenomy hypofysy1× za 6-12 měs.endokrinologie, neurologie,
Nelsonův syndrom, hypopituitarismus, isolované poruchy tvorby hypof. hormonů ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
diabetes insipidus1× za 12 měsendokrinologie,
diencephalický syndrom ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
hypokalcemický syndrom strumiprivní stabilizovaný1× za 3 měs.endokrinologie,
idiopatický1× za 6 měs.endokrinologie,
metabolická osteopatie ve stab. stavu1× za 6 měs.endokrinologie,
syndrom mnohočetné endokrinní neoplasienejm.1× za 6 měs.endokrinologie,
endokrinně podmíněná hypertense1× za 6-12 měs.endokrinologie, interna,
stavy po operacích endokrinních orgánů1× za 6-12 měs.endokrinologie,
Poruchy přeměny látek a imunity
dědičné poruchy metabolismu3 - 6 měs.odborné pracoviště, praktický lékař, vnitřní lékařství
metabolické poruchy3 - 6 měs.odborné pracoviště, vnitřní lékařství
diabetes mellitus II. typu1× za 6 měs.vnitřní lékařství, diabetologie, praktický lékař
nutriční problémydle typu postiženíodborné pracoviště (vnitřní lékařství)
poruchy lipidového metabolismu1× za 6 měs.vnitřní lékařství, pediatrie, kardiologie gastroenterologie,angiologie, praktický lékař,
dna1× za12 měs.vnitřní lékařství, revmatologie, praktický lékař,
imunodeficitní stavy, recidivující infekce1× za 3 měs.imunologie, interna, ORL
Nemoci krve a krvetvorných orgánů
závažné anemie1 × 3-6 měs.hematologie,
hemofilie1 × za 6 měs.dtto
jiné koagulační vady a krvácivé stavy1 × za 6-12 měs.dtto
útlumové stavy1 × za 6 měs.dtto
myelodysplastický syndrom1 × za 2 měs.dtto
uzlinové syndromy1 × za 3-12 měs.dtto
Duševní poruchy v dětském věku
psychózy4-6 × za rokpedopsychiatrie
těžké vývojové poruchy, pervazivní poruchy4-6 × za rokpedopsychiatrie, pediatrie
demence, organický psychosyndrom, mozkové dysfunkce4-6 × za rokpedopsychiatrie, pediatrie, neurologie
poruchy a změny osobnosti4 × za rokpedopsychiatrie
tězké psychosomatické poruchy (mentální anorexie a další)4-6 × za rokpediatrie, pedopsychiatrie
poruchy adaptace a závažné stressové situace4-6 × za rokPLDD, pedopsychiatrie, psychologie
děti psychotických a psychiatricky vedených rodičů4-6 × za rokdtto
děti v těžkých sociokulturních podmínkách (týrané, sexuálně zneužívané)4-6 × za rokdtto
suicidiální chování4-6 × za rokdtto
Duševní poruchy v dospělosti
osoby trpící recidivujícím nebo vleklým průběhem psychóz (včetně závažných hraničních stavů)min. 1× za 3 měs.psychatrie
osoby trpící organickým psychosyndromem (zejména v mladším a středním věku).
osoby po sebevražedném pokusu, provedeném v souvislosti s duševní nemocídttodtto
osoby závislé na alkoholu a jiných drogách ve stadiu léčbou ovlivnitelnémdttodtto
Sexuologie
sexuální delikventi1× za 3-12 měs.sexuologie, psychiatrie
nebezpeční sexuální devianti a transsexuálové po změně pohlavídttosexuologie
Nemoci nervové soustavy
epilepsieindiv.neurologie
kataplexie, narkolepsie u stabilizovaných nemocných1× za 12 měsneurologie
demyelinizační onemocnění1× za 3 měs.neurologieindividuální posouzení
Parkinsonský syndrom1× za 2-3 měs.neurologie, PL
degenerativní onemocnění CNS a periferního neuronu, invalidizující stavy po traumatech CNSindiv.neurologie, neurochirurgie, rehabilitace
stavy po cévních mozkových příhodách do 1roku1× za 3 měs.neurologieev.lékaři dalších odbornosti při výrazném podílu extracerebrálních faktorů na vzniku CMP
po 1roce: TIA a RIND bez prokázaných stenóz1× za 12 měsPL, neurologie,dtto
TIA a RIND s prokázanými stenózami cév1× za 6měs.neurologiedtto
s residuem1× za 6 měs.PL, neurologiedtto
stavy po opakovaných CMP : trvale1× za 3 měs.dtto
stavy po rekonstrukčních či rekanalizačních výkonech na extra či intrakraniálních tepnách1× za 3-6 měsícůneurologie, neurochirurgie
aneurysmata a A-V malformace po operaci: s úplným uzávěrem abnormity1× za 3-6 měs.dttodo 2 let od operace
s neúplným uzávěrem1× za 3 měs.dtto
myasthenia gravis :do 2 let1× za 3 měs.neurologie
po 2 letech remise1× za 6 měs.
chronická zánětlivá demyelinizační polyradikuloneuropatiedttodtto
chronická polyneuropatie1× za 6-12 měs.neurologie, PL., interna ev. další odbornosti dle etiologie
progresivní svalové dystrofie1× za 6 -12 měs.neurologie, rehabilitace, orthopedie
dětská mozková obrna1 × za 2 měs.neurologie, pediatrie, rehabilitace
pozdní následky po poliomyelitidě1× za 12 měs.neurologie, rehabilitace, orthopedie
Nemoci oka a očních adnex
glaukom kompensovaný1× za 2 měs.ofthalmologie
strabismus1× za 6 měs.dttodo 15 let věku
stav po operaci amoce po zhojení1× za 12 měs.oftalmolog
diabetická retinopatie1× za 3 měs.dtto
prostá forma1× za 12oftalmolog
závažné formyměs. 1× za 3-6 měs.oftalmolog
uveitidydle potřebydtto
Nemoci ušní, nosní, krční
chronická rhinopatie1× za 3 měs.ORL
papilomy dých. cest:
-dětská papilomatóza hrtanu
1× za měsícdtto
-papilom hrtanu dospělého, papilom nosní sliznice1× za 3 měs.dtto
chronická laryngitis s pachydermií1× za 3-6 měs.dttokončí, když po 2 letech nejsou známky rekancerózy
poruchy sluchu dětí stabilizované do 15 let1× za 6 měs.ORL, foniatrie
nad 15 let1× za 12 měsdtto
poruchy sluchu dospělí profesionální, jednostranné, progredující, kontroly sluchadelindiv.dtto
dětské otitidy sekretorické, chronické s cholesteatomem1× za 1-3 měs.ORL, PLDD
VVV v ORL oblasti1× za 6 měs.ORL, PLDD, pediatr
benigní nádory dětí1× za 3-6 měs.ORL
Nemoci oběhové soustavy
esenciální hypertenze1× za 3 měs.PL, interna, kardiologie
endokrinně podmíněná hypertenzedttodtto+endokrinologie,
osoby ohrožené vznikem hypertense (RA, rizikové faktory)1× za 6-12 měs.PL, vnitřní lékařství,
ischemická choroba srdeční1× za 2-6 měs.PL, vnitřní lékařství, kardiologie
ischemická choroba srdeční s projevy těžké anginy pectoris, kardiální insufficienceindiv.(1-2_)kardiologie, vnitřní lékařství
stav po infarktu myokardu do 12 měsícůindiv., min.2×kardiologie, vnitřní lékařství
po 12 měsících1× za 3 měs.PL, interna, kardiologie, rehabilitace
závažné arytmie1× za 1-12 měskardiologie, vnitřní lékařství
nositelé kardiovertorů1× za 3 měs.kardiologie
nositelé kardiostimulátorů1× za 6- 12 měs.dtto, vnitřní lékařství
vrozené vady srdečnõÂ a velkých cév1× za 1-12 měs.dtto,
získané chlopenní vadydtto
stavy po operaci srdce, angioplastikách, valvuloplastikáchdttokardiologie, kardiochirurgie
plicní hypertenzedttokardiolog, vnitřní lékařství
kardiomyopathie - nemocnídttodtto
stavy po hlubokých thromboflebitidách1× za 6 měs.PL, angiologie, vnitřní lékařství
thromboembolická nemoc1× za 2-6 měs.kardiologie, vnitřní lékařství, angiologie-
ischemická choroba dolních končetin1× za 12 měsPL, vnitřní lékařství, kardiologie, angiologie, chirurgie
prolaps mitrální chlopně1× za 6 měs.kardiologie, vnitřní lékařství
hyperlipoproteinemiedttoPL,vnitřní lékařství, kardiologie,
Nemoci dýchací soustavy
rhinitis alergica1× za 6- 12měs.PL, pediatrie,ORL, alergologie,
zánětlivá onemocnění průdušek, plic a pohrudnice s komplikovaným a protrahovaným průběhem do 1 roku1× za 4 měsíceTRN, praktický lékařpři stabilizaci po 3 letech vyřadit
dále1× za 12 měs
chronické obstrukční choroby bronchopulmonální: chronická bronchitis, asthma bronchiale, emfyzém plicní, bronchiektazie s poruchou ventilace1× za 12 měsTRN, alergologie, praktický lékař
s poruchou respirace1× za 6 měs.TRN, praktický lékař
sarkoidóza, plicní fibrózy s poruchou funkce, pneumokoniózy, nezhoubné novotvary dých. ústrojí1× za 6-12 měs.TRN
riziko zhoubných nádorů (profesní, kuřácké a j,)1× za 12 měsTRN
stavy po dlouhodobé ventilaci plic pro ARDS1× za 6-12 měs.ARO,TRN
jiná závažná netuberkulózní onemocnění dýchacího ústrojí : recidivující pneumothorax, hemoptyza, vrozené anomalie, brániční parézy1× za 3-12 měs.TRN
Nemoci zažívacího ústrojí
vředová choroba žaludku a duodena1× za 6 měs.PL, gastroenterologie, vnitřní lékařství, chirurgie,
neobjasnění krvácení do trávicí trubice1× za 6 měs.gastroenterologie, chirurgie, vnitřní lékařství
syndrom po resekcích žaludku a jiných operačních výkonech na GIT traktu1× za 12 měsdtto
polypy žaludku,Ménétrierova chorobadttodtto
refluxní ezofagitida, Barretův jícen, achalázie jícnu, stavy po korozivní ezofagitidědttodtto
primární malabsorpční syndromdttogastroenterologie, vnitřní lékařství, pediatrie, chirurgie
idiopatická proctokolitida1× za 6 měsdtto
Crohnova nemoc1× za 12 měsdtto
stavy po akutní pancreatitidě1× za 6 měs.dttodo 2 let po onemocnění
chronická pancreatitisdttoPL, gastroenterologie, vnitřní lékařství
Nemoci močové soustavy
urolithiaza1× za 6-12 měs.PL, urologie, klinická biochemie, vnitřní lékařství
recidivující infekce močových cestdttoPL, urologie, vnitřní lékařství
chronická pylonefritis1× za 6 měsícůPL, urologie, nefrologie, vnitřní lékařství
chronická glomerulonefritisdttodtto
ostatní chronická onemocnění ledvin (diabetická nefropatie, vaskulární, toxické postižení)dttodtto
chronické onemocnění ledvin ve fázi renální insufficience1× za 1-2 měsnefrologie
Nemoci mužských pohlavních orgánů
hypertrofie prostaty od 40 let věku1× za 12 měs.praktický lékař, urolog
Nemoci prsů
mastopatiha cystica fibrosa bez atypií1× za 12 měschirurgie, gynekologie
s atypiemi1× za 3 měs.dtto
Nemoci ženských pohlavních orgánů
ženy v období klimakteria1× za 3 měs.gynekologie
sestupy rodidel a inkontinence1× za 6 měs.gyneokologie
vrozené vývojové vady genitálu a poruchy průchodnosti vejcovodů do 1 roku po operačním řešení1× za 3 měs.gynekologiepouze do 1 roku po operačním řešení
juvenilní recidivující metrorhagie1× za 4 měs.gynekologiedo 18 roku věku
chronické záněty rodidel1× za 12 měs.gynekologie
pac. s perorální či nitroděložní antikoncepcí1× za 3-6 měs.gynekologie
Těhotenství - fyziologické prvních 9 lunárních měsíců1× za 4 týdnygynekologie
10.lunární měsíc1× za 1 týdendtto,zařízení kde bude žena rodit
rizikovéindividuálně
patologickéindividuálně
šestinedělí -gynekologie
Nemoci kůže a podkožního vaziva
atopický ekzém1× za 12 měs.dermatologie, pediatrie
fotodermatózy1× za 12 měs.dermatologie
psoriasa a parapsoriasa1× za 12 měs.dermatologie
Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
dermatomyositisaktivní 1× za 6 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
neaktivní 1× za 12 měs.
febris revmaticaaktivní s karditidou 1× za 1 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
neaktivní 1× za 12 měs.
Reiterův syndrom1× za 12 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
Lymská choroba s chronickými kloubními projevy1× za 12 měs.revmatologie,vnitřní lékařství
Juvenilní chronická arthritisaktivní 1× za 6 měs.revmatologie, pediatrie, vnitřní lékařství
neaktivní 1× za 12 měs.
revmatoidní arthritisseropozitnivní 1× za 12 měs.revmatologie, vnitřní lékařství
seronegativní 1× za 24 měs.
SLEaktivní 1× za 6 měs.revmatologie
neaktivní 1× za 12 měs.
progresivní systémová sklerózadifusní 1× za 12 měs.revmatologie
limitovaná 1× za 12 měs.
nekrotizujicí vaskulitisaktivní 1× za 6 měs.revmatologie
neaktivní 1× za 12 měs.
ankylosující spondylitis1× za 12 měs.revmatologie, ortopedie
vady páteře (vrozené i získané)1 × za 6 měs.ortopedie
vrozená dysplasie kyčelní1 × měs.ortopediev porodnici možná účast pediatra další kontroly za 8 týdnů a za 2 měs., dále v intervalech dle potřeby
vrozené vady nohou (pes equinovarus)1 × měs.ortopediev kojeneckém věku 2 x měs., dále dle potřeby
systémová onemocnění kostí1 × za 3 měs.ortopediepřípadně ve spolupráci s pediatrem
osteochondropatiedttodtto, praktický lékař
stavy po amputaci končetin - do 1 roku1 × za 3 měs.chirurgie, rehabilitace, protetika, pediatrie, ortopedie
po 1 roce1 × za 6 měs.dtto, PL
stavy po komplikovaných úrazech pohybového ústrojí do 1 roku1 × za 3 měs.ortopedie, chirurgie, rehabilitace, protetika, neurologie, neurochirugie
po 1 roce1 × za 6-12 měs.dtto, PL
nádory pohybového ústrojí1 × za 6 měs.ortopedieve spolupráci s onkologem
Neurochirurgie
děti po operacích vrozených vad CNS1 × za 6 měs.neurochirurgie, neurologie2 roky
děti po operacích hydrocefaludttodtto
nemocní po operační léčbě vertebrogenních onemocnění1 × za 6 měs.dtto2 roky
pacienti po operační léčbě epilepsie1 × za 6 měs.neurologie
pacienti po chirurgické léčbě bolesti1× za 12 měs.neurochirurgie
cévní choroby mozku, po operaci1 × za 6 měs.neurochirurgie, neurologie
nemocní s úrazovým postižením periferních nervů1 × za 3 měs.dttodo úpravy stavu
nemocní po operaci funkční neurochirurgie
Choroby z povolání
osoby s hlášenou nemocí z povolání, jiným poškozením zdraví z práce a profesionální otravou1× za 6-36 měsícůodd. nemocí z povolání, vnitřní lékařství, praktický lékař, dorostové lékařství
Onkologie
osoby s familiárním a genetickým výskytem nádorů1× za 3-12 měs.praktický lékař, onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu, či systémunapř. Lynchův sy., Sy. Li- Fraumeni
diagnostikované přednádorové stavy1× za 3-12 měs.odborník příslušný dle postiženého orgánu, onkolog
diagnostikované maligní a potencionálně maligní nádory1× za 3-12 měs.onkolog, odborník příslušný dle postiženého orgánu
Pediatrie
děti chronicky nemocné (závažné organické nebo funkční změny postiženého orgánu či systému s dlouhodobým předpokládaným průběhem)1× za 2-6 měs.pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému
děti s recidivujícím onemocněním (třikrát ročně stejná diagnosa, v mezidobí bez anatomických a funkčních změn postiženého orgánu či systému)dttodtto
děti ohrožené sociálním prostředím, tj. týrané,dttopediatr, PLDD, pedopsychiatr
zanedbávané a zneužívané děti
děti handicapované a těžce zdravotně postižené1× za 2-6 měs.pediatr, PLDD, odborník příslušné specializace dle postiženého orgánu nebo systému
Stomatologie
maxilofaciální chirurgie
orofaciální onkologie po skončení léčbydo 6 měs. 1 × měs.
od 6-12 měs. 1× za 2 měs.
od 13-24 m. 1 × za 3 měs.
od 2-5 let 1 × za 6 měs.
po 5 letech 1 × za rok
vrozené a získané vady obličeje-v 1 roce po operaci1 × za 2-3 m.
onemocnění čelistního kloubu po chir.léčbě-v prvních dvou letech1 × za 3 měs.
po transplantačních výkonechv 1 roce-1 × za 2 měs
v 2 roce-1 × za 3 měs.
enoseální dentální implantologiev 1 roce 1 × za 3 měs.
do 3 let 1 ×
za 6 měs.
Ortodoncie
obličejové rozštěpy2 × ročně
progenie, otevřené skusy, rozsáhlé aplazie zubů1 × ročně
Všeobecná stomatologie (praktický zubní lékař)
vředová choroba2 × ročně
diabetes mellitus2 × ročně
pracovníci rizikových pracovišť (mlýny, pekárny, čokoládovny, galvanizovny, práce s kys.fluorovodíkovou)2 × ročně
Pedostomatologie (dětský a dorostový stomatolog)
krvácivé stavy2 × ročně
VCC (vrozené srdeční vady)2 × ročně
diabetes mellitus2 × ročně
nephropathie2 × ročně
onkologická onemocnění2 × ročně
imunodoficience2 × ročně
dřeňové útlumy a stavy po chemoterapii a radioterapii2 × ročně
polyvalentní alergická onemocnění2 × ročně
hyperthyreoza2 × ročně
kardiomyopathie2 × ročně
HIV pozitivní jedinci2 × ročně
aktivní TBC2 × ročně
infekční hepatitis2 × ročně
positivní australský antigen2 × ročně
vrozené postižení tvrdých zubních tkání (amelogenesis a dentinogenesis imperfecta aj.)2 × ročně
smyslové poruchy (slepota, hluchota, hluchoněmost)2 × ročně
Technika stomatologického ošetření snížena pro2 × ročně
mikrostoma
makroglosii
závažné deformity obličeje
ankylosu temporomandibulárního kloubu
epidemolysis bullosa hereditaria a jiná pochýřnatá
onemocnění
vůlí neovlivnitelné pohyby (chorea minor, extrapyramidální sy aj.)2 × ročně
myopathie2 × ročně
dětská mozková obrna2 × ročně
oligophrenia různé etiologie2 × ročně
m. Down a jiné chromosomální aberace2 × ročně
anxiozní děti zcela neschopné spolupráce2 × ročně
s normálním intelektem2 × ročně

Příloha č. 4

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé, děti a dorost

Obsah:

Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči. Obecné kontraindikace lázeňské péče. Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé.

1. Vysvětlivky, používané zkratky, odkazy v textu.

2. Indikační skupiny:

I Nemoci onkologické
II Nemoci oběhového ústrojí
III Nemoci trávicího ústrojí
IV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
V Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
VI Nemoci nervové
VII Nemoci pohybového ústrojí
VIII Nemoci močového ústrojí
IX Duševní poruchy
X Nemoci kožní
XI Nemoci ženské

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii.

2. Obecná ustanovení.

3. Indikační skupiny:

XXI Nemoci onkologické
XXII Nemoci oběhového ústrojí
XXIII Nemoci trávicího ústrojí
XXXIV Nemoci z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí
XXV Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí
XXVI Nemoci nervové
XXVII Nemoci pohybového ústrojí
XXXVIII Nemoci ledvin a cest močových
XXIX Duševní poruchy
XXX Nemoci kožní
XXXI Nemoci gynekologické

A. Povinná vyšetření pro vystavení návrhu na lázeňskou péči

Druh nemoci podle indikačního seznamu
Nemoci onkologickéOdborná onkologická vyšetření včetně odpovídajících laboratorních vyšetření (povinné ELFO bílkovin, RTG hrudních orgánů, podle povahy onemocnění další potřebná vyšetření). Vyšetření nesmí být starší 2 měsíců.
Nemoci ústrojí oběhovéhoEKG, cholesterol (případně triglyceridy). U hypertenzní choroby též oční pozadí. U obliterujících procesů cévních též funkční zkoušky námahy a zkouška polohové změny barvy na končetinách a oční pozadí. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař).
Diabetes mellitusGlykémie, glykosurie, ketolátky, údaje o léčebných dávkách antidiabetik, cholesterol, popř. triglyceridy, EKG, oční pozadí.
Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojíRozepsaný výdech vitální kapacity, u onemocnění horních cest dýchacích odborné vyšetření otorinolaryngologické, u alergických onemocnění alergologické vyšetření. RTG hrudních orgánů (u dětí individuálně zváží navrhující lékař, u indikací XXV/1,2,3,4,6,7,8 není nezbytný).
Nemoci ústrojí trávicíhoPříslušné RTG nebo endoskopické vyšetření, příp. chemické vyšetření žaludečních Ïts'áv.
Nemoci jater a žlučníkuPříslušná laboratorní vyšetření, popř. RTG žlučníku, sonografie apod.
Nemoci nervovéOdborné neurologické vyšetření včetně výsledků laboratorních a funkčních vyšetření, u radikulárních syndromů též popis RTG snímků příslušné části páteře (anatomický i funkční), u cervikokraniálních a cervikobrachiálních syndromů též EKG.
Nemoci pohybového ústrojíPříslušné odborné vyšetření včetně odpovídajícího laboratorního a funkčního vyšetření včetně popisu RTG snímků ne starších 2 let.
Nemoci ledvin a močových cestPříslušné odborné vyšetření včetně výsledků laboratorních a ostatních vyšetření (vždy kreatinin, sediment močový sedimentace erytrocytů). Dále jsou-li hodnoty urey nebo kreatininu signifikantně zvýšeny, clearence kreatininu, u lithiáz též chemické vyšetření kamenů, pokud jsou dosažitelné. U lithiáz a všech zánětlivých onemocnění též čerstvé mikrobiologické vyšetření moče a citlivost na antibiotika a chemoterapeutika.
Nemoci duševníOdborné psychiatrické vyšetření (s přehledem dosavadního průběhu léčení).
Ostatní nemociPříslušná odborná vyšetření.
PoznámkaU nemocných starších 70 let komplexní interní vyšetření tam, kde lázeňské procedury představují zátěž pro kardiovaskulární systém.

Obecné kontraindikace lázeňské péče

1. Infekční nemoci přenosné na člověka a bacilonosičství zejména břišního tyfu a paratyfu. Je-li některá nemoc, indikovaná pro lázeňskou péči, sdružena s tbc dýchacího ústrojí nebo jinou formou tbc, může být lázeňská péče navržena a povolena jen po řádném ukončení léčby antituberkulotiky.

2. Všechny nemoci v akutním stádiu.

3. Klinické známky oběhového selhání, maligní arytmie.

4. Stavy po hluboké trombóze do 3 měsíců po odeznění nemoci, stavy po povrchové tromboflebitidě do 6 týdnů po odeznění nemoci.

5. Labilní diabetes mellitus (s výjimkou u dětí a dorostu) a dekompensovaný diabetes mellitus.

6. Často se opakující profuzní krvácení všeho druhu.

7. Kachexie všeho druhu.

8. Zhoubné nádory během léčby a po ní s klinicky zjistitelnými známkami pokračování nemoci.

9. Epilepsie s výjimkou případů, u nichž v posledních 3 letech nedošlo k záchvatu a jejichž EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Přetrvávají-li v EEG záznamu patologické změny, pak může být lázeňská péče navržena jen na základě kladného vyjádření neurologa, který má pacienta v dispenzární péči. Pro indikační skupinu XXVI není epilepsie kontraindikací.

10. Aktivní ataky nebo fáze psychóz a duševní poruchy s asociálními projevy nebo sníženou možností komunikace, transitorní stavy zmatenosti.

11. Závislost na alkoholu, závislost na návykových látkách.

12. Nemocní, odkázaní na pomoc druhé osoby při sebeobsluze (s výjimkou nevidomých). Přijetí nemocného (zpravidla s průvodcem) je popř. možné po předchozím dojednání s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.

13. Inkontinence moče a stolice, enuresis nocturna. Neplatí pro indikační skupinu XXVI, XXVIII a indikaci XXIII/2.

14. Kouření u dorostu a u nemocných s indikacemi skupiny II, V a VI.

15. Těhotenství.

16. Nehojící se kožní defekty jakéhokoliv původu. (Netýká se indikací skupiny X).

17. Hypertenze nad 16 kPa diastolického tlaku (-120 mm Hg).

Indikační seznam pro lázeňskou péči o dospělé

1. Vysvětlivky, zkratky a přehled odkazů používaných v textu.

K-komplexní lázeňská péče
P-příspěvková lázeňská péče
N-zdravotní pojišťovna náklady nehradí.
Lázeňská místa, v nichž lze poskytnout komplexní lázeňskou péči jsou vyznačena podtržením.

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře zdravotní pojišťovny.

2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny.

7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

9) Mimo hemofilickou artropatii.

I - Nemoci onkologické

č.indikace dg.INDIKACEdélka oš.dobytyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
I/1Onkologické případy po ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoliv známek recidivy.211)P,KLéčbu lze poskytnout nemocným v klinické remisi. Komplexní láz. péči lze poskytnout na návrh klinického onkologa nebo jiného příslušného odborníka zpravidla 1x do 24 měsíců po ukončení komplexní protinádorové léčby. Opakování léčebného pobytu je možné ve formě příspěvkové láz. péče. U nemocných s M.Hodgkin lze v indikovaných případech poskytnout komplexní láz. péči opakovaně.Recidiva onemocnění, metastázy, nádorová kachexie.Františkovy L.
dle zákl. dg.Karlova Studánka
Karlovy Vary
Luhačovice
Mariánské Lázně

1) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až o 14 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojištovny.

Lázeňská léčba je vhodná především u:M Hodgkin, nehodgkinské lymfomyKarlovy Vary, Luhačovice,
Karlova Studánka,
Nádory varlat,žaludku,kolorektální nádory (anus praeternaturalis není kontraindikací)Karlovy Vary
nádory horních cest dýchacích, hltanu a hrtanuKarlova Studánka, Luhačovice
nádory vnitřních rodidel nádory mammy (láz.léčba je možná i při probíhající dlouhodobé hormonální terapii).Františkovy Lázně
Františkovy Lázně, Karlovy Vary,
Mariánské Lázně
Vhodnost lázeňské léčby je nutno zvážit individuálně u:mozkových a kožních nádorů, nádorů žlučníku a slinivky břišní, sarkomů kostí a měkkých částí, nádorůštítné žlázy, prostaty. Pokud je u nemocného s tímto postižením shledána indikace k lázeňské léčbě, je léčení možné vKarlovy Vary
Mariánské Lázně (nádory prostaty)
U nádorů plic (primární bronchogenní ca) lze doporučit láz. péči zpravidla až po uplynutí 1 roku od skončení komplexní léčby při trvající remisi stejné i u nádorů ledviny (Grawitzův nádor).Luhačovice, Mariánské Lázně, Karlova Studánka
O vhodnosti lázeňské léčby u chronické leukemie rozhoduje vždy hematolog.Karlovy Vary, Mariánské Lázně
Karlovy Vary, Luhačovice, Karlova
Studánka
Indikaci pro lázeňskou léčbu u ostatních méně častých nádorů stanoví klinický onkolog individuálně.

II - Nemoci oběhového ústrojí Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
II/1Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory (dyslipoproteinemie nebo kombinace dalších RF: hypertenze, diabetes mellitus přev. II. typu, obezita, hyperurikemie, genet. zátěž).212)P,KKomplexní láz. péče při prvním pobytu na návrh internisty nebo kardiologa. Při opakovaném pobytu nutno u obézních prokázat redukci hmotnosti.Negativní přístup k léčbě, neschopnost aktivního pohybu.Františkovy L.
dle zákl. dg.Jeseník
Konstantinovy
Lázně
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
Klimkovice
II/2Stav po akutní karditidě do 12 měsíců po vzniku.28KNa návrh internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat.procesu,inf. endokarditida,funkční postižení NYHA III, IV.Běloves
Františkovy L.
101, 109,130, 133,140, 141Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/3Vrozené a získané srdeční vady.28PNa doporučení internisty nebo kardiologa.Aktivita revmat.procesu, inf. endokarditida, funkční postižení NYHA III,IV.Běloves
dle zákl. dg.Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/4Symptomatická ischemická choroba srdeční.28PSíňokomorový blok II. a III. stupně. funkční postižení NYHA IV.Běloves
120, 124, 125Františkovy L.
Jeseník
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/5Stav po infarktu myokardu nejpozději do 4 měsíců po vzniku (pacient po AIM s nekomplikovaným průběhem).283)KNa návrh internisty nebo kardiologa.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Františkovy L.
121, 122Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/6Ischemická choroba srdeční s překonaným infarktem myokardu po 4 měsících od vzniku do 12 měsíců po vzniku.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh internisty nebo kardiologa, nemocným,kteří ze zdravotních důvodů nemohli být léčeni dle II/5.Síňokomorový blok II. a III. stupně, funkční postižení NYHA IV.Běloves
125Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/7Hypertenzní choroba I.-III. stupně dle SZO. Juvenilní hypertenze.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u HCH III.st. komplikované ICHS,CMP, oblit. cév DK II.b st. nebo vaskulární nefrosklerózou na návrh internisty nebo kardiologa.Maligní zvrat, stavy po CMP s výrazným omezením pohyblivosti nebo psychiky, klidové bolesti DK, ischemické ulcerace nebo gangréna,diabet, nefropatie s klin. nebo labor. známkami urémie,funkční postižení NYHA IV.Běloves
110, 111, 112, 113Františkovy
Lázně
Jeseník
Hodonín
Karlova Studánka
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Klimkovice
II/8Onemocnění tepen končetin na podkladě aterosklerotickém nebo zánětlivém ve stádiu I až II b.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty u stádia II b.Závažné projevy celkové aterosklerózy, klidové bolesti, těžké defekty.Běloves
170, 173 179Bělohrad
Františkovy L.
Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Klimkovice
Darkov
II/9Stavy po trombózách a tromboflebitídách s přetrvávajícími následky, nejdříve za 3 měsíce po odeznění akutního stádia, stavy po operaci varixů, chronický lymfatický edém.28POpakovaná plicní embolie, rozsáhlé bércové vředy, elefantiáza, recidivující erysipel.Běloves
180, 183, 187, 189Františkovy L.
Hodonín
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
Klimkovice
II/10Funkční poruchy periferních cév.28P,KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Běloves Bělohrad
dle zákl. dg.Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Luhačovice
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Darkov
Klimkovice
Karlova Studánka
II/11Stavy po operacích srdečních vad vrozených nebo získaných, po revaskularizačních operacích. Stavy po perkutánní transluminální angioplastice.283)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh kardiologa, kardiochirurga nebo internisty do 6 měsíců po operaci.Síňokomorový blok III. stupně, aktivita zánětlivého procesu, infekční endokarditis, embolické komplikace, funkční postižení NYHA IV.Běloves
dle zákl. dg.Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice n.B.
II/12Stavy po rekonstrukčních a revaskularizačních operacích na cévním systému.28P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga angiologa či kardiologa do 6 měsíců od operace.Těžké trofické defekty, embolické komplikace.Běloves
dle zákl. dg.Bělohrad
Františkovy L.
Konstantinovy L.
Libverda
Poděbrady
Teplice
Teplice n.B.
Klimkovice

2) Délka léčebně edukačního pobytu v rámci příspěvkové lázeňské péče může být dle doporučení odborné společnosti zkrácena.

3) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může být ze zdravotních důvodů prodloužena až o 7 dnů.

III - Nemoci ústrojí trávicího

Obecné kontraindikace:

- poruchy průchodnosti GIT a biliárního traktu s projevy stasy nad překážkou

- zevní i vnitřní spontánně vzniklé píštěle v GIT i biliárním traktu

- penetrace peptického vředu a stav po manifestním krvácení vředu do 1 měsíce

- empyém žlučníku a biochemické známky cholestasy

- jaterní nedostatečnost

- mentální anorexie, pokud není v regresi

- stavy vyžadující operace na GIT i bil. traktu, pokud nelze léčbu chápat jako předoperační přípravu

pozn.: Anus praeternaturalis není kontraindikací lázeňské léčby, pouze omezuje provádění léčebných procedur.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
III/1Vleklé funkční žaludeční dyspepsie též na podkladě reflexu z duodena, kardioesofageální irritace a další benigní symptomatická onemocnění jícnu (hiátové hernie, refluxní esofagitis), erosivní gastritis po eradikaci Helicobacter pylori.21PKouření, absus alkoholu, léků.Bílina Karlovy Vary Luhačovice
K20, K21, K22, K29, K30
III/2Vředová nemoc žaludku, duodena, bulbitis s exacerbacemi i v remisi včetně vleklých dyspepsií přetrvávajících po léčbě či remisi.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh gastroenterologa při pravidelných a častých exacerbacích.Kouření, abusus alkoholu. Exacerbace není kontraindikací léčby.Bilina
K25, K26 K27, K28Karlovy Vary
Luhačovice
III/3Stavy po operaci žaludku, duodena a jícnu.213)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga nebo gastroenterologa do 6 měsíců po operaci.Kouření, absus alkoholu, léků, hrubě defektní chrup s nedostatečnou žvýkací schopností.Bílina
dle zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/4Vleklé střevní poruchy s projevy maldigesce či malabsorpce, stavy po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách, dráždivý tračník. Obstipace habituální či druhotně indukovaná.21P,KU obstipace lze lázeňskou léčbu poskytnout pouze na návrh gstroenterologa. Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 27 odst. 5 Zdravotního Ïaŕdu u stavů po těžkých střevních infekcích a vyléčených parazitózách.Absus kodeinu a příbuzných látek.Karlovy Vary
dle zákl. dg.Luhačovice
III/5M. Crohn, proctocolitis idiopatica.213)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh gastroenterologa, jedná-li se o těžÏõs formy onemocnění a diagnóza je jednoznačně potvrzena.Karlovy Vary
K5O, K51
III/6Stavy po resekci tenkého nebo tlustého střeva (netýká se apendektomie).213)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga do 6 měsíců po operaci.Bílina
dle zákl. dg.Karlovy Vary
III/7Chronická onemocnění žlučníku a žluč. traktu s lithiasou i bez ní pokud operace není vhodná. Parazitózy bil. traktu (Clonorchis, Opistorchis ap.) jako součást konzervativní léčby, předoperační příprava. Funkční poruchy žlučového traktu.21P,KOpakování léčby je vhodné k udržení remise, zvláště u osob chirurgicky vysoce rizikových (věk, krvácivé stavy, rozsáhlé nitrobřišní adheze). Komplexní lázeňskou péči lze poskytnout podle § 27 odst. 5 u onemocnění diagnostikovaných jako choroba z povolání.Neodkladná chirurgická léčba. Pokud nejde o rizikové skupiny pak i jasně indikovaná chir. léčba, nemá-li být láz. léčba předoperační přípravou. Substenóza či litiáza žlučovodů bez biochemických známek cholestázy není kontraindikací, léčba je vhodná jako předoperačníBílina
K8O, K81, K82, K83 B66Karlovy Vary
Luhačovice
III/8Stavy po operacích žlučníku a žluč. traktu, po endoskopických a jiných instrumentálních zákrocích pro stenózu a litiázu žlučových cest. Stavy po dissoluci kamenů a extrakorporální litotrypsii.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh chirurga, gastroenterologa nebo internisty do 6 měsíců po dissoluci kamenů, extrakorporální litotrypsii a po operacích a dalších zákrocích, pokud operaci či výkonu předcházel nebo následoval febrilní či ikterický průběh nebo akutní pankreatitis. Opakování (PLP) je vhodné pokud přetrvává dyspepsie, jako prevence novotvorby kamenů při litogenní žluči, kde přetrvává mitigovaný zánět žlučovodů (i subfebrilie), zející papila Vateri či biliodigestivní anastomóza (pneumocholedochus) umožňující refluxAbsus kodeinu a příbuzných látek, obezita při přetrvávající dyspepsii (přejídání, nedodržování životosprávy). Biochemické známky cholestázy.Bílina
dle zákl. dg.Karlovy Vary
Luhačovice
III/9Stavy po akutní hepatitidě jakékoliv etiologie a toxickém jaterním poškození (lékové, profesionální), chronická aktivní hepatitis s přetrváváním infekčních markerů, stav po mononukleóze s jaterním poškozením, vrozené poruchy jaterní funkce a jiné chronické jaterní choroby.213)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 12 měsíců po propuštění z ústavního léčení na návrh infekcionisty nebo hepatologa. Opakování je možné při přetrvávajících biochemických nebo histologických známkách jaterní poruchy.Pokročilá jaterní nedostatečnost, stav po krvácení z jícnových varixů. Absus alkoholu a drogová závislost. Kontraindikací není positivní HBsAg.Karlovy Vary
dle zákl. dg.
III/1OStavy po akutní pankreatitidě nebo po exacerbaci chronické pankreatitidy, prokázaná chronická pankreatitis, stavy po operacích a transplantacích pankreatu.213)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo chirurga do 6 měsíců po akutní příhodě spojené s hospitalizací. Opakování je vhodné u vleklé maldigesce a malabsorpce při zjevné poruše stavu výživy (hubnutí).Choledocholitiáza a jiné poruchy odtoku zluči a pankreat. sekretu do střeva (substenóza pap. Vaterovy) vyžadující chirurgickou léčbu. Abusus alkoholu, drogová závislost, jaterní insuficience.Karlovy Vary
K85, K86Bílina

IV - Nemoci z poruch výměny látkové a žlaz s vnitřní sekrecí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IV/1Diabetes mellitus do 6 měs. od zjištění - edukační program.144)KNavrhuje diabetolog, u diabetu II. typu i internista nebo praktický lékař. Opakování je případně možné ještě lx po dvou letech, u nemocných s předpokladem, že opakovaný pobyt pomůže zlepšit kompenzaci. Edukační program je diferencován pro I. a II. typ diabetu.Neschopnost fyzické zátěže, nespolupracující nemocný, jiné závažné choroby.Karlovy Vary
E1O, E11, E12, E13, E14Luhačovice
Poděbrady
Lipová-Lázně
IV/2Diabetes mellitus s výjimkou indikace zařazené pod IV/1.21PLéčbu lze poskytnout zpravidla po 12 měs. od zjištění dg k úpravě životosprávy, posílení správných návyků, redukci hmotnosti. Navrhuje ošetřující lékař (diabetolog, internista, prakt. lékař).Nespolupracující nemocný, komplikace diabetu.Karlovy Vary Luhačovice Mariánské Lázně Lipová-Lázně
E1O, E11, E12, E13, E14
IV/3Diabetes mellitus s komplikacemi (mikro- a makroangiopatie, neuropatie) Diabetes mellitus s těžkou obtížně ovlivnitelnou obesitou.21K,PNávrh podává diabetolog. Komplexní léčbu lze poskytnout 1x u počínajících komplikací nebo při jejich záchytu.Pokročilé stadium diabet. komplikací.Karlovy Vary
E1O, E11, E12, E13, E14Luhačovice
Lipová -Lázně
IV/4Obesita.21NDoporučenou délku léč. pobytu lze individuálně upravit.Bílina
E65, E66, E68Karlovy Vary
Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/5Hyperlipoproteinemie II - V. typu.21PPřípady mimo indikaci II/1.Bílina
E78Karlovy Vary
Lipová-Lázně
Luhačovice
Mariánské Lázně
IV/6Tyreotoxikóza.21PTěžší poškození kardiovaskulárního ústrojí, maligní struma.Jeseník
EO5Lipová-Lázně
IV/7Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Těžší poškození kardiovaskulárního ústrojí.Jeseník
EO5Lipová-Lázně
IV/8Stavy po operaci benigního adenomu nadledvin a hypofýzy, vyvolávajícího hyperfunkční syndrom.21KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh endokrinologa nebo internisty do 6 měs. po operaci.Jeseník

4) Délka edukačního pobytu může být dle doporučení čs. diabetologické společnosti zkrácena, především u nemocných s diabetem I. typu.

V - Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

U všech onemocnění je kontraindikací lázeňské léčby kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
V/1Stavy po operacích HCD a DCD (netýká se stavů po operacích tonsil, adenoidních vegetací a nosní přepážky).211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh chirurga, odborníka pro ORL nebo TRN do 6 měsíců po operaci.Empyemy, píštěle.Jeseník
dle zákl. dgKarlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/2Hypertrofické nebo atrofické záněty HCD, ozaena v soustavném odborném léčení, chronické sinusitidy a sinobronchitidy soustavně léčené.211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh otorinolaryngologa v případě ozaeny.Hnisavé záněty PND vyžadující chir.léčbu, neléčený rhinosclerom.Jeseník
J31, J32, J35, J37Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/3Poškození laryngu a hlasivek v důsledku hlasového přetížení (učitelé, duchovní apod.).211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh foniatra v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou PN.Jeseník
J37, J38Karlova Studánka
Luhačovice
V/4Alergické rýmy prokázané alergolog. vyšetřením v soustavném léčení.21PHnisavé záněty PND vyžadující chir. léčbu.Jeseník
J30Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/5Stavy po opakovaném nebo komplikovaném zánětu plic.211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN především v návaznosti na hospitalisaci.Jeseník
Karlova Studánka
J12, J13, J14, J15, J16, J17, J18Luhačovice
Mariánské Lázně
V/6Chronická bronchitis v soustavném léčení včetně chronické mukopurulentní bronchitis a bronchiektazií. Onemocnění recidivujícími záněty dolních cest dýchacích a chron. zánětem dýchacího ústrojí z rizika fibrogenního prachu s poruchou plicní funkce211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota VC plic nebo FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty a u bronchiektazií. Pacientům v riziku fibrogenního prachu lze poskytnout komplexní lázeňskou péči dle § 27 odst. 5 Zdrav. řádu u vysoké míry rizika po expozici 5 let, u střední míry rizika po expozici 1O let, u malé míry rizika event. příspěvková péče.Jeseník
J4O, J41, J42, J47Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/7Obstruktivní chronická bronchitis.211)5)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh internisty nebo odborníka pro TRN, pokud hodnota FEV 1 sec byla opakovaně nižší než 60% náležité hodnoty.Jeseník
J43, J44Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/8Astma bronchiale všech stádií i profesionální etiologie.211)5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh alergologa nebo odborníka pro TRN při frekvenci záchvatů prům. alespoň lx měsíčně s poklesem hodnoty FEV1 sec spontánně nebo po bronchokonstrikčním testu pod 60 % náležité hodnoty (spirometrické hodnoty nutno posuzovat ve vztahu ke klinickému stavu).Jeseník
J45Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/9Intersticiální plicní fibrózy jakékoliv etiologie v dlouhodobé péči včetně pneumokonióz všech stádií.283)KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh odborníka pro TRN.U silikotuberkulózy jen u osob vyřazených z dispenzárních skupin aktivní TBC.Jeseník
dle zákl. dg.Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně
V/1ONásledky poškození resp. toxické účinky plynů, dýmů, leptavých par a dráždivých prachů na HCD a DCD.283)KKomplexní lázeňská léčba se poskytuje dle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Jeseník
dle zákl. dg.Karlova Studánka
Luhačovice
Mariánské Lázně

5) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, je základní délka léčebného pobytu 28 dnů.

VI - nemoci nervové

Kontraindikace pro celou indikační skupinu: kouření

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VI/1 G51, G52 G54, G55, G56, G58 G59, G61 G63, G64 G94, G95, G96Chabé obrny mimo poúrazové včetně poinfekčních polyradikuloneuritid, postpoliomyelitický syndrom.216)P, KKomplexní l.l. lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře po odeznění akutního stádia. Opakování KLL, jedenkrát ročně je možné v případech, kdy je ústavní rehabilitační pobyt nezbytný vzhledem ke zhoršení klinického stavu nebo pro zpomalení progrese onemocnění. U nemocných s obrnou lícního nervu lze léčbu poskytnout jako K 1x v případě nedostačující nebo špatně dostupné ambulantní léč. rehabilitace.Dubí
Janské Lázně
Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
VI/2 G59, G6O, G61, G62, G63, G64Polyneuropatie s paretickými projevy.216)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře u chabých obrn s těžším postižením než odpovídá 3. stupni svalového testu.Bílina
Dubí
Jáchymov
Janské Lázně
Mariánské L.
Mšené
Klimkovice
Teplice
Velké Losiny
Vráž
VI/3Kořenové syndromy vertebrogenního původu.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém neurologickém odd., nebo u případů nejevících známky zlepšení po 6 týdnech ambulantní léčby, u nichž byla vyloučena indikace k neurochir. zákroku.Bělohrad
G54, G55Bílina
Dubí
Hodonín
Jáchymov
Janské Lázně
Karviná
Kundratice
Libverda
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
VI/4Zánětlivé nemoci centrálního nervstva /stavy po meningoencefalitidách a myelitidách/ pokud jsou přítomny spasticko- paretické známky.216)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na odeznění akutního stádia, opakovaná komplexní lázeňská léčba je možná pokud je další ústavní rehabilitace nezbytná a povede k zlepšení zdrav. stavu.Janské Lázně
GO4, GO5, GO9Karviná
Mariánské Lázně
Velké Losiny
Vráž
VI/5Hemiparézy a paraparézy cévního původu bez výraznějších psychických změn a se známkami obnovující se funkce.216)P,KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilit. lékaře, a to co nejdříve po odeznění akutního stádia, opakovanou komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout do 24 měs. po vzniku onemocnění pacientům se závažným postižením, u nichž lze od ústavní rehabilitace očekávat další výrazné zlepšení funkce. U každého nemocného je před posláním návrhu nutná konsultace internisty, který se vyjádří o možnosti zatížení léčebnou tělesnou výchovou z hlediska kardiovaskulárního aparátu.Opakování náhlé cévní mozkové příhody více než dvakrát, recidiva hemiparéz od 1 roku od první ataky onemocnění, nebezpečí embolizace, těžké fatické poruchy zejména percepční, kouření, známky kardiální insuficience.Dubí
dle zákl. dg.Janské Lázně
Karviná
Mšené
Velké Losiny
Vráž
VI/6Stavy po poraněních a operacích centrálního a periferního nervstva s poruchami hybnosti, se známkami obnovující se funkce.216)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, neurochirurga, ortopeda nebo rehabilitačního lékaře v návaznosti na ukončení hospitalizace. Opakování komplexní lázeňské péče je možné v případě, že další ústavní rehabilitace je nutná a lze od ní očekávat další zlepšení funkce.Bělohrad7)
dle zákl. dg.Dubí
Janské Lázně
Jáchymov7)
Karviná
Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
VI/7Roztroušená skleróza a jiná demyelinisační onemocnění mimo ataku.211)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh neurologa po první atace onemocnění a zpravidla po 2 letech od ukončení poslední láz.léčby.Výrazná ataxie, pokročilé plegické stavy, ataky opakující se do 1 rokuDubí
G35, G36, G37Vráž
Klimkovice
Mariánské Lázně
VI/8Nervosvalová onemocnění primární, sekundární a degenerativní.216)P,KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa, v návrhu nutno uvést výsledek kardiologického vyšetření. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla lx za 2 roky, v případě operací a úrazů provázených delší imobilitou i častěji.Myastenická onemocnění a paroxysmální svalové obrny. Projevy kardiální insuficience. Stavy provázené poruchami dýchání a nedostatečnou plicní ventilací.Janské Lázně
G11, G12, G13, G24.9 G6O, G7O.9 G71, G72; G73Velké Losiny
Vráž
Klimkovice
Mariánské Lázně
VI/9Syringomyelie s paretickými projevy.21P,KLázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh neurologa. Ve formě komplexní lázeňské léčby lze léčení poskytnout zpravidla lx za 2 roky.Poruchy dýchací a polykacíDubí
G95Vráž
Klimkovice
Mariánské Lázně
VI/10Dětská mozková obrna při možnosti samostatné chůze a bez výrazných psychických změn, za předpokladu udržení pracovní schopnosti nebo soběstačnosti.211)P,KKomplexní láz. léčbu lze poskytnout na návrh neurologa nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 21 let. Pokud je ústavní rehabilitace nezbytná lze komplexní láz. léčbu poskytnout i nemocným starším 21 let, nikoliv častěji než 1x za 2 roky.Dubí
G8O, G81, G82, G83Mariánské Lázně
Vráž
Klimkovice
VI/11Parkinsonova choroba.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout 1x na návrh neurologa.Netýká se parkinsonského syndromu při ateroskleróze.Dubí
G2O, G21Libverda
Klimkovice
Mariánské Lázně
Vráž

6) Je-li lázeňská léčba poskytnuta jako komplexní, může vedoucí lékař lázeňské léčebny dle zdravotního stavu nemocného prodloužit délku léčebného pobytu až na 49 dnů. Další prodloužení je možné se souhlasem revizního lékaře příslušné zdravotní pojišťovny. VI/1

7) Pouze pro stavy po poraněních a operacích periferního nervstva.

VII - Nemoci pohybového ústrojí

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VII/1Revmatoidní artritis st. I.-IV. (včetně juvenilní artritidy).213)5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stádia choroby a funkčním postižením třídy “b“.Vysoká nebo narůstající aktivita, neschopnost samostatného pohybu.Bechyně
M05, M06, M08, M09Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Jáchymov
Kundratice
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Hodonín
VII/2Ankylozující spondylitis (Bechtěrevova choroba).213) 5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa od II. stádia choroby s funkčním postižením třídy “b“ soustavně léčené na revmatologickém nebo rehabilitačním oddělení.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení.Bechyně
M45Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Mšené
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/3Ostatní séronegativní spondartritidy (psoriatická artritis,Reiterův syndrom,enteropatické artritidy) a reaktivní (parainfekční) a druhotné artritidy.213)5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa: a) při postižení páteře II. a vyššího stádia dle klasifikace pro ankylozující spondylitidu b) při chronické artritidě periferních kloubů od II. stádia dle klasifikace pro revmatoidní artritidu.Vysoká nebo narůstající aktivita, těžší viscerální postižení, artritidy specifického původu.Bělohrad
M02, M03 M06, M07Bohdaneč
Darkov
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Lipová-Lázně8)
Mšené
Teplice
Třeboň
Slatinice
Velichovky
Bechyně
VII/4Difuzní onemocnění pojiva s kloubními projevy (systémový lupus erythematosus, sklerodermie, polymyositis a dermatomyositis,Sjögrenův syndrom a ostatní překryvné syndromy).213)KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout v klinické remisi na návrh revmatologa.Vysoká nebo narůstající aktivita, závažné viscerální postižení včetně postižení CNS.Jáchymov Lipová-Lázně8) Teplice Klimkovice
M32, M33, M34, M35
VII/5Artropatie provázející krevní, endokrinní, neurologická a plicní onemocnění (hemofilická artropatie, diabetická artropatie, akromegalie, hypertyreóza, hypotyreóza, hypertrofická pulmonální osteoartropatie, artrózy ze snížené vnímavosti pro bolest apod.).21P,KLéčbu lze poskytnout na návrh revmatologa ve spolupráci s odborníkem přísl. oboru. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze u hemofilické artropatie na doporučení hematologické poradny.Čerstvý hemartros,artritidy specifického původu, maligní proces.Bělohrad9)
M12, M14 M36Darkov9)
Jáchymov
Kundratice9)
Teplice
Třeboň9)
Velichovky9)
Klimkovice
VII/6Metabolická onemocnění s postižením kloubů (dnavá artritis, artikulární chondrokalcinóza, ochronotická artropatie aj.).21P,KLéčbu lze poskytnout výjimečně jako komplexní na návrh revmatologa při polyartikulárních artrotických změnách s dekompenzací.Bechyně
M1O, M11 M14Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Jáchymov
Karlovy Vary
Kundratice
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/7Osteoporóza primární a sekundární (především z inaktivity) zejména se svalovými paravertebrálními spasmy.21P,KLéčbu lze poskytnout na návrh internisty nebo revmatologa. Komplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout pouze podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu u kostních změn, které jsou následkem práce ve stlačeném vzduchu.Akutní zhoršení, stavy po čerstvých kompresivních frakturách obratů a ostatních kostí.Bělohrad
M8O, M81, M82Jáchymov
Teplice
Třeboň
Velichovky
Slatinice
Bechyně
VII/8Bolestivé syndromy šlach, úponů,burz,podkožní tkáně,tuku a kosterních svalů, včetně postižení způsobených prací s vibrujícími nástroji, a nadměrným jednostranným přetížením, mimokloubní revmatismus celkový a lokalisovaný.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Bechyně
dle zákl. dg.Bělohrad
Bludov
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Františkovy L.
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Luhačovice
Mšené
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
Klimkovice
VII/9Koxartróza v soustavném léčení.213)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rahabilitačního lékaře od III. stádia choroby s funkčním postižením třídy “b“, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese a častých bolestivých dekompenzací. U obézních je opakování léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Neschopnost samostatného pohybu, nestabilizovaná osteonekróza.Bechyně
M16Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy
Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/1OGonartróza v soustavném léčení.213)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře od III. stádia choroby, zcela výjimečně od II. stádia v případech rychlé progrese nebo opakované zánětlivé iritace. U obézních je opakování lázeňské léčby možné po prokázaném snížení hmotnosti.Těžké destruktivní změny.Bechyně
M17, M22, M23Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy L.
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/11Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně Heberdenovy polyartrózy s postižením ručních a nožních koubů).21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně na návrh revmatologa, ortopéda nebo rehabilitačního lékaře při rhizartróze, Heberdenových nodozitách, omartróze nebo u generalizované polyartrózy v případech, kdy onemocnění způsobuje opakovanou nebo dlouhodobou pracovní neschopnost.Bechyně
M15, M18, M19Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Františkovy
Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Libverda
Mšené
Ostrožská N. Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
VII/12Vertebrogenní syndrom algický funkčního nebo degenerativního původu, soustavně léčený.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout výjimečně, na návrh rehabilitačního lékaře, pouze u funkční etiologie obtíží, jde-li o edukaci léčebných a režimových opatření s cílem zabránit snížení pracovní schopnosti (soběstačnosti). Opakování komplexní lázeňské péče se nepředpokládá.Kompresivní radikulární syndrom.Bílina
M42, M43, M47, M48, M49, M50, M51, M53, M54Bludov
Bechyně
Bělohrad
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Františkovy
Lázně
Hodonín
Jáchymov
Kundratice
Karviná
Klimkovice
Karlovy Vary
Libverda
Luhačovice
Mariánské Lázně
Mšené
Ostrožská N.Ves
Slatinice
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
VII/13Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřivení do 60o dle Cobba, soustavně léčené.221)5)P,KLéčbu lze poskytnout jako komplexní na návrh ortopeda nebo rehabilitačního lékaře nemocným do 25 let s tíží zakřivení od 20o dle Cobba.Bělohrad
M41Janské Lázně
Karviná
Klimkovice
Mariánské Lázně
Vráž
VII/14Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po ortopedických operacích včetně stavů po operacích meziobratlových plotének a stenóz kanálu páteřního.211)5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, neurochirurga, neurologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po závažných úrazech a operacích s významným omezením hybnosti nebo narušením pohybového stereotypu.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad
dle zákl. dg.Bludov
Bohdaneč
Darkov
Dubí
Hodonín
Jáchymov
Bechyně
Janské Lázně
Karviná
Libverda
Mariánské Lázně
Mšené
Teplice
Toušeň
Třeboň
Velichovky
Vráž
Slatinice
VII/15Stavy po ortopedických operacích s použitím náhrady kloubní.211)5)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh ortopeda, revmatologa nebo rehabilitačního lékaře do 1 roku po operaci.Nezhojené rány. Přijetí nemocného odkázaného na pomoc druhé osoby při sebeobsluze je nutné předem projednat s vedoucím lékařem lázeňské léčebny.Bělohrad
dle zákl. dg.Bechyně
Bohdaneč
Jáchymov
Klimkovice
Janské Lázně
Slatinice
Karviná
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
Mariánské Lázně
VII/16Předoperační příprava před plánovanou náhradou kloubní.2110)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na doporučení specialisty-ortopéda, je-li nezbytně nutná v rámci přípravy k operačnímu výkonu.Bělohrad
dle zákl. dg.Bechyně
Bohdaneč
Jáchymov
Klimkovice
Janské Lázně
Slatinice
Karviná
Teplice
Třeboň
Velichovky
Vráž
Mariánské Lázně

8) Pouze pro psoriatickou artritis a sklerodermii s kožními projevy.

9) Mimo hemofilickou artropatii.

10) Délku léčebného pobytu je možno zkrátit v návaznosti na termín operace.

VIII - nemoci ústrojí močového

Kontraindikace pro celou skupinu VIII: chronická glomerulonefritis se známkami aktivity, stavy spojené s městnáním moči pro překážku v močových cestách.

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
VIII/1Netuberkulózní chronické záněty cest močových, chronická pyelonefritida.213)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty u chronické pyelonefritidy v solitární ledvině, při cystickém onemocnění ledvin nebo pokud hladina kreatininu v séru trvale přesahuje 15Oumol/l.Mariánské Lázně
dle zákl. dg.
VIII/2Nefrolitiáza bez prokazatelného městnání v močových cestách, nefrokalcinóza.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa nebo internisty při nefrolitiáze v solitární ledvině nebo při oboustranné nefrolitiáze, pokud tyto stavy nejsou indikované k operační léčbě, dále u cystinové nefrolitiázy a bilat. nefrokalciózy.Mariánské Lázně
N2O, N21, N22
VIII/3Stavy po operacích ledvin a močových cest včetně operací endovesikálních, stavů po prostatektomii a nefrolitotrypsii /nefrolitolapaxii/.21P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh urologa do 6 měs /alt.12 měs/ od výkonu jako doléčení po ESWL a po operacích s výjimkou stavů po prostatektomii.Mariánské Lázně
dle zákl. dg.
VIII/4Prostatitida, prostatovesikulitida, chronická uretritida.21PMariánské Lázně
N39, N4O, N41, N42
VIII/5Stav po transplantaci ledviny při stabilizované funkci štěpu21KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh nefrologaMariánské Lázně
dle zákl. dg.

IX - Duševní poruchy

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
IX/1Psychózy v stádiu remise.215)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
F2O, F21, F25, F3O, F31, F32, F33, F34Jeseník
IX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy včetně poruch psychosomatických.215)P,KKomplexní lázeňskou léčbu lze poskytnout na návrh psychiatra v přímé návaznosti na léčbu na lůžkovém psychiatrickém odd. nebo v případě ohrožení pracovní schopnosti při trvalé ambulantní léčbě.Veškeré demence a poruchy vědomí. Neschopnost dodržovat léčebný řád.Dubí
F4O, F41, F42, F43, F45, F48, F51, F54, FO6.6, F06.7 FO7.1 FO7.2Jeseník
Libverda
Vráž

X - Nemoci kožní

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
X/1Atopický ekzém.283)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa do 25 let věku a dále, pokud lázeňská léčba bezprostředně navazuje na hospitalizaci, nebo je její alternativou.Jeseník
Lipová-Lázně
L2O
X/2Psoriasis vulgaris.28PLipová-Lázně
L40
X/3Psoriasis generalisata et arthropatica.281)P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa v případě, že lázeňská léčba je alternativnou hospitalizace, bezprostředně navazuje na hospitalizaci nebo ambulantní léčbu pro akutní exacerbaci. U artropatické psoriázy i na návrh revmatologa.Lipová-Lázně
L4O
X/4Acne conglobata et indurata.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout na návrh dermatologa nemocným do 25 letLipová-Lázně
L7O
X/5Chronické dermatózy.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout výjimečně, na návrh dermatologa, v případě, že láz. léčba je pokračováním nebo alternativou hospitalisace.Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/6Toxické kontaktní dermatitidy a ekzém profesionálního původu v soustavném odborném léčení.281)P,KKomplexní lázeňská péče se poskytuje podle § 27 odst. 5 Zdravotního řádu.Lipová-Lázně
dle zákl. dg.
X/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí značné smrštování jizev, do 6 měsíců od zhojení.281)KLéčbu lze poskytnout na návrh chirurga, plastického chirurga nebo rehabilitačního lékaře.Bělohrad
dle zákl. dg.Janské Lázně
Karviná
Lipová-Lázně
Bechyně

XI - Nemoci ženské

č. indikace dg.Indikacedélka léčeb. pobytutyp láz. péčeKomentářKontraindikaceLázeňské místo
1234567
XI/1Sterilita a infertilita (primární a sekundární sterilita na podkladě zánětlivém i funkčním, Abortus habitualis).28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout u žen do 40 let věku celkem 2x.Františkovy
N96, N97Lázně
Klimkovice
U sterility je nutné i vyšetření partnera a jde-li o ženu starší 35 let genetické vyšetření obou partnerů.
XI/2Poruchy ovariální funkce a vývoje dělohy (hypoplasia uteri,oligohypomenorhoe, cyclus anovularius,insufficientia ovarialis,deviatio uteri).28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout celkem 2x.Františkovy
E28, N85, N91Lázně
Klimkovice
XI/3Zánětlivá onemocnění vnitřních rodidel a jejich následky (zánětlivé komplikace po umělém přerušení těhotenství, kolpitis chronica, endocervicitis chronica, endomyometritis chronica, occlusio tubarum, parametritis chronica, adhesiones organorum pelvis minoris).28P,KLázeňskou léčbu je možno poskytnout po akutní excerbaci zánětlivého onemocnění opakovaně, u žen ve fertilním věku jako komplexní.Františkovy
N7O, N71, N72, N73 N76Lázně
Klimkovice
XI/4Stavy po gynekologických operacích a po operacích v oblasti malé pánve.28P,KKomplexní lázeňskou péči lze poskytnout do 12 měs. od operace a to po operacích, které byly komplikované nebo s komplikovaným pooperačním průběhem a dále u žen do 30 let po břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve.Františkovy
dle zákl. dg.Lázně
Klimkovice
XI/5Funkční poruchy (klimakterický syndrom, dyspareunie, algopareunie, frigidita dysmenorhoe, algomenorhoe, pelvipathia spastica).28PFrantiškovy
N94, N95Lázně
Jeseník
Teplice n.B.
Klimkovice

Indikační seznam pro lázeňskou péči o děti a dorost

1. Přehled dětských lázeňských léčeben s určením pro věkovou kategorii:

Bělohradpro děti od 6 let a dorost
Bludovpro děti od 3 let a dorost
Darkovpro děti od 3 do 15 let
Františkovy Lázněpro děti od 6 let a dorost
Janské Lázněpro děti od 2 let a dorost, u indikací skupiny XXV od 3 let a dorost. U indikací skupin XXVI a XXVII je možná léčba dětí od 1 roku po předchozí dohodě s vedoucím lékařem lázeňské léčebny
Jeseníku indikací skupiny XXV a indikace XXX/2 pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 do 6 let je možná pouze v doprovodu rodičů. Indikace skupiny XXIX jsou určeny pouze pro léčbu dorostu
Karlovy Varypro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Kynžvartpro děti od 2 do 15 let
Lipovápro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Luhačoviceu indikací skupiny XXV pro děti od 5 let a dorost, u indikací skupiny XXIV pro děti od 1o let a dorost
Mariánské Lázněu indikací skupiny XXV a indikace XXVII/4 pouze pro dorost, u indikací XXVIII a XXXI pro děti od 6 let a dorost, léčba dětí od 3 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Poděbradypro děti od 3 let a dorost
Teplice n. B.pro děti od 3 let a dorost
Teplicepro děti od 3 let a dorost, léčba dětí od 2 let je možná pouze v doprovodu rodičů
Velké Losinyu indikací skupiny XXV pro děti od 3 do 15 let u indikací skupiny XXVI pro děti od l roku a dorost
Železnicepro děti od 3 let a dorost
Klimkovicepro děti od 3 let a dorost, děti s indikacemi skupiny XXVI je možno v doprovodu rodičů přijímat již od 1 roku věku.

2. Obecná ustanovení

Délka léčebného pobytu dětí a dorostu se řídí zdravotním stavem nemocných a rozhoduje o ní vedoucí lékař lázeňské léčebny. Dorostu lze výjimečně a se souhlasem rodičů poskytnout lázeňskou péči i v léčebnách pro dospělé.

3. Indikační skupiny

XXI. Onkologická onemocnění

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXI/1Onkologická onemocnění do 24 měsíců od ukončení komplexní léčby, bez jakýchkoli známek recidivy a metastáz. Návrh vystavuje klinika dětské onkologie FN Praha 5- Motol a oddělení dětské onkologie FN s poliklinikou v Brně, příp. jiné odborné onkolog. pracoviště.Janské Lázně
dle zákl. dg.

XXII. Nemoci oběhového ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXII: aktivita zánětlivých procesů, bakteriální endokarditis, klidová nebo noční dušnost, známky městnání ve velkém oběhu, bloky III. stupně se stavy bezvědomí v anamnéze. Na návrh odborníka pro preventivní kardiologii je možno na indikaci XXII/IO vysílat děti s rodiči s indikací II/1 do Konstantinových Lázní. Délka pobytu dítěte i dospělého je stejná, tj. 21 dnů.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXII/1Stavy po revmatické horečce od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
IOO,IO1 IO2Teplice n.B.
XXII/2Stavy po akutní kartitidě nerevmatické para či postinfekční od 6 do 12 měsíců po vymizení aktivity.Poděbrady
I4OTeplice n.B.
XXII/3Chronické karditidy.Poděbrady
IO5,IO6, IO7,IO8, IO9,I33, I41,I42Teplice n.B.
XXII/4Vrozené vady a získané vady srdce a velkých cév před operací.Poděbrady
Teplice n.B.
Q20-Q26
XXII/5Stavy po operacích vrozených nebo získaných vad oběhového ústrojí.Poděbrady
dle zákl. dg.Teplice n.B.
XXII/6Systémové revmatické a jiné kolagenní onemocnění s postižením oběhového aparátu i kloubní formy.Poděbrady
IOO,M35Teplice n.B.
XXII/7Neurocirkulační asthenie závažné symptomatologie.Poděbrady
F45Teplice n.B.
XXII/8Juvenilní hypertenze.Poděbrady
I1O,I11, I12,I13Teplice n.B.
Klimkovice
XXII/9Nemoci periferních cév.Poděbrady
I77,I78, I79Klimkovice
Teplice n.B.
XXII/10Léčebně edukační pobyt pacienta s prognosticky závažnými rizikovými faktory.Poděbrady
dle zákl. dg.Teplice n.B

XXIII. Nemoci ústrojí trávicího

Kontraindikace pro celou skupinu XXIII: těžší poruchy výživy, těžká anémie (Hb 100 g/l a méně).

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIII/1Chronické onemocnění žaludku, funkční poruchy žaludku, chronická gastritis a duodenitis erosiva, vředová choroba žaludku a dvanáctníku, stavy po operacích žaludku a dvanáctníku.Karlovy VaryStenózy a penetrace, případy vyžadující reoperaci
dle zákl. dg.
XXIII/2Chronické onemocnění střev, funkční poruchy tenkého a tlustého střeva, chron. enterokolitidy včetně M.Crohn a ostatní primární malabsorpční syndromy, dermatogenní malabsorpční syndromy, polyposis intestini, megacolon vrozené i získané, stavy po operacích na tenkém i tlustém střevě.Karlovy VaryChronická parazitární a bacilární onemocnění střev
dle zákl. dg.
XXIII/3Nemoci jater, stavy po infekční hepatitidě, chron. hepatitidy, cirhózy ve stavu kompenzace, toxická poškození jater, stavy po inf. mononukleóze s jaterní poruchou, stavy po úrazech a operacích jater a jiné hepatopatie.Karlovy VaryPokročilá jaterní nedostatečnost
dle zákl. dg.
XXIII/4Chronické onemocnění žlučníku a žlučových cest, vrozené poruchy tvorby žluči a biliární sekrece, chron. cholecystitidy, biliární dyspepsie, stavy po operacích žlučníku a žluč. cest.Karlovy VaryObstrukce nebo infekce žlučových cest, empyem žlučníku, cholangoitis
dle zákl. dg.
XXIII/5Chronické nemoci pankreatu, stavy po akutní pankreatitis, chron. pankreatitis, pankreatická achylie vrozená i získaná, mukoviscidosa, stavy po operacích a úrazech pankreatu.Karlovy VaryČasté exacerbace pankreatitidy
dle zákl. dg.

XXIV. Nemoci a poruchy výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí

V rámci indikace XXIV/1 je možno přijímat do DL Karlovy Vary děti a mladistvé s čerstvě zjištěným diabetem, zpravidla v doprovodu rodičů, k edukačnímu pobytu v trvání 14 dnů.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIV/1Diabetes mellitus.Karlovy VaryNestabilizovaný diabetes
E1O,E11, E12, E13Luhačovice
XXIV/2Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů.Bludov
E65,E66, E68Karlovy Vary
Luhačovice
Poděbrady
XXIV/3Hyperlipoproteinemie.Karlovy Vary
E78Poděbrady
XXIV/4Tyreotoxikóza.Jeseník
EO5
XXIV/5Stavy po operaci štítné žlázy pro tyreotoxikózu.Jeseník
EO5

XXV. Netuberkulózní nemoci dýchacího ústrojí

Kontraindikace pro celou skupinu XXV. kardiorespirační nedostatečnost, anatomické překážky v dýchacích cestách. Pro léčbu v Janských Lázních jsou bronchiektazie kontraindikací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXV/1Recidivující katary horních cest dýchacích s oslabenou odolností.Bludov
J31,J32, J35,J37, J38,J39Janské Lázně
Jeseník
Kynžvart
Mariánské
Lázně
Luhačovice
Velké Losiny
XXV/2Alergické rýmy prokázané alergologickým vyšetřením.Jeseník
J3OKynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/3Bronchitis recidivans.Janské Lázně
J40,J41, J42Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/4Sinobronchitis.Janské Lázně
J32,J4O, J42Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/5Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 let.Janské Lázně
Jeseník
J12,J13, J14,J15, J16,J17, J18Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/6Bronchitis asthmatica, spastica a obstructiva.Janské Lázně
J44,J45Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/7Asthma bronchiale.Jeseník
J45Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/8Dermorespirační syndrom.Janské Lázně
J42,J44Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/9Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacích a plic.Janské
dle zákl. dg.Lázně,
Jeseník
Kynžvart
Luhačovice,
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/1OIntersticiální plicní fibróza.Jeseník
dle zákl. dg.Kynžvart,
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny
XXV/11Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plic.Janské Lázně
dle zákl. dg.Jeseník
Kynžvart
Luhačovice
Mariánské
Lázně
Velké Losiny

XXVI. Nemoci nervové

Kontraindikace pro celou skupinu XXVI: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné rehabilitací.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVI/1Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny). Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.Janské Lázně
dle zákl. dg.Velké Losiny
Klimkovice
XXVI/2Svalová dystrofie a jiná svalová onemocnění.Janské LázněImobilní pacienti s rychlou progresivitou nemoci
G11-13, G24.9, G71-73Teplice
Velké Losiny
Klimkovice
XXVI/3Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení).Janské LázněMentální retardace znemožňující spolupráci při léč. rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
G8O-83Teplice
Velké Losiny
ÏelezniceZ
Klimkovice
XXVI/4Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliární onemocnění ovlivnitelná léč. rehabilitací, hybné poruchy po cévních příhodách mozkových, hybné poruchy po úrazech mozku, hybné poruchy po operacích benigních nádorů CNS.Janské LázněMentální retardace, znemožňující spolupráci při léčebné rehabilitaci a při uplatňování režimu sanatorní léčby
GO5,GO6, GO8,GO9, G11,G12, G54,G55Teplice
Velké Losiny
ÏelezniceZ
Klimkovice
Pozn.: Přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stádia nebo po operaci.
XXVI/5Kořenové syndromy vertebrogenního původu.Bělohrad
G54,G55Janské Lázně
Teplice
Klimkovice

XXVII. Nemoci pohybového ústrojí

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVII/1Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteře.BělohradVýrazné oběhové poruchy
MO8,MO9Poděbrady
Teplice
Pozn.: přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka.Teplice n.B.
Darkov
XXVII/2Vrozené ortopedické vady pohybového aparátu.Bělohrad
dle zákl. dg.Janské Lázně
Teplice
Darkov
XXVII/3Stavy po úrazech a ortopedických operacích při poruše motorických funkcí do 36 měsíců po úrazu nebo operaci.Bělohrad
dle zákl. dg.Janské Lázně
Poděbrady
Teplice
Darkov
XXVII/4Skoliózy - mobilní ve stálé rehabilitační péči.Bělohrad
M41Darkov
Janské Lázně
Mariánské
Lázně
Teplice
XXVII/5Osteochondrózy ve stádiu reparačním. Morbus Perthes ve stádiu reparačním. Primární a sekundární osteoporóza dětského a dorostového věku.Darkov
M91, M92Teplice
Poděbradyx)
XXVII/6Morbus Scheuermann.Bělohrad
M42Darkov
Teplice
XXVII/7Vleklé osteomyelitidy.DarkovStavy s píštělí
M86Teplice
XXVII/8Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původu.Bělohrad
M5O,M51, M53,M54, M42Bludov
Jánské Lázně
Teplice
Darkov

x) pouze pro primární a sekundární osteoporózu

XXVIII. Memoci ledvin a cest močových

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXVIII/1Recidivující nebo vleklé netuberkulózní záněty ledvin a močových cest na podkladě anatomické nebo funkční léze.BludovZnámky ledvinné nedostatečnosti s kreatininemií nad 150 umol. diastol. hypertenze nad 100 mmHg
N1O,N11, N12,N3O, N31Mar. Lázně
XXVIII/2Urolitiáza - po operaci nebo spontánním odchodu konkrementu - s konkrementem in situ, neoperabilní stavy, - recidivující formy sui generis nebo metabolicky podmíněné.Mar. LázněLokalizace konkrementu s nebezpečím kompletní blokády močových cest
N2O,N21, N22,N23
Pozn.: dle možností sdělit chemické složení konkrementu.
XXVIII/3Stavy po operacích močového ústrojí (mimo urolitiázu - do 12 měsíců po výkonu, - do 3 let po výkonu, pokud jsou komplikovány infekčním zánětem.BludovOperační rána s píštělí vyžadující trvalé chirurgické ošetřování, stavy vyžadující trvalé používání urinalu nebo opakované cévkování
dle zákl. dg.Mar.Lázně
XXVIII/4Vleklá difusní onemocnění ledvinných klubíček (glomerulonefritis, lipoidní nefróza, hereditární nefropatie) pouze v klidovém stádiu bez sklonu ke klinickým recidivám a bez potřeby medikamentózní terapie ve vysokých dávkách.Mar.LázněVysoká a nevyrovnaná aktivita onemocnění, sklon k iontové a vodní disbalanci, FW vyšší než 50 mm/hod. kreatininemie nad 150 umol. diastol.hyperten ze nad 100 mmHg
NO2,NO3 NO4

XXIX - Duševní poruchy

Určeno pouze pro lázeňskou léčbu dorostu

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXIX/1Psychózy ve stádiu remise.JeseníkPoruchy vědomí, neschopnost dodržovat léčebný řád
F2O,F21, F25,E3O, F31,F32, F33,F34
XXIX/2Neurotické poruchy a jiné nepsychotické poruchy.JeseníkPoruchy vědomí neschopnost dodržovat léčebný řád
F4O,F41, F42,F43, F45,F48, F51,F54, FO6.6, FO6.7, FO7.1, FO7.2

XXX. Nemoci kožní

Kontraindikace pro celou skupinu XXX. mikrobiální ekzém.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXX/1Psoriasis - chronické a recidivující formy.Darkov
L4OKynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/2Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigo.DarkovImpetiginizace mikrobiální ekzémy
L2O, L23Jeseník
Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/3Indurativní a konglobující formy akne.Darkov
Lipová-Lázně
L7O
XXX/4Sklerodermie.DarkovMaligní a progredující formy
L94Lipová-Lázně
XXX/5Ichtyózy.Darkov
L85Kynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/6Chronické dermatózy.Darkov
dle zákl. dgKynžvart
Teplice n.B.
Lipová-Lázně
XXX/7Stavy po popáleninách a po rekonstrukčních výkonech, kde hrozí smršťování jizev.Bělohrad
dle zákl. dg.Janské Lázně
Lipová-Lázně
Železnice

XXXI. Nemoci gynekologické

Kontraindikace pro celou skupinu XXXI.: appendicitis chronica.

ČísloIndikaceMístoKontraindikace
XXXI/1Zánětlivá onemocnění zevních a vnitřních rodidel.Frant. Lázně
N7O,N71 N72,N73, N74,N75, N76,N77Klimkovice
Mariánské Lázně
XXXI/2Hypoplazie vnitřních rodidel a retrodeviace dělohy.Frant. Lázně
N85Klimkovice
XXXI/3Primární dysmenorea, primární amenorea s nadměrným růstem nebo při zavedení umělého cyklu k zástavě růstu, sekundární amenorea u mentálních anorexií po velkém zhubnutí,hypoestrinní hypooligo-menorea.Frant. Lázně
N91,N92, N93,N94Klimkovice
XXXI/4Stavy po léčených juvenilních metroragiích hypohormonálních nebo zánětlivých.Frant. LázněHyperestrogenní stavy.
N92Klimkovice
XXXI/5Sekundární poruchy cyklu po infekčních chorobách s postižením rodidel.Frant. Lázně
dle zákl. dg.)Klimkovice
XXXI/6Stavy po operacích vnitřních rodidel a po jiných břišních operacích se vztahem ke krajině malé pánve, zejména po appendectomii do 12 měsíců od operace.Frant. Lázně
dle zákl. dg.Klimkovice
Karlovy Varyx)
Mariánské Lázně

x) Pouze pro stavy po nekomplikovaných břišních operacích, návrhy se zasílají prostřednictvím léčebny ve Františkových Lázních.

Příloha č. 5

Indikační seznam pro léčbu v dětských odborných léčebnách

Přehled dětských odborných léčeben s určením věkové kagegorie

Dětská Hamzova léčebna Luže Košumberkděti a dorost do 18 let
Dětská odborná léčebna Město Albrechtice2 - 15 let
Dětská odborná léčebna Boskovice1 - 7 let
Dětská odborná léčebna Dvůr Králové n.L.4,5 - 10 let
Dětská odborná léčebna Machnín3 - 9 let
Dětská odborná léčebna Cvikov1 - 15 let
Dětská odborná léčebna Chocerady3 - 14 let
Dětská odborná léčebna Metylovice3 - 15 let
Dětská odborná léčebna Ostrov u Macochy6 - 15 let
Dětská odborná léčebna Počátky3 - 15 let
Dětská odborná léčebna Říčany3 - 18 let
Dětská odborná léčebna Zlaté Hory3 - 14 let
Dětská odborná léčebna Bukovany3 - 15 let

Indikační seznam pro léčbu v dětských odborných léčebnách

DiagnosaIndikaceLéčebna
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
E44, E45 E46, E66Obezita spojená s dalšími rizikovými faktory a obezita u spolupracujících pacientů, asthenie a anorexieLuže - Košumberk
Pozn. E66 pouze Metylovice KI: diabetes mellitus
VI. nemoci nervové soustavy
KI pro celou skupinu: vážnější psychické poruchy, kožní defekty, stavy neovlivnitelné léčebnou péčí v ozdravovně, mentální retardace znemožňující péči
dle zákl. dg.Syndrom periferního motorického neuronu jakékoliv etiologie (chabé obrny)Luže - Košumberk
M. Albrechtice
G71Svalová dystrofie a jiná svalová onemocněníLuže - Košumberk
M. Albrechtice
G80Dětská mozková obrna a příbuzné stavy (mozečkové syndromy a hybné poruchy v rámci malých mozkových postižení)Boskovice
Luže - Košumberk
M. Albrechtice
dle zákl. dg.Jiné hybné poruchy centrálního původu: hybné poruchy po zánětech mozku a míchy, degenerativní a heredofamiliální onemocnění ovlivnitelná léč. rehabil. hybné poruchy po cévních příhodách mozkových po úrazech a operacích CNS.Boskovice
Luže - Košumberk
MěstoAlbrechtice
Pozn. přednostně se přijímají pacienti přímo z nemocničního lůžka po odeznění akutního stadia nebo po operaci.
M51,M52,Kořenové syndromy vertebrogenního původuLuže - Košumberk
M53Epileptické syndromy ve stádiu kompenzace záchvatů.M- Albrechtice
VII. Nemoci oka a očních adnex
H50StrabismusDvůr Král.n.L.
Machnín
H51Konvergence, nedostatečná a nadměrnáDvůr Král. n. L.
H52Poruchy rekfrakce a komodaceDvůr Král. n. L.
H53Amblyopie Poruchy binokulárního viděníDvůr Král. n. L.
H54SlabozrakostDvůr Král. n. L.
X. Nemoci dýchací soustavy
KI pro celou skupinu: kardiorespirační nedostatečnost Anatomické překážky v dýchacích cestách
J31Recidivující katary horních cest dýchacích
J35s oslabením odolnostiCvikov
Bukovany
J37Chocerady
J39Luže-Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Počátky
Říčany
Zlaté Hory
J30Alergické rýmy prokázané alergologickýmCvikov
vyšetřenímBukovany
Chocerady
Metylovice
PollinosisOstrov u Macohy
Počátky
Říčany
Zlaté hory
J41Bronchitis recidivansCvikov
Bukovany
J42Chocerady
Luže-Košumberk
Metylovice
Ostrov u Macochy
Počátky
Říčany
Zlaté Hory
J32SinobronchitisCvikov
J40Metylovice
J41Ostrov u Macochy
J42Říčany
Zlaté Hory
J11Rekonvalescence po zánětu plic opakovaném v průběhu posledních 2 letCvikov
J12Luže - Košumberk
Bukovany
J10Metylovice
J47Počátky
Říčany
Zlaté Hory
J45Astma bronchialeCvikov
Chocerady
Metylovice
Ostrov u Macochy
Počátky
Ř íčany
Zlaté Hory
J44Bronchitis asthmatica, spastica a obstructivaZlaté Hory,
J45Cvikov
Chocerady
Metylovice
Ostrov u Macochy
Ř íčany
Zlaté Hory
J98Dermorespirační syndromCvikov
Chocerady
Luže-Košumberk
Metylovice
Počátky
Říčany
Zlaté Hory
Stavy po operacích horních a dolních cest dýchacíchOstrov u Macochy
Cvikov,
Počátky
Zlaté Hory
Metylovice
J84Intersticiální plicní fibrozaCvikov
E84MukoviscidózaChocerady
Metylovice
Zlaté Hory
Počátky
dle zákl. dg-Stavy po operacích malformací hrudníku se sníženou funkcí plicCvikov,
Zlaté Hory
J47BronchiektazieZlaté Hory
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva
KI pro celou skupinu: mikrobiální ekzém
L40Psoriasis - chronické a recidivující formyLuže-Košumberk
Bukovany
L20,23Chronické a recidivující ekzémy, včetně atopického, chronické prurigoLuže-Košumberk
Bukovany
L70Indurativní a konglobující formy akneLuže-Košumberk
L85IchtyózyLuže-Košumberk
Bukovany
Q80
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
MO8,M09Juvenilní chronická artritis a jiná chronická onemocnění kloubů a páteřeLuže-Košumberk
M12,M13M. Albrechtice
M16,M17
M19,M36
Q65-68Vrozené a získané ortopedické vady pohybového aparátuBoskovice
Q71-74Luže-Košumberk
Q76-79M. Albrechtice
M20-25
S00-99Stavy po úrazech a ortopedických operacích, k rehabilitaci nebo ke zhotovení protetické pomůcky, rehabilitační příprava před plánovanými operacemiBoskovice
T00-14Luže-Košumberk
dle zákl. dg.
Město Albrechtice
M40-41Skoliozy, kyfoskoliozy, kyfozy, hyperiordozy, vadné držení tělaLuže-Košumberk
Metylovice
M. Albrechtice
M87,M89Parthesova choroba - všechna stadiaLuže-Košumberk
M91-93OsteochondropatieM. Albrechtice
M42-43Morbus Scheuermann, dorzopatieLuže-Košumberk
M. Albrechtice
M86Vleklé osteomyelitidyLuže-Košumberk
M. Albrechtice
M45, M48Vertebrogenní syndrom algický funkčního či degenerativního původuLuže-Košumberk
M53-4
723,724,
732M. Albrechtice
M35,M62Entezopatie, synovitidy, syndrom hypermobilityLuže-Košumberk
M65,M67
M70-71
M75-79
T20-25Stavy po popálenináchLuže-Košumberk
T29-32

Poznámky pod čarou

1) § 13 odst. 3 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.

2) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

3) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví České republiky č. 527/1991 Sb.

4) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 19/1988 Sb., o postupu při úmrtí a o pohřebnictví.

5) § 11, 12, 13 a 14 směrnic Ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věst. MZ, ve znění směrnic č. 17/1970 Věst. MZ ČSR, reg. částka 2/1968 Sb. a částka 20/1970 Sb.

6) § 13 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

7) § 53 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví.

8) Směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 10/1986 Věst. MZ ČSR o náplních činnosti středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků (registrovány v částce 21/1986 Sb.).

9) § 10 odst. 1 zákona ČNR č. 550/1991 Sb.

10) § 39 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

11) Např. vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., ve znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 204/1988 Sb.

12) § 23 odst. 3 a 4 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

13) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 463/1990 Sb., o poskytování lázeňské péče ve státních léčebných lázních.

14) § 77 zákona č. 20/1966 Sb., ve znění zákona ČNR č. 548/1991 Sb.

15) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky.
Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva financí, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky č. 427/1992 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami.

16) Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě.

17) § 10 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.

18) § 73b zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.

19) § 73b a 93a zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních.

20) § 8 zákona ČNR č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních.

Přesunout nahoru