Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 212/1992 Sb.Zákon o soustavě daní

Částka 42/1992
Platnost od 22.05.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.2004 (353/2003 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

212

ZÁKON

ze dne 15. dubna 1992

o soustavě daní

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

(1) Soustavu daní v České a Slovenské Federativní Republice tvoří

1. Daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu.

2. Daně spotřební, a to

a) daň z uhlovodíkových paliv a maziv,

b) daň z lihu a destilátů,

c) daň z piva,

d) daň z vína,

e) daň z tabáku a tabákových výrobků.

3. Daně z příjmů:

a) daň z příjmů fyzických osob,

b) daň z příjmů právnických osob.

4. Daň z nemovitostí.

5. Daň silniční.

6. Daň z dědictví a darování.

7. Daň z převodu nemovitostí.

8. Daně k ochraně životního prostředí.

(2) Jiné daně než ty, které jsou vedeny v odstavci 1, nelze stanovit.

§ 2

(1) Zákon Federálního shromáždění upravuje daň z přidané hodnoty včetně daně při dovozu, daně spotřební a daně z příjmů.

(2) U daní z příjmů upravuje zákon Federálního shromáždění okruh poplatníků, předmět daně a základ daně a výchozí daňovou sazbu včetně rozsahu možných odchylek v konstrukci těchto daní v obou republikách.

(3) U daní spotřebních upravuje zákon Federálního shromáždění i rozsah případných možných odchylek v sazbě těchto daní.

§ 3

(1) Poplatníci se sídlem či bydlištěm v zahraničí mají v České a Slovenské Federativní Republice jednotné daňové povinnosti. Úprava způsobu vyloučení dvojího vnitrostátního a mezinárodního zdanění je jednotná.

(2) Nemovitosti podléhají zdanění v té republice, ve které leží.

§ 4

(1) Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok; odchylky může stanovit příslušný zákon.

(2) Daň nelze vyměřit ani vymáhat po uplynutí tří let od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.

(3) Je-li v této lhůtě proveden úkon k vyměření nebo vymáhání daně, běží lhůta pro vyměření nebo vymáhání znovu od konce kalendářního roku, ve kterém byl poplatník nebo plátce, popřípadě dlužník o tomto úkonu zpraven; vyměřit a vymáhat daň lze však nejpozději do deseti let počítaných od konce kalendářního roku, v němž byl poplatník nebo plátce povinen podat přiznání nebo hlášení, popřípadě dlužník srazit daň nebo zálohu na tuto daň.

(4) Jsou-li ve státě, ve kterém má poplatník sídlo nebo bydliště, stanoveny k vyměření nebo vymáhání daně lhůty delší, než jsou lhůty uvedené v odstavcích 2 a 3, platí pro něho lhůty stanovené v tomto státě.


§ 5

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1.ledna 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru