Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 211/1992 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Částka 42/1992
Platnost od 22.05.1992
Účinnost od 01.01.1993
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

211

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 15. dubna 1992,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění ústavních zákonů č. 57/1969 Sb., č. 125/1970 Sb., č. 43/1971 Sb., č. 50/1975 Sb., č. 161/1989 Sb., č. 182/1989 Sb., č. 46/1990 Sb., č. 100/1990 Sb., č. 101/1990 Sb., č. 158/1990 Sb., č. 159/1990 Sb., č. 294/1990 Sb., č. 295/1990 Sb., č. 556/1990 Sb., č. 23/1991 Sb., č. 91/1991 Sb. a č. 327/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V článku 12 odst. 2 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která zní:

"c) daň z přidané hodnoty,

d) spotřební daně,".

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena e) a f).

2. V článku 12 odst. 4 se za slova "s výjimkou" vkládají slova "věcí uvedených v odstavci 5 a s výjimkou".

3. V článku 12 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

"(5) Orgánům celní správy přísluší správa, výkon a kontrola

a) daní uvedených v odstavci 2 písm. c) a d) vybíraných při dovozu,

b) poplatků spojených s dovozem nebo vývozem,

c) silniční daně u plátců této daně se sídlem nebo bydlištěm v zahraničí.".

4. Článek 13 odst. 2 zní:

"(2) V oblasti celnictví patří do působnosti České a Slovenské Federativní Republiky celní politika, celní zákonodárství, včetně vydávání prováděcích předpisů, stanovení celních tarifů a netarifních opatření, celní statistika a výkon státní správy ve výše uvedených oblastech.".


Čl. II

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru