Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 20/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Částka 4/1992
Platnost od 16.01.1992
Účinnost od 16.01.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

20

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 4. prosince 1991,

kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

Vláda České republiky nařizuje podle § 20 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (dále jen "zákon"):


§ 1

Pro případ, kdy nelze prokázat odnětí živého a mrtvého inventáře, jakož i zásob, nebo jejich vnesení do zemědělského družstva v období od 25. února 1948 do 1. ledna 1990 nebo nelze-li určit jejich současnou hodnotu, se náhrady za tyto věci stanoví podle normativů stanovených na jeden hektar zemědělské nebo lesní půdy.

§ 2

Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a) normativem na jeden hektar zemědělské půdy množství živého inventáře vyjádřené ve velkých dobytčích jednotkách, množství zásob krmiv, steliv, osiv, sadby, sádí a statkových hnojiv v cenách zachycených v účetnictví a množství mrtvého inventáře v jeho zůstatkových cenách,

b) velkou dobytčí jednotkou jednotka stanovená pro přepočet jednotlivých druhů hospodářských zvířat na sčítatelný základ,

c) živým a mrtvým inventářem skot, koně, prasata, ovce, drůbež, ryby a včely, stroje, nářadí, dopravní prostředky a zařízení používaná v zemědělské nebo lesní výrobě,

d) statkovými hnojivy chlévská mrva a komposty,

e) plněním jiným druhem náhrady náhrada ve službách pro zajištění provozu zemědělské nebo lesní výroby nebo podíl na jmění povinné osoby,3) popřípadě náhrada v jiné formě.

§ 3

(1) Normativu živého inventáře na jeden hektar zemědělské půdy odpovídá

a) jedna velká dobytčí jednotka: přepočet jednotlivých druhů a kategorií živého inventáře na velkou dobytčí jednotku je uveden v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení,

b) plnění jiným druhem náhrady: náhrada se stanoví ve velké dobytčí jednotce určené druhy zvířat podle struktury stáda osoby povinné a přepočtené cenami ke dni účinnosti zákona.

(2) Normativ mrtvého inventáře na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje podle vzorce. Vzorec a postup při výpočtu podle vzorce jsou uvedeny v příloze č. 2, která je součástí tohoto nařízení.

(3) Normativ krmiv a steliv na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje ve výši 8500 Kčs.

(4) Normativ osiv, sadby a sádí na jeden hektar neoseté nebo neosázené zemědělské půdy se stanovuje ve výši 1700 Kčs.

(5) Normativ statkových hnojiv na jeden hektar zemědělské půdy se stanovuje ve výši 10 tun.

§ 3a

(1) Normativ živého a mrtvého inventáře na jeden hektar lesní půdy se stanovuje ve výši 850 Kčs. Hodnota náhrady se vypočte, nestanoví-li toto nařízení jinak, podle vzorce uvedeného v příloze č. 3, která je součástí tohoto nařízení.

(2) Normativ sazenic a osiva lesních dřevin na jeden hektar lesní půdy se stanovuje ve výši 125 Kčs.

§ 4

(1) Normativ živého inventáře na jeden hektar zemědělské nebo lesní půdy se nevztahuje na náhradu za tažná zvířata a včelstva. Nárok na tuto náhradu doloží oprávněná osoba písemnou výpovědí nejméně dvou svědků, které nejsou osobami blízkými.4)

(2) Náhrada za tažného koně se stanovuje v hodnotě 40 000 Kčs, za tažného vola 15 000 Kčs, za včelstvo včetně úlu 1350 Kčs.

(3) Uplatňuje-li oprávněná osoba nárok na vrácení rybníka s chovem ryb, součástí náhrady je i násada ryb odpovídající přírodnímu stanovišti a množství ryb osazovanému osobou povinnou. Oprávněná osoba je povinna prokázat způsobem uvedeným v odstavci 1, že rybník v době jeho odnětí byl osazen rybami.

§ 5

(1) Od náhrady za živý inventář se odečtou záhumenková zvířata ponechaná ve vlastnictví oprávněné osoby v době vnesení živého inventáře do zemědělského družstva. Odpočet provede povinná osoba za použití všech prostředků, jimiž lze zjistit skutečný stav věcí a které jsou v souladu s právními předpisy.

(2) Od náhrady za živý a mrtvý inventář se odečte náhrada poskytnutá za tyto věci jinou povinnou osobou. Je-li více osob povinných k poskytnutí náhrady za mrtvý inventář, pak povinná osoba, která není uživatelem vnesené nebo odňaté části zemědělské půdy, oznámí povinné osobě, která je nebo byla uživatelem této půdy, výši poskytnuté náhrady.

(3) Od náhrady poskytnuté za krmiva a steliva se odečte částka 8500 Kčs za jednu velkou dobytčí jednotku záhumenkových zvířat ponechaných ve vlastnictví oprávněné osoby v době vnesení živého inventáře do zemědělského družstva.

§ 6

(1) Při uzavření dohody5) mezi oprávněnou a povinnou osobou o náhradě ve službách poskytovaných za živý a mrtvý inventář a zásoby nelze započítat práce a služby, které měla povinná osoba vykonat při nakládání s nemovitostí s péčí řádného hospodáře.

(2) Nedojde-li k dohodě mezi povinnou a oprávněnou osobou o plnění podle normativu živého inventáře, bude uplatněný nárok ve velkých dobytčích jednotkách určen v poměru 70 % velkých dobytčích jednotek skotu a 30 % velkých dobytčích jednotek ostatních zvířat, z toho

a) u skotu: dojnice ve stáří do pěti let zabřezlá nebo zabřeznutí schopná, odstavené tele, mladá chovná jalovice, skot ve výkrmu,

b) u prasat: podíl všech kategorií prasat chovaných povinnou osobou; při vydání prasnice nebude tato starší třetího oprasení a bude zapuštěna,

c) u drůbeže a ovcí: započtou se do velké dobytčí jednotky.

(3) Nedojde-li k dohodě mezi povinnou a oprávněnou osobou o plnění podle normativu mrtvého inventáře nebo je-li více povinných osob a nedojde mezi nimi k dohodě o podílu plnění na celkovém nároku osoby oprávněné, postupuje se takto:

a) pokud původní vlastník nebo osoba oprávněná prokáže odnětí traktoru nebo traktoru a samovazu, určuje se podíl na celkovém nároku vypočteném podle vzorce ve výši 25 %;

b) pokud původní vlastník nebo osoba oprávněná prokáže odnětí mlátičky, určuje se podíl na celkovém nároku vypočteném podle vzorce ve výši 10 %.


§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb.

Přepočet druhů a kategorií hospodářských zvířat na velkou dobytčí jednotku

Druh a kategorieVelká dobytčí jednotka
Kráva1,00
Plemenný býk1,00
Tele0,22
Skot chovný do 1 roku0,47
Skot 1 až 2 roky0,70
Skot nad 2 roky1,00
Jalovice vysokobřezí1,00
Skot ve výkrmu0,65
Prasnice, kanec0,30
Sele0,02
Mladé chovné prase, prase na výkrm0,12
Drůbež celkem0,0025
Ovce celkem0,10
Kůň do 3 let0,75

Vzorec pro výpočet:

Cn = Mo . (AO . ha + Al . ha2)

Ve vzorci:

Cn = celkový nárok na náhradu za mrtvý inventář, vypočtený s přesností na celé Kčs bez zaokrouhlování

Mo = majetek organizace v mrtvém inventáři, vypočtený na 1 ha na celé tisíce Kčs bez zaokrouhlování

AO, Al = koeficienty - viz tabulka

ha = počet hektarů žadatele

TABULKA:

Počet hektarůkoeficienty
naddoAOAl
200
25-466,66233,33
535316,6676,66
35603420-12
60803900-20
801203100-10
12019000

Příloha č. 2 k nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb.

Postup při výpočtu a vysvětlení pojmů:

1. Celkový nárok na náhradu za mrtvý inventář (Cn) se vztahuje k celkové výměře půdy, kterou původní vlastník obhospodařoval ke dni odnětí nebo vnesení do zemědělského družstva. Celkový nárok zjištěný podle vzorce se použije při plnění nároku povinnou osobou ve věcech. Při jiném druhu plnění se celkový nárok v Kčs přepočte koeficientem 1,7.

2. Majetek organizace v mrtvém inventáři v tisících Kčs na 1 ha (Mo) se zjistí z údajů účetnictví k 31. 12. 1989, ze zůstatku účtu základních prostředků (účet 010) sníženého o

a) oprávky k základním prostředkům (účet 030),

b) zůstatkovou cenu budov, staveb, trvalých porostů,

c) zůstatkovou cenu mrtvého inventáře sloužícího k jiné (nezemědělské) hospodářské činnosti, pokud podle stavu k 31. 12. 1989 hrubá produkce jiné (nezemědělské) hospodářské činnosti převyšuje 20 % hrubé zemědělské produkce organizace.

Pro vymezení uvedených skupin základních prostředků jsou rozhodné předpisy o jednotném třídění základních prostředků.

3. Je-li hodnota Mo zjištěná podle bodu 2 vyšší než 12 tis. Kčs na jeden hektar, použije se částka 12 tis. Kčs jako maximální.

4. Jinou (nezemědělskou) hospodářskou činností se rozumí

a) u zemědělských družstev zpracování zemědělských a lesních surovin a výroba potravinářských výrobků z nich, výkon činností a výroba výrobků sloužících potřebám zemědělské a potravinářské výroby, poskytování prací a služeb pro občany, prodej vlastního vyrobeného zboží, jakož i jiná činnost, pokud není provozována na úkor racionálního využívání půdního fondu a vlastní zemědělské výroby,

b) u státních statků nezemědělská činnost uvedená v zakládacích listinách státních statků v rámci předmětu jejich činnosti, popřípadě nezemědělská činnost vykonávaná mimo vymezený předmět jejich činnosti.

5. Stav hrubé zemědělské produkce k 31. 12. 1989 se zjistí v účetnictví organizace z obratů syntetických účtů 500, 510, 539, 550, 560 a 561, resp. z jejich analytické evidence, při zjednodušeném způsobu účtování z analytické evidence k účtu 795. Hrubá zemědělská produkce za rok 1989 je vykázána v účetním výkaze Úč 4A-02, řádek 81 a 82.

6. Stav hrubé produkce jiné (nezemědělské) činnosti k 31. 12. 1989 se zjistí v účetnictví organizace z obratů syntetických účtů 521 až 529, 530 až 539, 543 až 545, 550 až 559, resp. z jejich analytické evidence, při zjednodušeném způsobu účtování z analytické evidence k účtu 795. Stav hrubé produkce jiné (nezemědělské) činnosti za rok 1989 je vykázán v účetním výkaze Úč 4A-02, řádek 83.

7. Zůstatková cena mrtvého inventáře sloužícího k jiné (nezemědělské) činnosti se zjistí z vnitropodnikové evidence k účtům 010 a 030, členění podle vnitropodnikových útvarů - středisek, nebo druhů činností - výkonů.

8. Organizace, u které došlo po 1. lednu 1990 k organizačním změnám, zjišťuje majetek organizace v mrtvém inventáři v tisících Kčs na 1 ha (Mo) ze zahajovací rozvahy organizace.

Příloha č. 3 k nařízení vlády ČR č. 20/1992 Sb.

Vzorec pro výpočet:

Cn = 850 × ha × k

Ve vzorci:

Cn = celkový nárok žadatele v Kčs

ha = počet hektarů lesní půdy žadatele

k = koeficient - viz tabulka

počet hektarů
oddok
5,001,00
5,0125,000,85
25,0150,000,50
50,01250,000,40
250,010,30

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 23/1964 Sb., kterou se provádí zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí.

2) § 20 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku.

3) § 5 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb.

4) § 116 občanského zákoníku.

5) § 20 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb.

Přesunout nahoru