Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 193/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 13.05.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

193

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. marca 1992

o Štátnom fonde zdravia

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

§ 1

Základné ustanovenie

(1) Zriaďuje sa Štátny fond zdravia1) (ďalej len "fond") ako účelový fond, v ktorom sa sústreďujú finančné prostriedky (ďalej len "prostriedky") určené na podporu rozvoja zdravotníctva a na zvýšenie úrovne zdravotníckej starostlivosti.

(2) Fond je právnická osoba.

§ 2

Správa fondu

(1) Správu fondu vykonáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo").

(2) Poradným orgánom ministra zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len "minister") pre tvorbu a používanie prostriedkov fondu je ním zriadená Rada fondu (ďalej len "rada").

(3) Členov rady vymenúva najmä z radov odborníkov z oblasti zdravotníctva a finančnej správy a odvoláva minister. Do rady deleguje osobitne svojich zástupcov Slovenská lekárska komora, po jednom zástupcovi ostatné zdravotnícke komory.

(4) Činnosť fondu podrobnejšie upravuje štatút fondu.1)

§ 3

Tvorba fondu

Fond sa tvorí z týchto zdrojov:

a) dary a iné príspevky od tuzemských a zahraničných právnických a fyzických osôb,

b) výťažky z verejných zbierok a lotérií,

c) výnosy z prostriedkov fondu,

d) výnosy z pokút za porušovanie právnych predpisov na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových,2)

e) penále za neoprávnené použitie alebo zadržanie finančných prostriedkov poskytnutých z fondu,3)

f) dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky,4)

g) iné zdroje, ak to ustanovujú osobitné predpisy.

§ 4

Použitie prostriedkov fondu

(1) Prostriedky fondu možno použiť na

a) príspevky na financovanie vybraných zdravotníckych programov a prednostného rozvoja vybraných odborov zdravotníckej starostlivosti a prevencie,

b) príspevky na financovanie výstavby vybraných investičných akcií a nákupu zdravotníckej techniky,

c) príspevky na činnosti súvisiace s ochranou a rozvojom prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd,

d) príspevky na propagáciu vybraných problémov ochrany zdravia a zdravotníckej starostlivosti.

(2) Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. a) sa môžu použiť len na účel podľa vôle darcu.

(3) O použití prostriedkov fondu rozhoduje minister po prerokovaní návrhov v rade. Na toto rozhodovanie sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

(4) Na poskytnutie prostriedkov z fondu nie je právny nárok.

(5) Prostriedky fondu možno použiť len na účel, na ktorý boli poskytnuté. Nepoužité prostriedky je žiadateľ povinný vrátiť.

(6) Žiadateľ, ktorý neoprávnene použil alebo zadržal prostriedky fondu v rozpore s určenými podmienkami, je povinný ich v rovnakej výške vrátiť a súčasne zaplatiť penále podľa osobitného predpisu.3)

(7) Prostriedky fondu sa vedú na osobitnom korunovom účte alebo devízovom účte5) v peňažnom ústave.

(8) Zostatok prostriedkov na účte fondu po finančnom zúčtovaní vzťahov k štátnemu rozpočtu Slovenskej republiky sa prevádza do nasledujúceho rozpočtového roka.


Čl. II

Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva, sa mení takto:

v § 72c ods. 4 sa slová "štátneho rozpočtu Slovenskej republiky" nahrádzajú slovami "Štátneho fondu zdravia".


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky.

2) § 72 ods. 2 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov.

3) § 16 ods. 1 zákona SNR č. 592/1990 Zb.

4) § 7 ods. 2 písm. d) zákona SNR č. 592/1990 Zb.

5) Devízový zákon č. 528/1990 Zb.

Přesunout nahoru