Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 192/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 01.06.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. marca 1992

o registrácii cirkví a náboženských spoločností

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Orgánom, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa osobitného zákona,1) je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

§ 2

Cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať návrh na registráciu,2) ak preukážu, že sa k nim hlási

najmenej dvadsať tisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

§ 3

Vznik cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich zánik písomne oznámi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo o zrušení registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Slovenskému štatistickému úradu.3)


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 23 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.

2) § 11 zákona č. 308/1991 Zb.

3) § 19 zákona č. 308/1991 Zb.

Přesunout nahoru