Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 190/1992 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Částka 40/1992
Platnost od 13.05.1992
Účinnost od 13.05.1992
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

190

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 26. marca 1992

o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len "štátny príspevok") politickým stranám a politickým hnutiam (ďalej len "strany a hnutia") podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady.1)

§ 2

(1) Strany a hnutia majú nárok na štátny príspevok za podmienok ustanovených týmto zákonom.

(2) Štátny príspevok patrí stranám a hnutiam, ktoré vzhľadom na výsledky volieb do Slovenskej národnej rady získali nárok na úhradu volebných nákladov, a to vo výške zodpovedajúcej tejto úhrade.2)

(3) Nárok na štátny príspevok vzniká za celý mesiac, v ktorom sa konali voľby. Tento nárok zaniká uplynutím mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom sa konali voľby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(4) Štátny príspevok sa vypláca stranám a hnutiam na základe ich písomnej žiadosti, a to v ročných splátkach, najneskôr do konca februára príslušného roka.

(5) V roku konania volieb do Slovenskej národnej rady sa stranám a hnutiam vypláca zodpovedajúca časť štátneho príspevku do dvoch mesiacov po oznámení výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady na základe ich písomnej žiadosti.

(6) Ak dôjde k ukončeniu činnosti Slovenskej národnej rady pred uplynutím jej volebného obdobia, poskytne sa stranám a hnutiam štátny príspevok vo výške úmernej skutočnej dĺžke volebného obdobia.

(7) Strany a hnutia strácajú nárok na štátny príspevok, ak vo dvoch po sebe idúcich voľbách do Slovenskej národnej rady nezískali žiadny poslanecký mandát v Slovenskej národnej rade.

(8) Za každý celý mesiac pozastavenia činnosti strán a hnutí3) sa štátny príspevok patriaci stranám a hnutiam podľa odsekov 1 až 6 znižuje o jednu dvanástinu. Po dobu pozastavenia ich činnosti sa štátny príspevok stranám a hnutiam nevypláca. Ak strany a hnutia boli zrušené rozhodnutím súdu o ich rozpustení,4) ako aj po dobu pozastavenia ich činnosti, sú povinné vrátiť do štátneho rozpočtu Slovenskej republiky zopovedajúcu časť naposledy vyplatenej splátky štátneho príspevku. Ak k pozastaveniu činnosti strany a hnutia došlo v dôsledku nesprávneho rozhodnutia súdu, ktoré sa zrušilo, štátny príspevok sa doplatí.

(9) Ak dôjde v priebehu volebného obdobia k rozdeleniu strán a hnutí, vyplatí sa časť štátneho príspevku pripadajúca rozdeleným stranám a hnutiam v nasledujúcich ročných splátkach tohto volebného obdobia podľa podmienok dohodnutých týmito stranami a hnutiami, inak rovným dielom.

(10) Stranám a hnutiam, ktoré kandidovali v rámci volebnej koalície, sa príslušná časť štátneho príspevku vypláca podľa podmienok dohodnutých stranami a hnutiami, inak rovným dielom.

§ 3

Strany a hnutia sú povinné zahrnúť ročné zúčtovanie štátneho príspevku do výročnej finančnej správy.5)


§ 4

Prechodné a záverečné ustanovenie

Štátny príspevok na prvých päť mesiacov roku 1992 sa poskytuje v úmernej výške podľa výsledkov volieb do Slovenskej národnej rady v roku 1990.6) § 5 Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 20 ods. 8 zákona č. 424/1991 Zb. o združovaní v politických stranách a v politických hnutiach.

2) § 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení zákona SNR č. 104/1992 Zb.

3) § 14 zákona č. 424/1991 Zb.

4) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 424/1991 Zb.

5) § 18 zákona č. 424/1991 Zb.

6) § 53 ods. 3 zákona SNR č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady.

Přesunout nahoru