Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 171/1992 Sb.Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Částka 37/1992
Platnost od 16.04.1992
Účinnost od 16.04.1992
Zrušeno k 01.06.1999 (82/1999 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

171

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České republiky

ze dne 26. února 1992,

kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod

Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 2 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon):


§ 1

(1) Při povolování vypouštění odpadních vod, zvláštních vod nebo stanovení podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových, postupuje vodohospodářský orgán podle ukazatelů přípustného stupně znečištění vod (dále jen "ukazatele") I až III uvedených v příloze tohoto nařízení tak, aby vypouštěnými vodami byly povrchové vody znečištěny co nejméně.

(2) Povolí-li vodohospodářský orgán s ohledem na důležitý zájem společnosti výjimečně vypouštění odpadních, popřípadě zvláštních vod do vod podzemních, musí být vypouštěné vody tak vyčištěny, popřípadě upraveny, aby nezhoršily ani neohrozily jakost vod podzemních.

§ 2

(1) Ukazatele I jsou pro vodohospodářské orgány při povolování vypouštění odpadních nebo zvláštních vod a stanovování podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových (dále jen "rozhodování o vypouštění vod") závazné. Vztahují se na koncentraci látek ve vypouštěných vodách, neovlivněných chladícími nebo jinými vodami. Pokud ukazatel, charakteristický pro konkrétní druh vypouštěných vod, není uveden v seznamu ukazatelů I, stanoví jej vodohospodářský orgán.

(2) Ukazatele I stanoví nejvyšší přípustnou míru znečištění ve vypouštěných vodách. Vodohospodářské orgány mohou s ohledem na místní vodohospodářské podmínky a zájmy ochrany vod stanovit hodnoty přísnější. Při rozhodování jsou povinny zohlednit i případný vliv chladících nebo jiných vod.

(3) Vypouštění vod nad rámec ukazatelů I může vodohospodářský orgán povolit na nezbytně nutnou, předem stanovenou dobu, při uvádění čistírny odpadních vod do provozu, haváriích zařízení nebo nezbytných rekonstrukcích, popřípadě v jiných výjimečných případech; o povolení rozhoduje na základě technicky zdůvodněné žádosti toho, kdo vypouští vody do vod povrchových (dále jen "znečišťovatel").

(4) Vypouštění vod nad rámec ukazatelů I může vodohospodářský orgán povolit i v případech, kdy odpadní nebo zvláštní vody budou do povrchových vod vypouštěny řízeným způsobem, při současném stanovení dalších podmínek.

(5) Vodohospodářský orgán může u odpadních vod z jednotlivých dílčích výrob požadovat jejich zneškodňování odděleně od ostatních odpadních vod.

§ 3

Při rozhodování o vypouštění vod je vodohospodářský orgán povinen přihlížet i k ukazatelům II a III; jejich závaznost stanovuje postupně podle zájmů ochrany vod a místních vodohospodářských podmínek. Ukazatele III vyjadřují znečištění povrchových vod při 355denním průtoku, popřípadě při minimálním zaručeném průtoku vody v nich a po smíšení s odpadními nebo zvláštními vodami.

§ 4

(1) Množství odpadních a zvláštních vod a jejich znečištění je znečišťovatel povinen sledovat podle příslušných technických norem,1) pokud vodohospodářský orgán nestanoví jinak.

(2) Pokud pro způsob stanovení některého ukazatele není vydána technická norma, stanoví způsob provádění rozboru vodohospodářský orgán po projednání s ústředním vodohospodářským orgánem České republiky.

§ 5

(1) Hodnoty ukazatelů, stanovené vodohospodářským orgánem při rozhodování o vypouštění vod podle § 2 a 3, jsou dodrženy, pokud nejsou rozborem směsného vzorku vypouštěných vod, získaného během osmi hodin sléváním stejných objemů vypouštěných vod odebíraných v intervalu nejdéle jedné hodiny, popřípadě automatickým odběrným zařízením, zjištěny hodnoty vyšší. Časové rozmezí kontrolního sledování určí vodohospodářský orgán s přihlédnutím k režimu vypouštění vod ze zdroje znečištění.

(2) V případě, že ze zdroje znečištění jsou vody vypouštěny nárazově, stanoví podmínky pro kontrolu dodržování hodnot ukazatelů vodohospodářský orgán individuálně podle místních podmínek.

(3) Pro posuzování dodržování stanovených hodnot ukazatelů jsou směrodatné pouze výsledky rozborů provedených laboratoří, jejíž kvalita práce je podrobena soustavné vnější kontrole.

§ 6

(1) Pokud znečišťovatel v době nabytí účinnosti tohoto nařízení vypouští splaškové a městské odpadní vody do povrchových vod ze zdroje znečištění do 5000 ekvivalentních obyvatel nad rámec požadavků stanovených vodohospodářským orgánem podle dosud platných předpisů, může mu na jeho žádost vodohospodářský orgán vydat nové povolení k vypouštění vod podle § 8 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách (dále jen "vodní zákon"), a to nejvýše do úrovně znečištění vod vypouštěných v období posledních 12 měsíců před nabytím účinnosti tohoto nařízení. Vodohospodářský orgán současně stanoví i časové období, během něhož musí být ve vypouštěných vodách dosaženo hodnot ukazatelů I, popřípadě i hodnot stanovených podle ukazatelů II a III, přičemž může stanovit povinnosti, popřípadě podmínky k postupnému dosahování požadované úrovně vypouštěného znečištění. Časové období stanovené vodohospodářským orgánem nesmí být u zdrojů znečištění nad 2000 ekvivalentních obyvatel delší než do 31. prosince 2005.

(2) Postup podle odstavce 1 je v uvedených případech splněním požadavku § 23 odst. 1 vodního zákona do doby zajištění zneškodňování vypouštěných vod způsobem odpovídajícím současnému stavu technického pokroku.

§ 7

Tímto nařízením nejsou dotčeny předpisy o náhradě škody způsobené vypouštěním odpadních nebo zvláštních vod.


§ 8

Zrušuje se nařízení vlády České socialistické republiky č. 25/1975 Sb., jímž se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod.

§ 9

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Pithart v. r.


Příloha k nařízení vlády ČR č. 171/1992 Sb.

Ukazatele I

1. Splaškové a městské odpadní vody

Velikost zdroje znečištěníUkazatel
Počet ekvivalentních obyvatel1) (EO) (kg BSK5 na přítoku za den)BSK52) (mg/l)CHSK-Cr (mg/l)NL3) (mg/l)N-NH+4(mg/l)P celk. (mg/l)
do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005
do 50 EO (do 3 kg BSK5)
do 500 EO (do 30 kg BSK5)
od 500 do 5000 EO (od 30 do 300 kg BSK5)50401701354535-20--
do 25 000 EO (do 1500 kg BSK5)453515012035302515-5
do 100 000 EO (do 6000 kg BSK5)35301251053025151053
nad 100 000 EO (nad 6000 kg BSK5)302511090252010531,5

Poznámky:

1) ekvivalentní obyvatel (EO) - specifické znečištění v BSK5 produkované jedním obyvatelem za 1 den (60 g BSK5 na 1 obyvatele za 1 den)

2) s potlačením nitrifikace

3) NL - nerozpuštěné látky

4) hodnota ukazatele zatím není stanovena

Ukazatele I (pokračování)

2. Průmyslové odpadní vody a zvláštní vody

Následně uváděné položky postihují zatím pouze některé výroby a základní ukazatele. Při stanovení dalších ukazatelů se vychází zejména z druhu zpracovávaných surovin, technologie výroby, způsobu hospodaření s vodou a používaných čistírenských metod.

2.1Těžba a zpracování rud a kameniva
2.1.1Uranové rudy do 31. 12. 2004od 1. 1. 2005
pH 6,5 - 9,06,5- 9,0
NL1)mg/l3025
radiumBq/l0,50,3
uranmg/l0,30,2
2.1.2Ostatní rudy
pH 6-96-9
CHSK-Crmg/l10080
NLmg/l8060
železomg/l5,04,0
zinekmg/l2,01,6
olovomg/l0,50,4
měďmg/l1,00,8
arsenmg/l0,50,4
2.1.3Těžba a zpracování kameniva
NLmg/l5040
NEL2)mg/l52
2.2Těžba a zpracování uhlí
2.2.1Těžba uhlí a briketárny
pH 6-96-9
NLmg/l10080
CHSK-Crmg/l150120
2.2.2Tepelné zpracování uhlí
pH 6-96-9
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l1000800
fenolymg/l5,04,0
N-NH+4mg/l200150
kyanidy celk.mg/l1,00,8
2.3 Teplárny a elektrárny
2.3.1Úprava vody
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l5040
železomg/l54
hydrazinmg/l54
2.4Hutní výroba
2.4.1Výroba a zpracování železa
pH 6,5 - 96,5 - 9
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l5040
železomg/l108
NELmg/l32
2.4.2Barevná metalurgie
pHmg/l6,5 - 96,5 - 9
NLmg/l5040
měďmg/l1,00,8
zinekmg/l2,01,6
niklmg/l1,00,8
hliníkmg/l3,02,5
vanadmg/l2,01,6
olovomg/l0,50,4
chrom celk.mg/l1,00,8
cínmg/l2,01,6
rtuťmg/l0,20,1
2.5 Strojírenská a elektrotechnická výroba
2.5.1Strojní obrábění
pH 6,5- 9,56,5 - 9,5
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l1000500
NELmg/l105
N-NO-2mg/l52,5
2.5.2Povrchová úprava kovů
pH 6,5 - 9,56,5 - 9,5
NLmg/l3025
CHSK-Crmg/l300250
fluoridymg/l2015
N-NO-2mg/l52,5
sulfidymg/l1,00,5
arsenmg/l0,50,25
hliníkmg/l3,02,0
stříbromg/l1,00,5
baryummg/l3,02,0
kadmiummg/l0,50,25
kobaltmg/l1,00,5
N-NH+4mg/l10050
fosfor celk.mg/l52
těkavé chlorované uhlovodíky3)mg/l1,00,5
kyanidy tox.mg/l0,20,1
kyanidy celk.mg/l1,00,5
aktivní chlormg/l0,50,25
chrom celk.mg/l1,00,5
chrom CrVImg/l0,20,1
měďmg/l1,00,5
molybdenmg/l2,01,0
rtuťmg/l0,20,1
niklmg/l1,00,5
olovomg/l0,50,25
zinekmg/l2,01,0
NELmg/l105
2.6Chemický průmysl
2.6.1Rafinerie ropy a petrochemie
pH 6-96-9
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l250150
BSK54)mg/l5030
NELmg/l2015
fenolymg/l0,50,4
2.6.2Distribuční sklady ropných látek
pH 6-96-9
NLmg/l10050
NELmg/l2515
CHSK-Crmg/l250150
2.6.3Výroba celulozy
BSK5mg/l10050
NLmg/l10050
CHSK-Crmg/l500250
2.6.4Výroba papíru
NLmg/l6040
BSK5mg/l5040
CHSK-Crmg/l250200
2.6.5Ostatní chemické výroby
NLmg/l5040
BSK5mg/l5040
CHSK-Crmg/l400300
2.7Spotřební průmysl
2.7.1Textilní průmysl
NLmg/l5040
CHSK-Crmg/l300240
BSK5mg/l5040
aktivní chlormg/l0,50,4
NELmg/l108
2.7.2Sklárny
NLmg/l3025
CHSK-Crmg/l150120
fluoridymg/l3025
olovomg/l1,51,2
arsenmg/l1,00,8
baryummg/l54
2.7.3Keramický průmysl
NLmg/l5040
2.7.4Koželužny
BSK5mg/l5040
CHSK-Crmg/l300250
chrom celk.mg/l21
sulfidymg/l21
2.8Potravinářský průmysl
2.8.1Mlékárny
CHSK-Crmg/l200160
BSK5mg/l5040
2.8.2Pivovary
CHSK-Crmg/l200160
BSK5mg/l5040
2.8.3Zpracování masa
CHSK-Crmg/l250200
BSK5mg/l5040
EL5)mg/l105
2.8.4Lihovary a drožďárny
CHSK-Crmg/l250200
BSK5mg/l5040
2.8.5Škrobárny
CHSK-Crmg/l250200
BSK5mg/l5040

Poznámky:

1) Nerozpuštěné látky (NL).

2) Nepolární extrahovatelné látky (NEL).

3) Zejména trichloreten, tetrachloreten, tetrachlormetan, 1,1,1 - trichloretan.

4) U všech výrob se rozumí BSK5 s potlačením nitrifikace.

5) Extrahovatelné látky (EL) - zejména tuky.

Ukazatele II

1. biologický stav vod vyjádřený indexem saprobity (podle Pantle - Bucka) menším než 2,2 u vodárenských toků a menším než 3,2 u ostatních povrchových vod;1)

2. normální život ryb pstruhovitých ve vodárenských tocích a kaprovitých v ostatních povrchových vodách;

3. stav bez pachu u vod vodárenských toků a nádrží a slabě cizorodý u ostatních vod;

4. stav, při němž barevné změny nejsou patrné u vod vodárenských toků ve vrstvě do 20 cm, u ostatních povrchových vod do 10 cm;

5. teplota do 20 °C u vodárenských toků a do 26 °C u ostatních povrchových vod;

6. neporušená samočistící schopnost povrchových vod;

7. stav povrchových vod, při němž nedochází k nadměrnému vývoji nežádoucích organismů (např. vodní květ), ani ke vzniku kalových lavic nebo pokrytí vodní hladiny pěnou, tuky a oleji nebo jinými látkami;

8. stav povrchových vod, při němž nedochází k porušování hygienických požadavků na ochranu zdraví před ionizujícím zářením;2)

9. stav povrchových vod, při němž nedochází v důsledku škodlivého působení látek ke snížení produktivity vodního ekosystému, ani k závažnému zúžení druhového spektra vodních organismů nebo překročení pro ně nejvýše přípustných hodnot dávky nebo objemové aktivity radionuklidů.

1) Vyhláška MLVH ČSR č. 28/1975 Sb., kterou se určují vodárenské toky a jejich povodí a stanoví seznam vodohospodářsky významných vodních toků.

2) Vyhláška MZdr ČSR č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením.

Ukazatele III
(ukazatele množství látek v povrchových vodách)

Ukazatelsymboljednotkahodnoty pro vodárenské toky1)hodnoty pro ostatní povrchové vody1)
12345
1.Rozpuštěný kyslíkO2mg/lmin. 6min. 4
2.Biochemická spotřeba kyslíkuBSK5mg/l48
3.Chemická spotřeba kyslíku manganistanemCHSK-Mnmg/l820
4.Chemická spotřeba kyslíku dichromanemCHSK-Crmg/l2050
5.Sulfan a sulfidyS2-mg/lPMC2)0,02
6.Reakce vodypH 6,0 - 8,56,0 - 9,0
7.Rozpuštěné látkyRLmg/l5001 000
8.Veškeré železoFemg/l0,52,0
9.Veškerý manganMnmg/l0,20,5
10.Amoniakální dusíkN-NH+4mg/l0,52,5
11.Volný amoniakNH3mg/lPMC0,5
12.Dusitanový dusíkN-NO-2mg/l0,020,05
13.Dusičnanový dusíkN-NO-3mg/l3,411
14.Organický dusíkN-org.mg/l1,53,0
15.Veškerý fosforPmg/l0,150,4
16.ChloridyCl-mg/l150350
17.SíranySO2-4mg/l200300
18.VápníkCamg/l200300
19.HořčíkMgmg/l100200
20.FluoridyF-mg/l1,01,5
21.Fenoly těkající s vodní parouFN 1mg/l0,020,1
22.Tenzidy aniontovéPAL-Amg/l0,21,0
23.Nepolární extrahovatelné látkyNELmg/l0,050,2
24.Veškeré kyanidyCN-mg/lPMC0,2
25.Aktivní chlorCl2mg/lPMC0,05
26.Extrahovatelný organicky vázaný chlorEOClmg/l0,010,025
27.BorBmg/l0,30,5
28.RtuťHgmg/l0,00050,001
29.KadmiumCdmg/l0,0050,015
30.OlovoPbmg/l0,050,1
31.ArsenAsmg/l0,050,1
32.MěďCumg/l0,050,1
33.Veškerý chromCrmg/l0,10,3
34.Chrom (VI)CrVImg/l0,020,05
35.KobaltComg/l0,050,1
36.NiklNimg/l0,050,15
37.ZinekZnmg/l0,050,2
38.VanadVmg/l0,020,1
39.StříbroAgmg/l0,010,05
40.SelenSemg/l0,010,05
41.BaryumBamg/l1,02,0
42.BeryliumBemg/l0,00020,001
43.Celková objemová aktivita alfaAaBq/l0,30,5
44.Celková objemová aktivita betaAbBq/l1,02,0
45.Radium 226Ra 226Bq/l0,10,3
46.UranUmg/l0,050,1
47.TritiumH 3 (T)Bq/l7005 000
48.Stroncium 90 a yttrium 90Sr 90 + Y 90Bq/l0,30,5
49.CesiumCs 137Bq/l0,51,0
50.Koliformní bakterieColiKTJ/l3)20 000200 000
51.Fekální koliformní bakterieFecoliKTJ/l4 00040 000
52.EnterokokyEnkoKTJ/l2 00020 000
53.BenzenBZmg/l0,010,05
54.ChlorbenzenCBmg/l0,0030,01
55.DichlorbenzenyDCBmg/l0,00030,001
56.Polychlorované bifenylyPCBng/lPMC25
57.Benzo(a)pyrenBZPng/l1050

Poznámky:

1) S výjimkou ukazatele „rozp. kyslík“ se jedná o hodnoty maximální.

2) PMC - pod mezí stanovitelnosti.

3) KTJ - kolonie tvořící jednotku.

4) Mezní koncentrace toxických látek se vztahují na součet rozpuštěné a nerozpuštěné formy jednotlivé látky.

Poznámky pod čarou

1) ČSN 75 7241 — Kontrola odpadních a zvláštních vod.
ČSN 83 0540 — Chemický a fyzikální rozbor odpadních vod.

Přesunout nahoru