Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 168/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek

Částka 36/1992
Platnost od 15.04.1992
Účinnost od 12.12.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

168

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 12. prosince 1991 byla v Londýně podepsána Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 16 odst. 1 dnem podpisu.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízeni a činnosti kulturních středisek

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky a vláda Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „smluvní strany"),

berouce na vědomí oboustranný zájem lidu obou států lépe se seznámit s lidskými hodnotami a kulturou druhé země,

jsouce rozhodnuty realizovat ustanovená Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ze dne 1. srpna 1975, Závěrečného dokumentu Vídeňské schůzky představitelů účastnických států Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ze dne 15. ledna 1989 a Pařížské Charty pro novou Evropu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě ze dne 21. listopadu 1990,

v souladu s Dohodou mezi vládou České a Slovenské: Federativní Republiky a vládou Spojeného království' Velké Britanie a Severního Irska o spolupráci v oblasti školství, vědy a kultury ze dne 3. dubna 1990 (dále jen „kulturní dohoda"),

se dohodly na následujícím:

Článek 1

(1) Každá smluvní strana může na území druhé smluvní strany zřizovat kulturní a informační střediska (dále jen „kulturní střediska").

(2) Kulturní střediska mohou být zřízena v hlavních městech obou států a se souhlasem přijímající smluvní strany i na dalších místech tohoto státu.

Článek 2

(1) Kulturní střediska budou napomáhat při plnění kulturní dohody, jakož i dalších příslušných programů spolupráce.

(2) Cílem činnosti kulturních středisek je napomáhat rozvíjení vztahu mezi oběma zeměmi prostřednictvím výměny a šíření informací a poznatku přímo mezi veřejnost, zejména v oblasti kultury a umění, vzdělávání, vědy a techniky, tisku a audio-vizuálních programů.

Článek 3

(1) Činnost britských kulturních středisek v České a Slovenské Federativní Republice bude řízená Britskou radou, která je zmocněna vládou Jejího Veličenství k provádění kulturní činnosti v České a Slovenské Federativní Republice. Činnost československých kulturních středisek ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska bude řízená Správou zahraničních kulturních zařízení federálního ministerstva zahraničních věcí.

(2) Britská kulturní střediska ponesou název „Britská rada" a československá kulturní střediska ponesou název „Kulturní a informační středisko České a Slovenské Federativní Republiky". Tyto názvy mohou být používány na vývěsních tabulích, v korespondenci a v informačních a propagačních materiálech.

(3) Každá smluvní strana přijme všechna nezbytná opatření k zajištění normálního provozu kulturních středisek druhé smluvní strany.

Článek 4

(1) Smluvní strany zajistí veřejnosti volný a nerušený přístup do objektů kulturních středisek a na jejich akce, ať už budou probíhat na jakémkoliv místě. Umožní kulturním střediskům propagaci jejich akcí všemi dostupnými prostředky.

(2) Kulturní střediska mohou navazovat a udržovat přímý styk s příslušnými ústředními a místními orgány, institucemi a organizacemi, jakož i s jednotlivci.

Článek 5

(1) Činnost kulturních středisek zahrnuje zejména:

a) šíření informací o kulturní, vzdělávací, vědecko-technické a jiné činnosti své země,

b) organizování návštěv a akcí v oblasti kultury, vzdělávání a školení, vědy a techniky,

c) pořádaní konferencí, kolokvií a dalších setkání,

d) pořádaní uměleckých představení, koncertů a výstav,

e) promítání filmů a audio-vizuálních materiálů,

f) přijímání vysokoškolských učitelů a vědeckých pracovníků a představitelů kulturního a uměleckého života za účelem jejich účasti na akcích organizovaných kulturními středisky,

g) provoz knihoven, čítáren a audio-vizuálních středisek, jakož i půjčování knih, novin, časopisů, audio-vizuálních a jiných materiálů kulturního, vzdělávacího a vědeckotechnického charakteru,

h) vydávaní a rozšiřování informačních bulletinů, katalogů a jiných materiálů kulturního, vzdělávacího a vědeckotechnického charakteru,

i) pořádání jazykových kursů, zkoušek a seminářů a poskytování odborné pomoci a materiálů institucím a jednotlivcům zabývajícím se výukou jazyků, a spolupráci při přípravě učebních materiálů,

j) pořádání setkání a dalších akcí pro děti a mládež.

(2) Kulturní střediska se rovněž mohou účastnit jiných forem činnosti, které jsou v souladu s cíli této Dohody, nebo takovou činnost provozovat.

Článek 6

(1) Kulturní střediska budou provádět svou činnost v souladu se zákony a právními předpisy přijímajícího státu.

(2) Kulturní střediska mají způsobilost k právním úkonům podle zákonů a právních předpisů přijímajícího státu.

Článek 7

Kulturní střediska mohou provádět svou činnost mimo své objekty.

Článek 8

(1) Kulturní střediska mohou:

a) vybírat vstupné na jimi pořádaní představení nebo výstavy,

b) vybírat poplatky za účast na jazykových kursech nebo jiných podobných činnostech,

c) vybírat poplatky za knihovnické služby.

(2) Exponáty z výstav pořádaných kulturními středisky mohou být nabídnuty k prodeji, aniž by byly osvobozeny od daní nebo celních poplatků.

(3) Konkrétní otázky, které mohou vzniknout v souvislosti s prováděním těchto činností, budou řešeny přímo s příslušnými orgány přijímajícího státu.

Článek 9

Smluvní strany si navzájem pomohou při vyhledávání vhodných objektů nebo míst pro kulturní střediska.

Článek 10

Zdaňování příjmu kulturních středisek a vyslaných pracovníků se bude řídit daňovými zákony přijímajícího státu v souladu s ustanoveními Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a zisků z majetku, podepsané dne 5. listopadu 1990.

Článek 11

Každá smluvní strana v souladu se zákony a celními předpisy platnými na jejím území všemožně usnadní druhé smluvní straně dovoz materiálu potřebného pro zřízení a vybavení kulturních středisek a uskutečňování jejich činnosti podle ustanovení této Dohody.

Článek 12

(1) Každá smluvní strana jmenuje pracovníky svých kulturních středisek. V případě, že pracovníci jsou státními příslušníky přijímajícího státu nebo v něm mají trvalý pobyt, budou zaměstnáváni v souladu se zákony a právními předpisy platnými v přijímajícím státě.

(2) Ředitelé kulturních středisek a jejich vyslaní zástupci budou členy diplomatické mise vysílajícího státu. Na základě dohody mezi oběma smluvními stranami mohou být další vyslaní pracovníci členy diplomatické mise vysílajícího státu.

(3) Vyslaní pracovníci kulturních středisek nemající diplomaticky statut a členové jejich rodin, žijící s nimi ve společné domácnosti, mají nárok na osvobození od cla a daní při dovozu jejich stěhovaných svršků, včetně jednoho motorového vozidla na osobu, při prvním příjezdu za podmínky, že tyto stěhované svršky nebudou později prodány.

(4) Každá smluvní strana bude informovat druhou smluvní stranu o počtu pracovníku svých kulturních středisek, kteří nebudou mít trvalé bydliště v přijímajícím státě; bude rovněž informovat o nástupu a ukončení přidělení vyslaných pracovníků kulturního střediska.

Článek 13

Pracovníci kulturních středisek a členové jejich rodin, žijící s nimi ve společné domácnosti, kteří nejsou státními příslušníky přijímajícího státu a nemají v něm trvalý pobyt, nebudou podléhat zákonům o zaměstnávání přijímajícího státu, rovněž se na ne nebude vztahovat systém sociálního zabezpečení přijímajícího státu.

Článek 14

Každá smluvní strana se zavazuje, že urychleně posoudí žádosti o povolení vstupu a pobytu pro pracovníky kulturních středisek druhé smluvní strany, jakož i členy jejich rodin, žijící s nimi ve společné domácnosti.

Článek 15

Otázky týkající se plnění, výkladu a provádění této Dohody budou v případě potřeby řešeny diplomatickou cestou, není-li v této Dohodě stanoveno jinak.

Článek 16

(1) Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

(2) Tato Dohoda se uzavírá na dobu 5 let a poté zůstane v platnosti, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví druhé smluvní straně písemně diplomatickou cestou v šestiměsíční lhůtě.

Na důkaz tohoto mze podepsaní, řádně k tomu zmocnění svými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno ve dvojím vyhotovení v Londýně dne 12. prosince 1991 v jazyce českém a anglickém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu České a Slovenské Federativní Republiky:
Jiří Dienstbier v. r.

Za vládu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska:
Douglas Hurd v. r.

Přesunout nahoru