Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 165/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Částka 36/1992
Platnost od 15.04.1992
Účinnost od 15.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

165

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. března 1992,

kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

Zrušují se:

1. ustanovení § 1, 3, 4, § 5 odst. 2, 5, 6, § 6 až 15, § 17 až 33, § 34 odst. 2, § 35 až 38 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

2. vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona, ve znění vyhlášky č. 198/1989 Sb. a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.,

3. výnos ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 26. února 1979 č. j. 10.890/79-Ia/1, kterým se stanoví síť divadel (registrován v částce 10/1979 Sb.),

4. směrnice ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 30. 7. 1971 č. j. 11 822/1971III., vydaná v dohodě s ministerstvem školství České socialistické republiky, pro výuku náboženství přihlášených žáků základních devítiletých škol (registrována v částce 22/1971 Sb.), ve znění výnosu ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 10. 6. 1988 č. j. 9 822/1988-VII., vydaného v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České socialistické republiky (registrován v částce 27/1988 Sb.).

Čl. II

S platností pro území České republiky se zrušují:

1. zákon č. 547/1919 Sb. z. a n., o vybudování a udržování "Akademického domu v Praze",

2. zákon č. 226/1920 Sb. z. a n., o zřízení fondu Denisova,

3. zákon č. 245/1920 Sb. z. a n., o připočítání válečných let kněžím z duchovní správy v minulé válce k vojenské službě povolaným,

4. zákon č. 96/1925 Sb. z. a n., o vzájemných poměrech náboženských vyznání,

5. ustanovení § 10 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem,

6. zákon č. 56/1957 Sb., o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě,

7. ustanovení § 1 až 3, § 4 odst. 1, § 5, 9, 10, 12, 13 a 16 zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

8. ustanovení § 1 až 6, § 9, 11, 12 a 15 zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 127/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

9. zákon č. 52/1959 Sb., o osvětové činnosti (osvětový zákon), ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,

10. vládní nařízení č. 101/1950 Sb., o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory,

11. vládní nařízení č. 121/1950 Sb., kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství, ve znění zákona č. 54/1956 Sb.,

12. vládní nařízení č. 46/1951 Sb., o zrušení knihovních rad,

13. vyhláška ministerstva školství, věd a umění a ministerstva kultury a osvěty č. 153/1950 Ú. l., o úkolech a působnosti krajských národních výborů v oboru školního a osvětového filmu a diapozitivů,

14. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 99/1958 Ú. l., o povolování veřejných koncertních a jiných hudebních produkcí, veřejných produkcí estrádních a artistických, podniků lidové zábavy, některých divadelních představení, výstav, přednášek a filmových představení a o výhradném oprávnění ochranných organizací autorských, ve znění zákona č. 146/1971 Sb., zákona č. 33/1978 Sb., vyhlášky č. 117/1991 Sb. a vyhlášky č. 241/1991 Sb.,

15. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 149/1961 Sb., o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, ve znění vyhlášky č. 39/1966 Sb. a zákona č. 146/1971 Sb.,

16. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 73/1962 Sb., o inzerci v tisku, ve znění vyhlášky č. 105/1967 Sb.,

17. vyhláška ministerstva školství a kultury č. 23/1965 Sb., o soutěžním řádu pro díla výtvarných umění,

18. zásady Ústřední rady odborů k činnosti a hospodaření kulturních zařízení ROH, schválené usnesením Ústřední rady odborů ze dne 8. 6. 1983 (registrovány v částce 5/1984 Sb.).


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Přesunout nahoru