Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 162/1992 Sb.Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

Částka 35/1992
Platnost od 01.04.1992
Účinnost od 01.04.1992
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

162

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. března 1992

o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku

§ 1

Ústředním orgánem státní správy České republiky, u něhož se uplatňuje nárok podle § 15 odst. 1 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb. (dále jen "zákon"), je ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen "ministerstvo").

§ 2

K uplatnění nároku na vrácení kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku připojí povinná osoba1) doklad o výši kupní ceny a úhrady za zřízení práva osobního užívání pozemku a doklad o vydání věci oprávněné osobě.

§ 3

(1) Při vyřizování uplatněného nároku poskytují krajské úřady, obecní úřady, katastrální úřad a archivy ministerstvu potřebnou součinnost.

(2) Orgány uvedené v odstavci 1 jsou povinny provést požadované šetření a předložit spisy stanovené v dožádání ministerstva. Dožádání jsou povinny vyhovět nejpozději do 30 dnů ode dne jeho doručení, pokud ministerstvo nestanoví lhůtu delší.

§ 4

Pro zajištění peněžní částky, kterou je oprávněná osoba povinna uhradit podle § 10 odst. 3 zákona, vázne na vydané věci zástavní právo.

Uplatnění nároku České republiky na vydání věci

§ 5

(1) Pro uplatnění nároku České republiky na vydání věci podle § 23a zákona je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu1a).

(2) Povinnou osobou2) pro účely tohoto ustanovení nejsou organizační složky státu a státní organizace.

§ 6

(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.

(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.

§ 7

S věcí vydanou České republice se naloží podle zvláštních předpisů.3)

§ 8

Výnos z prodeje věcí, které Česká republika nabyla do svého vlastnictví podle § 23a, je ve výši 80 % příjmem státního rozpočtu a ve výši 20 % příjmem rozpočtu obce a v hlavním městě Praze městské části, v jejímž územním obvodu se věc nachází.


Ustanovení společná a závěrečná

§ 9

Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1992.


Burešová v. r.
Pithart v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 2 zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č.
528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

1a) Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

2) § 4 zákona č. 403/1990 Sb., ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 137/1991 Sb., č. 528/1990 Sb.

3) Vyhláška č. 61/1986 Sb., o prozatímní správě národního majetku.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

Přesunout nahoru